[Więcej o sprawie >>] {Strona główna Klubu Przyrodników]
Brońmy karkonoskiej przyrody!

W dniu 17.07.2002 r. Zarząd Miejski Szklarskiej Poręby skierował do Rady Ministrów wniosek o wyłączenie z Karkonoskiego Parku Narodowego i przekazanie miastu ponad 500 ha (ok. 10 % powierzchni Parku) terenów w rejonie Szrenicy (zob. mapkę na odwrocie). Uwolniwszy się od ograniczeń wynikających z przepisów ochrony przyrody, miasto chciałoby tam urządzić wielki narciarski lunapark. Jakże cynicznie brzmi zawarte w uzasadnieniu wniosku stwierdzenie, że pomysł okrojenia Parku jest "...wyrazem poszanowania i wyeksponowania najbardziej cennych przyrodniczo jego obszarów".
Na terenach postulowanych do wyłączenia z parku znajdują się m.in. rozległe połacie górnoreglowych lasów świerkowych, doskonale odnawiających się po uszkodzeniach spowodowanych przez „kwaśne deszcze zarośla kosodrzewiny oraz wysokogórskie torfowisko z reliktową roślinnością postglacjalną. Trzeba dodać, że cały czas aktualne pozostają wydane w 1993 r. pod naciskiem Ministerstwa Ochrony Środowiska uzgodnienia dotyczące inwestycji w rejonie Hali pod Łabskim Szczytem. Realizacja wszystkich tych inwestycji zarówno już zaplanowanych jak i nowo postulowanych spowoduje degradację większej części polskich Karkonoszy zachodnich, przerwie korytarz ekologiczny między Karkonoszami a Górami Izerskimi i zniweczy prowadzone w tym rejonie działania na rzecz ochrony przyrody (realizowane przy wydatnym wsparciu z krajowych i zagranicznych funduszy ochrony środowiska).
Co istotne, Karkonoski Park Narodowy już rok temu wyraził wolę zawarcia z miastem kompromisu, który polegać miał na dopuszczeniu do realizacji kluczowych dla ruchu narciarskiego inwestycji na stokach Szrenicy, jeśli miasto zgodziłoby się na rezygnację z budowy niezrealizowanych dotąd urządzeń narciarskich między Szrenicą a Łabskim Szczytem (bez żadnych zmian w granicach Parku). Niestety, ani Zarząd, ani Rada Szklarskiej Poręby do propozycji tych nawet się nie ustosunkowały.
Ustawa o ochronie przyrody (w art. 3) stwierdza, że "Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela". Wypełnijmy więc ten obowiązek wyrażając sprzeciw wobec pomysłów rabunkowej eksploatacji najcenniejszych przyrodniczo zakątków naszego kraju.
Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
Jelenia Góra, 10 sierpnia 2002 r.

Protest (zamieszczony obok) po podpisaniu proszę przesłać na adres:
Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, ul. Wolności 268, 58-560 Jelenia Góra. My przekażemy go do ostatecznego adresata.
Jeśli możesz, skopiuj formularz protestu i przekaż go innym!

miejscowość i data
Pan Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!
Niniejszym wyrażam stanowczy sprzeciw wobec wniosku Zarządu Miasta Szklarskiej Poręby z dn. 17.07.2002 r. o zmniejszenie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego. Wniosek ten obraża Ustawę o ochronie przyrody, która (w art. 3) stwierdza, że "Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela, organów administracji publicznej, a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę". Dlatego wnoszę o odrzucenie go w całości. >
z poważaniem
imię i nazwisko
adres
podpis

Do wiadomości: Główny Konserwator Przyrody