Siedliska leśne, potencjalne zbiorowiska i przyrodniczo optymalne składy gatunkowe lasu i zarośli w Cedyńskim Parku Krajobrazowym.

Fragment operatu ochrony ekosystemów lesnych CPK, J. i P. Pawlaczykowie, 1999 r.

Typ siedl. lasu wg akt. rozpoznania: Bśw    Bw    Bb    BMśw    BMw    BMb    LMśw    LMw    LMb    Lsw    Lw    Ol    OLJ   

 

Typ siedliskowy lasu (wg aktualnego rozpoznania siedliskowego)

Przewidywany rzeczywisty typ siedliskowy lasu

Potencjalne zbiorowiska leśne

Najważniejsze fitoindykacyjne cechy diagnostyczne

Zalecane docelowe składy drzewostanów

Gatunki domieszkowe

Gatunki podszytowe

Gatunki strefy skraju lasu

Zalecane sposoby zagospodarowania

Bśw

Bśw

Leucobryo-Pinetum

 

Jednogatunkowe lasy sosnowe. Brak podszytów liściastych, ew. pjd. brzoza. Brak starych drzew gat. liściastych. W runie tylko chrobotki, brusznica, czernica, brak zwartej pokrywy traw i gat. innych niż borowe. Na drogach leśnych i przydrożach mszyste wrzosowiska, nie darń traw. Brak niecierpka drobnokwiatowego, situ chudego, nitrofilnych zbiorowisk okrajkowych. Nie wiadomo, czy w ogóle siedliska takie występują na badanym terenie.

So

Brz

jałowiec

jałowiec

wrzos

W miejscach z naturalnym odnowieniem sosny (także pasma wzdłuż skraju drzewostanów) Rb IIa, IIb lub II c dla nat. odnowienia So

W innych warunkach Rb Ib, Ia z odnowieniem sztucznym.

BMśw

Querco robori-Pinetum

Drzewostany sosnowe z dębem w podszycie, nigdy w podroście lub II piętrze. Runo różne: gatunki borowe (borówki), albo zwarte darnie śmiałka darniowego lub trzcinnika. Brak: jastrzębców, groszku skrzydalstego, mchu Sclerpodum purum.

Także jednogatunkowe drzewostany sosnowe o runie i wyglądzie borów świeżych, ale w sąsiedztwie wydzielń bogatszych w dąb i na analogicznym siedlisku.

Na drogach leśnych i przydrożach mszyste wrzosowiska, nie darń traw. Brak niecierpka drobnokwiatowego, situ chudego, nitrofilnych zbiorowisk okrajkowych.

So

Dbb-So

Brz

Dbb

jałowiec

wrzos

W istniejących drzewostanach wprow. podszyty i podsadzenia Dbb. Użytkowanie i zagospodarowanie jak fitocenoz borowych z wprow. Dbb do składu uprawy.

Calamagrostio-Quercetum

warianty uboższe

Drzewostany sosnowe z dębem dorastającym przynajmniej podrostu, Runo różne: gatunki borowe (borówki), albo zwarte darnie śmiałka darniowego lub trzcinnika. Obecność jastrzębców i mchu Scleropodium purum.

Także jednogatunkowe drzewostany sosnowe o runie i wyglądzie borów świeżych, ale w sąsiedztwie dębin i na analogicznym siedlisku.

So-Dbb

Dbb-So

tolerować So

Jrz

Brz

Dbb

żarnowiec

jałowiec

żarnowiec

jałowiec

jezyny, tarnina, róże

W drzewostanach rębnych przebudowa w kierunku wzrostu udziału Dbb zmodyfikowaną Rb IId z odn. sztucznym Dbb pod przerzedzonym dstanem So, o udziale gniazd zwiększonym do 50-60%. Dopuszczalna typowa przebudowa Rb Id. W drzewostanach przedrębnych wprowadzać podsadzenia Db, nie Bk.

Calamagrostio-Quercetum odm.zachodniopomorska (=Fago-Quercetum)

warianty uboższe

Jak wyżej, ale wyrażny spontaniczny dynamizm buka. Obecny groszek skrzydlasty.

