Smog

Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10

24 września 2014 min
(galeria fotografii)

To nie jest dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala. Dziś na obszarze całego regionu zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny

 – ostrzega Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nad Zakopanem, Nowym Targiem, Suchą Beskidzką oraz Limanową stan powietrza określany jest jako "bardzo zły". Dzisiaj ma być "zły".

To nie jest dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Pod­ha­la. Dziś na ob­sza­rze ca­łe­go re­gio­nu za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza pyłem PM10 może prze­kro­czyć po­ziom do­pusz­czal­ny – ostrze­ga De­par­ta­ment Śro­do­wi­ska, Rol­nic­twa i Geo­de­zji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Nad Za­ko­pa­nem, Nowym Tar­giem, Suchą Be­skidz­ką oraz Li­ma­no­wą stan po­wie­trza okre­śla­ny jest jako "bar­dzo zły". Dzi­siaj ma być "zły".

"Nie na­le­ży prze­by­wać na otwar­tym po­wie­trzu zbyt długo. Do­ty­czy to zwłasz­cza ko­biet w ciąży, dzie­ci i osób star­szych oraz cho­rych na astmę, cho­ro­by aler­gicz­ne skóry, oczu i cho­ro­by krą­że­nia" czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.

Pył za­wie­szo­ny może za­wie­rać sub­stan­cje tok­sycz­ne takie jak wie­lo­pier­ście­nio­we wę­glo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne, m.​in. benzo(a)piren oraz me­ta­le cięż­kie. In­ha­lo­wa­ne do płuc pyły mogą po­wo­do­wać np. ka­szel, trud­no­ści z od­dy­cha­niem i za­dysz­kę, szcze­gól­nie w cza­sie wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia za­gro­że­nia in­fek­cja­mi ukła­du od­de­cho­we­go oraz wy­stę­po­wa­nia za­ostrzeń ob­ja­wów cho­rób aler­gicz­nych jak astmy, ka­ta­ru sien­ne­go i za­pa­le­nia aler­gicz­ne­go spo­jó­wek.

Po­nad­to za­war­ty w pyle benzo(a)piren wy­ka­zu­je tok­sycz­ność prze­wle­kłą, co zwią­za­ne jest z jego zdol­no­ścią ku­mu­la­cji w or­ga­ni­zmie. Związ­ki te mają udo­wod­nio­ne wła­ści­wo­ści ra­ko­twór­cze i mu­ta­gen­ne, po­wo­du­ją­ce mu­ta­cje ge­ne­tycz­ne, co ozna­cza, że re­agu­ją z DNA.

 

tytul: Nowa Premier o polityce energetycznej – dla górników, nie dla społeczeństwa.tytul: Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatycznetytul: Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?tytul: Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Zabrać kopalnym, dać odnawialnymtytul: Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do złego powietrza w Bogatyni

Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring w Bogatyni Zatoniu.

mh

Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości paliw stałych

Ustawa o kontroli jakości węgla - odpady węglowe i zasiarczony węgiel będą dostępne na składach? Zdecyduje Minister Energii

mh

Dobra zmiana w stomatologii?

1. W Unii Europejskiej 1 lipca wchodzi zakaz stosowania amalgamatu rtęciowego u dzieci, karmiących matek i kobiet w ciąży

2. Od 1 stycznia 2019 r. w gabinetach dentystycznych muszą być zainstalowane separatory rtęci

3. Środowisko dentystyczne nie ma jasnych i wystarczających wskazówek z Ministerstwa, panuje chaos i przerzucanie odpowiedzialności z sektora medycznego na środowiskowy

4. W Polsce wciąż stosowany jest amalgamat rtęciowy, mimo że istnieją dostępne, tanie oraz nietoksyczne plomby

5. Za ochronę społeczeństwa przed rtęcią zapłacą dentyści, a pośrednio też pacjenci

mh

Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim. Czy wszystkie dzieci dostają naprawdę to, co najlepsze?

Bogatynia to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w województwie dolnośląskim. Według WIOŚ ponadnormatywne stężenia pyłów zawieszonych, szczególnie w sezonie grzewczym, ale także poza nim, mają swoje znaczące źródło w niezorganizowanej emisji przemysłowej z kopalni węgla brunatnego.

mh

Fikcja tanich mieszkań w Warszawie

Możliwie tanie w utrzymaniu mieszkania komunalne to nie żadna łaska od władz – są tak samo potrzebne dla nas, jak dla funkcjonowania tego państwa. Ustalony niski czynsz należy się ludziom zwłaszcza w mieście i kraju, który opiera swoją gospodarkę na niskich płacach i emeryturach.

mh

Bogatynia, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast – co dalej?

Miasto Bogatynia i jego okolice są silnie zanieczyszczone groźnymi dla zdrowia pyłami zawieszonymi. Potwierdzają to badania  jakości powietrza prowadzone w latach 2015-2017 przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.