opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Odkrywki Polska

Kolejne ćwierć miliona złotych w ... Analizę.

09 lipca 2015 min
(galeria fotografii)

Uwagi i wnioski Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej” do projektu dokumentu - Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W piątek (3 lipca) o północy minął termin składania uwag i wniosków do ww. dokumentu.

W nawiązaniu do Obwieszczenia Zarządu Województwa Lubuskiego o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pt.: Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej” zgłosiło następujące uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu:

 1. Treść Analizy jest ogólnikowa, nieprecyzyjna, zawiera informacje powszechnie dostępne w innych źródłach, przez co nie prowadzi do lepszego zrozumienia problematyki obecnego i przyszłego wydobycia kopalin na terenie województwa lubuskiego. W dokumencie poprzestano na zebraniu podstawowych informacji dotyczących występowania złóż kopalin, prowadzonej i planowanej ich eksploatacji oraz wskazania związanych z tą eksploatacją zagadnień problemowych, bez dokonania ich głębszej analizy, w szczególności pod kątem jej długofalowych następstw na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej. W zakresie bezpośrednich i długofalowych skutków ekonomicznych dokonano jedynie pobieżnej analizy kosztów związanych z transportem wydobytych surowców, całkowicie pominięto koszty związane z koniecznością wykupu gruntów i wywłaszczeniami, odszkodowaniami za szkody górnicze, jak również koszty rekultywacji oraz bezpośrednie i pośrednie koszty związane z negatywnym wpływem eksploatacji kopalin na środowisko naturalne.

  Pominięty został istotny, negatywny wpływ prowadzenia górnictwa odkrywkowego na rozwój turystyki w województwie lubuskim, która zgodnie z zapisami Analizy obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych województwa lubuskiego Katalogu Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych powinna być jednym z najistotniejszych obszarów rozwojowych w regionie.

  Całkowicie pominięta została kwestia wpływu odkrywkowej eksploatacji złóż na rozwój rolnictwa w regionie, ekonomiczne i społeczne następstwa likwidacji gruntów rolnych.

  W dokumencie nie podjęto nawet próby zestawienia korzyści płynących z eksploatacji kopalin z szeroko pojętymi negatywnymi następstwami tej eksploatacji -w sferze ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, z uwzględnieniem następstw długofalowych.
   
 2. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rozwój turystyki w regionie oraz wskazanie w jakim zakresie planowana eksploatacja ograniczy rozwój turystyki, z wyszczególnieniem potencjalnych korzyści w przypadku zaniechania prowadzenia wydobycia.
   
 3. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rozwój rolnictwa w regionie, ze wskazaniem potencjalnych korzyści płynących z zaniechania prowadzenia wydobycia.
   
 4. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rynek pracy w regionie, w szczególności wskazanie planowanej ilości utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.
   
 5. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę kosztów wydobycia kopalin ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wykupu gruntów i wywłaszczeń oraz kosztów związanych z koniecznością wypłaty odszkodowań za szkody górnicze.
   
 6. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę przyszłych kosztów rekultywacji terenu górniczego.
   
 7. Konieczne jest poszerzenie dokumentu o analizę oddziaływania transgranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem katastrofy środowiskowej w niemieckim zagłębiu łużyckim węgla brunatnego i jego obecnego negatywnego oddziaływania na województwo lubuskie.
   
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko do Analizy ma charakter ogólnikowy, jedynie sygnalizuje możliwe następstwa eksploatacji kopalin bez szczegółowego ich rozpatrzenia. Pobieżnie potraktowano kwestię dostępnych rozwiązań alternatywnych wobec eksploatacji węgla brunatnego dla celów energetycznych. W zakresie odnawialnych źródeł energii poprzestano na wskazaniu części odnawialnych źródeł energii: elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, energii geotermalnej i uprawy wierzby energetycznej. Pominięto najszybciej rozwijającą się obecnie metodę pozyskiwania energii odnawialnej - ogniwa fotowoltaiczne. Pominięto również inne niż uprawa wierzby energetycznej sposoby pozyskiwania biopaliw. Pominięto potencjał wytwarzania biopaliw, w tym biogazu, w gospodarstwach rolnych. Przyjęto założenie, że odnawialne źródła energii nie są w stanie zastąpić potrzeb energetycznych kraju, bez uzasadnienia i bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy na poparcie tego twierdzenia. Wskazano, że spalanie węgla brunatnego jest najtańszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej, jednakże nie uwzględniono pośrednich kosztów, w tym kosztów społecznych, zdrowotnych i przyrodniczych eksploatacji i spalania węgla. Pominięto niezwykle istotną kwestię, jaką są zmiany prawodawstwa unijnego w kontekście polityki klimatycznej oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zmierzające do stopniowego ograniczania spalania węgla, w szczególności węgla brunatnego, dla celów energetycznych. Pominięto kwestię wzrastających kosztów związanych z koniecznością dostosowania instalacji do stopniowo zaostrzanych standardów emisyjnych oraz kosztów związanych z emisją CO2. Pominięto również gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej, postępujący spadek kosztów i wzrost wydajności odnawialnych źródeł energii; nie poddano analizie potencjału rozwojowego energetyki rozproszonej.
   
