tytul: Nowa Premier o polityce energetycznej – dla górników, nie dla społeczeństwa.tytul: Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatycznetytul: Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?tytul: Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Zabrać kopalnym, dać odnawialnymtytul: Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
min
wiadomości

Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10

To nie jest dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala. Dziś na obszarze całego regionu zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny
opublkowano 24 września 2014

 – ostrzega Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nad Zakopanem, Nowym Targiem, Suchą Beskidzką oraz Limanową stan powietrza określany jest jako "bardzo zły". Dzisiaj ma być "zły".

To nie jest dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Pod­ha­la. Dziś na ob­sza­rze ca­łe­go re­gio­nu za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza pyłem PM10 może prze­kro­czyć po­ziom do­pusz­czal­ny – ostrze­ga De­par­ta­ment Śro­do­wi­ska, Rol­nic­twa i Geo­de­zji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Nad Za­ko­pa­nem, Nowym Tar­giem, Suchą Be­skidz­ką oraz Li­ma­no­wą stan po­wie­trza okre­śla­ny jest jako "bar­dzo zły". Dzi­siaj ma być "zły".

"Nie na­le­ży prze­by­wać na otwar­tym po­wie­trzu zbyt długo. Do­ty­czy to zwłasz­cza ko­biet w ciąży, dzie­ci i osób star­szych oraz cho­rych na astmę, cho­ro­by aler­gicz­ne skóry, oczu i cho­ro­by krą­że­nia" czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.

Pył za­wie­szo­ny może za­wie­rać sub­stan­cje tok­sycz­ne takie jak wie­lo­pier­ście­nio­we wę­glo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne, m.​in. benzo(a)piren oraz me­ta­le cięż­kie. In­ha­lo­wa­ne do płuc pyły mogą po­wo­do­wać np. ka­szel, trud­no­ści z od­dy­cha­niem i za­dysz­kę, szcze­gól­nie w cza­sie wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia za­gro­że­nia in­fek­cja­mi ukła­du od­de­cho­we­go oraz wy­stę­po­wa­nia za­ostrzeń ob­ja­wów cho­rób aler­gicz­nych jak astmy, ka­ta­ru sien­ne­go i za­pa­le­nia aler­gicz­ne­go spo­jó­wek.

Po­nad­to za­war­ty w pyle benzo(a)piren wy­ka­zu­je tok­sycz­ność prze­wle­kłą, co zwią­za­ne jest z jego zdol­no­ścią ku­mu­la­cji w or­ga­ni­zmie. Związ­ki te mają udo­wod­nio­ne wła­ści­wo­ści ra­ko­twór­cze i mu­ta­gen­ne, po­wo­du­ją­ce mu­ta­cje ge­ne­tycz­ne, co ozna­cza, że re­agu­ją z DNA.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.