Na wniosek dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych, Grzegorza Bieleckiego, minister Tokarczuk 10.09 odwołał dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wojciecha Gąsienicę-Byrcyna, powszechnie uważanego za niestrudzonego obrońcę tatrzańskiej przyrody i jednego z lepszych dyrektorów parków narodowych w Polsce. Naszą reakcją jest poniższy list do Premiera (napisany w kontekście ZAMIARU odwołania dyrektora byrcyna, ale tym bardziej aktualny dziś):

5 września 2001 r.
Premier
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Buzek

List otwarty


My niżej podpisani polscy przyrodnicy i organizacje społeczne działające na rzecz ochrony ojczystej przyrody, zwracamy się do Pana z wnioskiem o wnikliwe przeanalizowanie działań członka Pana gabinetu, Ministra Środowiska, Pana Antoniego Tokarczuka.
Od początku urzędowania na stanowisku Ministra Środowiska, Pan Antoni Tokarczuk prowadzi działania, które są sprzeczne z interesem ochrony polskiej przyrody, nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawy i kieruje resortem w sposób nieudolny.
Jako przykłady podać można następujące fakty:
1. Nie wywiązanie się z obietnicy objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym, co dyskredytuje wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej.
2. Polityka kadrowa Ministra Środowiska, przejawiająca się dążeniem do odwołania ze stanowisk osób, których działalność służbowa na rzecz przyrody jest powszechnie oceniana jako wybitna (Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2000), przy jednoczesnym tolerowaniu szkodliwych dla przyrody działań innych pracowników resortu (działania Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych, Grzegorza Bieleckiego, w sprawie planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego), a także ignorowaniu wyników merytorycznych konkursów na ważne stanowiska w resorcie (np. Babiogórski i Świętokrzyski Park Narodowy).
3. Likwidacja w Polsce mającej długie tradycje ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, Minister Tokarczuk nie wydał rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin ani zwierząt, w konsekwencji czego ochrona gatunkowa jakichkolwiek gatunków, w tym będących symbolami polskiej przyrody - żubra, orła przedniego i bielika, przestała obowiązywać z dniem 3 sierpnia br.
4. Niezatwierdzenie, złożonego do Ministra w 1999 r., planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, ani też nie podjęcie żadnej innej decyzji w sprawie tego planu!
5. Destabilizacja prawnych podstaw funkcjonowania parków narodowych w Polsce. Od lutego br., mimo ciążącego na nim takiego obowiązku, Minister nie wydał żadnego rozporządzania ustanawiającego projekt rocznych zadań ochronnych dla parków nie posiadających planu ochrony, w wyniku czego wykonywanie ochrony przyrody w tych parkach nie ma podstaw prawnych. Do dziś Minister nie wydał również rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu ochrony parku narodowego, co uniemożliwi dostosowanie istniejących planów ochrony do obowiązującego prawa i sprawi, że za 6 miesięcy utracą one moc.
6. Żenująco niski poziom prac legislacyjnych resortu, np. przygotowanie projektów rozporządzeń w sprawie planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, które są oceniane jako próba cofnięcia sztuki ochrony przyrody do poziomu z lat 60-tych ubiegłego stulecia.
7. Ignorowanie działających na rzecz ochrony przyrody organizacji społecznych przy kształtowaniu składu wielu ciał opiniodawczych i doradczych - np. Rada Drawieńskiego Parku Narodowego.
8. Zawarcie sprzecznego z ówczesnym prawem i powszechnie ocenianego jako szkodliwe dla przyrody "porozumienia" z gminami tatrzańskimi w sprawie zmniejszenia obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9. Niedbałość w staraniach o utrzymanie i wyegzekwowanie decyzji Ministra, wyrażająca się np. biernością Ministra w prowadzonych przeciwko jego decyzjom sprawach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (np. sprawa firmy Poldanor, dotycząca lokalizacji wielkiej bezściółkowej fermy świń w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego).
10. Praktyczne zaprzestanie prac nad utworzeniem Turnickiego i Mazurskiego Parku Narodowego.
11. Niewłaściwe reprezentowanie interesów ochrony środowiska w sprawach konfliktowych, w których ścierają się racje gospodarcze z potrzebami ochrony przyrody jak budowa tamy w Nieszawie, program Odra 2006 czy plany poprowadzenia gazociągu przez Bieszczady.
