[Zobacz także: Proponowane zmiany na tle obecnego tekstu] [Więcej o sprawie nowelizacji] [Strona główna LKP]

Projekt Ministerstwa Środowiska z dnia 25.02.2002 r.

Ustawa
z dnia            2002 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektórych ustaw.Art. 1.
W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

"4) ochronie czynnej - rozumie się przez to stosowanie, w razie potrzeby, odpowiednich zabiegów ochronnych w celu przywrócenia stanu naturalnego ekosystemów i składników przyrody lub ich utrzymania w stanie zbliżonym do naturalnego,"

2) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"1. W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się, monitoring przyrodniczy obejmujący przyrodę i krajobraz.
2. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 polega na ocenie stanu przyrody i krajobrazu oraz ich zmian, zarówno na obszarach podlegających ochronie, jak też na obszarach użytkowanych gospodarczo, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.";

3) w art. 11 :

a) dodaje się ust. 4a w brzmieniu :

"4a) Opinie dotyczące zezwoleń, o których mowa w art. 27d ust. 3, wyraża Państwowa Rada Ochrony Przyrody w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinie.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie :

"5. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.",

4) w art. 13 ust. 1 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu :

"3a) wyznaczanie obszarów o znaczeniu międzynarodowym,",

5) w art. 13a :

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu :

"1a. Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również otulinę, jeżeli taka została wyznaczona, w zakresie przypisanej jej funkcji.",

b) w ust. 4 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :

"Ustalenia dotyczą : infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, obszarów wyłączonych z zabudowy, zagospodarowania turystycznego i sposobów użytkowania gruntów.",

c) w ust. 5 wyraz "rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "zarządzenia", i dodaje się zdanie w brzmieniu : "Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.",

d) w ust. 6 wyraz "rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "zarządzenia" oraz dodaje się nowe zdanie w brzmieniu : "Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.",

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie :

"7. Ustanowienie planu ochrony zobowiązuje właściwe gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem ochrony lub dokonania zmian w obowiązującym planie miejscowym, jeżeli wymagają tego ustalenia planu ochrony.",

f) dodaje się ust. 7a w brzmieniu :

"7a. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub dokonania w nim zmian w obowiązującym planie miejscowym, z uwzględnieniem ust. 7, gminy podejmują w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie aktu ustanawiającego plan ochrony. Koszt sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciąża budżet wojewody.",

g) dodaje się ust. 7b w brzmieniu :

"7b. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może obejmować jednocześnie różne formy ochrony przyrody.",

6) w art. 13b:

a) w ust. 2 w pkt. 2 i 3 wyraz "częściowej" zamienia się na wyraz "czynnej",

b) dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

"1a. Prace nad sporządzaniem planu ochrony polegają w szczególności na:
1) inwentaryzacji i diagnozie stanu zasobów przyrodniczych, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
2) opracowaniu operatów zawierających wykaz zadań ochronnych i sposoby ich wykonania.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie :

"4. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze zarządzenia :
1) tryb i zasady sporządzania projektu planu ochrony dla :
- parku narodowego,
- rezerwatu przyrody,
- parku krajobrazowego,
2) zakres prąc dla potrzeb sporządzenia projektu planu ochrony,
3) zakres, zasady i sposoby ochrony przyrody i jej składników w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych, które można uwzględnić w planie ochrony,",
4) rodzaj i zakres operatów, o których mowa w ust. 1 a pkt. 2.",

d) w ust. 5:

- w zdaniu wstępnym wyraz "rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "decyzji",
- po wyrazie "ochronnych" dodaje się wyrazy w brzmieniu : "na okres nie dłuższy niż 5 lat",
- pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) sposoby ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań,",
- dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
"3) ochronę czynną gatunków roślin i zwierząt, z podaniem sposobu tej ochrony.",

e) dodaje się ust.5a w brzmieniu:

- "5a. Decyzja, o której mowa w ust. 5, wojewoda wydaje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,

7) dodaje się art. 13c w brzmieniu :