So-Dbb

Dbb-So

tolerować So

Jrz

Brz

Dbb

Bk

żarnowiec

jałowiec

żarnowiec

jałowiec

jeżyny, tarnina, róże

W drzewostanach rębnych przebudowa zmodyfikowaną Rb IIe: wprow. Dbb na gniazdach na 30% powierzchni, wykonać cięcia częściowe i wprowadzenie buka pod okapem na pozostałej powierzchni, pozostawić 20% przestojów So. Dopuszczalna także typowa Rb Id i wprowadzenie buka pod okap w fazie drągowiny.

W dstanach przedrębnych wprowadzać podsadzenia Dbb i Bk

BMśw

LMśw

Luzulo pilosae-Fagetum

warianty ubogie

Drzewostany z podrostem bukowym lub inne drzewostany z dużym dynamizmem buka, nawet obecnego tylko w podszycie. Także jednogatunkowe lasy sosnowe z pojedynczymi starymi bukami, albo lasy sosnowe ze zwartym runem trzcinnika, położone w sąsiedztwie drzewostanów z bukiem. Także drzewostany sosnowe ze zwartym podszytem bujnie rozwijającej się czeremchy amerykańskiej.

So-Bk

Bk-So

tolerować So

Dbb, Jrz, Os, Iwa

-

jeżyny, tranina, róże

W dstanach bez obecności buka wprowadzać podsadzenia Bk. W dstanach rębnych rębnie zupełne z grupowym wprowadzeniem Bk do składu uprawy. Alternatywnie zagospodarowanie zmodyfikowaną Rb IId: cięcia częściowe na gniazdach z wprowadzeniem Bk pod okap przerzedzonego drzewostanu; następnie cięcia zupełne na reszcie powierzchni ze sztucznym odnowieniem So.

Querco-Carpinetum

warianty ubogie, wysokie

Drzewostany sosnowe z nawet sporadyczną obecnością graba lub leszczyny w podszycie. Także drzewostany sosnowe o runie i wyglądzie borów, ale w sąsiedztwie innych lasów zidentyfikowanych jako grądy. Tylko w "krajobrazach grądowych", nigdy w Puszczy Piaskowej

So-Gb-Dbb

Dbb-Gb-So

Dbb-So

tolerować So

Gb, Jrz, Dbb, Lp,

Brz, Os, Iwa

leszczyna

leszczyna

żarnowiec

jeżyny, tarnina, róże

Wprowadzać podsadzenia Db, Gb i leszczyny. W dstanach rębnych rębnie zupełne z grupowym wprowadzeniem Dbb i Gb do składu uprawy. Alternatywnie zagospodarowanie zmodyfikowaną Rb IId: cięcia częściowe na gniazdach z wprowadzeniem Dbb i Gb pod okap przerzedzonego drzewostanu; następnie cięcia zupełne na reszcie powierzchni ze sztucznym odnowieniem So.

Bw

Bw

Molinio-Pinetum

Drzewostany sosnowe z dominacją trzęślicy modrej w runie, bez śladu obecności dębów. Także drzewostany świerkowe lub brzozowe z różnym runem, jednak bez przejawów pojawiania się Db. Zwłaszcza na wąskich okrajkach torfowisk śródleśnych, ale już na podłożu mineralnym

So

Brzom, Brz

kruszyna

kruszyna

Wyłączyć z użytkowania jako wodochronne, bardzo rzadko spotykane, nie mające znaczenia gospodarczego.

BMw

Calamagrostio-Quercetum molinietosum

Drzewostany sosnowe z dominacją trzęślicy lub orlicy w runie, z pojawiającym się nawet pojedynczo Db. Zwłaszcza w płytkich, bezodpływowych ale niezatorfionych zagłębieniach

So-Dbs

tolerować So, Sw-So, So-Sw

Brz, Jrz

kruszyna

kruszyna

jezyny

Przebudować w kierunku wzrostu udziału Db przy zastosowaniu sztucznych podsadzeń, cięć indywidualnych i grupowych.