W świetle powyższych faktów, wnosimy o natychmiastowe odwołanie Pana Antoniego Tokarczuka z funkcji Ministra Środowiska. Jego działania powodują bowiem nieodwracalne szkody w polskiej przyrodzie, które będą musiały być zaliczone do bilansu dokonań Pana Rządu. Mimo krótkiego czasu pozostałego do wyborów parlamentarnych, szczególnie szkodliwe mogą być decyzje, jakie Pan Antoni Tokarczuk może jeszcze podjąć, pełniąc funkcję ministra.


Do wiadomości:
 • Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, z prośbą o interpelacje poselskie w wymienionych wyżej sprawach
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Środki masowego przekazu


  Ten list wraz z podpisami 39 organizacji ekologicznych oraz 229 indywidualnymi został wysłany w środę 5 września na adres Kancelarii Premiera. Wciąż jednak napływają dalsze podpisy !
  Jeżeli jesteś takiego samego zdania, ale nie zdążyłeś podpisac tego listu, to:
  1. Wydrukuj i podpisz list, oryginał prześlij do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa)
  2. Daj nam znać mailem - lkp@lkp.org.pl - o podpisaniu listu. Dopiszemy Cię do uaktualnianego w Internecie spisu sygnotariuszy listu.
  3. Przyslij nam pocztą - Lubuski Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin - kopię listu wysłanego do premiera.
  Pamiętaj, że:
 • Zgłoszenia od organizacji powinny być podpisane przez statutowo upoważnionych członków władz i zawierać aktualny adres pocztowy siedziby organizacji
 • Zgłoszenia od indywidualnych przyrodników, poza odręcznym podpisem, powinny zawierać także aktualny adres stałego zameldowania (przy publikowaniu list podawana będzie obok imienia i nazwiska tylko miejscowość).
 • W przypadku osób fizycznych dopuszczalne jest przesyłanie podpisów na zbiorowych listach
 • List ten podpisują wyłącznie organizacje społeczne i indywidualni przyrodnicy. Ponieważ nie istnieje "ustawowa" definicja, kto i na jakich zasadach jest przyrodnikiem (wykształcenie, wykonywany zawód, zainteresowania), pozostawiamy tę sprawę sumieniu każdego z podpisujących.

  Lista osób i organizacji, które podpisały się pod listem - środa, 5 września, godzina 19.00. Podpisy w kolejności otrzymania przez nas. Kreseczka oddziela podpisy, które dotarły do nas przed godziną 7.00 dnia 5 wrzesnia i znalazły się pod egzemplarzem przesłanym Premierowi.

  Organizacje społeczne:
  Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin
  PTOP Salamandra, Poznań
  Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin
  Pracownia na Rzecz Wszytskich Istot, Bielsko-Biała
  Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", Wrocław
  Stowarzyszenie Dla Natury WILK
  Stowarzyszenie "Obywatelska Liga Ekologiczna" (Trójmiejska Grupa Federacji Zielonych)
  Stowarzyszenie "Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie", Gdańsk
  Studenckie Koło Przewodników Turystycznych, Gdańsk
  Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim", Poznań
  Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub "Inaczej", Pabianice
  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział w Bielsku Białej
  Fundacja "Dzikie Łąki", Białystok
  Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków
  WWF - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, Oddział Warszawski
  Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" w Krościenku, Krościenko Wyżnie
  Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "Gniazdozbior" w Białymstoku
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gdańsk
  Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
  Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, Jelenia Góra
  Legnickie Towarzystwo Entomologiczne, Legnica
  Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej 'Zielona Akcja'
  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego BIOS
  Polski Klub Ekologiczny - Sekcja Parków Narodowych
  Liga Ochrony Przyrody
  Stawarzyszenie "Krzyk Ziemi"
  Wrocławska Grupa Chiropterologiczna, Wrocław
  Stowarzyszenie na rzecz działań lokalnych "Bioregion Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej" , Włocławek
  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Zarząd Główny
  Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce
  Oddział PTT im. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu
  Stowarzyszenie Zielona Kultura, Wrocław
  Federacja Zielonych 'Gaja', Szczecin
  Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze z siedzibą w Pionkach
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy z siedziba w Dziekanowie Leśnym
  Klub Ekologiczny "Karpaty" Ligi Ochrony Przyrody
  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział "Bieszczadnik" w Jarosławiu

  Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
  Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
  Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 'Klub Gaja', Wilkowice
  Komitet Ochrony Orłów
  Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
  Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
  Góry i Alpinizm SC., Wrocław
  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Sosnowiec
  Polski Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział Jarosław
  Klub Turystyki Górskiej "Karpaty", Toruń
  Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, Warszawa  Przyrodnicy:
  Kaj Romeyko-Hurko, Kraków
  Andrzej Kepel, Poznań
  Jacek Engel, Warszawa
  Renata Ochwat, Gorzów Wielkopolski
  Janusz A. Rekowski, Szczecin
  Grzegorz Skrzypkowski, Koszalin
  Marek Kalisiński, Szczecin
  Krzysztof Szwałek, Wałbrzych
  Krzysztof Jamróz, Kraków
  Dariusz Urbańczyk
  Marcin Łukaszewicz, Kraków
  Joanna Śliwińska, Kraków
  Bartosz Dominiak, Warszawa
  Mateusz Ciechanowski, Sopot
  Krzysztof Kus, Kraków
  Tomasz Lippoman, Białystok
  Marcin Krzyżański, Kraków
  Katarzyna Krzyżańska, Kraków Marek Krukowski, Wrocław
  Piotr Poleski, Pabianice
  Andrzej Szpociński, Warszawa
  Ewa Rajska-Jurgiel, Łomianki
  Krzysztof Kujawa, Turew
  Zbigniew Węgrzyn, Warszawa
  Ireneusz Raff, Kostrzyn
  Michał Kowalski
  Edward Marszałek, Krościenko Wyżnie
  Władysław Danielewicz, Poznań
  Mariusz Lamentowicz, Poznań
  Łukasz Lamentowicz, Poznań
  Krzysztof Henel, Rybnik
  Katarzyna Woźniak, Słupsk
  Izabella Engel, Słońsk
  Ryszard Kowalski, Siedlce
  Paweł Pawlaczyk, Drawno
  Barbara Utracka, Słupsk
  Ireneusz Litwin, Słupsk
  Blandyna Głuchowska, Słupsk
  Marcin Miller, Słupsk
  Szymon Ciapała, Kraków
  Wiesław Fałtynowicz, Wrocław
  Bożena Pietras-Goc, Kraków
  Alicja Jagielska-Pawłowska, Poznań
  Albin Pawłowski, Kobylnica
  Marta Kaczuro-Kaczyńska, Warszawa