"Art.13c. 1. Dla obszarów wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt. 3a ustala się konieczne działania ochronne na okres 20 lat, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany ochrony sporządzone specjalnie dla tych obszarów, bądź zintegrowane z innymi planami zagospodarowania, lub oparte na dobrowolnych umowach, korespondujące z celami, dla których wyznaczono dany obszar.
2. Projekty działań ochronnych oraz projekty planów ochrony, o których mowa w ust. 1, opracowuje na okres 20 lat organ sprawujący nadzór nad tymi obszarami, uwzględniając wymogi gospodarcze i kulturowe oraz ich swoiste cechy regionalne i lokalne, a zatwierdza je, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska.
3. Organ zatwierdzający projekt działań ochronnych oraz plany ochrony wymagające zintegrowania z innymi planami zagospodarowania przekazuje je władającemu wyznaczonymi obszarami o znaczeniu międzynarodowym.
4. Działania ochronne i plany ochrony, o których mowa w ust. 1 mają na celu zachowanie lub odtworzenie właściwych siedlisk oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt, dla których został wyznaczony obszar o znaczeniu międzynarodowym.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze zarządzenia zakres i procedurę opracowywania działań ochronnych i planów ochrony, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem kryteriów wyznaczania obszarów o znaczeniu międzynarodowym oraz elementów przyrodniczych będących celem ochrony na tych obszarach.",

8) dodaje się art. 13d w brzmieniu :

"Art. 13d. 1. Obszar o znaczeniu międzynarodowym obejmuje siedliska przyrodnicze, siedliska roślin i siedliska zwierząt, stanowiące szczególną wartość przyrodniczą, wymagające ochrony w świetle prawa międzynarodowego.
2. Obszar o znaczeniu międzynarodowym wyznacza minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia, które określa obszar, nazwę, położenie, przedmiot ochrony, organ sprawujący bezpośredni nadzór nad tym obszarem oraz zakazy właściwe dla danego obszaru wybrane spośród wymienionych w art. 23a ust. 1, 26a ust. 1 oraz w art. 31a, kierując się potrzebą ochrony przyrody.
3. Za obszar o znaczeniu międzynarodowym może być uznany obszar objęty formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1-3, 4, 6 ppkt. b - d albo obszar nie objęty tymi formami ochrony przyrody.",

9) w art. 14 :

a) ust. 6a otrzymuje brzmienie :

"6a. Za wstęp lub korzystanie z wartości parku narodowego lub jego obiektów, mogą być pobierane opłaty, których stawki określa dyrektor parku narodowego. Stawki opłat nie mogą przekraczać 0,75 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłaty przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego, zadania związane z bezpieczeństwem turystów oraz inne zadania w zakresie ochrony przyrody.

b) w ust. 8 wyraz "rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "zarządzenia" oraz dodaje się zdanie w brzmieniu : "Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.",

c) dodaje się ust. 8a w brzmieniu :

"8a. Statut, o którym mowa w ust. 8 określa strukturę organizacyjną, cele i zadania parku narodowego.",

d) skreśla się ust. 12,

e) w ust. 13 wyraz "częściową" zastępuje się wyrazem "czynną",

f) dodaje się ust. 13b w brzmieniu :

"13b. Z tytułu zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w ust. 13, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.",

10) w art. 16 :

a) dotychczasowe ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie :

"2. Dyrektora parku narodowego wyłonionego w drodze konkursu powołuje minister właściwy do spraw środowiska, na kadencję trwającą 5lat.
2a. Minister właściwy do spraw środowiska, określa w drodze zarządzenia sposób organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów parków narodowych, w szczególności ustalając listę wymagań, od których spełnienia uzależnione jest dopuszczenie kandydata do udziału w konkursie oraz etapy konkursu.",

b) dodaje się ust. 2b - 2f :

"2b. Konkurs na stanowisko dyrektora parku narodowego ogłasza się poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibach dyrekcji parków narodowych.
2c. Ta sama osoba może być powołana na stanowisko dyrektora parku narodowego nie dłużej jak na dwie kadencje w tym samym parku narodowym.
2d. Po upływie kadencji, dotychczasowy dyrektor parku narodowego pozostaje nadal pracownikiem Służby Parku Narodowego na stanowisku wyznaczonym przez nowego dyrektora parku narodowego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, lub za zgodą zainteresowanych zostaje zatrudniony w Służbie Parku Narodowego innego parku narodowego.
2e. Jeżeli kandydat na dyrektora parku narodowego nie zostanie wyłoniony w drodze kolejnych dwóch konkursów, minister właściwy do spraw środowiska, powołuje dyrektora parku narodowego spośród osób nie biorących udziału w konkursach.
2f. Do czasu powołania dyrektora parku narodowego w drodze konkursu, minister właściwy do spraw środowiska powołuje pełniącego obowiązki dyrektora parku narodowego spośród pracowników Służby Parków Narodowych.",

c) w ust. 4a po wyrazie "radę" dodaje się wyraz "naukową" oraz skreśla się pkt. 5,

d) w ust. 6 pkt. 2 wyrazy : "kolegiami do spraw wykroczeń" zastępuje się wyrazami "sądami powszechnymi", a wyraz "kolegium" wyrazem "sądów",

