KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.pl


[Zielone Punkty nad Odrą i Wartą] [Minimalizacja konfliktów między ludźmi a bobrami - zaproszenie do projektu] [Ochrona mokradeł w Polsce pn i zach.] [Węże Ziemi Lubuskiej] [Podstawy ochrony przyrody]     [Lokalna ochrona przyrody]     [Zielona Wstęga Odra-Nysa]     [Ekorozwój w "Ujściu Warty"]     [Fauna Drawieńskiego Parku Narodowego]     [Ostoje przyrody]     [Owczary]     [Lubuska Kartoteka Przyrodnicza]     [Ptaki Ziemi Lubuskiej]

Rozmiar: 5814 bajtówLokalna ochrona przyrody
Prowadzimy cykl działań edukacyjnych i szkoleniowych, poświęconych lokalnej ochronie przyrody. Co roku, jesienią, organizujemy sesję szkoleniową na ten temat. W naszej ofercie wydawniczej przygotowaliśmy bogaty wybór pozycji o charakterze poradnikowym. W grudniu 1999 r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy kilkudniową "szkołę lokalnej ochrony przyrody" i zamierzamy kontynuować ją w przyszłościDo góry strony

Rozmiar: 4854 bajtówPodstawy ochrony przyrody
Organizujemy cyl corocznych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych dyskusji nad różnymi aspektami ochrony przyrody. Sesje te odbywają się zawsze w pierwszy piątek i sobotę po Wielkanocy (wyjątek w 2000 r. !). Uczestniczy w nich corocznie około 100 osób, zarówno naukowców, jak i ochroniarzy-praktyków. Dotychczas odbyły się sesje poswięcone tematom: W dniach 5-7 maja 2000 r. odbędzie się kolejna sesja z tego cyklu, poświęcona tematowi "Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem" Zobacz zaproszenie.

Materiały z sesji publikujemy w "Przeglądzie Przyrodniczym"

Do góry strony

Rozmiar: 4689 bajtówZielona Wstęga Odra-Nysa
Polsko-niemiecka strefa przygranicza należała w okresie powojennym do obszarów, które zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej nie podlegały silnym naciskom gospodarczym. Stan ten umożliwił zachowanie interesujących, z punktu widzenia przyrodniczego, terenów. Klasycznymi przykładami są obszary Dolnej Odry i Ujścia Warty, dolin Pliszki i Ilanki.

Zmiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej zapoczątkowały procesy w strefie przygranicznej, które z punktu widzenia ekologii i gospodarki przestrzennej skłaniają do głębszych rozważań i mogą wywoływać niepokój. Częstokroć bowiem planowanie przestrzenne i planowanie inwestycji odbywało się bezuwzględnienia aspektów przyrodniczych lub opierało się na nieaktualnych danych. Z drugiej strony, dysproporcje w dostępności środków finansowych na badania tworzące przyrodniczą bazę dla rozwoju gospodarczego, spowodowały różnice w stopniu rozpoznania wartości przyrodniczych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Z tego powodu inwentaryzacje przyrodnicze po stronie niemieckiej były znacznie bardziej zaawansowane, niż po stronie polskiej. Dotyczyło to także stopnia zaawansowania prac nad tworzeniem koncepcji ochrony przyrody. Wprawdzie istnieje wiele koncepcji rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych, lecz wspólne planowanie ochrony przyrody należało i należy nadal do rzadkości. Powyższe przyczyny doprowadziły do powołania projektu WWF "Zielona Wstęga Odra-Nysa".

Po stronie polskiej projekt obejmuje obszar 33 gmin od Cedyni do Bogatyni wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, na szerokość 2 gmin, w województwach: szczecińskim (gminy: Cedynia, Mieszkowice, Moryń), gorzowskim (gminy: Boleszkowice, Dębno, Górzyca, Kostrzyn, Ośno, Rzepin, Słońsk, Słubice, Witnica), zielonogórskim (gminy: Bobrowice, Brody, Cybinka, Gozdnica, Gubin, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Przewóz, Torzym, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki) oraz jeleniogórskim gminy: Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec, Bogatynia, Sulików, Zawidów). Po stronie niemieckiej na szerokość 20-30 km od granicy.