  Marta Wiśniewska, Warszawa
  Robert Knysak, Warszawa
  Sławomir Zieliński, Gdańsk
  Iwona Zielińska, Gdańsk
  Arek Rachwald, Rumia
  Ireneusz Mirowski, Warszawa
  Mariusz Popiółek, Warszawa
  Jerzy Janota Bzowski, Warszawa
  Joanna Sacharewicz, Warszawa
  Berbara Hofman, Warszawa
  Ewa Wajda, Warszawa
  Agata Autonowicz, Warszawa
  Józef Dobija, Warszawa
  Paweł Bartoszewski, Warszawa
  Marian Cieślak, Warszawa
  Mirosław Grzyb, Warszawa
  Mirosław Jędrzejewski, Warszawa
  Andrzej Mitura, Kraków
  Borys Jurgiel, Warszawa
  Cezary Mitrus, Siedlce
  Marek Żabka, Siedlce
  Urszula Burkot, Warszawa
  Zbigniew M. Karaczun, Warszawa
  Ewa Panasiuk, Mława
  Barbara Pastuła, Stargard Szczeciński
  Renata Kaczmarczyk-Warchoł, Stargard Szczeciński
  Andrzej Warchoł, Stargard Szczeciński
  Karolina Szarubka, Stargard Szczeciński
  Artur Słowik, Stargard Szczeciński
  Adrian Wiśniewski, Słupsk
  Bernard Korzeniewski, Kraków
  Rafał Górski, Łódź
  Robert Kościów, Szczecin
  Leszek Koziróg, Wejherowo
  Joanna Duriasz, Ostróda
  Zbigniew Endler, Olsztyn
  Magdalena Bowszys, Olsztyn
  Tomasz Bałdyga, Olsztyn
  Kamila Jeleńska, Holandia
  Magdalena Marzec, Warszawa
  Zbigniew Mazur, Żytkiejmy
  Jaromir Krajewski, Żytkiejmy
  Paweł Radzewicz, Żytkiejmy
  Krzysztof Nowak, Gdańsk
  Marcin Wilga, Gdańsk
  Małgorzata Bolek, Warszawa
  Władysław Skalny, Płock
  Michał Smoczyk, Rzepin
  Andrzej Smoczyk, Rzepin
  Jarosław Wróblewski, Kłobuck
  Wojciech Błażałek, Lubin
  Krzysztof Okrasiński, Strzegom
  Joanna Furmankiewicz, Lubin
  Danuta Lewandowska
  Maciej Gromadzki, Gdańsk
  Grażyna Wolniakowska, Gdynia
  Waldemar Wolniakowski, Gdynia
  Agnieszka Płażyczka
  Joanna Chełskowska
  Jacek Prześlakowski
  Barbara Kosicka
  Małgorzata Kwiatkowska
  Dominika Ząbek
  Krystyna Laskowska, Poznań
  Przemyslaw Wylegała, Poznań
  Ewa Olejnik, Poznań
  Paweł Śliwa, Poznań
  Radosław Dzięciołowski, Poznań
  Jerzy Sawicki, Kraków
  Anna Góral, Kraków
  Jacek Potocki, Mysłakowice
  Joanna Potocka, Mysłakowice
  Wojciech Dach, Wrocław
  Barbara Morawska-Nowak, Kraków
  Jadwiga Sienkiewicz, Warszawa
  Grzegorz Rakowski, Warszawa
  Malgorzata Walczak, Warszawa
  Malgorzata Smogorzewska, Warszawa
  Zbyszko Pisarski, Warszawa
  Marta Mędlińska, Warszawa
  Wojciech Kania, Gdansk
  Tomasz Mokwa, Gdańsk
  Zenon Rohde, Gdańsk
  Katarzyna Mokwa, Gdańsk
  Przemysław Chylarecki, Kórnik
  Monika Zielinska, Gdańsk
  Piotr Zielinski, Włocławek
  Arek Sikora, Gdańsk
  Maria Wieloch, Gdańsk
  Jadwiga Gromadzka, Gdańsk
  Anna Zawadzka, Gdańsk
  Jadwiga Bober, Gdańsk
  Alicja Bielska, Gdańsk
  Marcin Wężyk, Piotrków Trybunalski
  Zbyszek Kołudzki, Piotrków Trybunalski
  Marcin Kaźmierczak, Piotrków Trybunalski
  Tomasz Zylicz, Warszawa
  Tamara Dworak, Versoix, Suisse
  Marek Kowalski
  Agnieszka Ostrach-Kowalska, Warszawa
  Wojciech Nalepa
  Jaroslaw Sułek
  Włodzimierz Szczepaniak, Kielce
  Sławomir Chmielewski, Mogielnica
  Mieczyslaw Kurowski, Kozienice
  Jacek Tabor, Inowłódz
  Michał Missala, Warszawa
  Piotr Nieznański, Wrocław
  Marcin Rachel, Kępno
  Gabriela Rachel, Kępno
  Jan Rachel, Kępno
  Maria Rachel, Kępno
  Katarzyna Górka, Kępno
  Hanna Woźniak, Kępno
  Jolanta Malinowska, Kępno
  Marcin Rataj, Kępno
  Izabela Charaputa, Kępno
  Beata Padurek, Kępno
