[Więcej o sprawie >>] [Strona główna DPN >>] [Strona główna LKP]

Warszawa, dnia 21.12.2001 r.Rozmiar: 2795 bajtów
MINISTER ŚRODOWISKA
STANISŁAW ŻELICHOWSKI
KZPN-87/2001

Lubuski Klub Przyrodników
66-200 Świebodzin

ul. 1 Maja 22

W związku z pismem L.dz. 191/11/01 z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącym skargi Lubuskiego Klubu Przyrodników na działalność Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych oraz na działalność Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego, informuję, że z dniem 22.11.2001 r. został odwołany ze stanowiska dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych Pan Grzegorz Bielecki. Powodem odwołania było w szczególności nienależyte spełnianie przez KZPN kontroli parków narodowych, w tym także Drawieńskiego Parku Narodowego w zakresie sporządzania planu ochrony parku narodowego. Wstępna ocena zdarzeń dotyczących sporządzania projektu planu ochrony oraz wykonywania działań ochronnych Drawieńskiego Parku Narodowego, pokrywa się z informacjami przedstawionymi przez Lubuski Klub Przyrodników. Szczególnie błędne było objęcie cięciami rębnymi starych drzewostanów bukowych. Nie zatwierdzenie 20-letniego planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego wyniknęło z kilku powodów, a przede wszystkim nie wydania przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów ochrony. Problem wynika z aktualnej treści delegacji zawartej w ustawie o ochronie przyrody do wydania powyższego rozporządzenia, gdyż niemożliwe jest zawarcie w rozporządzeniu zasad (sposobów) ochrony czynnej ekosystemów i gatunków. Stosowną poprawkę do ustawy, Ministerstwo w ostatnim czasie zgłosiło. Ponadto w projekcie planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego muszą być dokonane poprawki dostosowujące ten plan do rzeczywistych metod ochrony parku. W tej sytuacji, do czasu zatwierdzenia planu ochrony, park narodowy zadania ochronne będzie wykonywał na podstawie zatwierdzanych zadań rocznych. Jednakże wcześniej przygotowane projekty rozporządzeń w sprawie rocznych zadań ochronnych były błędne, gdyż określały raczej zagadnienia które powinny być przedmiotem zadań rocznych a nie konkretne zadania rzeczowe z określeniem ich rozmiaru, lokalizacji i sposobów wykonania. Obecnie projekt rozporządzenia w sprawie rocznych zadań ochronnych jest w końcowej fazie sporządzania.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. weszła w życie już po ustaleniu rocznych zadań ochronnych parków narodowych na 2001 r. Niestety zadania te były w Drawieńskim Parku Narodowym niezgodne z zasadami ochrony parków narodowych oraz niezgodne z ustaleniami syntezy projektu planu ochrony tego parku. Nadal trwa ustalanie stopnia nieprawidłowości w zakresie ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Zadania ochronne na 2002 r. nie będą zawierały błędów, które miały miejsce w 2001 r.
Pragnę podziękować Lubuskiemu Klubowi Przyrodników za podjęty trud i przedstawioną ocenę spraw związanych ze sporządzeniem planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego oraz rocznymi zadaniami ochronnymi w 2001 r.

Z upoważnienia Ministra
Podsekretarz Stanu
Główny konserwator Przyrody
prof. dr hab. Ewa Symonides


[Więcej o sprawie >>] [Strona główna DPN >>] [Strona główna LKP]