11) w art. 18 :

a) w ust. 2 pkt. 7 wyraz "podmiotów" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców",

b) w ust. 2 pkt. 8, po wyrazie "długiej" dodaje się wyraz "gładkolufowej",

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy : "prowadnic dla nieletnich",

d) w ust. 9 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych",

e) w ust. 9 pkt. 2, po wyrazie "Policji" dodaje się wyrazy "i Straży Granicznej",

f) dodaje się ust. 10 w brzmieniu :

"10. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek dyrektora parku narodowego, wydaje pozwolenie na zakup broni długiej gładkolufowej, broni palnej krótkiej, amunicji do tej broni.",

12) w art. 23 :

a) w ust. 3 po wyrazie "ochrony" dodaje się wyrazy "rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody",

b) w ust. 5 w drugim zdaniu wyraz "cechy" zastępuje się wyrazem "cele",

c) dodaje się ust. 5b w brzmieniu :

"5b. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, określi rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody biorąc pod uwagę cel ochrony rezerwatu przyrody, główny przedmiot ochrony oraz rodzaj ekosystemów występujących w rezerwacie przyrody.",

d) w ust. 7 dodaje się zdanie w brzmieniu :

"Przepis art. 14 ust. 6a stosuje się także w odniesieniu do rezerwatów przyrody.",

13) w art. 23a ust. 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu :

"5) prowadzenia monitoringu przyrodniczego zgodnie z programem państwowego monitoringu środowiska.",

14) w art. 24 ust. 5 po wyrazie "utworzona" dodaje się wyrazy "szczególne cele ochrony",

15) w art. 24a ust. 7 pkt. 1 po wyrazie "przyrody" dodaje się wyrazy "wartości historycznych i kulturowych",

16) w art. 26a ust. 1 :

a) w pkt. 1 po wyrazie "środowisko" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne", oraz skreśla się pkt. 1 a.

b) w pkt. 4 po wyrazie "likwidowania" skreśla się wyraz "małych'' i dodaje się wyrazy "zasypywania, przekształcania i dewastacji",

c) w pkt. 9 po wyrazie "likwidowania" stawia się przecinek oraz dodaje wyrazy "i niszczenia",

d) pkt. 11 przyjmuje brzmienie :

"11) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych,",

e) dodaje się pkt. 11a w brzmieniu :

"11a) wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia gleby,",

f) w pkt. 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "poza wyznaczonymi akwenami lub szlakami,",

g) dodaje się pkt. 16 w brzmieniu :

"16) niszczenia walorów krajobrazowych",

h) w ust. 4 po cyfrze "10" wstawia się przecinek i dodaje się cyfrę "11",

i) dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

"5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 11 a nie dotyczy potrzeb lokalnych w zakresie określonym w planie ochrony parku krajobrazowego.",

17) w art. 27a w ust. 2 :

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, w szczególności: rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli nie jest możliwe przestrzeganie zakazów, o których mowa w ust. 1, z powodu właściwych terminów i technologii prac gospodarczych oraz konieczności uwzględnienia wymogów ochrony roślin uprawnych.",

b) w pkt. 5 po wyrazie "roślin" wprowadza się wyrazy :" dla celów leczniczych lub mających
znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 27c ust. 5 pkt. 1 ",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

"3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, wydaje na czas określony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pozyskiwania roślin, na wniosek zainteresowanego podmiotu:",

18) w art. 27b w ust. 2 :

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) usuwania w okresie od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek lęgowych ptaków,",

b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, w szczególności: rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli nie jest możliwe przestrzeganie zakazów, o których mowa w ust. 1, z powodu właściwych terminów i technologii prac gospodarczych oraz konieczności uwzględnienia wymogów ochrony roślin uprawnych.",

c) w pkt. 7 po wyrazie "zwierząt" dodaje się wyrazy "mających znaczenie dla przemysłu spożywczego, wyszczególnione w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 17c ust. 5 pkt. 2,",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

