USTAWA

z dnia 26 lipca 2000 r.

o nawozach i nawożeniu.

(Dz. U. Nr 89, poz. 991)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy w zakresie:

1) wprowadzania do obrotu nawozów i ich stosowania,

2) zapobiegania zagrożeniom dla ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i stosowania nawozów,

3) agrochemicznej obsługi rolnictwa.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) nawozy - produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych i zwiększania żyzności gleb,

2) nawozy mineralne - nawozy uzyskiwane w drodze procesów chemicznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe,

3) nawozy naturalne - odchody zwierząt, obornik, gnojówkę i gnojowicę, przeznaczone do rolniczego wykorzystania,

4) nawozy organiczne - substancje organiczne i ich mieszaniny, w tym komposty zawierające składniki pokarmowe roślin,

5) nawozy organiczno-mineralne - mieszaniny nawozów mineralnych i organicznych,

6) wymagania jakościowe nawozów - zawartość składników nawozowych oraz parametry chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne nawozów określone w zezwoleniu, o którym mowa w art. 5, albo w załączniku do ustawy,

7) konfekcjonowanie nawozów - pakowanie nawozów lub ich przepakowywanie,

8) wprowadzenie do obrotu - oferowanie w celu sprzedaży oraz sprzedaż nawozu wyprodukowanego w kraju albo przywiezionego z zagranicy.

Rozdział 2

Obrót nawozami

Art. 3. 1. Do obrotu można wprowadzać:

1) nawozy, w których zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń:

a) odpowiadające typom nawozów mineralnych określonym w załączniku do ustawy,

b) powstałe ze zmieszania nawozów, o których mowa w lit. a),

2) nawozy naturalne pochodzące od kur lub zwierząt jednokopytnych, które spełniają wymagania weterynaryjne określone w odrębnych przepisach.

2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne oraz mineralne inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wprowadzane do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Na polski obszar celny mogą być przywożone z zagranicy nawozy mineralne, które można wprowadzać do obrotu i których okres przydatności do stosowania, licząc od dnia przywozu, wynosi co najmniej 6 miesięcy, a ponadto spełniają wymagania zawarte w art. 8 ust. 2-5.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy nawozów przeznaczonych wyłącznie do celów naukowo-badawczych oraz tranzytu nawozów przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. 1. Wniosek do ministra właściwego do spraw rolnictwa o wydanie zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu składa producent nawozu lub importer.

2. Do wniosku należy dołączyć wyniki badań i opinie, o których mowa w ust. 3, oraz projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.

3. Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu wydaje się po uzyskaniu opinii upoważnionej jednostki organizacyjnej, wydanej na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzających, że nawóz:

1) jest przydatny do nawożenia roślin i gleb lub rekultywacji gleb,

2) po prawidłowym zastosowaniu nie wykazuje bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko,

3) spełnia wymagania jakościowe,

4) nie zawiera zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnych.

4. Producent lub importer nawozu jest obowiązany dostarczyć upoważnionej jednostce organizacyjnej, przeprowadzającej badania i wydającej opinie, szczegółową dokumentację dotyczącą nawozu.

5. Koszty badań i koszty związane z wydawaniem opinii, o których mowa w ust. 3, ponosi producent lub importer nawozu.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu, jeżeli nie spełnia on wymagań, o których mowa w ust. 3.

Art. 5. W zezwoleniu na wprowadzenie nawozu do obrotu określa się:

1) nazwę nawozu i jego producenta lub importera oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a w wypadku nawozów pochodzących z importu - również kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),

2) wymagania jakościowe,

3) treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu sporządzoną w języku polskim.

Art. 6. 1. Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu wydaje się na czas nieokreślony.

2. Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu podlega cofnięciu w razie nieprzestrzegania wymagań jakościowych określonych w zezwoleniu lub ujawnienia szkodliwego oddziaływania nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

3. W razie cofnięcia zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu producent lub importer nawozu jest obowiązany wycofać nawóz z obrotu w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

Art. 7. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza, do dnia 30 czerwca każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 3 ust. 2; w obwieszczeniu wyszczególnia się nazwę nawozu i jego producenta lub importera, symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN), w wypadku nawozów pochodzących z importu.

Art. 8. 1. Konfekcjonowanie nawozów może odbywać się tylko za pisemną zgodą producenta lub importera nawozu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowań.

2. Na każdym opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku nawozów luzem - w zbiorze dokumentów towarzyszących, należy zamieścić w szczególności:

1) informację dotyczącą identyfikacji nawozu, obejmującą:

a) typ nawozu, zgodnie z załącznikiem do ustawy, lub numer zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 2,

b) dane o zawartości składników nawozowych,

c) dane dotyczące formy składników nawozowych i ich rozpuszczalności,

d) nazwę handlową nawozu, w przypadku jej nadania,

e) nazwę producenta lub importera nawozu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania,

2) informację o masie nawozu netto lub jego objętości,

3) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu,

4) informację o okresie przydatności nawozu do stosowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, sporządza się w języku polskim i wykonuje w sposób zapewniający ich trwałość i czytelność oraz umieszcza się w widocznym miejscu, przy czym informację określoną w pkt 1 li t. d) oraz instrukcję, o której mowa w pkt 3, należy wyraźnie wyodrębnić od innych informacji.

4. Etykietę dołączoną do nawozu włącza się w system zamknięcia opakowań.

5. W przypadku nawozów luzem jeden egzemplarz dokumentów towarzyszących, zawierający informacje, o których mowa w ust. 2, dołącza się do nawozu w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji.

Art. 9. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: zdrowia, środowiska oraz gospodarki, w drodze rozporządzenia, określi:

1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań i wydawania opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3, posiadające odpowiedni potencjał badawczy,

2) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3, umożliwiających stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu,

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej do przeprowadzenia badań i wydania opinii,

4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, niezbędnej do bezpiecznego ich stosowania,

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń i ich wartości, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

Art. 10. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: rolnictwa, środowiska oraz zdrowia, w drodze rozporządzenia, określi:

1) szczegółowy sposób zamieszczania informacji dotyczącej identyfikacji nawozów, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz sposób pakowania nawozów umożliwiający ochronę ich jakości i zapobieganie niekorzystnemu wpływowi nawozu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko,

2) dopuszczalne tolerancje zawartości składników nawozowych, wynikające ze zmienności parametrów produkcji,

3) sposób pobierania próbek i metody badań nawozów mineralnych na potrzeby kontroli jakości, zapewniające odzwierciedlenie parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów oraz wartości zanieczyszczeń.

Rozdział 3

Stosowanie nawozów

Art. 11. 1. Stosować można tylko nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz nawozy naturalne.

2. Nawozy należy stosować w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

3. Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Art. 12. Do stosowania nawozów mineralnych może być użyty sprzęt agrolotniczy, jeżeli:

1) sprzęt ten jest wyposażony w specjalne, służące do tego celu, urządzenia,

2) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a wilgotność względna powietrza wynosi co najmniej 60%,

3) powierzchnia upraw, na której stosuje się nawozy, wynosi co najmniej 30 ha i jest umiejscowiona w odległości co najmniej 500 m od dróg publicznych, budynków i obiektów inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz innych obiektów i obszarów chronionych na podstawie odrębnych przepisów, w stosunku do których obowiązuje zakaz stosowania środków chemicznych.

Art. 13. Zabrania się stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Art. 14. 1. Prace polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania nawozów mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające świadectwo ukończenia szkolenia w tym zakresie; nie dotyczy to absolwentów szkół rolniczych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą jednostki organizacyjne upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 15. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska oraz zdrowia, w drodze rozporządzenia, określi:

1) szczegółowy sposób stosowania nawozów, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska,

2) jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów, dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i kadrą posiadającą wiedzę w tym zakresie.

Rozdział 4

Przewóz i przechowywanie nawozów

Art. 16. 1. Nawozy w postaci stałej, przewożone luzem, powinny być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia ich rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie.

2. Nawozy w postaci płynnej powinny być przewożone w zamkniętych opakowaniach lub w cysternach.

Art. 17. 1. Nawozy mineralne, organiczne i organiczno-mineralne w postaci stałej należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.