Bb

Bb

Vaccinio uliginosi-Pinetum

Drzewostany sosnowe z runem torfowcowym, z obecnością bagna w podszycie, z gatunkami wysokotorfowiskowymi w runie. Ewentualnie luźne drzewostany brzozy omszonej z runem i podszytem j.w.

So

Brzom

bagno

bagno

Wyłączyć z użytkowania jako cenne przyrodniczo, bardzo rzadkie i wodochronne.

BMb

LMb

Sphago-Squarrosi-Alnetum

Drzewostany brzozowe z przynajmniej pojedynczą olszą lub łozą. Drzewostany brzozowe z obecnością w runie: pokrzywy lub trzciny. Możliwa obecność kobierca torfowców zielonych

Ol-Brzom-So

Brzom-Ol-So

Ol-Brzom

tolerować So, Sw

Brzom

wierzba uszata

wierzba uszata

Wyłączyć z użytkowania jako cenne przyrodniczo, bardzo rzadkie i wodochronne.

BMśw

BMśw

LMśw

Calamagrostio-Quercetum

Drzewostany sosnowe z dębem dorastającym przynajmniej podrostu, Runo różne: gatunki borowe (borówki), albo zwarte darnie śmiałka darniowego. Obecność jastrzębców i mchu Scleropodium purum.

Także jednogatunkowe drzewostany sosnowe o runie i wyglądzie borów świeżych, ale w sąsiedztwie dębin i na analogicznym siedlisku.

Także drzewostany sosnowe ze zwartymi łanami trzcinnika w runie

Także drzewostany dębowe o runie zdominowanym przez wąskolistne trawy, czernicę, z obecnością pszeńca zwyczajnego

Dbb

So-Dbb

tolerować Dbb-So

Jrz, Brz, So

Jrz, żarnowiec

żarnowiec,

jeżyny, tarnina, róże, głóg

W drzewostanach przedrębnych podsadzać Dbb. Rębne drzewostany sosnowe przebudować w kierunku znacznego (!) wzrostu udziału Dbb, np. przy zastosowaniu modyfikacji rębni IIa z cięciami częściowymi i równoczesnym wprowadzeniem podokapowo Dbb.

Dopuszczalne rębnie zupełne ze sztucznym odnowieniem dębem.

W drzewostanach dwupiętrowych z dębem wyprowadzić drzewostan Db z pietra drugiego

Drzewostany dębowe zagospodarowywać rębniami częściowymi z dążeniem do odnowienia naturalnego

Calamagrostio-Quercetum odm.zachodniopomorska (=Fago-Quercetum)

Jak wyżej, ale wyraźna obecność buka. W runie groszek skrzydlasty

Bk-Dbb

So-Bk-Dbb

tolerować Dbb-Bk-So

Jrz, Brz, So

Bk, Jrz

jeżyny, tarnina, róże, głóg

W drzewostanach przedrębnych podsadzać Dbb i Bk. Rębne drzewostany sosnowe przebudować w kierunku znacznego (!) wzrostu udziału Dbb i Bk, np. przy zastosowaniu modyfikacji rębni II z cięciami częściowymi i równoczesnym wprowadzeniem podokapowo Dbb i domieszkowo Bk.

Dopuszczalne rębnie zupełne ze sztucznym odnowieniem dębem, z grupową i kępową domieszką Bk, z najwyżej domieszkowym udziałem So.

W drzewostanach dwupiętrowych z dębem i bukiem wyprowadzić drzewostan Bk-Db z piętra drugiego

Drzewostany o składzie docelowym zagospodarowywać rębniami częściowymi z dążeniem do odnowienia naturalnego. Ew. uzupełniać brakujący Bk podsadzeniami.