"4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4 i 5, w ust. 2 pkt. 7 oraz w ust. 3 wydaje się w drodze decyzji. Decyzje te, na wniosek zainteresowanego podmiotu, wydaje na czas określony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności określonych w decyzji.",

19) w art. 27c:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

"3. Wojewoda, w drodze decyzji, ustala i likwiduje granice stref ochrony miejsc rozrodu, regularnego przebywania i zimowania zwierząt objętych ochroną gatunkową, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, zawiadamia zarządców terenu o przebiegu tych granic oraz prowadzi wykaz tych miejsc.",

b) dodaje się ust.3a w brzmieniu :

"3a. Granice stref, o których mowa w ust. 3 oznacza się tablicami z napisem : "Ostoje zwierzyny, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony."",

c) w ust. 5 w pkt. 1 i w pkt. 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu : "oraz ogólne zasady ochrony gatunków wpisanych na listę.",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze decyzji, zezwolić wyjątkowo na pozyskanie roślin i zwierząt chronionych oraz inne czynności podlegające ograniczeniu lub zakazom. Zezwolenie może być wydane, na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, ze względu na potrzeby nauki i edukacji, ograniczania liczebności populacji gatunków roślin i gatunków zwierząt zagrażających innym dziko występującym gatunkom, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarczych, powstawania nadmiernych szkód w gospodarce człowieka, bezpieczeństwo publiczne lub na inne zagrożenia dla człowieka.",

20) w art. 27d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Zabrania się bez zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska przewożenia przez granicę państwa roślin i zwierząt, ich części i produktów pochodnych, należących do określonych gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną ",

b) w ust. 7 w pkt. 1 po wyrazie "listę" dodaje się wyraz "gatunków",

c) dodaje się ust. 7a brzmieniu :

"7a. Minister wydając rozporządzenie będzie się kierował potrzebą przeciwdziałania nielegalnemu przewożeniu przez granicę gatunków roślin i zwierząt, podlegającemu ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych."

d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, listę państw oraz listę gatunków roślin i zwierząt w nich występujących, ich części i produktów pochodnych, których sprowadzanie na obszar Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione, jeżeli jest to uzasadnione wymogiem ochrony dziko występujących populacji tych gatunków albo wysoką śmiertelnością zwierząt podczas transportu, kierując się potrzebą przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi roślin i zwierząt gatunków chronionych, zgodnie z wymogami umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zezwolenie wydane na podstawie art. 27c ust.7.";

21) w art. 27e :

a) w ust. 1 wyraz "wpisania" zastępuje się wyrazem "zgłoszenia",

b) w ust. 5 wyraz "rozporządzenia" zastępuje się wyrazem "zarządzenia" oraz dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu : "Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.",

22) w art. 28 dotychczasowy zapis staje się ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu :

"2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.",

23) w art. 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

"3. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia rodzaje użytków ekologicznych, biorąc pod uwagę siedliska, ekosystemy lub gatunki w nich występujące.",

24) w art. 31a dotychczasowy zapis przyjmuje się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu :

"2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą wykonywania :
1) prac wynikających z potrzeb ochrony przyrody,
2) czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej,
3) inwestycji dla celów publicznych, za zezwoleniem organu, który ustanowił daną formę ochrony przyrody.",

25) w art. 32 : po wyrazie "położenie" dodaje się wyrazy "szczególne cele ochrony" oraz na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a także organ sprawujący bezpośredni nadzór nad tymi formami ochrony przyrody.",

26) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

"3. Uchwała rady gminy w sprawach, o których mowa w ust. 1 określa nazwę obszaru lub obiektu, jego położenie, w miarę potrzeb otulinę oraz zakazy dla nich właściwe spośród wymienionych w art. 26a ust. 1 i art. 31a ust. 1.",

27) w art. 35 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

"3. Właściwi ministrowie sporządzają i wdrażają zasady ochrony różnorodności biologicznej w zakresie określonym strategią, o której mowa w ust. 1 oraz wynikającego z niej planu działań, w stosunku do działów gospodarki będących w zakresie działania tych ministrów.",

28) art. 35a otrzymuje brzmienie:

"Art.35a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje siedlisk przyrodniczych istotnych dla ochrony gatunków roślin i gatunków zwierząt, wynikającej z międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polski.",

29) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1-4 i 6.",

b) dodaje się ust. la w brzmieniu :

"la. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody wymienioną w art. 13 ust. 1 pkt. 1-4 i 6, przesyła w terminie 1 miesiąca od dnia jej utworzenia do organu prowadzącego rejestr, o którym mowa w ust. 1, akt ustanawiający daną formę ochrony przyrody oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt. 4.",

c) w ust. 2 po wyrazie "parków krajobrazowych" stawia się przecinek, skreśla się spójnik "i" oraz na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.",

d) skreśla się ust. 3,

e) w ust. 4 pkt. 2 po przecinku dodaje się wyrazy "rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody oraz typ użytku ekologicznego,",

f) dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

"5. Wyszczególnienie form własności i rodzaj gruntów nie jest konieczne dla parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.",

30) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu :

"Art. 39a. Starosta wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, sprawuje nadzór nad wykonywaniem ochrony przyrody w zakresie określonym przez wojewodę w stosunku do form ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 - 6.",

31) w art. 42 :

a) w ust. 4 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :

"Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji.",

b) skreśla się ust. 5,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu :

"6. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2 w odniesieniu do roślin, nie mają zastosowania do projektowania, urządzania i utrzymania terenów zieleni, a zakazy, o których mowa w ust. 2 w odniesieniu do roślin, nie mają zastosowania do gospodarki leśnej.",

32) w art. 44 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu :

"Zgodę wydaje się w drodze decyzji.",

33) w art. 46 :

a) skreśla się ust. 4,

b) dodaje się ust. 8a - 8j w brzmieniu :

"8a. Utworzenie nowego ogrodu botanicznego lub zoologicznego oraz prowadzenie działalności przez istniejący ogród wymaga uzyskania zezwolenia starosty.
8b. Wniosek, o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać:
1) dowód potwierdzający prawo własności lub użytkowania gruntu wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów, na których ma być utworzony ogród botaniczny lub zoologiczny,
2) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informację na temat warunków zabudowy zagospodarowania terenu, odnośnie lokalizacji ogrodu botanicznego lub zoologicznego,
3) wskazanie osoby zarządzającej ogrodem botanicznym lub zoologicznym, odpowiedzialnej za ich funkcjonowanie, zgodne z wymogami zawartymi w ustawie i odrębnymi przepisami,
4) informacje o kwalifikacjach zawodowych osób zatrudnionych w ogrodzie botanicznym lub zoologicznym, niezbędnych do wykonywania zadań przypisanych tym placówkom,
5) projekt zagospodarowania terenu ogrodu botanicznego lub zoologicznego,
6) informację o spełnianiu warunków w zakresie prowadzenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego, określonych ustawą i odrębnymi przepisami, potwierdzoną przez odpowiednie organy,
7) inne dokumenty określone odrębnymi przepisami, mającymi zastosowanie do utworzenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego,
8c. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 wydaje się na czas nieokreślony.
8d. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 może zostać cofnięte w przypadku niespełnienia warunków prowadzenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego albo nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości wykazanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie organy.
8e. Zakres i terminy kontroli, o której mowa w ust. 8dw zakresie zgodności działania ogrodu botanicznego lub zoologicznego z warunkami określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8a oraz spełniania wymogów, określonych ustawą i odrębnymi przepisami, określa organ wydający zgodę na utworzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
8f. Istniejący ogród botaniczny lub zoologiczny, który nie uzyska zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, lub któremu zezwolenie to zostało cofnięte, podlega zamknięciu dla zwiedzających, w całości lub częściowo.
8g. W przypadku zamknięcia ogrodu zoologicznego w całości lub częściowo, zarządzający tym ogrodem zobowiązany jest zapewnić przetrzymywanym tam zwierzętom warunki bytowania zgodne z ustawą oraz odrębnymi przepisami.
8h. Ogrody zoologiczne prowadzą rejestr zwierząt zawierający następujące informacje:
1) nazwę, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje: gatunku, podgatunku oraz rasy lub odmiany geograficznej, jeżeli są wyróżniane i możliwe do ustalenia,
2) datę i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia albo datę wejścia w posiadanie zwierzęcia i źródło jego pochodzenia,
3) płeć, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
4) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli istnieje.
8i. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych koordynuje minister właściwy do spraw środowiska.
8j. Do zadań ogrodów botanicznych i zoologicznych należy w szczególności:
1) podejmowanie badań naukowych oraz uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym,
2) prowadzenie edukacji w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, w warunkach in situ i ex situ, mając na uwadze ochronę różnorodności biologicznej,
3) prowadzenia uprawy i hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem w celu ich wprowadzenia do środowiska naturalnego w ramach programów czynnej ochrony tych gatunków,
4) tworzenie banku genów gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.",

c) dodaje się ust. l0a - 10f w brzmieniu :