 9. Konieczne jest poszerzenie Prognozy w zakresie propozycji alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Analizy o szczegółową analizę potencjału rozwoju energetyki odnawialnej - w tym energetyki rozproszonej, z uwzględnieniem postępującego wzrostu wydajności odnawialnych źródeł energii i obniżenia kosztów jej pozyskiwania, w kontekście wynikających z prawodawstwa unijnego ograniczeń nakładanych na energetykę konwencjonalną (limity emisyjne wynikające z dyrektywy IED, limity emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla dużych jednostek spalania, polityka klimatyczna).

Czy Lubuskie to Korea Północna?

Działające na terenie gmin Gubin i Brody Stowarzyszenie "Nie kopalni odkrywkowej”, od lat sprzeciwiające się dalszemu marnowaniu środków finansowych na planowanie kompleksu energetycznego pod Gubinem, opartego na węglu brunatnym, wniosło powyższe uwagi i wnioski do Analizy. Czy będą one uwzględnione i w jakim stopniu? Nie wiadomo. Zarząd województwa oryginalnie rozpoczął społeczne konsultacje w tym zakresie. W ubiegłym tygodniu odrzucono wniosek Stowarzyszenia o przyjęcia do grona członków zespołu do spraw wykorzystania kopalin województwa lubuskiego. Państwa poglądy w sprawie odkrywki są znane, mogą Państwo przychodzić na spotkania, ale nie mogą Państwo być członkiem zespołu, - argumentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

W Niemczech odłączają elektrownie zasilane węglem brunatnym

W Lubuskiem urzędnicy tęsknią za władzą totalną, jaką posiadał Kim Ir Sen. U sąsiadów decyduje ekonomia. Kilka dni temu rząd niemiecki ogłosił rozpoczęcie odłączania elektrowni zasilanych węglem brunatnym – media ogólnopolskie nie przekazały tej informacji opinii publicznej. W polskich mediach, które jeszcze kilka miesięcy temu przekonywały o „renesansie węgla brunatnego” - rzadko również można znaleźć informacje, że energia z odnawialnych źródeł energii jest już tańsza od energii z węgla.

Zaklinanie rzeczywistości – wiara w gospodarkę węglową w Polsce - trwa. Niestety, intensywnie wydawane są również środki finansowe na strategie i plany. Analiza, w której nie podjęto nawet próby zestawienia korzyści płynących z eksploatacji kopalin z szeroko pojętymi negatywnymi następstwami tej eksploatacji - w sferze ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, z uwzględnieniem następstw długofalowych, będzie kosztować województwo lubuskie 250 tys. złotych. Pytanie - kto zarabia na samym PLANOWANIU nierealnych projektów? - pozostaje nadal aktualne.

Anna Dziadek (41) – prezes Stowarzyszenia „Nie kopalni odkrywkowej”, ekonomistka, Lubuszanka.

tytul: Konkurs: Jak żyć w cieniu odkrywki?tytul: Relacja: Obóz klimatyczny w Nadreniitytul: Trupią głową przeciwko węglowi brunatnemutytul: Dzieje się w Niemczech! tytul: strategia dla gminy Babiaktytul: ŚLESIN. Referendum w sprawie nowej odkrywki? tytul: Niemcy: zatrzymanie przesiedleń pod kopalnię odkrywkowątytul: Niemieckie Odkrywki
view_list  inne artykuły z tematu Odkrywki Polska:
mh

odkrywki.php: W Gminie Brody świętowano 10-lecie referendum lokalnego w sprawie kopalni odkrywkowej

W imieniu „Ogólnopolskiej Koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie” dziękujemy organizatorom uroczystości z okazji 10-lecia referendum lokalnego w sprawie kopalni odkrywkowej na terenie gminy Brody (woj. lubuskie).

mh

odkrywki.php: Węgiel brunatny w XXI wieku – zwyczajny biznes czy katastrofa?

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji, organizowanej przez Koalicję „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii i Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju. Naukowcy, niezależni eksperci, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i politycy rozmawiali o przyszłości energetyki opartej na węglu brunatnym i dyskutowali o alternatywie dla tego surowca.

mh

odkrywki.php: Oczkowice: straty przewyższą wartość węgla

Ponad 250 miliardów złotych mogą wynieść straty w produkcji rolnej w wyniku budowy kopalni odkrywkowej Oczkowice - wynika z najnowszej ekspertyzy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

mh

odkrywki.php: Kopalnia chce wydać 12 milionów. Za węgiel przepompują wodę?

Kopalnia „Konin” jest gotowa wyłożyć prawie 12 milionów na budowę rurociągu, którym doprowadzałaby wodę do Jeziora Wilczyńskiego. 

mh

odkrywki.php: *Czerwona linia* na znak protestu antyodkrywkowego w Niemczech

26 sierpnia w Nadrenii Północnej-Westfalii odbędzie się wielki protest „Czerwona linia” przeciwko budowie nowych kopalni odkrywkowych w Niemczech

mh

odkrywki.php: W Niemczech rezygnują z odkrywek a u nas?

W niedzielę 2-go kwietnia odbył się w Atterwasch (Niemcy - Dolne Łużyce) "Festyn radości".

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.