Querco-Carpinetum

Drzewostany sosnowe z nawet sporadyczną obecnością graba lub leszczyny w podszycie. Także drzewostany sosnowe o runie i wyglądzie borów, ale w sąsiedztwie innych lasów zidentyfikowanych jako grądy. Tylko w "krajobrazach grądowych", nigdy w Puszczy Piaskowej

Gb-Dbb

So-Gb-Dbb

tolerować Gb-Dbb-So, Gb-So

Gb, Dbb, Brz, Iwa, Jrz, Lp

leszczyna,

leszczyna, trzmielina, tarnina, róże, głóg, szakłak

W drzewostanach przedrębnych podsadzać Db i Gb. Dstany sosnowe przebudować w kierunku znacznego wzrostu udziału Dbb i Gb, np. przy zastosowaniu modyfikacji rębni II z cięciami częściowymi i równoczesnym wprowadzeniem podokapowo Dbb i domieszkowo Bk.

Dopuszczalne rębnie zupełne ze sztucznym odnowieniem dębem, z grupową i kępową domieszką Bk, z najwyżej domieszkowym udziałem So.

W drzewostanach dwupiętrowych z dębem i bukiem wyprowadzić drzewostan Bk-Db z piętra drugiego

Drzewostany o składzie docelowym zagospodarowywać rębniami częściowymi z dążeniem do odnowienia naturalnego. Pozostawiać kępy podrostu Gb, skąd będzie mógł się rozprzestrzenić.

LMśw

Luzulo pilosae-Fagetum

Dwupiętrowe drzewostany sosnowo-bukowe lub inne drzewostany z dużym dynamizmem buka, nawet obecnego tylko w podszycie. Także jednogatunkowe lasy sosnowe z pojedynczymi starymi bukami, albo lasy sosnowe ze zwartym runem trzcinnika, położone w sąsiedztwie drzewostanów z bukiem. Także drzewostany sosnowe ze zwartym podszytem bujnie rozwijającej się czeremchy amerykańskiej

Bk

Dbb-Bk

So-Bk

tolerować Bk-So

Dbb, Jrz, Os, Iwa

-

jeżyny, tarnina, róże

W drzewostanach przedrebnych podsadzać Bk. Rębne drzewostany sosnowe przebudować zmodyfikowaną Rb IIa z podokapowym wprowadzeniem Bk. W dstanach dwupietrowych wyprowadzić dstan z piętra Bk usuwając So. Pozostawić przestoje starej So. Zwalczać Czmam wszelkimi metodami.

Potentillo albae-Quercetum

Lasy siedlisk ciepłych. Drzewostany sosnowe z kłosownicą pierzastą w runie. Także lasy sosnowe ze zwartym podszytem antypki na łagodnych stokach eksponownaych na pd. Także lasy sosnowe z łanami trzcinnika w runie, lub z darnią śmiałka pogiętego, w których występują gatunki ciepłolubne

Dbb

tolerować So-Dbb, Dbb-So, So

Jrz, Dbb, Kl polny

Kl polny, róże, głóg, tarnina, szakłak, wiąz polny, ligustr, dereń, grusza

tarnina, głóg, szakłak, róże, klon polny, wiąz polny, ligustr, dereń, grusza

Prowadzić "gospodarstwo kserotermiczne" dla ochrony stanowisk gatunków ciepłolubnych.. Ewentualnie przebudować na dębowe rębnią zupełną z odnowieniem Db, albo na mieszane w kierunku wzrostu udziału Db typową rębnią Id, z wprowadzaniem zarośli krzewów oszyjkowych jako grupowej i kępowej domieszki na uprawie. Zwalczać antypkę, czeremchę amerykańską, klon jesionolistny.

LMśw

Lśw

Violo odoratae-Ulmetum

Lasy na stromych stokach, zwłaszcza w dolinkach i wcięciach erozyjnych. Zwykle laski akacjowe z żyznym runem (glistnik jaskółcze ziele !), z pojawiającym się podrostem bzu czarnego, wiązu polnego lub innych wiązów, klonu polnego, szakłaka

Wz, Db, Kl polny

Js i ich kombinacje,

tolerować Ak

Wz wszystkie, Kl polny, Kl, Jw, Lp, Gr, Dbb

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

Wyłączyć z zagospodarowania jako lasy glebochronne

BMśw

Populetum albae

Wszystkie laski na piaszczystych, sporadycznie zalewanych równinach dna doliny Odry. Zwykle laski sosnowe z łanami trzcinnika w runie, ale z obecnością roślin wskazujących na bliskość wód gruntowych, np. trzciny