2. Nawozy, o których mowa w ust. 1, mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyżej 28%.

4. Nawozy w postaci płynnej należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach lub w szczelnych, przystosowanych do tego celu zbiornikach.

Art. 18. 1. Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników.

2. Nawóz naturalny w postaci płynnej należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Rozdział 5

Agrochemiczna obsługa rolnictwa

Art. 19. 1. Zadania związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa realizuje Stacja Chemiczno-Rolnicza, zwana dalej "Stacją", podległa ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Stacja jest jednostką budżetową.

3. Zadania Stacji w terenie realizują jej oddziały.

4. Stacją kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 20. 1. Do zadań Stacji należy w szczególności:

1) wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych,

2) doradztwo w sprawach nawożenia,

3) wykonywanie badań i ocena jakości nawozów,

4) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących prawidłowego zastosowania nawozów,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może powierzyć Stacji wykonywanie innych zadań z zakresu stosowania nawozów, ochrony środowiska oraz badania jakości płodów rolnych i leśnych.

Rozdział 6

Opłaty sankcyjne

Art. 21. 1. Kto wprowadził do obrotu nawozy niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3, jest obowiązany do wycofania ich z obrotu na własny koszt oraz do wniesienia na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego do obrotu, opłaty sankcyjnej stanowiącej 100% kwoty należnej za sprzedane nawozy.

2. Właściwy ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania wprowadzającego do obrotu nawozy wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa artykułów rolnych stwierdza, w drodze decyzji, wprowadzenie nawozu do obrotu niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3 oraz określa termin jego wycofania z obrotu, ilość sprzedanego nawozu oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1.

Art. 22. Opłata sankcyjna, o której mowa w art. 21, stanowi dochód budżetu państwa. Do opłaty sankcyjnej stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062).

Art. 23. 1. Wojewódzki inspektor skupu i przetwórstwa artykułów rolnych przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu decyzję, o której mowa w art. 21 ust. 2, która stała się ostateczna.

2. W razie niespełnienia obowiązku wniesienia opłaty sankcyjnej wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1, właściwy urząd skarbowy zawiadamia o tym wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, który wystawia tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę do przymusowego ściągnięcia tej opłaty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 7

Przepisy karne

Art. 24. 1. Kto:

1) konfekcjonuje nawozy bez zgody producenta lub importera i nie uzgadnia z nim rodzaju opakowań,

2) na opakowaniu nawozu lub etykiecie, a w przypadku nawozów luzem - w dokumentach towarzyszących, nie zamieszcza w widocznym miejscu sporządzonych w języku polskim, w sposób zapewniający trwałość i czytelność informacji dotyczących identyfikacji nawozu, jego masy lub objętości, instrukcji stosowania i przechowywania, okresu przydatności do stosowania oraz nie włącza w system zamknięcia opakowań etykiet dołączonych do nawozu,

3) wprowadza do obrotu nawozy niespełniające wymagań jakościowych,

4) wprowadza do obrotu nawozy, w których zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne wartości zanieczyszczeń,

5) stosuje nawozy w sposób niezgodny z obowiązującymi warunkami i zasadami, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska,

6) wykonuje prace polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania nawozów, nie posiadając uprawnień w tym zakresie,

7) przewozi lub przechowuje nawozy w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska,

8) nie wycofa nawozu wprowadzonego do obrotu wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3

- podlega karze grzywny.

2. W sprawach o czyny określone w ust. 1 orzeka się na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 25. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293) w art. 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wstępu na grunty oraz do pomieszczeń przeznaczonych na skup, przetwórstwo i składowanie towarów, a także do środków transportowych przeznaczonych do transportu towarów, zwierząt rzeźnych i drobiu;"

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nieodpłatnego pobierania prób gleb, roślin i towarów;".

Art. 26. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi substancje i energie, które ze względu na swój skład lub stan mogą zanieczyszczać wody, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu; przez ścieki rozumie się także wody zanieczyszczone wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych,".

Art. 27. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489) w art. 13 w ust. 5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) nawozów w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu."

Art. 28. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 22, poz. 272) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991)."

Art. 29. 1. Producenci lub importerzy nawozów, których nie można wprowadzać do obrotu, a które znajdują się w obrocie w dniu wejścia w życie ustawy, są obowiązani, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie tych nawozów do obrotu.

2. Nawozy, których nie można wprowadzać do obrotu i co do których nie wystąpiono z wnioskiem wymienionym w ust. 1, mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy; po upływie tego terminu obowiązek wycofania tych nawozów z obrotu ciąży na producencie lub importerze nawozu.

3. Jeżeli po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa odmówi wydania zezwolenia na wprowadzenie nawozu do obrotu, nawóz ten powinien być wycofany z obrotu przez producenta lub importera w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o odmowie wydania zezwolenia stała się ostateczna.

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 14 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia,

2) art. 18, który wchodzi w życie po upływie 8 lat od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik do ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. (poz. 991)

Typy nawozów mineralnych

Tabela 1 - Nawozy azotowe stałe

 

 

Lp.

 

 

Typ nawozu

 

 

Kod PCN

 

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania nawozu

 

Minimalna zawartość składników nawozowych

Składniki deklarowane, ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

1a)

Saletra wapniowa

Azotan wapnia

Jeśli jest to azotan wapnia

otrzymywany chemicznie i jest jedynie zanieczyszczony śladowymi ilościami azotanu amonu, to kod

2834 29 90 0.

Jeżeli mieszanina azotanu wapniowego z azotanem amonowym, to kod

3102 60 00 0

Azotan wapnia jako składnik główny, możliwa obecność azotanu amonu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego lub azotu azotanowego i azotu amonowego, % (m/m), co najmniej 15;

- zawartość azotu amonowego, % (m/m), nie więcej niż 1,5.

Azot całkowity

Dodatkowo mogą być deklarowane zawartości azotu azotanowego, azotu amonowego.

1b)

Azotan wapnia

i magnezu

Azotan wapniowo-magnezowy

Saletra wapniowo-magnezowa

3102 90 00 0

Azotan wapnia i azotan magnezu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 13;

- zawartość związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 5.

Azot azotanowy MgO rozpuszczalny w wodzie

 

1c)

Azotan magnezu

2834 29 90 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym,

zawierający jako składnik główny sześciowodny azotan magnezu.

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 10;

- zawartość związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 14.

Azot azotanowy MgO rozpuszczalny w wodzie

Gdy sprzedaż w postaci kryształów, można dodać informację "Nawóz krystaliczny".

2a)

Azotan sodu

Azotan sodowy

Saletra sodowa nawozowa

3102 50 90 0

Azotan sodu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 15.

Azot azotanowy

 

2b)

Saletra chilijska

Azotan sodowy

naturalny

3102 50 10 0

Azotan sodu

Nawóz otrzymywany ze złóż saletry chilijskiej.

- zawartość azotu azotanowego % (m/m), co najmniej 15.

Azot azotanowy

 

3

Siarczan amonu

Siarczan amonowy

3102 21 00 0

Siarczan amonu

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 20.

Azot całkowity w formie azotu amonowego

 

4

Azotan amonu z wypełniaczem

Azotan amonowy

z wypełniaczem

3102 40 10 0

Azotan amonu

- zawartość azotu całkowitego wyrażona jako suma azotu azotanowego i amonowego, % (m/m):

co najmniej 20, najwyżej 28, w tym: zawartość każdej z dwóch wymienionych form azotu stanowi około 50% azotu całkowitego.

Azot całkowity

Azot azotanowy

Azot amonowy

Dopuszcza się deklarowanie MgO przy zawartości co najmniej 2% (m/m) oraz CaO przy zawartości co najmniej 5% (m/m).

Nawóz może zawierać wypełniacze, takie jak zmielony wapniak lub dolomit, siarczan wapnia, siarczan magnezu oraz kizeryt.

