Smog

Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10

24 września 2014 min
(galeria fotografii)

To nie jest dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala. Dziś na obszarze całego regionu zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny

 – ostrzega Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nad Zakopanem, Nowym Targiem, Suchą Beskidzką oraz Limanową stan powietrza określany jest jako "bardzo zły". Dzisiaj ma być "zły".

To nie jest dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Pod­ha­la. Dziś na ob­sza­rze ca­łe­go re­gio­nu za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza pyłem PM10 może prze­kro­czyć po­ziom do­pusz­czal­ny – ostrze­ga De­par­ta­ment Śro­do­wi­ska, Rol­nic­twa i Geo­de­zji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Nad Za­ko­pa­nem, Nowym Tar­giem, Suchą Be­skidz­ką oraz Li­ma­no­wą stan po­wie­trza okre­śla­ny jest jako "bar­dzo zły". Dzi­siaj ma być "zły".

"Nie na­le­ży prze­by­wać na otwar­tym po­wie­trzu zbyt długo. Do­ty­czy to zwłasz­cza ko­biet w ciąży, dzie­ci i osób star­szych oraz cho­rych na astmę, cho­ro­by aler­gicz­ne skóry, oczu i cho­ro­by krą­że­nia" czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.

Pył za­wie­szo­ny może za­wie­rać sub­stan­cje tok­sycz­ne takie jak wie­lo­pier­ście­nio­we wę­glo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne, m.​in. benzo(a)piren oraz me­ta­le cięż­kie. In­ha­lo­wa­ne do płuc pyły mogą po­wo­do­wać np. ka­szel, trud­no­ści z od­dy­cha­niem i za­dysz­kę, szcze­gól­nie w cza­sie wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia za­gro­że­nia in­fek­cja­mi ukła­du od­de­cho­we­go oraz wy­stę­po­wa­nia za­ostrzeń ob­ja­wów cho­rób aler­gicz­nych jak astmy, ka­ta­ru sien­ne­go i za­pa­le­nia aler­gicz­ne­go spo­jó­wek.

Po­nad­to za­war­ty w pyle benzo(a)piren wy­ka­zu­je tok­sycz­ność prze­wle­kłą, co zwią­za­ne jest z jego zdol­no­ścią ku­mu­la­cji w or­ga­ni­zmie. Związ­ki te mają udo­wod­nio­ne wła­ści­wo­ści ra­ko­twór­cze i mu­ta­gen­ne, po­wo­du­ją­ce mu­ta­cje ge­ne­tycz­ne, co ozna­cza, że re­agu­ją z DNA.

 

tytul: Nowa Premier o polityce energetycznej – dla górników, nie dla społeczeństwa.tytul: Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatycznetytul: Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?tytul: Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Zabrać kopalnym, dać odnawialnymtytul: Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Dolny Śląsk bez Smogu - Podsumowanie

Dolny Śląsk bez Smogu to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

mh

Podkłady kolejowe: toksyczny opał na wyciągnięcie ręki

W Polsce można bez problemu zakupić wycofane z użytku drewniane podkłady kolejowe. Wiele z nich jest sprzedawanych – i kończy w piecach – jako opał, choć prawo jednoznacznie tego zakazuje.

mh

Dolny Śląsk bez smogu w Kątach Wrocławskich

W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie władz gminy. 

mh

Klient wydając 1000 złotych otrzymywał towar warty 800

Polski Alarm Smogowy zbadał jakość węgla w składach

mh

Wydzierżawimy naszym mieszkańcom nowoczesne piece węglowe

Wobec braku systemowych rozwiązań na poziomie krajowym musimy przyspieszyć walkę z niską emisją – mówi Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic.

mh

Polski Alarm Smogowy: program SmogStop nie może ograniczać się do 23 miejscowości

Podczas konferencji w Senacie RP „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza”, działacze Polskiego Alarmu Smogowego przekażą dziś Piotrowi Woźnemu, wiceministrowi odpowiedzialnemu za walkę z zanieczyszczeniem powietrza, list, w którym apelują o jak najszybsze stworzenie ogólnopolskiego programu wspierającego wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację domów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.