Tp biała

Wb biała, Wb krucha, Dbs

bez czarny, dereń, trzmielina

dereń, trzmielina, głóg, róże

Na niewielkich powierzchniach eksperymentalnie przebudować: w fazie drągowiny wykonać Rb Id z odnowieniem Tp białej na gniazdach zajmujących 30% powierzchni, następnie usunąć drzewostan i pozostawić do spontanicznego obsiewu topoli. Na reszcie powierzchni tolerować aktualne drzewostany (nie ma drzewostanów rębnych w tym typie siedliska)

BMw

BMw

LMw

Calamagrostio-Quercetum molinietosum

Drzewostany sosnowe z runem zdominowanym przez trzęślicę, a także laski świerkowe lub brzozowe wilgotnych siedlisk mineralnych, zwykle w płytkich zagłębieniach. Częsty duży udział kruszyny w podszycie. Wśród zrębów i upraw na otwartej powierzchni - zagłębienia porośnięte trzcinnikiem i trzęślicą

Dbs

Dbb-Dbs

So-Dbs

tolerować So-Sw i Sw-So

Jrz, Brz, Brzom, Iwa

kruszyna

kruszyna

Drzewostany przebudować w kierunku wzrostu udziału Db przy zastosowaniu sztucznych podsadzeń, cięć indywidualnych i grupowych. Na haliznach wprowadzić Dbs w osłonkach bądx pozostawić do spontanicznej sukcesji.

BMb

BMb

LMb

Sphagno squarrosi-Alnetum

Drzewostany olszy lub brzozy omszonej z obecnością torfowców zielonych w runie. Laski świerkowe lub brzozowe (także brzozy brodawkowatej) na siedliskach bagiennych, ale torowisk przejściowych. Łozowiska z wierzbą uszatą. W zagłębieniach terenowych lub w kontakcie z płem na jeziorkach. Rzadko !

Brzom-Ol

Ol-Brzom

tolerować Sw

Sw, So

wierzba uszata, kruszyna

wierzba uszata, kruszyna

Wyłączyć z użytkowania jako wodochronne

LMśw

LMśw

Luzulo pilosae-Fagetum

 

Buczyny z dobrze rozwiniętymi poduszkami mchów, lub z prawie nagim dnem lasu, bez większego udziału graba. Częściej dwupiętrowe drzewostany sosnowo-bukowe o ubogim runie. Także drzewostany o podszycie zdominowanym przez czeremchę amerykańską, ale z zaznaczonym udziałem buka. Także drzewostany sosnowe o runie zdominowanym przez trzcinnik piaskowy w sąsiedztwie płatów z dynamicznym bukiem. Także mieszane drzewostany dębowo-bukowe z przewagą i wybitnym dynamizmem buka. Dno lasu pokryte ściółką bukową, runo ubogie.

Bk

Dbb-Bk

Jrz, Iwa

-

tarnina, głóg, róże, trzmielina,

Z drzewostanów dwupiętrowych wyprowadzić buczyny przez usunięcie sosny z I pietra. Tolerować pojedyncze przestoje starej So. Drzewostany bukowe można zagospodarować typową rębnią częściową, ale ze względu na wartośc przyrodniczą przetrzymać je na pniu tak długo, jak to możliwe.

Calamagrostio-Quercetum

Lite dębiny bez udziału graba, z runem budowanym przez wąskolistne trawy, czasem z udziałem orlicy. Obecność jastrzębców i pszeńca zwyczajnego

Dbb

Brz, Jrz

Dbb

tarnina, głóg, róże, trzmielina

Można zagospodarować typową rębnią częściową z uzyskaniem odnowienia naturalnego; ale ze względu na wartość przyrodniczą przetrzymywać drzewostany na pniu tak długo, jak to możliwe

Calamagrostio-Quercetum odm.zachodniopomorska (=Fago-Quercetum)

Mieszane drzewostany bukowo-dębowe z dominacją dębu, z ograniczonym dynamizmem buka. Runo trawiaste z udziałem groszku skrzydlastego, jastrzębców