Nazwa "Saletrzak" może być używana dla nawozu zawierającego obok azotanu amonu węglan wapnia (wapniak), węglan wapnia i magnezu (dolomit) lub mieszaninę tych związków, gdy minimalna zawartość węglanów w nawozie wynosi 20% i mają one stopień czystości co najmniej 90%.

5

Siarczanoazotan amonu

Siarczanoazotan amonowy

Saletrosiarczan amonu

Saletrosiarczan amonowy

Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonowego i azotanu amonowego

3102 29 00 0

Azotan amonu

Siarczan amonu

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 25;

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 5.

Azot całkowity

Azot amonowy

Azot azotanowy

 

6

Siarczanoazotan magnezu

Siarczanoazotan amonowo-magnezowy

Saletrosiarczan amonowo-magnezowy

3102 90 00 0

Azotan amonu

Siarczan amonu

Siarczan magnezu

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 19;

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 6;

- zawartość związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 5.

Azot całkowity

Azot azotanowy

Azot amonowy

MgO rozpuszczalny w wodzie

 

7

Nawóz azotowy z zawartością magnezu

3102 90 00 0

Azotan amonu

Azotan magnezu

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 19;

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 6;

- całkowita zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 5.

Azot całkowity

Azot amonowy

Azot azotanowy

MgO całkowity

Może być deklarowany tlenek

magnezu rozpuszczalny w wodzie.

Nawóz może zawierać dolomit, węglan magnezu, siarczan magnezu lub ich mieszaninę.

8

Mocznik

Mocznik nawozowy

3102 10 10 0

Mocznik (dwuamid kwasu węglowego)

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego w formie amidowej, % (m/m), co najmniej 44.

Azot całkowity (jako azot amidowy)

Zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej 1,2.

9

Krotonylideno-

dimocznik

2924 21 90 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym przez reakcję mocznika z aldehydem krotonowym.

Związek monomeryczny.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 28;

- zawartość azotu pochodzącego z krotonylidenodi- mocznika, % (m/m), co najmniej 25;

- zawartość azotu amidowego, % (m/m), nie więcej niż 3.

Azot całkowity

Azot z krotonylidenodimocznika oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m)

Azot amidowy

 

10

Izobutylideno-dimocznik

2924 21 90 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym przez reakcję mocznika z aldehydem izomasłowym.

Związek monomeryczny.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 28;

- zawartość azotu pochodzącego z izobutylidenodi- mocznika, % (m/m), co najmniej 25;

- zawartość azotu amidowego, % (m/m), nie więcej niż 3.

Azot całkowity

Azot z izobutylidenodimocznika oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m)

Azot amidowy

 

11

Ureaform (związek polimerowy mocznikowo-formaldehydowy)

2924 21 90 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym przez reakcję mocznika z formaldehydem, zawierający jako główny składnik cząsteczki ureaformu.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 36,

w tym:

co najmniej 3/5 zawartości azotu całkowitego rozpuszczalne w gorącej wodzie;

- zawartość azotu pochodzącego z ureaformu, % (m/m), co najmniej 31;

- zawartość azotu amidowego, % (m/m), nie więcej niż 5.

Azot całkowity

Azot z ureaformu, rozpuszczalny w zimnej wodzie

Azot z ureaformu, rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m)

Azot amidowy

 

12

Nawóz azotowy zawierający krotonylidenodimocznik

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym zawierający krotonylidenodi-mocznik i prosty nawóz azotowy zamieszczony w tym załączniku z wyłączeniem nawozu z pozycji 4 - w tabeli 1.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 18,

w tym:

co najmniej 1/3 zawartości azotu całkowitego pochodzi z krotonylidenodi- mocznika;

- zawartość azotu amonowego, azotanowego, amidowego lub mieszanin tych form azotu, % (m/m), co najmniej 3.

Azot całkowity

Azot z krotonylidenodi-mocznika

oraz

przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: (zawartość azotu amidowego + zawartość azotu z krotonylidenodi-mocznika) x 0,026.

13

Nawóz azotowy

zawierający izobutylidenodimocznik

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym zawierający izobutylidenodi-mocznik i prosty nawóz azotowy zamieszczony w tym załączniku z wyłączeniem nawozu z pozycji 4 - w tabeli 1.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 18,

w tym:

co najmniej 1/3 zawartości azotu całkowitego pochodzi z izobutylidenodi- mocznika;

- zawartość azotu amonowego, azotanowego, amidowego lub mieszanin tych form azotu, % (m/m), co najmniej 3.

Azot całkowity

Azot z izobutylide- nodimocznika

oraz przy zawartości co

najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: (zawartość azotu amidowego + zawartość azotu z izobutylidenodimocznika) x 0,026.

14

Nawóz azotowy

zawierający ureaform

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym zawierający ureaform

i prosty nawóz azotowy zamieszczony w tym załączniku z wyłączeniem nawozu z pozycji 4 - w tabeli 1.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 18,

w tym:

co najmniej 1/3 zawartości azotu całkowitego musi pochodzić z ureaformu,

co najmniej 3/5 zawartości azotu całkowitego musi się rozpuszczać w gorącej wodzie;

- zawartość azotu amonowego, azotanowego, amidowego lub mieszanin tych form azotu, % (m/m), co najmniej 3.

Azot całkowity

Azot z ureaformu

Azot z ureaformu rozpuszczalny w zimnej wodzie

Azot z ureaformu rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie

oraz

przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: (zawartość azotu amidowego + zawartość azotu z ureaformu) x 0,026.

15

Siarczan amonu

zawierający inhibitor nitryfikacji (cyjanoguani-dynę)

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym zawierający siarczan amonu i cyjanoguanidynę.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 20;

- zawartość azotu amonowego, % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu pochodzącego z cyjanoguanidyny, % (m/m), co najmniej 1,5.

Azot całkowity

Azot amonowy

Azot z cyjanoguanidyny

 

16

Siarczanoazotan

amonu zawierający inhibitor nitryfikacji (cyjanoguani-dynę)

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym

zawierający siarczanoazotan amonowy i cyjanoguanidynę.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 24;

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość azotu pochodzącego z cyjanoguanidyny, % (m/m), co najmniej 1,5.

Azot całkowity

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot z cyjanoguanidyny

 

17

Siarczan mocznikowo-amonowy

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym

z mocznika i siarczanu amonowego.

- zawartość azotu całkowitego (jako suma azotu amonowego i amidowego), % (m/m), co najmniej 30;

- zawartość azotu amonowego, % (m/m), co najmniej 4;

- zawartość siarki w postaci trójtlenku siarki (SO3), % (m/m), co najmniej 12.

Azot całkowity

Azot amonowy

Azot amidowy

Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej 0,9.

18

Nawóz azotowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu

Saletra amonowa

nawozowa Mieszaniny azotanu amonowego z węglanem wapniowym o zawartości azotu większej niż 28% masy

3102 40 90 0

Azotan amonu

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość azotu całkowitego (jako suma azotu amonowego i azotanowego), % (m/m), powyżej 28.

Azot całkowity

- retencja oleju po dwóch cyklach termicznych w temp. 25-50°C, % (m/m), nie więcej niż 4,

- zawartość substancji palnych w przeliczeniu na węgiel (C), % (m/m), nie więcej niż:

0,4 - dla nawozu o zawartości azotu całkowitego równej 28% (m/m) i nie przekraczającej 31,5% (m/m);

0,2 - dla nawozu o zawartości azotu całkowitego równej 31,5% (m/m) i powyżej;

- pH roztworu wodnego zawierającego 10 g nawozu w 100 ml wody, co najmniej 4,5;

- skład ziarnowy: przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 1 mm, % (m/m), nie więcej niż 5, 0,5 mm, %(m/m), nie więcej niż 3;

- zawartość chloru w postaci chlorków (Cl), % (m/m), nie więcej niż 0,02;

- zawartość miedzi (Cu) mg/kg, nie więcej niż 10.

Nawóz może zawierać dodatki nieorganiczne, takie jak: mielony wapniak lub dolomit, siarczan wapnia, siarczan magnezu, kizeryt.

Dodatki nieorganiczne inne niż wyżej wymienione nie mogą powodować przekroczenia progu odporności termicznej i granic wybuchowości.

