Smog

Na Podhalu wysoki poziom zanieczyszcze- nia powietrza pyłem PM10

24 września 2014 min
(galeria fotografii)

To nie jest dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala. Dziś na obszarze całego regionu zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny

 – ostrzega Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nad Zakopanem, Nowym Targiem, Suchą Beskidzką oraz Limanową stan powietrza określany jest jako "bardzo zły". Dzisiaj ma być "zły".

To nie jest dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Pod­ha­la. Dziś na ob­sza­rze ca­łe­go re­gio­nu za­nie­czysz­cze­nie po­wie­trza pyłem PM10 może prze­kro­czyć po­ziom do­pusz­czal­ny – ostrze­ga De­par­ta­ment Śro­do­wi­ska, Rol­nic­twa i Geo­de­zji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Nad Za­ko­pa­nem, Nowym Tar­giem, Suchą Be­skidz­ką oraz Li­ma­no­wą stan po­wie­trza okre­śla­ny jest jako "bar­dzo zły". Dzi­siaj ma być "zły".

"Nie na­le­ży prze­by­wać na otwar­tym po­wie­trzu zbyt długo. Do­ty­czy to zwłasz­cza ko­biet w ciąży, dzie­ci i osób star­szych oraz cho­rych na astmę, cho­ro­by aler­gicz­ne skóry, oczu i cho­ro­by krą­że­nia" czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.

Pył za­wie­szo­ny może za­wie­rać sub­stan­cje tok­sycz­ne takie jak wie­lo­pier­ście­nio­we wę­glo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne, m.​in. benzo(a)piren oraz me­ta­le cięż­kie. In­ha­lo­wa­ne do płuc pyły mogą po­wo­do­wać np. ka­szel, trud­no­ści z od­dy­cha­niem i za­dysz­kę, szcze­gól­nie w cza­sie wy­sił­ku fi­zycz­ne­go. Przy­czy­nia­ją się do zwięk­sze­nia za­gro­że­nia in­fek­cja­mi ukła­du od­de­cho­we­go oraz wy­stę­po­wa­nia za­ostrzeń ob­ja­wów cho­rób aler­gicz­nych jak astmy, ka­ta­ru sien­ne­go i za­pa­le­nia aler­gicz­ne­go spo­jó­wek.

Po­nad­to za­war­ty w pyle benzo(a)piren wy­ka­zu­je tok­sycz­ność prze­wle­kłą, co zwią­za­ne jest z jego zdol­no­ścią ku­mu­la­cji w or­ga­ni­zmie. Związ­ki te mają udo­wod­nio­ne wła­ści­wo­ści ra­ko­twór­cze i mu­ta­gen­ne, po­wo­du­ją­ce mu­ta­cje ge­ne­tycz­ne, co ozna­cza, że re­agu­ją z DNA.

 

tytul: Nowa Premier o polityce energetycznej – dla górników, nie dla społeczeństwa.tytul: Czy rząd Kopacz zda zagraniczny egzamin? Zadecydują kwestie klimatycznetytul: Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum kurortu. Czy rzeczywiście zgodnie z prawem?tytul: Nowy rząd – nowa polityka klimatyczna?tytul: Górnicy blokują przejście graniczne z Rosją. Chcą zablokować kolejne tytul: Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!tytul: Zabrać kopalnym, dać odnawialnymtytul: Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Rok po wielkim smogu: Greenpeace i samorządowcy apelują do ministra energii

Mija rok od największego od lat epizodu smogowego w Polsce.

mh

Jak polskie miasta walczą ze smogiem?

Wraz z nadejściem okresu grzewczego powraca dyskusja nad tym, jak rozwiązać problem smogu w Polsce.

mh

Dolny Śląsk bez smogu w Gryfowie Śląskim

W dniach 6 -13 grudnia 2017 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Gryfów Śląski, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie władz miasta.

mh

Dzieci chorują przez smog,

a minister energii zwleka z wprowadzeniem norm jakości węgla

mh

Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne korzyści zdrowotne

Większość mieszkańców europejskich miast jest narażona na zanieczyszczenia powietrza.

pokaż więcej touch_app
 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.