Bk-Dbb

Dbb

Bk, Jrz, Brz

Bk, Dbb

tarnina, głóg, róże, trzmielina

Można zagospodarować typową rębnią częściową z uzyskaniem odnowienia Db. Pozostawić grupy drzewostanu z Bk dla umożliwienia rozprzestrzenienia się Bk, ewentualnie brakujący Bk wprowadzić podsadzeniami. Ze względu na wartość przyrodniczą przetrzymywać drzewostany na pniu tak długo, jak to możliwe

LMśw

Lśw

Querco-Carpinetum

Lasy liściaste z udziałem graba. Częściej: drzewostany sosnowe z nawet niewielką obecnością graba i leszczyny. Także drzewostany sosnowe z runem zdominowanym przez trzcinnik piaskowy, albo z masowym rozwojem czeremchy amerykańskiej w podszycie, w sąsiedztwie płatów z grabem. Także laski brzozowe lub osikowe z grabem. Prawdopodobnie także lasy sosnowe z drugim piętrem wiązów i jaworu. W Puszczy Piaskowej i Lasach Mieszkowickich najczęściej wyłącznie przy ciekach i na zboczach dolin strumieni, na zach. od linii Chojna - Moryń - Mieszkowice dominujący typ zbiorowiska potencjalnego.

Gb-Dbb

Gb-Dbs

tolerować Dbb, Dbs

Gb, Lp, Jw, Kl, Wz

leszczyna

trzmielina, leszczyna, głóg, tarnina, róże, grusza

Zagospodarować modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego Db. Pozostawiać kępy i grupy podrostu Gb dla umożliwienia jego rozprzestrzenienia się.

Drzewostany z sosną przebudowac na liściaste podsadzeniami odpowiednich gatunków, usuwając nastepnie So.

Violo odoratae-Ulmetum

Lasy na stromych stokach, zwłaszcza w dolinkach i wcięciach erozyjnych. Zwykle laski akacjowe z żyznym runem (glistnik jaskółcze ziele !), z pojawiającym się podrostem bzu czarnego, wiązu polnego lub innych wiązów, klonu polnego, szakłaka

Wz, Db, Kl polny

Js i ich kombinacje,

tolerować Ak

Wz wszystkie, Kl polny, Kl, Jw, Lp, Gr, Dbb

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

Wyłączyć z użytkowania jako glebochronne

LMw

LMw-Lw

Querco-Carpinetum, warianty żyźniejsze i wilgotniejsze

Lasy dębowe z udziałem wiązu i graba, sporadycznie lipy, jaworu i innych gatunków liściastych, najczęściej w obniżeniach przy ciekach. Także laski brzozowe i osikowe z grabem i leszczyną w strefie ekotonowej olsów i łęgów

Gb-Dbs

Dbs

Gb, Lp, Wz, Jw, Kl

leszczyna

trzmielina, leszczyna, głóg, tarnina, róże, grusza, dereń, szakłak

Zagospodarowywać modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego Db; pozostawiać kępy i grupy podrostu Gb dla umożliwienia jego rozprzestrzenienia się.

Drzewostany z sosną przebudowac na liściaste podsadzeniami odpowiednich gatunków, usuwając następnie So.

W drzewostany Brz i Os wprowadzać podsadzeniami Db i Gb

Ficario-Ulmetum

Lasy dębowe z udziałem wiązu i jesionu, z ograniczonym dynamizmem graba i leszczyny, najczęściej w obniżeniach przy ciekach albo w rozległych żyznych obniżeniach w innych położeniach. Często także plantacje topolowe ze zdziczałym runem, często z wprowadzonym Js.

Także niezabagnione lasy jesionowe, w położeniach znacząco wyniesionych powyżej poziomu cieków.

Js-Dbs

Dbs

Js

Wz-Js-Dbs

Js, Wz szyp, Bst, Dbs

dereń

czeremcha

dereń, trzmielina, szakłak, głogi, bez czarny

Zagospodarowywać modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego gatunków drzewostanu. Plantacje topolowe pilnie przebudować wprowadzając podsadzenia Js, Dbs z domieszką Wz

LMb

LMb

Sphagno squarrosi-Alnetum

Lasy olszowe z udziałem brzozy omszonej (ew. brzozowe z udziałem olszy), z obecnością torfowców zielonych w runie. Rzadko !