Tabela 2 - Nawozy azotowe ciekłe

 

 

Lp.

 

 

Typ nawozu

 

 

Kod PCN

 

Składniki podstawowe

i sposób otrzymywania nawozu

 

 

Minimalna zawartość składników nawozowych

Składniki deklarowane, ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

1

Roztwór nawozu azotowego

Roztwór azotanu amonu - kod 3102 30 10 0;

Roztwór azotanu magnezu - kod 2834 29 90 0;

Roztwór azotanu wapnia - kod 2834 29 90 0;

Roztwór azotanu sodu z procesu przemysłowego - kod

3102 50 90 0;

Roztwór naturalnego azotanu - kod 3102 50 10 0;

Roztwór siarczanu amonu - kod 3102 21 00 0;

Roztwór mocznika - kod w zależności od zawartości azotu w suchym bezwodnym produkcie:

1/kod 3102 10 10 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym i przez rozpuszczenie w wodzie, w formie stabilnej, pod ciśnieniem atmosferycznym, bez dodatków substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość azotu całkowitego lub (jeśli tylko jedna forma) zawartość azotu azotanowego lub azotu amonowego lub azotu amidowego, % (m/m), co najmniej 15.

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy lub ich mieszanina

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: zawartość azotu amidowego x 0,026. Przy zawartości biuretu poniżej 0,2% (m/m) można dodawać określenie "Nawóz o niskiej zawartości biuretu".

   

- jeśli zawartość azotu powyżej 45%,

2/kod 3102 10 90 0 - pozostały;

Mieszanina roztworów wymienionych powyżej

- kod 3102 90 00 0

z wyjątkiem:

- mieszaniny siarczanu amonowego i azotanu amonowego - kod 3102 29 00 0,

- mieszaniny azotanu amonowego i azotanu wapniowego - kod 3102 60 00 0,

- mieszaniny mocznika i azotanu amonowego - kod 3102 80 00 0

       

2

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)

Mieszaniny mocznika i azotanu amonowego w roztworze wodnym

3102 80 00 0

Azotan amonu i mocznik

Nawóz otrzymywany chemicznie i przez rozpuszczenie w wodzie.

- zawartość azotu całkowitego (suma azotu azotanowego, amonowego i amidowego), % (m/m), co najmniej 26,

w tym: zawartość azotu amidowego stanowi około 50% azotu całkowitego.

Azot całkowity

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej 0,5.

Przy zawartości biuretu poniżej 0,2% (m/m) można dodawać określenie "Nawóz o niskiej zawartości biuretu".

3

Roztwór azotanu

magnezu

2834 29 90 0

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym przez rozpuszczenie azotanu magnezu w wodzie.

- zawartość azotu całkowitego jako azot azotanowy, % (m/m), co najmniej 6;

- zawartość magnezu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 9.

Azot azotanowy MgO rozpuszczalny w wodzie

- pH co najmniej 4.

4

Zawiesina azotanu wapnia

2834 29 90 0

Nawóz otrzymywany przez wytworzenie zawiesiny azotanu wapnia w wodzie.

- zawartość azotu całkowitego lub suma azotu azotanowego i amonowego, % (m/m), co najmniej 8,

w tym:

- zawartość azotu amonowego, % (m/m), co najmniej 1;

- zawartość wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, % (m/m), co najmniej 14.

Azot całkowity

Azot azotanowy

CaO rozpuszczalny w wodzie

Do oznaczenia typu można dodać jedną z poniższych informacji:

- do zastosowań pod folią,

- do przygotowywania roztworów i zawiesin odżywczych,

- do innego typu nawożenia (wymienić jakiego).

5

Roztwór nawozu azotowego z ureaformem

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany chemicznie albo przez rozpuszczenie w wodzie ureaformu i nawozów azotowych zamieszczonych w tym załączniku z wyłączeniem nawozu z pozycji 4 - w tabeli 1.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 18,

w tym:

co najmniej 1/3 zawartości azotu całkowitego pochodzi z ureaformu.

Azot całkowity oraz przy zawartości co

najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot z ureaformu

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: (zawartość azotu amidowego + zawartość azotu z ureaformu) x 0,026.

6

Zawiesina nawozu azotowego z ureaformem

3102 90 00 0

Nawóz otrzymywany chemicznie albo przez uzyskanie zawiesiny w wodzie ureaformu i nawozów azotowych zamieszczonych w tym załączniku z wyłączeniem nawozu z pozycji 4 - w tabeli 1.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 18,

w tym:

co najmniej 1/3 zawartości azotu całkowitego pochodzi z ureaformu, z czego co najmniej 3/5 są rozpuszczalne w gorącej wodzie.

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot z ureaformu

Azot z ureaformu, rozpuszczalny w zimnej wodzie

Azot z ureaformu, rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: (zawartość azotu amidowego + zawartość azotu z ureaformu) x 0,026.

Tabela 3 - Nawozy fosforowe

 

Lp.

 

Typ

nawozu

 

Kod

PCN

 

Składniki podstawowe

i sposób otrzymywania nawozu

 

Minimalna zawartość składników nawozowych

Składniki deklarowane,

ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

1a)

Superfosfat prosty

Superfosfat pojedynczy

3103 10 90 0

Fosforan jednowapniowy i siarczan wapnia.

Nawóz otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem siarkowym.

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 16,

w tym:

zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 93.

P2O5 rozpuszczalny

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, P2O5 rozpuszczalny w wodzie

 

1b)

Superfosfat wzbogacony

Superfosfat skoncentrowany

Jeżeli zawartość

P2O5 powyżej 35%, to kod

3103 10 10 0;

Jeżeli równa lub mniejsza niż 35%, to kod

3103 10 90 0

Fosforan jednowapniowy i siarczan wapnia.

Nawóz otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem siarkowym i fosforowym.

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 25,

w tym:

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 93.

P2O5 rozpuszczalny

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

P2O5 rozpuszczalny

w wodzie

 

1c)

Superfosfat

potrójny

3103 10 10 0

Fosforan jednowapniowy.

Nawóz otrzymywany w reakcji zmielonego fosforytu z kwasem fosforowym.

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 38,

w tym:

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 93.

P2O5 rozpuszczalny

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

P2O5 rozpuszczalny

w wodzie

 

2

Fosforyt częściowo rozłożony

3103 90 00 0

Ortofosforan wapnia, trójfosforan wapnia i siarczan wapnia.

Nawóz otrzymywany w wyniku częściowego rozłożenia zmielonego fosforytu kwasem siarkowym lub fosforowym.

- zawartość fosforu całkowitego (rozpuszczalnego w kwasach mineralnych) w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 20,

w tym:

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 40.

P2O5 całkowity (rozpuszczalny w kwasach mineralnych)

P2O5 rozpuszczalny

w wodzie

Skład ziarnowy nawozu pylistego: przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 0,160 mm, % (m/m), co najmniej 90;

- 0,630 mm, % (m/m), co najmniej 98.

3

Precypitat

Fosforan dwuwapniowy dwuwodny Dwufosfat nawozowy

3103 90 00 0

Fosforan dwuwapniowy

dwuwodny.

Nawóz otrzymywany przez działanie rozcieńczonym kwasem fosforowym na zmielony fosforyt.

- zawartość fosforu rozpuszczalnego w odczynniku Petermanna, w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 38.

P2O5 rozpuszczalny

w odczynniku Petermanna

Skład ziarnowy nawozu pylistego:

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 0,160 mm, % (m/m), co najmniej 90;

- 0,630 mm, % (m/m), co najmniej 98.

4

Fosforyt miękki

Mączki fosforytowe

3103 90 00 0

Fosforan trójwapniowy i węglan wapnia.

Nawóz otrzymywany w procesie przemiału fosforytów miękkich.

- zawartość fosforu całkowitego (rozpuszczalnego w kwasach mineralnych) w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 25,

w tym:

zawartość fosforu rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 55.

P2O5 całkowity (rozpuszczalny w kwasach mineralnych)

P2O5 rozpuszczalny

w 2% roztworze kwasu mrówkowego

Skład ziarnowy nawozu pylistego:

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 90;

- 0,125 mm, % (m/m), co najmniej 99.