"10a. W ogrodach zoologicznych utrzymuje się głównie zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli, a inne zwierzęta jedynie wtedy, gdy poza ogrodem osobnik nie ma szansy przeżycia, gdy wymaga tego, ochrona populacji lub gatunku oraz realizacja celów dydaktycznych.
10b. Do ogrodów zoologicznych sprowadza się tylko te zwierzęta, którym ogród zoologiczny może zapewnić warunki egzystencji stosownie do potrzeb danego gatunku.
10c. W ogrodach zoologicznych nie wolno doprowadzać do rozmnażania się zwierząt, których potomstwu nie zapewni się właściwej egzystencji.
10d. Utworzenie nowego ogrodu botanicznego i zoologicznego wymaga uzyskania zgody starosty.
10e. Zabrania się utrzymywania i hodowli poza ogrodami zoologicznymi i właściwymi placówkami naukowymi oraz cyrkami zwierząt drapieżnych i jadowitych groźnych dla życia ludzi bądź zwierząt.
10f. Minister właściwy do spraw środowiska, określi w drodze rozporządzenia wykaz gatunków zwierząt, o których mowa w ust. 10e.",

d) w ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu : "Zgodę wydaje się w drodze decyzji.",

34) w art. 47 na końcu przepisu dodaje się zdanie w brzmieniu : "Takie same uprawnienia przysługują wojewodzie w zakresie jego zadań dotyczących ochrony przyrody.",

35) w art. 47e ust. 3 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu :

"Zezwolenie może określać warunki, o których mowa w ust. 2.",

36) art. 47f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opłaty nalicza, pobiera i przekazuje na rachunek bankowy właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej organ właściwy do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów";

37) w art. 47f ust. 6 wyrazy "Organ gminy" zastępuje się wyrazami :
"Organ upoważniony do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu",

38) w art. 47g :

a) w ust. 1 pkt. 3 wyraz "wojewodą" zastępuje się na wyrazem "starostą".

b) w ust. 1 pkt. 8 wyrazy "zadrzewień lub zakrzewień" zastępuje się wyrazami "drzew lub krzewów",

c) w ust. 1 pkt. 9 skreśla się wyraz "miejskiej" oraz po wyrazie "zadrzewień" wstawia się przecinek,

d) w ust. 1 w pkt. 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 10 i 11 w brzmieniu:

"10) które obumarły lub nie rokują przetrwania, z przyczyn niezależnych od władającego nieruchomością,
11) topoli w wieku powyżej 50 lat, rosnących w pasie drogowym. pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami.",

39) w art. 47h :

a) w ust. 1 wyrazy "Kodeksu pracy" zastępuje się wyrazami ,,odrębnych przepisów.",

b) w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu :

"W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień, opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie. W razie usuwania drzew o pniu niższym od 130 cm, obwód należy mierzyć bezpośrednio pod koroną.",

c) w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych",

d) w ust. 5 skreśla się wyraz "miejskiej", e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu :

"6. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wysokość stawek opłat na następny rok, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz zasadę określoną w ust. 6.",

40) skreśla się art. 47j,

41) w art. 47k dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ustępy 2-5 w brzmieniu :
"2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.",
"3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust.1 odracza się na okres dwóch lat, jeżeli stopień zniszczenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności lub możliwości odtworzenia ich korony i jeżeli władający nieruchomością podjął działania w
kierunku zachowania tych drzew lub krzewów.
4. Po upływie 2 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności przesadzonego drzewa lub krzewu albo odtworzeniu jego korony obniża się karę do wysokości opłaty jak za usunięcie tego drzewa lub krzewu za zezwoleniem. W razie stwierdzenia braku żywotności przesadzonego drzewa lub krzewu albo nie odtworzeniu korony, karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od władającego nieruchomością
5. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli władający nieruchomością odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni. W przypadku odmowy odtworzenia zniszczonych terenów zieleni w okresie najbliższego sezonu wegetacyjnego wymierzoną karę uiszcza się w pełnej wysokości.
6. Na wniosek zainteresowanego, karę o której mowa w ust. 1 można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż na 5 lat. Wniosek o rozłożenie kary na raty składa się w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
7. Decyzje w sprawach określonych w ust. 3, 4, 5 i 6 podejmuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.",