Brzom-Ol

Ol-Brzom

 

Sw, So

wierzba uszata, kruszyna

wierzba uszata, kruszyna

Wyłączyć z użytkowania jako glebochronne

Lśw

Lśw

Melico-Fagetum

Lasy bukowe z runem budowanym przez bujne, wysokie byliny, z udziałem: czworolistu, niecierpka pospolitego, czartawy, masowo występujących zawilców, zwartą pokrywą traw. Także inne lasy w kontakcie przestrzennym z takimi płatami i na analogicznym siedlisku

Bk

Dbb, Dbs, Iwa

-

trzmielina, głogi, tarnina, róże, szakłak

Można zagospodarować typową rębnią częściową z uzyskaniem odnowienia naturalnego; ale ze względu na wartość przyrodniczą przetrzymywać drzewostany na pniu tak długo, jak to możliwe

Violo odoratae-Ulmetum

Lasy na stromych stokach, zwłaszcza w dolinkach i wcięciach erozyjnych. Zwykle laski akacjowe z żyznym runem (glistnik jaskółcze ziele !), z pojawiającym się podrostem bzu czarnego, wiązu polnego lub innych wiązów, klonu polnego, szakłaka. Także lasy jesionowe i wiązowe, albo dębowe z większym udziałem tych gatunków, na siedliskach zboczowych

Wz, Db, Kl polny

Js i ich kombinacje,

tolerować Ak

Wz wszystkie, Kl polny, Kl, Jw, Lp, Gr, Dbb

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

Wyłączyć z użytkowania jako glebochronne

Adoxo-Aceretum

Lasy jaworowe na siedliskach zboczowych

Jw

Wz wszystkie, Kl polny, Kl, Jw, Lp, Gr, Dbb

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

szakłak, róże, tarnina, głóg, bez czarny, ligustr, dereń, klon polny, wiąz polny, wiąz korkowy

Wyłączyć z użytkowania jako glebochronne

Querco-Carpinetum

Lasy liściaste z udziałem graba. Częściej: drzewostany sosnowe z nawet niewielką obecnością graba i leszczyny. Także drzewostany sosnowe z runem zdominowanym przez trzcinnik piaskowy, albo z masowym rozwojem antypki lub czeremchy amerykańskiej w podszycie, w sąsiedztwie płatów z grabem. Także laski brzozowe lub osikowe z grabem. Prawdopodobnie także lasy sosnowe z drugim piętrem wiązów i jaworu. W Puszczy Piaskowej i Lasach Mieszkowickich najczęściej wyłącznie przy ciekach i na zboczach dolin strumieni, na zach. od linii Chojna - Moryń - Mieszkowice dominujący typ zbiorowiska potencjalnego

Gb-Dbb

Gb-Dbs

tolerować Dbb, Dbs

Gb, Lp, Jw, Kl, Wz

leszczyna

trzmielina, leszczyna, głóg, tarnina, róże, grusza

Zagospodarowywać modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego Db; pozostawiać kępy i grupy podrostu Gb dla umożliwienia jego rozprzestrzenienia się.

Drzewostany z sosną przebudować na liściaste podsadzeniami odpowiednich gatunków, usuwając następnie So.

W drzewostany Brz i Os wprowadzać podsadzeniami Db i Gb

Lw

Lw

Querco-Carpinetum warianty żyźniejsze i wilgotniejsze

Lasy dębowe z udziałem wiązu i graba, sporadycznie lipy, jaworu i inych gatunków liściastych, najczęściej w obniżeniach przy ciekach. Także laski brzozowe i osikowe z grabem i leszczyną w strefie ekotonowej olsów i łęgów

Gb-Dbs

Dbs

Gb, Lp, Wz, Jw, Kl

leszczyna

trzmielina, leszczyna, głóg, tarnina, róże, grusza, dereń, szakłak

Zagospodarowywać modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego Db; pozostawiać kępy i grupy podrostu Gb dla umożliwienia jego rozprzestrzenienia się.