  Katarzyna Leśniarek, Kępno
  Mirosława Rachel, Kępno
  Jerzy Rachel, Kępno
  Katarzyna Rachel, Kępno
  Henryk Rachel, Kępno
  Anna Miokiewicz, Kraków
  Marcin Piatek, Tarnow
  Łukasz Wilk, Złota (gm. Czchów)
  Wojciech Paul, Kielce
  Aleksander Lwow, Konradów k. Lądka Zdroju
  Agnieszka Bartoszewska, Warszawa
  Piotr Celiński, Warszawa
  Monika Latkowska, Warszawa
  Małgorzata Purzyńska, Piotrków Trybunalski
  Anna Petynia, Jarosław
  Agnieszka Petynia, Jarosław
  Maciej Petynia, Jarosław
  Mateusz Petynia, Jarosław
  Marcin Petynia, Jarosław
  Elżbieta Mielnicka, Jarosław
  Bartosz Zbylewski, Kępno
  Jadwiga zbylewska, Kępno
  Barbara Lachwicz, Gdańsk
  Jerzy Pawlik, Wrocław
  Marek Smura, Bydgoszcz
  Wojciech Zajączkowski, Łódź
  Mirosław Marczewski, Warszawa
  Piotr Śliwa, Łomianki
  Halina Ratyńska, Poznań
  Katarzyna Marcysiak, Bydgoszcz
  Barbara Waldon, Bydgoszcz
  Barbara Wilbrandt, Bydgoszcz
  Amelia Bartczak, Bydgoszcz
  Andrzej Jermaczek, Kosieczyn
  Danuta Jermaczek, Kosieczyn
  Marta Jermaczek, Kosieczyn
  Przemysław Jermaczek, Kosieczyn
  Robert Stańko, Kownaty
  Grażyna Hoffmann, Świebodzin
  Jerzy Pucek, Świebodzin
  Izabela Stańko, Kownaty
  Robert Hoffmann, Świebodzin
  Teresa Stańko, Kownaty
  Judyta Konik, Czempiń
  Elżbieta Kasprzak, Turew
  Danuta Szeflińska, Turew
  Anna Kujawa, Turew
  Zdzisław Bernacki
  Halina Kostecka-Bernacka, Turew
  Jerzy Karg, Turew
  Zbigniew Węgrzyn, Warszawa
  Wanda Zglinska, Warszawa
  Łukasz Lublinski, Warszawa
  Jacek Ruszkowski, Warszawa
  Ewa Piliszek, Warszawa
  Krystyna Gierycz, Warszawa
  Lidia Kowalska, Warszawa
  Janusz Wasyluk, Warszawa
  Marzena Kostka, Warszawa
  Hanna Garczynska, Świebodzin
  Jarosław Markwitz, Świebodzin
  Romuald Olaczek, Łodź
  Anna Traut, Łodź
  Jadwiga Krzywańska, Łodź
  Agnieszka Wolańska, Łodź
  Leszek Kucharski, Łodź
  Jarosław Sieradzki, Łodź
  Larysa Olechnowicz, Łodź
  Justyna Wylazłowska, Łodź
  Dominik Kopeć, Łodź
  Marek Gurczyński, Łodź
  Ryszard Klimko, Łodź

  Michał Piskorski, Lublin
  Renata Grzybowska, Lublin
  Grzegorz Grzywaczewski, Lublin
  Janusz Wójciak, Lublin
  Krzysztof Pałka, Świdnik
  Andrzej Mikulski, Warszawa
  Andrzej Prejs, Warszawa
  Paweł Koperski, Warszawa
  Andrzej Kowalewski, Warszawa
  Piotr Panek, Warszawa
  Anna Hankiewicz, Warszawa
  Mariusz Kistowski, Gdańsk
  Jerzy Zembrzuski, Zakopane
  Ireneusz Chojnacki, Warszawa
  Radosław Urban, Tarnów
  Wiktoria Symonowicz, Wrocław
  Danuta Buch, Wrocław
  Małgorzata Świątoniowska, Wrocław
  Monika Czuchra, Wrocław
  Anna Kijemko, Wrocław
  Ludwik Tomiałojć, Wrocław
  Renata Brasinicka, Wrocław
  Halina Zetwarnicka, Wrocław
  Michał Wolny, Olesno
  Piotr Zabłocki, Wrocław
  Katarzyna Sidor, Wrocław
  Aurelia Pawłowska, Wrocław
  Magdalena Moska, Wrocław
  Wanda Zdunek, Oława
  Konrad Hałupka, Wrocław
  Tomasz Wesołowski, Wrocław
  Ewa Pawłowska, Wrocław
  Marek Ostyński, Wrocław
  Mirosław Żynicki, Góra
  Michał Goc, Gdańsk
  Izabela Mleczko, Oświęcim
  Magdalena Tracz, Dłusko
  Maciej Tracz, Dłusko
  Joanna Giecewicz, Warszawa
  Bernard Margueritte, Warszawa
  Grzegorz Michoński ,Ińsko
  Marcin Piątek, Kraków
  Anna Miśkiewicz, Kraków
  Beata Paszko, Kraków
  Magdalena Szczepaniak, Kraków
  Anna Leszkowska, Warszawa
  Marek Jachlewski, Warszawa
  Jerzy Bojanowicz, Warszawa