Tabela 4 - Nawozy potasowe

 

Lp.

 

Typ nawozu

 

Kod PCN

 

Składniki podstawowe

i sposób otrzymywania nawozu

 

Minimalna zawartość składników nawozowych

Składniki deklarowane, ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

1

Sól potasowa surowa

3104 10 00 0

Sole potasu i magnezu

Nawóz otrzymywany z nie oczyszczonych soli potasowych.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 10;

- zawartość związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 5.

K2O rozpuszczalny w wodzie

MgO rozpuszczalny w wodzie

 

2

Surowa sól potasowa wzbogacona

3104 90 00 0

Sole potasu i magnezu

Nawóz otrzymywany z nie oczyszczonych soli potasowych wzbogacony przez zmieszanie z chlorkiem potasu.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie, w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 18.

K2O rozpuszczalny w wodzie, nieobowiązkowo MgO

rozpuszczalny w wodzie przy zawartości powyżej 5% (m/m)

 

3

Chlorek potasu

Chlorek potasowy

Jeżeli zawartość potasu w przeliczeniu na K2O wynosi odpowiednio:

- do 40% - kod

3104 20 10 0,

- powyżej 40%, lecz nie przekracza 62% - kod

3104 20 50 0,

- powyżej 62% - kod 3104 20 90 0

Chlorek potasu

Nawóz otrzymywany z nie oczyszczonych soli potasowych zawierających chlorek potasu jako składnik główny.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 37.

K2O rozpuszczalny w wodzie

 

4

Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu

3104 90 00 0

Chlorek potasu i sole magnezu.

Nawóz otrzymywany z nie oczyszczonych soli potasowych z dodatkiem soli magnezowych.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 37;

- zawartość magnezu rozpuszczalnego w wodzie, w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 5.

K2O rozpuszczalny w wodzie

MgO rozpuszczalny w wodzie

 

5

Siarczan potasu

Siarczan potasowy

3104 30 00 0

Siarczan potasu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym z soli potasowych zawierających siarczan potasu jako składnik główny.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 47.

K2O rozpuszczalny w wodzie

- zawartość chloru w przeliczeniu na (Cl), % (mm), najwyżej 3.

Dopuszcza się deklarowanie chloru przy zawartości poniżej 3% (m/m).

6

Siarczan potasu

zawierający sole magnezu

3104 90 00 0

Siarczan potasu i siarczan magnezu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym z soli potasowych z dodatkiem soli magnezu.

- zawartość potasu rozpuszczalnego w wodzie, w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 22;

- zawartość magnezu w postaci soli rozpuszczalnych w wodzie, w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 8.

K2O rozpuszczalny w wodzie

MgO rozpuszczalny w wodzie

- zawartość chloru w przeliczeniu na (Cl), % (m/m), najwyżej 3.

Dopuszcza się deklarowanie chloru przy zawartości poniżej 3% (m/m).

Tabela 5 - Nawozy azotowo-fosforowe (NP) stałe

 

Typ nawozu

 

Kod PCN

 

Sposób otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

N

P2O5

N

P2O5

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy NP

Jeżeli nawozy zawierają wyłącznie azotany i fosforany, to kod 3105 51 00 0.

Jeżeli występują w postaci innych

związków zawierających azot i fosfor, to kod 3105 59 00 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym lub

przez zmieszanie mechaniczne, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu i fosforu w przeliczeniu na (N + P2O5), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

5) Azot cyjanamidowy

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4) P2O5 rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

5) P2O5 rozpuszczalny w odczynniku Petermanna

6a) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu cytrynowego

6b) P2O5 rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu cytrynowego

7) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w zasadowym roztworze cytrynianu amonu wg Joulie.

Azot całkowity oraz przy zawartości dla każdego z nich

co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot cyjanamidowy

1) Nawóz NP nie zawierający tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3,

przy czym:

- gdy P2O5 rozpuszczalny w wodzie poniżej 2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 2;

- gdy P2O5 rozpuszczalny w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3;

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), najwyżej 2.

2a) Nawóz NP zawierający fosforyt miękki, fosforyt częściowo rozłożony i nie zawierający tomasyny oraz fosforanu glinowo-

-wapniowego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 3 i 4, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, %(m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 4;

         

8) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 55% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego.

Skład ziarnowy komponentów nawozowych, których podstawę stanowią fosforany:

przesiew przez

sito o wymiarze

boku oczek

kwadratowych:

- 0,160 mm, % (m/m), co najmniej 75 dla tomasyny i termofosfatu, co najmniej 90 dla fosforanu glinowo- wapniowego i fosforytu częściowo rozłożonego;

- 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 90 dla fosforytu miękkiego.

 

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie i obojętnym roztworze cytrynianu amonu, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 3;

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 25, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 1.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzany do obrotu jako "Nawóz NP zawierający fosforyt miękki" lub "Nawóz NP zawierający fosforyt częściowo rozłożony"

2b) Nawóz NP zawierający fosforan glinowo-wapniowy i nie zawierający tomasyny, termofosfatu, fosforytu miękkiego i fosforytu częściowo rozłożonego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 7, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 1;

             

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w kwasach mineralnych i zasadowym roztworze cytrynianu wg Joulie, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 7.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzony do obrotu jako "Nawóz NP zawierający fosforan glinowo-wapniowy".

3) Nawóz NP na bazie:

- tomasyny, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 6a;

- termofosfatu, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 5;

- fosforanu glinowo-wapniowego,

rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 7;

- fosforytu miękkiego, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 8.

Dla nawozu zawierającego jeden z następujących typów nawozów fosforowych, tj. tomasynę, termofosfat, fosforan glinowo-wapniowy, fosforyt miękki określenie typu nawozu powinno odpowiadać

oznaczeniu składnika fosforowego.

Nawozy NP

zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik lub ureaform

3105 59 00 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym, bez dodatku substancji organicznych

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik, lub ureaform

- zawartość sumy azotu i fosforu w przeliczeniu na (N+P2O5), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

Przynajmniej 1/4 zadeklarowanej zawartości azotu całkowitego musi pochodzić z krotonylidenodimocznika lub z izobutylidenodimocznika lub z ureaformu Przynajmniej 3/5 zadeklarowanej zawartości azotu z ureaformu musi być rozpuszczalne w gorącej wodzie.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

5) Azot z krotonylidenodimocznika

6) Azot z izobutylidenodimocznika

7) Azot z ureaformu

8) Azot z ureaformu rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie

9) Azot z ureaformu rozpuszczalny w zimnej wodzie.

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie.

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze

cytrynianu amonu.

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie.

Azot całkowity

oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot z krotonylidenodimocznika lub azot z izobuty

lidenodimocznika lub azot z ureaformu;

przy deklarowaniu azotu z ureaformu podaje się

formy określone w kolumnie 5 w pkt 8 i 9.

Nawóz NP nie zawierający tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3,

przy czym, gdy:

- P2O5 rozpuszczalny w wodzie poniżej 2 % (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 2;

- P2O5 rozpuszczalny w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3;

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), najwyżej 2.

Próbka testowa do oznaczania rozpuszczalności wyszczególnionej w kolumnie 6 w pkt 2 i 3, w poszczególnych typach nawozów, powinna wynosić 1 g.

Tabela 6 - Nawozy azotowo-fosforowe (NP) ciekłe

 

Typ nawozu

 

 

Kod PCN

 

Sposób otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

N

P2O5

N

P2O5

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy NP.

w postaci

roztworu

Jeżeli nawozy zawierają wyłącznie azotany i fosforany, to kod

3105 51 00 0.

Jeżeli występują w postaci innych związków zawierających azot i fosfor, to kod

3105 59 00 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym i przez rozpuszczenie w wodzie pod ciśnieniem atmosferycznym, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu i fosforu w przeliczeniu na (N+P2O5), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

P2O5 rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity

oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

P2O5 rozpuszczalny w wodzie.

Nawozy NP

w postaci zawiesiny

Jeżeli nawozy zawierają wyłącznie azotany i fosforany, to kod

3105 51 00 0.