W drzewostany Brz i Os wprowadzać podsadzeniami Db i Gb

Ficario-Ulmetum

Lasy dębowe z udziałem wiązu i jesionu, z ograniczonym dynamizmem graba i leszczyny, najczęściej w obniżeniach przy ciekach albo w rozległych żyznych obniżeniach w innych położeniach. Często także plantacje topolowe ze zdziczałym runem, często z wprowadzonym Js.

Także niezabagnione lasy jesionowe, w położeniach znacząco wyniesionych powyżej poziomu cieków.

Js-Dbs

Dbs

Js

Wz-Js-Dbs

Js, Wz szyp, Bst, Dbs

dereń

czeremcha

dereń, trzmielina, szakłak, głogi, bez czarny

Zagospodarowywać modyfikacjami rębni częściowych dla uzyskania odnowienia naturalnego gatunków drzewostanu. Plantacje topolowe pilnie przebudować wprowadzając podsadzenia Js, Dbs z domieszką Wz

Ol

Ol

Ribo nigri-Alnetum

 

Lasy olszowe na siedliskach zabagnionych, z wodą zastojową, o wyraźniej strukturze kępowo-dolinkowej runa (drzewa na kępach), albo ze zwartymi szuwarami turzycowymi w runie

Ol

Js, Brzom

porzeczka czarna, porzeczka czerwona, kruszyna, kalina

porzeczka czarna, porzeczka czerwona, kruszyna, kalina

Wyłączyć z użytkowania jako wodochronne, ewentualnie dopuszczalna Rb IV

Fraxino-Alnetum

Lasy olszowe na siedliskach błotnistych, najczęściej z wodą przepływową lub wysiękową, o runie budowanym raczej przez kombinację gatunków leśnych i błotnych. Częsty duży udział pokrzywy, przytulii czepnej lub jasnoty purpurowej. Także dawne olsy obecnie przesuszone; wtedy najczęściej zachowana dawna struktura kępkowo-dolinkowa ale brak wody na dnie lasu a runo zdominowane przez śmiałka darniowego. Także lasy olszy czarnej z domieszką wierzby, z podszytem bzu czarnego i kaliny, obrosnięte welonami chmielowymi, w dolinie Odry.

Ol

Js-Ol

Js, Wz gór, Wz szyp

czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, dereń, bez czarny

trzmielina, czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, dereń, bez czarny

Wprowadzić podsadzenia gatunków domieszkowych. Wyłączyć z użytkowania lub zagospodarować Rb IV. Stosować lokalnie cięcia częściowe dla przebudowy w kierunku wzrostu udziału domieszek..

OlJ

OlJ

Fraxino-Alnetum

Lasy jesionowe, olszowe z domieszką jesionu lub czysto olszowe na siedliskach błotnistych, z wodą przepływową, przy ciekach. Runo budowane przez kombinację gatunków leśnych i błotnych.

Ol-Js

Js

tolerować Ol

Wz szyp., Wz gór,

czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, dereń, bez czarny

trzmielina, czeremcha, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, dereń, bez czarny

Drzewostany jesionowe zagospodarować rębniami częściowymi (IIb) dla uzyskania odnowienia naturalnego Js. W drzewostanach Ol stosować modyfikacje rębni częściowych (IIb) dla wprowadzenia znaczącej domieszki Js.

Salicetum albae-fragilis

Zadrzewienia wierzby kruchej i białej w dolinie Odry. Także młode laski wierzby kruchej. Także wikliny nadrzeczne. Zawsze na siedliskach regularnie zalewanych.

Wb krucha

Wb biała

Tp biała, Tp czarna, Bst, Wz szyp., Dbs

wikliny, dereń

wikliny, dereń

Wyłączyć z użytkowania jako wodochronne, bardzo rzadkie, nie mające znaczenia gospodarczego Nie niszczyć młodych lasów pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej.Więcej o siedliskach i zbiorowiskach
Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników