[Więcej o sprawie >>] [Strona główna Klubu Przyrodników]

Tekst w wersji "ocenzurowanej", udostępnianej zainteresowanym przez Tatrzański Park Narodowy
U M O W A


zawarta w dniu 31 lipca 2002 r. pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42 a, reprezentowanym przez:
1.Dyrektora dr inż. Pawła Skawińskiego,
2. Głównego Księgowego mgr Magdalenę Pelc,
oraz Gospodarstwem Pomocniczym przy Tatrzańskim Parku Narodowym z siedzibą w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42 a, reprezentowanym przez:
Kierownika inż. Andrzeja Gąsienicę Fronka,
zwanymi dalej TPN, a
Zarządem Polskie Koleje Linowe Spółka z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 48, reprezentowanym przez :
Prezesa mgr inż. Jerzego Laszczyka,
zwanym dalej PKL

§ 1.


1. TPN udostępnia do użytkowania narciarskiego przez korzystających z kolei linowych PKL w rejonie Kasprowego Wierchu następujące trasy narciarskie i nartostrady:
1).Trasy narciarskie i nartostrady w kierunku Hali Gąsienicowej:

a) Trasa narciarska zjazdowa Kasprowy Wierch dolna stacja KL.Gąsienicowa,
b) Nartostrada dolna stacja KL Gąsienicowa Karczmisko-Kuźnice .

2). Trasy narciarskie i nartostrady w kierunku Hali Goryczkowej:

a) Odjazdowy szlak narciarski górna stacja KL Goryczkowa przełęcz pod Kasprowym,
b) Popularna trasa zjazdowa przełęcz pod Kasprowym- Niżnia Goryczkowa Rówień wraz z dojazdem do dolnej stacji KL Goryczkowa,
c) Nartostrada - Niżnia Goryczkowa Rówień- Kuźnice .

2. Obszary tras i przebieg nartostrad, o których mowa w ust. 1 zaznaczone są na mapach A i B w skali 1:5000 oraz szkicach C i D w skali 1:10000, stanowiących załączniki nr 1-4 niniejszej umowy. Na mapach A i B zapisane są również współrzędne geograficzne przebiegu granic tras narciarskich.
§ 2.

.
1. Użytkowanie narciarskie tras i nartostrad wymienionych w § 1 może być wykonywane jedynie w przypadku dostatecznej pokrywy śnieżnej, zabezpieczającej podłoże przed uszkodzeniami.
2. W przypadku zaniku pokrywy śnieżnej poszczególne trasy i nartostrady (lub ich odcinki ) będą zamykane przez PKL na podstawie wniosku TPN.
3. Przed wydaniem wniosku TPN i PKL, przy udziale TOPR ,wspólnie przeanalizują możliwości wariantowych rozwiązań dla ominięcia punktów krytycznych ( stwarzających zagrożenie dla ludzi lub środowiska TPN).

§ 3.

Trasy narciarskie wymienione w § 1 będą utrzymywane, konserwowane i remontowane przez PKL.

§ 4.


Utrzymywanie, konserwowanie i remontowanie tras narciarskich przez PKL będzie polegało na:
1. letnim przygotowaniu ( naprawa mostków, naprawa tras, wykonanie zabezpieczeń, oznakowanie, usuniecie niebezpiecznych kamieni, pni drzew itp. oraz napraw uszkodzeń powstałych w wyniku zimowej eksploatacji ),
2. zimowym utrzymywaniu / oznakowanie, ustawianie niezbędnych ogrodzeń i płotów, ubijanie śniegu z ewentualnym nasypywaniem/. Ze względu na zagrożenie lawinowe w rejonie Pośredniego Goryczkowego, PKL będzie utrzymywał również zamknięcie dojścia do ww. rejonu,
3. wyraźnym zimowym oznaczeniu granic utrzymywanej trasy oraz umieszczeniu informacji o oznakowaniu w widocznym miejscu przy dolnych stacjach kolei linowych i na górnej stacji KL Kasprowy Wierch,
4. w przypadku powstania pokrywy śnieżnej odpowiedniej grubości dopuszczalne jest ( po uzyskaniu zgody TPN) utrzymywanie tras narciarskich i nartostrad przy pomocy specjalistycznych maszyn. Maszyny mogą być dodatkowo wykorzystywane do transportu sprzętu i narzędzi niezbędnych do utrzymania tras i nartostrad,
5. maszynowy pobór i przemieszczanie śniegu może odbywać się tylko w obrębie wyznaczonych tras narciarskich,
6. ręczny pobór i przemieszczanie śniegu może odbywać się tylko z miejsc wyznaczonych,
7. praca maszyn nie może kolidować z odbywającym się ruchem narciarskim.
8. wjazd maszyn poza teren udostępnionych tras i nartostrad może nastąpić tylko w warunkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub w czasie akcji ratowniczych.
9. prace letnie (wymienione w pkt. 1) na udostępnionych trasach i nartostradach wymagają każdorazowo zgody TPN, niezależnie od innych obowiązujących procedur.
10. zakres prac zostanie wstępnie ustalony przez przedstawicieli TPN i PKL każdego roku, po zejściu pokrywy śnieżnej, a ostateczny harmonogram prac PKL przedstawi TPN do zatwierdzenia do końca II kwartału każdego roku.

§ 5.

Strony uzgadniają następujące zasady funkcjonowania KLGasięnicowa:
1. KL Gąsienicowa może być uruchamiana dla przewozu narciarzy po przygotowaniu trasy (zał. Nr 1 ) potwierdzonym przez komisje utworzoną z przedstawicieli PKL, TOPR i TPN,
2. z dniem 15 kwietnia każdego roku Dyrektor TPN podejmie decyzję o dalszej możliwości kontynuowania przewozów narciarzy przez KL Gąsienicowa oraz ewentualnie określi szczególne warunki wykonywania przewozów do dnia ich zakończenia,
3. zwiększenie wywozu narciarzy przez nową kolej linową na Kasprowy Wierch będzie podlegało monitorowaniu przez TPN, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) zwiększenia liczby narciarzy korzystających z trasy w Kotle Gąsienicowym,
2) skuteczności funkcjonowania dotychczasowych zabezpieczeń przed penetracją przez narciarzy terenów znajdujących się poza wyznaczoną trasą,
3) skutków eksploatacji trasy narciarskiej przez zwiększona liczbę narciarzy i prawidłowości jej utrzymywania.§ 6.


Strony uzgadniają następujące zasady funkcjonowania przebudowanej kolei linowej „Kasprowy Wierch:
1.przewozy pasażerskie zostaną odpowiednio zmniejszone poniżej wielkości 360 osób/godz., jeżeli stosowanie organizacyjnych metod regulacji i kontroli ruchu turystycznego, w celu utrzymania wielkości tego ruchu na poziomie nie przekraczającym chłonności turystycznej rejonu Kasprowego Wierchu zarówno w sezonie zimowym jak i letnim, a także stosowanie urządzeń skutecznie ograniczających tereny i urządzenia ruchu turystycznego od obszarów nie dopuszczonych do ruchu ( np. ścieżki, platformy widokowe, miejsca odpoczynku) nie da odpowiedniego rezultatu, potwierdzonego wynikami badań specjalistycznych,
2.zmniejszenie przewozów pasażerskich o którym mowa w ust. 2 dokonywane być może również poprzez wyznaczanie limitów osób wywożonych przez KL Kasprowy Wierch jednego dnia, w poszczególnych miesiącach,
3.wybór sposobu ewentualnego ograniczenia przewozów pasażerskich KL Kasprowy Wierch będzie wynikał ze szczegółowych wyników badań rozkładu ruchu turystycznego na Kasprowym Wierchu i w rejonie jego turystycznego oddziaływania.


§ 7.

Strony uzgadniają, że niniejsza umowa obejmuje również tereny w „Rejonie turystycznego oddziaływania KL Kasprowy Wierch w sezonie letnim ze względu na skutki masowego udostępnienia rejonu w wyniku funkcjonowania urządzeń osobowego transportu linowego. Granice „Rejonu turystycznego oddziaływania KL Kasprowy Wierch naniesione są na mapę stanowiącą zał. Nr 5 niniejszej umowy.


§ 8.

Z tytułu funkcjonowania PKL w TPN i wynikających stąd uciążliwości dla środowiska przyrodniczego oraz konieczności jego szczególnego zabezpieczenia i naprawy, remontów urządzeń turystycznych w rejonie turystycznego oddziaływania KL Kasprowy Wierch, a także konieczności zapewnienia zwiększonego nadzoru terenowego, monitoringu przyrodniczego i badanie ruchu turystycznego oraz narciarskiego, PKL przekazywał będzie corocznie [informacja objęta tajemnicą handlową] należność w kwocie [informacja objęta tajemnicą handlową]


§ 9.

Kwota wymieniona w § 8 będzie przelewana kwartalnie [informacja objęta tajemnicą handlową]


§ 10.

1.Gospodarstwo Pomocnicze przy TPN będzie przedkładać PKL coroczny plan remontów ( zakres i przewidywany koszt ) urządzeń turystycznych w „ Rejonie turystycznego oddziaływania KL Kasprowy Wierch, jak również informować o zamierzonych monitoringach i badaniach ruchu turystycznego, wymagających współpracy PKL,
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy TPN sporządzać będzie informacje roczne dla PKL , zawierającą dane o poniesionych kosztach wynikające z realizacji zadań wymienionych w § 8 niniejszej umowy, pokryte należnościami od PKL,
3.w przypadku konieczności przeniesienia terminu realizacji zadań objętych planem remontów na rok następny, TPN zapewni wykonanie tych zadań z uprzednio otrzymanych od PKL środków finansowych,
4. w przypadku gdy należności od PKL nie pokryją w dostatecznym stopniu kosztów poniesionych przez TPN i przez Gospodarstwo Pomocnicze przy TPN, TPN zastrzega sobie prawo renegocjacji sposobu naliczania wysokości tej należności.


§ 11.

[informacja objęta tajemnicą handlową]

§ 12.

[informacja objęta tajemnicą handlową]

§ 13.

Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania jej przez każdą ze stron za rocznym terminem wypowiedzenia.§ 14.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych tekstem niniejszej umowy obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ochrony przyrody i środowiska.

§ 16.

Rozstrzyganie sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do właściwego sądu.

§ 17.

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.T P N P K L