Co się dzieje w Drawieńskim Parku Narodowym?

Puszcza dla puchaczy !

W latach 1996-2000, kosztem ponad 3 mln zł, powstał projekt Planu Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. Uczestniczyliśmy w zbieraniu materiałow do tego planu, opracowując operat ochrony fauny. Mamy też własne zdanie (i merytoryczne argumenty) na temat ochrony innych komponentów przyrody. Pozwalamy sobie poniżej udostępnić publicznie znajdującą się w naszym posiadaniu wiedzę na temat ochrony DPN, uważamy bowiem, że wydarzenia zaszłe wokół ochrony tego parku przybrały charakter patologiczny.

[Jak było wszystko po kolei - kalendarium wydarzeń]

Materiałem do Planu Ochrony były tzw. operaty szczegółowe, to jest opracowania analizujące poszczególne elementy przyrody Parku. Opracowywaliśmy (wspólnie z PTOP "Salamandra") jeden z nich - operat ochrony fauny. "Podstawowym zagrożeniem dla fauny ekosystemów leśnych, ale także pośrednio dla ekosystemow wodnych, jest prowadzona w Parku w sposób szablonowy gospodarka leśna, nie uwzględniająca potrzeb ochrony przyrody i nowoczesnych trendów w tej dziedzinie, od kilku lat stosowanych powszechnie nawet w lasach gospodarczych" - brzmiały konkluzje, będące wynikiem pracy zespołu kilkunastu specjalistów. Na podstawie merytorycznych danych zakwestionowaliśmy też celowośc prowadzonej dotychczas corocznie przez park redukcji zwierzyny, polegającej na regularnych polowaniach.

Operat Ochrony Fauny - synteza wniosków.

Inne zaspoły opracowały operaty: glebowo-siedliskowy, ochrony wód, ichtiologiczny i ochrony torfowisk. Ich wnioski w większości były zgodne z naszymi: za podstawowy walor Parku, oprócz oczywiście ekosystemów wodnych, uznano puszczańskie, stentotopowe elementy jego przyrody i starodrzewia leśne.

Zestawienie najważniejszych walorów i zagrożeń Parku wg. operatów szczegółowych - fragment opracowania K. Woźniak

Odmienne okazały się tylko konkluzje tzw. operatu leśnego. Zdaniem jego autorów, starodrzewy parku należy eksploatować cięciami rębnymi, realizując tzw. przebudowę drzewostanów. Dziwnym trafem przebudowy mają wymagać właśnie drzewostany najstarsze... Operat leśny uzyskał negatywną ocenę Rady Naukowej Parku oraz Komisji Planu Ochrony. Dzieki uprzejmości Autora, pozwalamy tu sobie zamieścić treść jego recenzji...

Recenzja "operatu ochrony ekosystemów leśnych" Drawieńskiego Parku Narodowego
Konflikty "operatu leśnego" z potrzebami ochrony innych składników przyrody Parku

Rozbieżności między poszczególnymi operatami sprawiły, że konieczna okazała się synteza planu, to znaczy wypracowanie kompromisowych wniosków. Kompromis ten został osiągniety:

Jak miałby być chroniony Drawieński Park Narodowy - artykuł K. Woźniak, autorki syntezy planu
Zobacz sam, jak miałby być chroniony DPN - projekt operatu generalnego planu do ściągnięcia (ZIP; 1,2 MB)
Autorski (K. Woźniak) projekt rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony - do ściagnięcia (ZIP, 200 kB)

Powstała "synteza" jest niezłym planem ochrony DPN. jako Plan Ochrony parku została ona pozytywnie zaopiniowana przez Radę Naukową, Komisję Planu, a także protokolarnie przyjęta przez komisję odbioru: dyrektora DPN, przedstawiciela Krajowego Zarządu Parków Narodowych i przedstawiciela Rady Parku

Zamiast zaopiniować ten plan i przesłać go Ministrowi do podpisania, Krajowy Zarząd Parków Narodowych zażądał od Drawieńskiego Parku Narodowego odrzucenia - i tak niedoskonałej - syntezy, a wprowadzenia w jej miejsce zapisów operatu leśnego; sprzecznego ze wszystkimi innymi operatami i negatywnie ocenionego przez recenzentów i Radę Naukową Parku !!!

W 2001r. poprosiliśmy Ministra o udostępnienie nam do zaopiniowania ostatecznego projektu Planu Ochrony DPN - zobacz kopie korespondencji w tej sprawie

"Lasy pielęgnowane siekierą" - 20.04.2000 ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł o wyrębach w siedmiu z 22 polskich parków narodowych; w tym w Drawieńskim. [Zobacz nasz komentarz do artykułu]

W maju 2001 opublikowano raport NIK dotyczący polskich parków narodowych - zobacz co twierdzi NIK na temat gospodarki w DPN

W maju 2001 r. Minister Środowiska powołał [zobacz Zarządzenie] nową Radę DPN. Mimo że siedem polskich organizacji ekologicznych jednogłośnie prosiło ministra o powołanie do niej - jako przedstawiciela organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody - dr Andrzeja Jermaczka z LKP, jedynymi przedstawicielami organizacji społecznych w Radzie zostali reprezentanci PTTK i... Polskiego Związku Łowieckiego. My wstrzymujemy się od komentarza. Ale zobacz komentarz PTOP "Salamandra"

Znany miesięcznik - Dzikie Życie - w czerwcowym numerze opublikowało artykuł "Wycinanie lasu w parku narodowym", poświęcony sytuacji w DPN. [Czytaj artykuł]