Jeżeli występują w postaci innych związków zawierających azot i fosfor, to kod

3105 59 00 0

Nawozy ciekłe, w których składniki nawozowe znajdują się w roztworze i zawiesinie wodnej, bez dodatku substancji organicznych

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

-zawartość sumy azotu i fosforu w przeliczeniu na (N + P2O5), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie.

Azot całkowity

oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

- Deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie poniżej

2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 6 pkt 2,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3.

Nawóz nie może zawierać tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu miękkiego oraz fosforytu częściowo rozłożonego.

*) Przy zawartości biuretu poniżej 0,2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości biuretu".

Tabela 7 - Nawozy azotowo-potasowe (NK) stałe

 

Typ nawozu

 

Kod PCN

 

Sposób otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych. Inne wymagania dotyczące składu

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

N

K2O

N

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy NK

2834 21 00 0

-dotyczy azotanu potasu

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym lub przez mechaniczne zmieszanie, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu i potasu w przeliczeniu na (N + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu całkowitego (N),

% (m/m), co najmniej 3;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

5) Azot cyjanamidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity

oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot cyjanamidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru*)

Nawozy NK

zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik lub ureaform

Gdy jest to mieszanina związków azotowo-potasowych z zawartością azotu w masie nieprzekraczającą 10% suchego bezwodnego produktu, to kod

3105 90 91 0,

w pozostałych przypadkach kod

3105 90 99 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym lub przez mechaniczne zmieszanie, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego

lub zwierzęcego i zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik lub ureaform.

- zawartość sumy azotu i potasu w przeliczeniu na (N + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu całkowitego (N), % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

Przynajmniej 1/4 zadeklarowanej zawartości azotu całkowitego musi pochodzić z krotonylidenodimocznika lub z izobutylidenodimocznika lub z ureaformu.

Przynajmniej 3/5 zadeklarowanej zawartości azotu z ureaformu musi być rozpuszczalne w gorącej wodzie.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

5) Azot z krotonylidenodimocznika

6) Azot z izobutylidenodimocznika

7) Azot z ureaformu

8) Azot z ureaformu rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie

9) Azot z ureaformu rozpuszczalny w zimnej wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity

oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot z krotonylidenodimocznika lub

Azot z izobutylidenodimocznika lub

Azot z ureaformu;

przy deklarowaniu azotu z ureaformu podaje się formy określone w kolumnie 5 pkt 8 i 9.

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru*)

*) Przy zawartości chloru nie przekraczającej 2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości chloru".

Tabela 8 - Nawozy azotowo-potasowe (NK) ciekłe

 

 

Typ

nawozu

 

 

Kod

PCN

Sposób

otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych.

Inne wymagania dotyczące składu

 

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

 

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

N

K2O

N

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy NK w postaci roztworu

Jeżeli jest to roztwór azotanu potasu, to kod 2834 21 00 0.

Jeżeli jest to roztwór mieszaniny innych związków azotowo-potasowych, to:

- z zawartością azotu w masie nieprzekraczającą 10% suchego bezwodnego produktu - kod 3105 90 91 0,

- pozostałe - kod 3105 90 99 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym i przez rozpuszczenie w wodzie pod ciśnieniem atmosferycznym, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu i potasu w przeliczeniu na (N + K2O), % (m/m), co najmniej 15;

- zawartość azotu całkowitego (N), % (m/m),

co najmniej 3;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej:

zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru**)

Nawozy NK

w postaci zawiesiny

Jeżeli jest to zawiesina azotanu potasu, to kod 2834 21 00 0.

Jeżeli jest to zawiesina mieszaniny innych związków azotowo-potasowych, to:

- z zawartością azotu w masie nieprzekraczającą 10% suchego bezwodnego produktu - kod 3105 90 91 0,

- pozostałe - kod 3105 90 99 0

Nawozy ciekłe, w których składniki nawozowe znajdują się w roztworze i zawiesinie wodnej bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu i potasu w przeliczeniu na (N + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość azotu całkowitego (N),

% (m/m), co najmniej 3;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej:

zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru**)

*) Przy zawartości biuretu poniżej 0,2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości biuretu".

**) Przy zawartości chloru nie przekraczającej 2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości chloru".

Tabela 9 - Nawozy fosforowo - potasowe (PK) stałe

 

Typ

nawozu

 

 

Kod

PCN

 

Sposób

otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

 

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

 

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

P2O5

K2O

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy

PK

3105 60 90 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym lub przez zmieszanie mechaniczne, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy fosforu i potasu w przeliczeniu na (P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4) P2O5 rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

5) P2O5 rozpuszczalny w roztworze Petermanna

6a) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu cytrynowego

6b) P2O5 rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu cytrynowego

7) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w zasadowym roztworze cytrynianu amonu wg Joulie

8) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych i co najmniej 55% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego.

Skład ziarnowy komponentów nawozowych, których podstawę stanowią fosforany:

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 0,160 mm, % (m/m), co najmniej 75 dla tomasyny i termofosfatu;

- co najmniej 90 dla fosforanu glinowo-wapniowego i fosforytu częściowo rozłożonego;

- 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 90 dla fosforytu miękkiego.

K2O rozpuszczalny w wodzie

1) Nawóz PK nie zawierający tomasyny, termofosfatu, fosforanu glinowo-wapniowego, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1, 2, 3, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 2;

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1 i 3;

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), najwyżej 2

2a) Nawóz PK zawierający fosforyt miękki, fosforyt częściowo rozłożony, nie zawierający tomasyny, termofosfatu oraz fosforanu glinowo-wapniowego:

deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1, 3 i 4, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 4,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 3,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2,5, rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 1.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzany do obrotu jako "Nawóz PK zawierający fosforyt miękki" lub "Nawóz PK zawierający fosforyt częściowo rozłożony".

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru.

Przy zawartości chloru nie przekraczającej 2% (m/m) można dodać określenie:

"Nawóz o niskiej zawartości chloru"

           

2b) Nawóz PK zawierający fosforan glinowo-wapniowy, nie zawierający tomasyny, termofosfatu, fosforytu miękkiego i fosforytu częściowo rozłożonego:

deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1 i 7, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 1,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w kwasach mineralnych i zasadowym roztworze cytrynianu amonu wg Joulie, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 7.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzany do obrotu jako "Nawóz PK zawierający fosforan glinowo-wapniowy".

3) Nawóz PK na bazie:

- tomasyny,

rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 6a,

- termofosfatu,

rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 5,

- fosforanu glinowo-wapniowego,

rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 7,

- fosforytu miękkiego,

rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 8.

Dla nawozów PK zawierających jeden z następujących typów nawozów fosforowych: tomasynę, termofosfat, fosforan glinowo-wapniowy, fosforyt miękki, określenie typu nawozu powinno odpowiadać oznaczeniu składnika fosforowego.

 

Tabela 10 - Nawozy fosforowo-potasowe (PK) ciekłe

 

 

Typ

nawozu

 

 

Kod

PCN

 

 

Sposób

otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

Deklarowane składniki, ich formy rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu

       

P2O5

K2O

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

Nawozy

PK w postaci roztworu

3105 60 90 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym i przez rozpuszczenie w wodzie pod ciśnieniem atmosferycznym, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

- zawartość sumy fosforu i potasu w przeliczeniu na (P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m),

co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m),

co najmniej 5.

P2O5 rozpuszczalny w wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

P2O5 rozpuszczalny w wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru.

Przy zawartości chloru nie przekraczającej 2% (m/m) można dodać określenie:

"Nawóz o niskiej zawartości chloru".

Nawozy PK w postaci zawiesiny

3105 60 90 0

Nawozy ciekłe, w których składniki znajdują się w roztworze i zawiesinie wodnej bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- zawartość sumy fosforu i potasu w przeliczeniu na (P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 18;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1 2 i 3, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2% (m/m), rozpuszczalność określona w kolumnie 5 w pkt 2,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 5 w pkt 1 i 3.