Z powodu różnic w zaawansowaniu prac, projekt ma charakter asymetryczny, tzn. ciężar prac przeniesiony jest przede wszystkim na stronę polską, w celu wyrównania stanu rozpoznania wiedzy o funkcjonowaniu środowiska po obu stronach granicy. Jest to warunkiem nawiązania współpracy transgranicznej.

Jednym z priorytetów projektu "Zielonej Wstęgi" jest ochrona ginących ekosystemów łąkowych w dolinach rzecznych i na ich obrzeżach. Działania podejmowane w dolinach Warty i Odry, poprzez aktywną ochronę zmierzają do zachowania dla przyszłych pokoleń całego bogactwa przyrody tych ginących środowisk.

W ramach projektu - oprócz opracowań dokumentacyjnych i działań ochronnych - powstały liczne publikacje. Wyniki projektu prezentujemy tutaj.

Do góry strony

Rozmiar: 5488 bajtówEkorozwój w "Ujściu Warty"
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw i wsparcie rozwoju tych dziedzin gospodarki które w stopniu minimalnym szkodzą środowisku - rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i turystyki kwalifikowanej na obszarze Parku Krajobrazowego "Ujście Warty". Celem równoległym jest wsparcie rozwoju organizacji społecznej zajmującej się ochroną przyrody - Lubuskiego Klubu Przyrodników - w kierunku działalności społeczno - ekonomicznej, a także rozwój współpracy polsko - niemieckiej oraz transfer rozwiązań wypracowanych i funkcjonujących w Unii Europejskiej.
Działania prowadzone w projekcie zmierzają między innymi do wsparcia restrukturyzacji kilku wzorcowych gospodarstw w kierunku przestawienia produkcji na wytwarzanie zdrowej żywności, oraz agroturystykę, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej, ukierunkowanej na poznawanie walorów przyrodniczych regionu.
Zakładamy, że stworzenie precedensu, w formie kilku dobrze prosperujących farm ekologicznych będzie stanowić wzorzec dla restrukturyzacji kolejnych gospodarstw. W ramach projektu prowadzona jest wszechstronna pomoc merytoryczna, szkolenia, organizacja zbytu produktów, szeroka promocja na terenie Parku i poza regionem, utworzenie punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów oraz punktu sprzedaży zdrowej żywności w Kostrzynie, wyznakowanie i promocja przyrodniczych szlaków i ścieżek turystycznych, wydanie szeregu publikacji promujących nie szkodzące środowisku formy turystyki w regionie oraz stworzenie grupy nacisku działającej w kierunku zgodnego z wymogami środowiska rozwoju regionu, a także ograniczona pomoc finansowa dla restrukturyzowanych gospodarstw.
W ramach tego projektu - dla rozwoju ekoturystyki - stworzyliśmy punkt informacji turystycznej i wypożyczalnię rowerów przy naszym Muzeum w Kostrzynie. W ramach projektu wydaliśmy między innymi przewodnik turystyczny po obszarze "Ujścia Warty" oraz folder o murawach kserotermicznych w Owczarach.Do góry strony

Rozmiar: 3109 bajtówFauna Drawieńskiego Parku Narodowego

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra" przeprowadziliśmy kompleksowe badania fauny Drawieńskiego Parku Narodowego na potrzeby opracowania operatu ochrony fauny planu ochrony Parku. Wykonaliśmy szczegółowe inwentaryzacje wszystkich grup kręgowców oraz czterech grup zwierząt bezkręgowych, opracowaliśmy wstępną koncepcję ochrony fauny. Zakończyliśmy prowadzone przy współpracy z Sekcją Ornitologiczną Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu prace nad "Atlasem ptaków lęgowych Drawieńskiego Parku Narodowego".Do góry strony