42) w art. 471 :

a) w ust. 1, po wyrazach "130 cm" dodaje się następujące wyrazy "a jeżeli pień drzewa nie osiągnął wys. 130 cm lub pierwszy konar znajduje się poniżej tej wysokości - mierzonej bezpośrednio pod tym konarem, a w przypadku ścięcia poniżej tej wysokości - mierzonej w miejscu ścięcia,",

b) w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych" oraz na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "i niszczenie terenów zieleni, zadrzewień oraz drzew i krzewów.",

c) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu :

"11. Stawki kar, o których mowa w ust. 1 podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.
12. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wysokość stawek kar na następny rok, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz zasadę określoną w ust. 11.",

43) w art. 47ł skreśla się pkt. 2,

44) w art. 52 w ust. 1 po wyrazie "niedźwiedzie" dodaje się wyraz "wilki",

45) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kto narusza zakazy lub ograniczenia, obowiązujące na obszarach chronionych oraz w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową ustanowioną przez właściwy organ, podlega karze aresztu lub grzywny.",

b) w ust. 3 w zdaniu drugim wyraz "gatunków" zastępuje się wyrazem "żywych",

46) w art. 59 ust. 1 :

a) w pkt. 7 po wyrazach "albo ich zespołów" dodaje się wyrazy "oraz w niewłaściwy sposób prowadzi prace pielęgnacyjne na drzewach lub krzewach,",

b) dodaje się pkt. 10 w brzmieniu :

"10) nie przestrzega wymagań, o których mowa w art. 27e ust. 1,",

47) dodaje się art. 64a w brzmieniu :

"Art. 64a. Pracownicy Służby Parków Narodowych i Służby Parków Krajobrazowych mogą używać umundurowania oraz przedmiotów uzupełniających umundurowanie i oznaki według dotychczasowo obowiązujących wzorów, do czasu wyczerpania zapasów.".


Art. 2
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz Nr 115, poz.1229) wprowadza się następujące zmiany :

1) skreśla się art. 3

2) w art. 8 w ust. 1 :

a) dodaje się pkt. 3a w brzmieniu :

"3a) z naruszeniem zakazów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14a,",

b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie :

"6) poprzez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego,",

c) w pkt. 13 lit. a, po wyrazie "łososiowatych" dodaje się wyrazy "i węgorzy",

3) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Zabrania się :
1) przechowywania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9,
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.",

4) w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu :

"2. Zabrania się dokarmiania lub zanęcania ryb bytujących w jeziorach lub zbiornikach wodnych innych niż stawy rybne, z zastrzeżeniem ust. 3.,

3. Dopuszcza się zanęcanie ryb bytujących w jeziorach lub zbiornikach wodnych innych niż stawy rybne poprzez stosowanie zanęt sporządzonych z piasku, żwiru, gliny lub materiałów wydzielających zapach, o ile materiały te można usunąć z łowiska niezwłocznie po zakończeniu amatorskiego połowu ryb.",

5) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu :

"Art. 14a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w celu zapewnienia rybom możliwości swobodnego przepływu lub odbycia tarła, wojewoda może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz połowu niektórych gatunków ryb, w określonych wodach i w określony sposób, na czas niezbędny do ich ochrony."

6) art. 17 otrzymuje brzmienie :

"Art. 17. 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebami hodowli, racjonalnej gospodarki rybackiej, nauki, ochrony przyrody lub zdrowia, wojewoda właściwy ze względu na miejsce połowu ryb, w drodze decyzji może udzielić zezwolenia :
1) uprawnionemu do rybactwa na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1-7 i ust. 2, oraz art. 14a, a także dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych,
2) zainteresowanemu podmiotowi, za zgodą uprawnionego do rybactwa, na pozyskiwanie ryb z odstępstwem od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1-7 i ust. 2, oraz art. 14a, a także pozyskiwanie ryb w obrębach ochronnych.
2. W zezwoleniu określa się :
1) rodzaj odstępstwa od zakazów , o których mowa w ust. l,
2) czas, miejsce, sposób i warunki dokonywania połowów lub pozyskiwania ryb oraz warunki postępowania z odłowionymi lub pozyskanymi rybami,
3) termin, sposób i warunki odtworzenia zasobów ryb pomniejszonych w wyniku działań podjętych na podstawie zezwolenia zgodnie z opinia wydaną przez uprawnioną jednostkę, o której mowa w art. 6a ust. 6, o ile sposobu i warunków odtworzenia zasobów ryb nie określono w operacie rybackim.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt. 3, wydaje się na wniosek uprawnionego do rybactwa lub zainteresowanego podmiotu.
4. Kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu dokonuje Państwowa Straż Rybacka.
5. Wojewoda może cofnąć lub ograniczyć zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, w przypadku :
1) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
2) naruszenia przepisów o rybactwie śródlądowym lub ochronie przyrody, 3) zagrożenia równowagi biologicznej w środowisku wodnym.
6. W razie stwierdzenia, że zaszły przesłanki, o których mowa w ust. 5 pkt. 1-3 lub 4, wojewoda może dodatkowo, w drodze decyzji, nakazać podjęcie lub zakończenie w wyznaczonym terminie określonych działań, w celu wypełnienia warunków zezwolenia lub usunięcie skutków ich niewypełnienia.
7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, wojewoda nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wojewoda wdroży postępowanie egzekucyjne w administracji.",

7) w art. 17a dodaje się ustępy 4-6 w brzmieniu :

"4. W uzasadnionych przypadkach, starosta może nakazać innym użytkownikom wód, w drodze decyzji wydanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb w określonym miejscu i wyznaczonym czasie.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
6. W razie niedostosowania się do nakazu, o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, starosta wdroży postępowanie egzekucyjne w administracji.",

8) w art. 23a ust. 6 w pkt. 1 wyrazy "Ochrony Przyrody" zamienia się wyrazem "Parku",

9) w art. 27 w ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

"3) narusza przepisy :
a) art. 2 ust. 1, art. 9, art. 10 ust. 2, art.11, art. 13 ust. 2, art. 16, art. 17a ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,
b) wydane na podstawie art. 2 ust. 2, oraz art. 3 ust. 9.".


Art. 3
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111; poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 11, poz.1229, Nr 120, poz. 1268, Nr 15, poz. 1804, z 2002 r. Nr 5, poz.42) wprowadza się następujące zmiany :

1) w art. 10 ust. 1 b usuwa się wyrazy "w miarę potrzeby" oraz kropkę na końcu zdania zamienia się na przecinek i dodaje wyrazy w brzmieniu : "w tym tereny zieleni i zadrzewienia.",

2) w art. 37 ust. 2 kropkę na końcu zdania zamienia się na przecinek i dodaje wyrazy w brzmieniu : "ż uwzględnieniem zasad określonych przepisami o ochronie przyrody.".


Art. 4
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) wprowadza się następujące zmiany :

1) w art. 19 ust. 2 w pkt. 27 dodaje się na końcu wyrazy : "a także decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów,",

2) w art. 81 ust. 4 w pkt. 3 na końcu dodaje się wyrazy : "a także niektóre przepisy ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.1079, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623),".


Art. 5
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany :

1) w art. 83 ust. 2 w pkt. 3 po wyrazie "krzewów dodaje się wyrazy "w uzgodnieniu ze starostą",

2) w art. 85 ust. 2 za wyrazami "w ust. 1 pkt. 2" dodaje się wyrazy kończące zdanie w brzmieniu : "w uzgodnieniu z wojewodą".

3) w art. 132 ust. 1 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu :

"5a) charakterystykę przyrodniczą obszaru objętego pozwoleniem wodnoprawnym oraz określenie wpływu zamierzonego korzystania z wód na środowisko przyrodnicze,".


Art. 6
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 11 l, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 669, z 2000 r. Nr 12, poz.136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21) skreśla się art. 19 i 20.


Art. 7
Ogrody, botaniczne i zoologiczne istniejące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą prowadzić dotychczasową działalność bez zezwolenia, o którym mowa w art. 1 pkt. 32, nie dłużej jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


Art. 8
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.


Art. 9
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


[Zobacz także: Proponowane zmiany na tle obecnego tekstu] [Więcej o sprawie nowelizacji] [Strona główna LKP]