tytul: Strażnicy Natury – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunkówtytul: STRAŻNICY NATURY - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrodytytul: Na Straży Drzew - ogólnopolski społeczny monitoring standardów zarządzania drzewami w stolicach województwtytul: Na Straży Drzewtytul: nasze projekty

Obywatel Na Straży Drzew

Statut: realizowany
Termin realizacji: marzec 2016 – listopad 2017

Projekt dotyczy drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt.

Opis projektu:

Projekt dotyczy drzew i zmiany w podejściu do ich ochrony w dużych miastach Polski poprzez społeczny monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego i realny wpływ obywateli na jego kształt. Drzewa są ważne, gdyż oczyszczają powietrze, poprawiają klimat, zmniejszają hałas i stres życia, wpływają na jakość życia i wzrost ceny nieruchomości, służą przyrodzie. Za ochronę przyrody w tym zakresie odpowiedzialne są władze gminne, ale w dużych miastach obserwujemy intensywny proces rugowania drzew. Z naszych doświadczeń strażniczych wynika, że w dużych miastach drzewa są masowo wycinane. Stąd potrzeba skuteczniejszych mechanizmów tworzenia nowych zadrzewień oraz większego zaangażowania obywateli w ten proces i jego kontrolę.

Jednocześnie widać coraz większy ruch społeczny mający na celu ochronę drzew. Przejawia się on w coraz większym wykorzystaniu mechanizmu Budżetu Obywatelskiego, gdzie aktywni obywatele mogą realizować „zielone projekty” i oddziaływać w ten sposób na politykę miasta.

Niniejszy projekt ma na celu monitoring standardów BO w 16 miastach wojewódzkich w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie, a także promocję Budżetu Obywatelskiego jako mechanizmu zazieleniania miast.

Planowane działania:

Działanie 1: Monitoring Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa badania:

  • Badanie 1. Monitoring procedury naboru i oceny Budżetu Obywatelskiego w 16 miastach wojewódzkich Polski dla 2015 roku w celu wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i promowania wysokich standardów.
  • Badanie 2. Monitoring wykorzystania Budżetu Obywatelskiego do realizacji projektów zwiększających ilość zieleni w miastach dla 2015 roku.

Oba badania zostaną podsumowane i wydane w postaci raportu, który zostanie przekazany do wszystkich radnych miast wojewódzkich oraz aktywistów i organizacji włączonych w proces monitoring, a także władzom samorządowym przebadanych miast, organom nadzorczym i kontrolnym, a także zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.

Działanie 2: Opieka obywatelska – kompleksowe szkolenia dla liderów i aktywistów w Polsce

  • Kompleksowe szkolenia obejmą 4 spotkania dwudniowe, każde dla grupy 20 osób, organizowane ponadregionalnie z udziałem ekspertów krajowych doświadczonych w realizacji podobnych tematów.

Działanie 3: Rozpowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie.

  • Konferencja podsumowująca wyniki monitoringu zostanie zorganizowana dla aktywistów, przedstawicieli NGO, przedstawicieli urzędów i radnych. Konferencja zostanie poprzedzona śniadaniem prasowym.
  • Promocja działań realizowana będzie poprzez stronę www oraz poprzez profil na serwisie społecznościowym.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

link terra