Rozmiar: 13629 bajtów
Ostoje Przyrody
W roku 1996 rozpoczęliśmy zaplanowaną na wiele lat, akcję "Ostoje przyrody". Jej celem jest obejmowanie różnymi formami aktywnej ochrony i opieki miejsc występowania rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. W minionym roku projekt prowadzony był dzięki pomocy finansowej Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska. W trakcie realizacji projektu udało się otoczyć różnymi formami opieki 18 obiektów. Ich ogólna powierzchnia przekracza 1000 ha. Formy ich ochrony były zróżnicowane. W niektórych przypadkach ograniczyliśmy się tylko do kilku wizyt i ogólnego rozpoznania zagrożeń, w innych doprowadziliśmy do utworzenia obszarów chronionych (Łąki zalewowe koło Słubic, Stanowisko listery koło Sulechowa, Łąki nad Obrą), inne udało się wykupić lub wydzierżawić (Łąki nad Leniwą Obrą, Torfowisko Ilanka, Łąki nad Obrą), w jeszcze innych (Murawy w Owczarach) udało się rozpocząć konkretne zabiegi czynnej ochrony. W wielu przypadkach działania nasze wybiegały daleko poza tradycyjne formy i metody ochrony konserwatorskiej, realizowanej dotychczas np. w rezerwatach przyrody. Dzięki współpracy z różnymi osobami, instytucjami i administracją lokalną oraz propagowaniu walorów tych obiektów wśród ludności zamieszkującej dany obszar nasze ostoje często na trwałe wpisały się w świadomość lokalnych społeczności. To jeden z najważniejszych celów, jaki staraliśmy się osiągnąć. W ramach projektu wydalismy książkę "Ostoje przyrody". Wyniki projektu - opisy utworzonych ostoi oraz poradnik ich tworzenia, będący wynikiem naszych doswiadczeń - prezentujemy tutaj. Zapraszamy też, by wraz z nami tworzyć kolejne ostoje !


Do góry strony

Rozmiar: 8574 bajtówOwczary
W naszym obiekcie chronionym "Owczary" prowadzimy ciągłą ochronę czynną muraw kserotermicznych. Usuwamy z muraw zarastające je krzewy, a przede wszystkim robinię. Hodujemy stado ginącej rasy owiec wrzosówek przyczyniając się do jej zachowania. W Owczarach prowadzimy także stację terenową i Muzeum Łąki. "Owczary" to jeden z pierwszych w Polsce społecznych 'rezerwatów' przyrody, a zarazem jedne z najciekawszych muraw kserotermicznych w północno-zachodniej Polsce. Bez naszej opieki i bez kontrolowanego wypasu skazane byłyby na zagładę i na zarośnięcie. Oprócz bezpośredniej ochrony muraw staramy się też popularyzować wiedzę o nich, czemu służy stacja terenowa i publikacje. Projekt czynnej ochrony muraw w Owczarach uzyskał w 1999r. nagrodę Fundacji Forda dla najlepszego realizowanego przez organizację pozarządową projektu z zakresu ochrony przyrody w Polsce.
Owczary to jedna z naszych "ostoi przyrody". Więcej o murawach w Owczarach znajdziesz tutaj.


Do góry strony

Rozmiar: 6487 bajtówLubuska Kartoteka Przyrodnicza
W sposób ciągły gromadzimy dane do Lubuskiej Kartoteki Przyrodniczej W ubiegłym roku stale współpracowało z nią 16 osób, w ciągu roku do kartoteki dostarczono 573 karty. Prosimy, przekaż nam swoje informacje i obserwacje przyrodnicze, wpisując je do formularza, przesyłając mailem lub listem !Do góry strony

Rozmiar: 11163 bajtówPtaki Ziemi Lubuskiej
Przystąpiliśmy do systematycznego zbierania danych do nowego opracowania książki "Ptaki Ziemi Lubuskiej". Kontynuowaliśmy prace nad "Atlasem ptaków lęgowych". Skontrolowane dotychczas kwadraty objęły około 40% powierzchni regionu. W styczniu przeprowadziliśmy tradycyjną akcję zimowego liczenia ptaków wodnych i drapieżnych zimujących w dolinach rzek. W akcji uczestniczyło ponad 20 osób, które skontrolowały ponad 300 km biegu rzek.
Informację o obserwacjach rzadkich ptaków przekaż, prosimy, do Lubuskiej Kartoteki Przyrodniczej, a zostaną one uwzględnione w tej książce !


Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników