[Więcej o sprawie>>] [Strona Głowna Klubu Przyrodników]

Kraków, dnia 20 sierpnia 2002 roku l.dz, 26/02

Pan Piotr Bąk
Burmistrz Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego po zapoznaniu się z Decyzją Burmistrza miasta Zakopane nr 232/96 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przebudowy kolei linowej "Kasprowy Wierch" wnosi jako strona w postępowaniu następujące zastrzeżenia i propozycje:

1. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zawsze stało na stanowisku, że kolej linowa jest elementem obcym i niepożądanym w przyrodniczym środowisku Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opinię tę reprezentowała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, w której działali wybitni przyrodnicy - twórcy idei utworzenia parku narodowego w Tatrach - Jan Gwalbert Pawlikowski, Adam Wodziczko i Władysław Szafer, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wymienieni wybitni uczeni, członkowie PTT, są w literaturze światowej uważani za najwybitniejszych działaczy i znawców problematyki ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Przypominamy, że na znak protestu przeciw inwestycjom w Tatrach ustąpił cały Wydział Państwowej Rady Ochrony Przyrody działający w latach 1920-1937; tak więc Polskie Koleje Państwowe, szukając swego zysku kosztem unikalnych tatrzańskich zasobów przyrodniczych, przyczyniły się do unicestwienia pozytywnej działalności najwybitniejszych autorytetów naukowych w dziedzinie ochrony przyrody.

2. Eksperci ZG PTT wyrażają opinię, że kolejka linowa na Kasprowy Wierch jest nastawiona na doraźny zysk Polskich Kolei Linowych i nie służy strategii ochrony przyrody, jaką na mocy ustawy "O ochronie przyrody" realizuje Tatrzański Park Narodowy.

3. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie stoi na stanowisku, że należy dokonać ponownej oceny oddziaływania na środowisko Tatrzańskiego Parku Narodowego obcej przyrodzie infrastruktury zainstalowanej przez Polskie Koleje Linowe, gdyż ustawa z 9 listopada 2000 r. wprowadziła istotne zmiany w systemie oceny oddziaływania na środowisko w Polsce.

4. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie uważa, że w obecnej sytuacji należy dążyć do złagodzenia skutków oddziaływania ma środowisko kolejki linowej "Kasprowy Wierch" należącej do Polskich Kolei Linowych poprzez:
a) Kompleksowy program zagospodarowania wodno-ściekowego z zastosowaniem obiegów zamkniętych.b) Kompleksowy program zagospodarowania pozostawionych wokół szlaków i wrzucanych do potoków górskich odpadów turystycznych. Zaśmiecanie najwyższych partii Tatr przez rzesze entuzjastów ułatwionej przez PKL turystyki, nie tylko deprecjonuje estetykę walorów widokowych, ale także staje się groźne dla stanu sanitarnego nisz ekologicznych, w których żyją zwierzęta. Ułatwiona turystyka dla nieobytych w warunkach wysokogórskich entuzjastów jest także niebezpieczna dla nich samych, zwłaszcza jak oddalą się od Kasprowego Wierchu na odległość kilku godzin marszu, a załamie się pogoda. Wręcz niemożliwe jest rozwiązanie problemu szkodliwości fekalii ludzkich, zanieczyszczających tereny znacznie oddalone od schronisk. Ludzkie fekalia stanowią przyczynę skażenia strumyków górskich groźną dla zwierząt bakterią Candida albicans. Należy tutaj uzmysłowić sobie, jak wielu turystów przypada na kilkadziesiąt kozic żyjących w Tatrzańskim Parku Narodowym i jak gwałtownie spada ich pogłowie w wyniku nasilającej się antropopresji.
c) Ułatwiona przez PKL turystyka w wysokie partie Tatr stwarza zagrożenie związane z zaśmieceniem Tatr butelkami typu pet od 0,33 do 2 l, kartonami po napojach, opakowaniami spożywczymi, puszkami po konserwach itp. Zbieranie tych odpadów nie jest możliwe w wysokich partiach Tatr, gdyż wiatr roznosi je po żlebach, dolinach i potokach górskich. Zbieranie i wywóz tej ogromnej ilości śmieci jest niemożliwe, a jeśli nawet dokonają tego taternicy, to jest to przedsięwzięcie niebezpieczne i bardzo kosztowne, jeśli uwzględni się również wywóz tych śmieci.
d) ZG PTT stoi na stanowisku, że pozyskiwanie jakichkolwiek materiałów budowlanych na terenie TPN powinno być zakazane, gdyż jest sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody w parkach narodowych.
e) Zaplecze socjalno-administracyjne Polskich Kolei Linowych oraz skład materiałowo-sprzętowy nie może być zlokalizowany w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdyż PKL nie posiadają kompetencji i uprawnień związanych ze strategią ochrony przyrody w parkach narodowych. Zarząd Główny PTT posiada wyspecjalizowane sekcje, m.in. Sekcję Ochrony Gór, w której działają kompetentni naukowcy i praktycy, legitymujący się uprawnieniami rzeczoznawców, biegłych i prawników oraz samodzielnych pracowników naukowych z różnych dziedzin przyrodoznawstwa.
Przypominamy, że nasze Towarzystwo działa od 1873 r. i jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.