  Irena Fober, Warszawa
  Krzysztof Kaźmierczuk, Warszawa
  Ewa Mańkiewicz, Warszawa
  Grzegorz Lesiński, Warszawa
  Marcin Gajek, Warszawa
  Zbigniew Jakubiec, Wrocław
  Renata Paszkiewicz, Wrocław
  Jan Lontkowski, Olsztyn
  Dorota Cichońska, Starachowice
  Przemysław Korczyński, Kłodzko
  Jacek Udolf, Katowice
  Karolina Dobrowolska, Sulików
  Zbigniew Jaskiernia, Sosnowiec
  Andrzej Kowalczewski, Warszawa
  Stanisław Rybicki, Warszawa
  Katarzyna Krajewska,Warszawa
  Aneta Kus, Stalowa Wola
  Dominika Zaręba, Kraków
  Dorota Milianowicz, Jarosław
  Beata Kołodziej, Jarosław
  Aneta Drewaniak, Jarosław
  Edyta Regula, Jarosław
  Jadwiga Zyblewska,Kępno
  Bartosz Zyblewski, Kępno
  Beata Podurek, Bralin
  Zofia Gola, Kliny
  Irena Chuda, Ostrowiec
  Gruszka Maria, Kępno
  Janina Dolicher, Osiny
  Jan Osada, Krążkowy
  Michał Grzelak, Myjomice
  Elżbieta Pawlak, Myjomice
  Tadeusz Pożniak, Mroczeń
  Józef Braun, Mikorzyn
  Roman Majewski, Myjomice
  Stanisław Dróżdż, Kępno
  Andrzej Rolecki, Myjomice
  Małgorzata Majewska, Myjomice
  Edyta Sneka, Kępno
  Natalia Jędrysiak, Kępno
  Michał Kasprzak, Kępno
  Maria Sneka, Kępno
  Leszek Sneka, Kępno
  Karol Sneka, Kępno
  Janina Kasprzak, Kępno
  Krystyna Kubasik , Kępno
  Szymon Szmydt, Kępno
  Renata Rogowska, Kępno
  Katarzyna Jendras, Kępno
  Weronika Wróblewska, Baranów
  Olga Konarska, Kepno
  Roman Górecki, Bralin
  Irena Nowak, Kępno
  Piotr Nowak, Kępno
  Zofia Nowak, Kępno
  Dariusz Leśmiarek, Kępno
  Urszula Malinowska, Kępno
  Andrzej Malinowski, Kępno
  Zbigniew Orkowski, Kępno
  Izabela Orkowska, Kępno
  Antoni L.Dawidowicz, Kraków
  Barbara Łachwicz, Gdańsk
  Waldemar Nowakowski, Włocławek
  Borys, Jurgiel, Warszawa
  Ewa Rajska-Jurgiel, Warszawa
  Krzysztof Badora, Opole
  Sławomir Janyszek, Poznań
  Jerzy Juszczyński, Poznań
  Joanna Borczy, Złotów
  Andrzej Janusz Korbel, Bielsko Biała
  Jacek Kaliciuk, Szczecin
  Andrzej Bobiec, Narewka
  Szymon Budzowski,
  Hanna Rachfald, Rumia
  Katarzyna Galer, Gdańsk
  Paweł Sidło, Kielce
  Bogumiła Błaszkowska, Gdańsk
  Tomasz Cofta, Gdańsk
  Daniel Piec, Elbląg
  Maria Filipowska, Łódź
  Roman Bułka, Bielsko-Biała
  Jan Weigel, Bielsko-Biała
  Monika Wróblewska, Wrocław
  Bożena Koll-Marcin, Wrocław
  Agnieszka Rok, Poręba
  Juliusz Wysłouch, Toruń
  Hanna Leszczyńska, Toruń
  Anna Krejdo, Toruń
  Lucyna Ratkowska, Toruń
  Roman Gąsiorowski, Toruń
  Roman Borkacki, Wrocław
  Katarzyna Głowacka, Wrocław
  Marcin Łukasiewicz, Kraków
  Janina Łukasiewicz, Kraków
  Wojciech Woźniak, Słupsk
  Mateusz Ciechanowski, Sopot
  Tomasz Żylicz, Warszawa
  Dominik Drzazga, Łódż
  Andrzej Trembaczewski, Lublin
  Wiktor Kotowski, Rąszyn
  Anna Sawicka, Brwinów
  Małgorzata Kotowska, Warszawa
  Ireneusz Kaługa, Suchożebny
  Mirosław Rzępała, Łosice
  Michał Falkowski, Siedlce
  Maciej Omelaniuk, Siedlce
  Sławomir Wąsik, Januszno
  Anna Kaługa, Mokobody
  Iwona Kobylińska, Łosice
  Mira Płocka, Budy Kupientyńskie
  Krzysztof Sulej, Ruda Wolińska
  Roman Sikorski, Siedlce
  Paweł Marciniuk, Siedlce
  Jolanta Marciniuk, Siedlce
  Agata Błazik, Pionki
  Katarzyna Sarnowska, Siedlce
  Alberta Sosna, Siedlce
  Beata Jakubik, Siedlce
  Dariusz Omelaniuk, Siedlce
  Leszek Kobyliński, Siedlce
  Rafał Kuczborski, Siedlce
  Józef Banaszak, Bydgoszcz