Artykuł "Las czy pieniądze - Afera w Drawieńskim Parku Narodowym" ukazał się 17 sierpnia 2001 r. w Gazecie Wyborczej.[Czytaj artykuł]

We wrześniu 2001 r. Minister Środowiska zmienił zdanie i udostępnił społeczeństwu do konsultacji projekt "Zakresu zadań ochronych na 2001 r." dla 9 parków narodowych, w tym Drawieńskiego. Przez polskich przyrodników (także w opinii LKP) projekt ten został ogłoszony za skandal i kompromitację polskiej administracji ochrony przyrody ! [Zobacz więcej o tej sprawie >>]

20 listopada 2001 wysłaliśmy na ręce Ministra Środowiska opracowany przez naszych specjalistów Raport w sprawie ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. [Czytaj raport >>] Wnioskiem z Raportu było złożenie formalnej skargi administracyjnej [Czytaj pismo >>] na działalność Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych i Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego.

3 stycznia 2002 r. otrzymaliśmy pismo Głównego Konserwatora Przyrody, prof. Ewy Symonides, potwierdzające prawdziwość naszych zarzutów i deklarujące usunięcie nieprawidłowości.[ Czytaj pismo >>] Czy to przełom w sprawie ?

W styczniu 2002 zwrócilismy się do Drawieńskiego Parku Narodowego z wnioskiem w trybie ustawy o informacji publicznej o udostępnienie wykazu zabiegów wykonanych w 2001r. w lasach DPN. Mimo otrzymania kilku wykrętnych odpowiedzi [Przykład>>], przez trzy miesiące nie otrzymaliśmy tego wykazu. Ponieważ nieudostępnienie informacji publicznej jest, zgodnie z cytowaną ustawą, przestępstwem, złożylismy w przedmiotowej sprawie skargę administracyjną do Ministra Środowiska [Zobacz treść skargi>>].

Udało nam się natomiast uzyskać informację o wykonanej w 2001 r. "redukcji zwierzyny": [Dane o wykonanej "redukcji" w 2001>>] [Nasze wątpliwości>>] [Odpowiedź dyrektora DPN>>] [Nasza odpowiedź>>]

Niezależnie od krytykowania patologii, zamierzając wspomóc Drawieński Park Narodowy w wykonywaniu prawidłowych działań z zakresu ochrony przyrody, złożyliśmy Parkowi ofertę współpracy w zakresie ochrony ekosystemów mokradłowych. Według odpowiedzi Dyrektora DPN współpraca taka została uznana za niepotrzebną, ponieważ DPN ma wystarczające środki na skuteczną ochronę przyrody. Przy okazji współautorowi operatu ochrony mokradeł, dyrektor Kohut zarzucił... nielegalne posiadanie własnego opracowania! [Zobacz naszą propozycję>>] [Zobacz odpowiedź dyrektora DPN>>] [Zobacz naszą odpowiedź>>]

W kwietniu 2002 r., po kilkakrotnej prośbie, Ministerstwo Środowiska udostępniło nam projekt rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego. W projekcie tym nie ma mowy o wycince bukowych starodrzewi, wciąż utrzymano natomiast zamiary polowania na jelenie, dziki i sarny. Brakuje też wciąż bardzo pilnych działań dla uratowania cennych łąk i mokradeł ze stanowiskami bardzo rzadkich gatunków roślin. Odpowiednie rozporządzenie zostało ostatecznie wydane w... listopadzie 2002 r. [Zobacz projekt] [Nasza opinia] [Ostatecznie wydane rozporządzenie]

23 kwietnia 2002r. w Drawieńskim Parku Narodowym odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli naszej organizacji, PROP oraz autorów syntezy planu ochrony. W dyskusji terenowej potwierdziła się prawdziwość większości naszych zarzutów odnośnie działań wykonanych w DPN w ubiegłym roku. [Zobacz relację ze spotkania>>]
W początkach lipca otrzymaliśmy protokół ze spotkania, nie w pełni jednak odzwierciedlający jego treść [Zobacz protokół z zaznaaczonymi fragmentami mijającymi się z prawdą>>] [Zobacz nasze stanowisko w sprawie protokołu>>]

22 lipca 2002 Minister Środowiska, spełniając dawniejszy postulat przyrodników, powołał wreszcie w skład Rady parku dwóch przyrodników reprezentujących organizacje pozarządowe: dr Andrzeja Jermaczka (Klub Przyrodników) i dr Dariusza Wysockiego (Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne).

W lutym 2003 Minister Środowiska udostępnił do konsultacji społecznej projekt zadań ochronnych dla DPN na 2003 r., a w maju 2003 odpowiednie rozporządzenie zostało ustanowione: [Projekt zadań] [Opinia] [Ostatetcznie ustanowione rozporządzenie]

14 czerwca 2003 r. dotarliśmy do nowego, 20-letniego projektu planu ochrony DPN, zaleconego jako wzór do naśladowania innym parkom. Naszym zdaniem nieco przedwcześnie... [Więcej o tym>>] [Ściągnij projekt] [Czytaj naszą recenzję]

Projekt zadań ochronnych dla DPN na 2004 r.: [Pierwotny projekt DPN z 07.2003] [Nasza opinia o nim] [Projekt Ministerstwa Środowiska z 3.10.2003] [Nasza opinia o nim]


[Do strony głównej Klubu Przyrodników]
[Do strony głównej serwisu Drawieński Park Narodowy]