KLUB PRZYRODNIKÓW

(dawniej Lubuski Klub Przyrodników)
66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: lkp@lkp.org.pl

Ogłoszenie


Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pakietu prac z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych i chwastów polnych:
1. Ogrodzenie szkółki i sadu - ok. 400 mb
2. Założenie szkółki (0,33 ha), nasadzenia i szczepienia (1000 szt)
3. Założenie ogrodu chwastów (ok. 150 m2) i prace pielęgnacyjne
4. Założenie nasadzeń drzew w terenie (200 szt.)
5. Zabiegi pielęgnacyjne starych drzew owocowych w terenie (500 szt.)
Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest 15 kwietnia 2004. Od wykonawców wymaga się posiadania potencjału technicznego i finansowego oraz umiejętności zapewniających wykonanie zamówienia. Kryteriami oceny ofert będą: cena - 60%, warunki gwarancji - 30%, proponowane warunki płatności - 10%. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Specyfikację warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego w dni robocze w godz. 8-16, osoba odpowiedzialna Andrzej Jermaczek (tel. 068 3828236).
Oferty należy złożyć do dnia 24 lutego 2002 r. godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego o godz. 15.10 w siedzibie Zamawiającego

Świebodzin, dnia 3 lutego 2003

[Strona główna]