Nawóz nie może zawierać tomasyny, termofosfatu, fosforanu glinowo-wapniowego, fosforytu miękkiego i fosforytu częściowo rozłożonego.

 

Tabela 11 - Nawozy azotowo-fosforowo-potasowe (NPK) stałe

 

Typ

nawozu

 

Kod

PCN

 

Sposób

otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

 

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

 

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu.

       

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nawozy NPK

Nawozy zawierające azot, fosfor i potas

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi powyżej 10% suchego bezwodnego produktu, to kod 3105 20 10 0.

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi 10% lub mniej suchego bezwodnego produktu, to kod 3105 20 90 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym lub przez zmieszanie mechaniczne bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu, fosforu i potasu w przeliczeniu na (N + P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 20;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot

amidowy

5) Azot cyjanamidowy

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4) P2O5 rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

5) P2O5 rozpuszczalny w roztworze Petermanna

6a) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu cytrynowego

6b) P2O5 rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu cytrynowego

7) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej 75% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w zasadowym roztworze cytrynianu amonu wg Joulie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot cyjanamidowy

1) Nawóz NPK nie zawierający tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3,

przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 2,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m) najwyżej 2.

2a) Nawóz NPK zawierający fosforyt miękki, fosforyt częściowo rozłożony, nie zawierający tomasyny, termofosfatu, fosforanu glinowo-wapniowego:

K2O rozpuszczalny w wodzie; dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru *)

         

8) P2O5 rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej 55% deklarowanej zawartości P2O5 rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego.

Skład ziarnowy komponentów nawozowych, których podstawę stanowią fosforany:

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 0,160 mm, % (m/m),

co najmniej 75 dla tomasyny i termofosfatu;

co najmniej 90 dla fosforanu glinowo-wapniowego i fosforytu częściowo rozłożonego

- 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 90 dla fosforytu miękkiego

   

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 3 i 4,

przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 4,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie i obojętnym roztworze cytrynianu amonu, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 3,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2,5, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 1.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzany do obrotu jako "Nawóz NPK zawierający fosforyt miękki" lub "Nawóz NPK zawierający fosforyt częściowo rozłożony".

 
               

2b) Nawóz NPK zawierający fosforan glinowo-wapniowy, nie zawierający tomasyny, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 7, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 1,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w kwasach mineralnych i zasadowym roztworze cytrynianu amonu wg Joulie, % (m/m), co najmniej 5, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 7.

Ten typ nawozu powinien być wprowadzany do obrotu jako "Nawóz NPK zawierający fosforan glinowo-wapniowy".

 
               

3) Nawóz NPK na bazie:

- tomasyny, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 6a,

- termofosfatu, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 5,

- fosforanu glinowo-wapniowego, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 7,

- fosforytu miękkiego, rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 8.

Dla nawozów NPK zawierających jeden z następujących typów nawozów fosforowych:

tomasynę, termofosfat, fosforan glinowo-wapniowy, fosforyt miękki określenie typu powinno odpowiadać oznaczeniu składnika fosforowgo.

 

Nawozy NPK zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik lub ureaform

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi powyżej 10% suchego bezwodnego produktu, to

kod 3105 20 10 0.

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi 10% lub mniej suchego bezwodnego produktu, to

kod 3105 20 90 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego, zawierające krotonylidenodimocznik lub izobutylidenodimocznik

lub ureaform

- zawartość sumy azotu, fosforu i potasu w przeliczeniu na (N+P2O5+K2O), % (m/m), co najmniej 20;

- zawartość azotu (N), % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5.

Przynajmniej 1/4 zadeklarowanej zawartości azotu całkowitego musi pochodzić z krotonylidenodimocznika lub z izobutylidenodimocznika lub z ureaformu.

Przynajmniej 3/5 zadeklarowanej zawartości azotu z ureaformu musi być rozpuszczalne w gorącej wodzie.

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

5) Azot z krotonylidenodimocznika

6) Azot z izobutylidenodimocznika

7) Azot z ureaformu

8) Azot z ureaformu rozpuszczalny tylko w gorącej wodzie

9) Azot z ureaformu rozpuszczalny w zimnej

wodzie

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Azot z krotonylidenodimocznika lub

Azot z izobutylidenodimocznika lub

Azot z ureaformu;

przy deklarowaniu azotu z ureaformu podaje się formy określone w kolumnie 5 pkt 8 i 9.

Nawóz NPK nie zawierający tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego:

- deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3, przy czym, gdy:

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona w kolumnie 6 w pkt 2,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3,

- zawartość P2O5 rozpuszczalnego wyłącznie w kwasach mineralnych, % (m/m), najwyżej 2.

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru *)

*) Przy zawartości chloru nie przekraczającej 2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości chloru".

Tabela 12 - Nawozy azotowo-fosforowo-potasowe (NPK) ciekłe

 

Typ

nawozu

 

Kod

PCN

 

Sposób

otrzymywania

Minimalna zawartość składników nawozowych

 

Rodzaje form i rozpuszczalności składników nawozowych. Skład ziarnowy

Deklarowane składniki, ich formy i rozpuszczalności.

Inne wymagania dotyczące typu nawozu.

       

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nawozy NPK w postaci roztworu

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi powyżej 10% suchego bezwodnego produktu, to kod 3105 20 10 0.

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi 10% lub mniej suchego bezwodnego produktu, to kod

3105 20 90 0

Nawozy otrzymywane w procesie chemicznym i przez rozpuszczenie w wodzie pod ciśnieniem atmosferycznym, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu, fosforu i potasu w przeliczeniu na (N + P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 15;

- zawartość azotu całkowitego (N), % (m/m), co najmniej 2;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej: zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot amonowy

3) Azot azotanowy

4) Azot amidowy

P2O5 rozpuszczalny w wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot amonowy

Azot azotanowy

Azot amidowy

P2O5 rozpuszczalny w wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru **)

Nawozy NPK w postaci zawiesiny

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi powyżej 10% suchego bezwodnego produktu, to kod 3105 20 10 0.

Jeżeli zawartość azotu w masie wynosi 10% lub mniej suchego bezwodnego produktu, to kod 3105 20 90 0

Nawozy ciekłe, w których składniki nawozowe znajdują się w roztworze i zawiesinie wodnej, bez dodatku substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

- zawartość sumy azotu, fosforu i potasu w przeliczeniu na (N + P2O5 + K2O), % (m/m), co najmniej 20;

- zawartość azotu całkowitego (N), % (m/m), co najmniej 3;

- zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, % (m/m), co najmniej 4;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 5;

- zawartość biuretu, % (m/m), najwyżej:

zawartość azotu amidowego x 0,026*)

1) Azot całkowity

2) Azot azotanowy

3) Azot amonowy

4) Azot amidowy

1) P2O5 rozpuszczalny w wodzie

2) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

3) P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Azot całkowity oraz przy zawartości co najmniej 1% (m/m):

Azot azotanowy

Azot amonowy

Azot amidowy

Deklarowane rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1, 2 i 3, przy czym, gdy:

- P2O5 rozpuszczalny w wodzie poniżej 2% (m/m), wyłącznie rozpuszczalność określona

w kolumnie 6 w pkt 2,

- P2O5 rozpuszczalny w wodzie co najmniej 2% (m/m), rozpuszczalności określone w kolumnie 6 w pkt 1 i 3.

Nawozy nie mogą zawierać tomasyny, fosforanu glinowo-wapniowego, termofosfatu, fosforytu częściowo rozłożonego i fosforytu miękkiego.

K2O rozpuszczalny w wodzie;

dopuszcza się deklarowanie zawartości chloru **)

*) Przy zawartości biuretu poniżej 0,2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości biuretu".

**) Przy zawartości chloru poniżej 2% (m/m) można dodać, na opakowaniu lub etykiecie nawozu, określenie: "Nawóz o niskiej zawartości chloru".

Tabela 13 - Nawozy zawierające głównie wapń, magnez lub siarkę (stałe i ciekłe)

 

 

Lp.

 

 

Typ

nawozu

 

 

Kod

PCN

 

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania nawozu

 

Minimalna zawartość składników nawozowych

Składniki deklarowane, ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

1

Siarczan wapnia

Siarczan wapniowy

Jeśli jest to minerał, to kod 2520 10 00 0, jeśli otrzymywany w procesie przemysłowym, to kod 2833 29 90 0

Siarczan wapnia o różnym stopniu uwodnienia.

Nawóz otrzymywany w procesie przemysłowym lub pochodzenia naturalnego.

- zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, % (m/m), co najmniej 25;

- zawartość siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), co najmniej 35.

SO3 całkowity

CaO całkowity (dobrowolnie)

Uziarnienie:

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

- 2 mm, % (m/m), co najmniej 80

- 10 mm, % (m/m), co najmniej 99.

2

Roztwór chlorku wapnia

Roztwór chlorku wapniowego

2827 20 00 0

Chlorek wapnia

Nawóz otrzymywany w procesie przemysłowym.

- zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, % (m/m), co najmniej 12.

CaO rozpuszczalny w wodzie

 

3

Siarka

elementarna

Jeśli jest pochodzenia naturalnego, rafinowana, to kod 2503 00 90 0,

jeśli otrzymywana w procesach przemysłowych, to kod 2802 00 00 0

Siarka

Nawóz otrzymywany przez rafinację siarki naturalnej lub pochodzącej z procesu przemysłowego.

- zawartość siarki (S), % (m/m), co najmniej 98.

SO3 całkowity

 

4

Kizeryt

2530 20 00 0

Siarczan magnezu jednowodny

Nawóz otrzymywany z surowca naturalnego.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 24;

- zawartość siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), co najmniej 45.

MgO rozpuszczalny w wodzie

SO3 rozpuszczalny w wodzie (dobrowolnie)

 

5

Siarczan magnezu

Siarczan magnezowy

Jeśli pochodzenia naturalnego, to kod 2530 20 00 0,

jeśli otrzymywany w procesach przemysłowych, to kod 2833 21 00 0

Siarczan magnezu siedmiowodny

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 15;

- zawartość siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), co najmniej 28.

MgO rozpuszczalny w wodzie

SO3 rozpuszczalny w wodzie (dobrowolnie)

 

5.1

Roztwór siarczanu magnezu

2833 21 00 0

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie siarczanu magnezu pochodzenia przemysłowego.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 15;

- zawartość siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), co najmniej 10.

MgO rozpuszczalny w wodzie

SO3 rozpuszczalny w wodzie (dobrowolnie)

 

5.2

Wodorotlenek magnezu

2816 10 00 0

Nawóz otrzymywany chemicznie, zawierający jako składnik główny wodorotlenek magnezu.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 60.

MgO całkowity

 

5.3

Zawiesina wodorotlenku magnezu

2816 10 00 0

Nawóz otrzymywany przez uzyskanie zawiesiny wodorotlenku magnezu.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 13.

MgO całkowity

 

6

Roztwór chlorku magnezu

Roztwór chlorku magnezowego

2827 31 00 0

Chlorek magnezu.

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie chlorku magnezu pochodzenia przemysłowego.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 13.

MgO całkowity

- zawartość wapnia (Ca), % (m/m), najwyżej 3.

7

Kizeryt z siarczanem potasu

3105 90 99 0

Siarczan magnezu jednowodny i siarczan potasu.

Nawóz otrzymywany z kizerytu z dodatkiem siarczanu potasu.

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 8;

- zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, % (m/m), co najmniej 6;

- suma zawartości magnezu i potasu w przeliczeniu na (MgO + K2O), % (m/m), co najmniej 20.

MgO rozpuszczalny w wodzie

K2O rozpuszczalny w wodzie

Cl w ilości poniżej 3% (m/m) (dobrowolnie)

- zawartość chloru, % (m/m), najwyżej 3.

8

Roztwór azotanu wapnia

Roztwór azotanu wapniowego

Roztwór saletry wapniowej

2834 29 90 0

Azotan wapnia.

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie azotanu wapnia w wodzie.

- zawartość azotu azotanowego, % (m/m), co najmniej 8;

- zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO - nie normalizuje się.

Azot całkowity

Azot azotanowy (dobrowolnie)

Azot amonowy (dobrowolnie)

CaO (dobrowolnie)

w przypadku nawozów do nawożenia dolistnego, do sporządzania roztworów pożywek mineralnych i roztworów do fertygacji.

- zawartość azotu amonowego, % (m/m), najwyżej 1.

9

Roztwór azotanu wapniowo-magnezowego

Roztwór saletry wapniowo-magnezowej

3102 90 00 0

Azotan wapnia i azotan magnezu.

Nawóz otrzymywany przez działanie kwasem azotowym na dolomit.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 7;

- zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, % (m/m), co najmniej 6,5;

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 3,5.

Azot całkowity

CaO całkowity

MgO całkowity

 

10

Roztwór azotanu wapniowo-magnezowego i azotanu sodu

Roztwór azotanu wapniowo-magnezowego i azotanu sodowego

Roztwór saletry wapniowo-magnezowej i saletry sodowej

3102 90 00 0

Azotan wapnia, azotan magnezu i azotan sodu.

Nawóz otrzymywany przez zmieszanie roztworów saletry wapniowo-magnezowej i saletry sodowej.

- zawartość azotu całkowitego, % (m/m), co najmniej 7,5;

- zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, % (m/m), co najmniej 3,2;

- zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, % (m/m), co najmniej 2;

- zawartość sodu w przeliczeniu na Na2O, % (m/m), co najmniej 5.

Azot całkowity

CaO całkowity

MgO całkowity

Na2O całkowity

 

Deklaracja zawartości magnezu, sodu i siarki w nawozach innych niż wymienione w tabeli może być dokonana tylko wtedy, gdy zawierają one nie mniej niż: 2% (m/m) MgO, tj. 1,2% (m/m) Mg, 3% (m/m) Na2O, tj. 2,2% (m/m) Na, 5% (m/m) SO3 , tj. 2% (m/m) S.

Tabela 14 - Nawozy zawierające tylko jeden mikroelement (stałe i ciekłe)

 

Lp.

 

Typ

nawozu

 

Kod

PCN

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania nawozu

 

Minimalna zawartość

składników nawozowych

Składniki deklarowane, ich formy i rozpuszczalności

Inne wymagania i dodatkowe informacje dotyczące typu nawozu

1

2

3

4

5

6

7

Nawozy zawierające bor

1a

Kwas borowy

Kwas borny

Klasyfikacja taryfowa przedmiotowych nawozów uzależniona jest od klasyfikacji nawozu stanowiącego składnik zasadniczy,

Kwas borowy.

Nawóz otrzymywany przez działanie kwasem na borany.

- zawartość boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 14

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

 

1b

Boran sodu

Boran sodowy

tzn. jeżeli nawóz zasadniczy (do którego dodawany jest

Boran sodu.

Nawóz otrzymywany w procesie chemicznym.

- zawartość boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 10

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

 

1c

Boran wapnia

Boran

wapniowy

mikroelement) klasyfikowany jest w dziale 31 lub 38 Taryfy celnej, to dodatek

Boran wapnia

Nawóz otrzymywany z kolemanitu lub pandermitu.

- zawartość boru (B) całkowitego, % (m/m), co najmniej 7

Bor (B) całkowity

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 98.

1d

Boroetanolo-amina

mikroelementu nie zmienia klasyfikacji, natomiast w przypadku, gdy nawóz zasadniczy klasyfikowany jest

Nawóz otrzymywany w reakcji kwasu borowego z etanoloaminą lub nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie kwasu borowego w wodnym roztworze etanoloaminy, alkoholi wielowodorotlenowych lub ich mieszanin

- zawartość boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 8

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

 

1e

Nawóz borowy w postaci roztworu lub zawiesiny

w dziale 28 lub 29 Taryfy celnej, to dodatek mikroelementu powoduje zmianę klasyfikacji na dział 31 lub 38 Taryfy celnej.

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie lub sporządzenie zawiesiny wodnej kwasu borowego, boranu sodu, boranu wapnia lub boroetanoloaminy.

- zawartość boru (B) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

 
   

Nawozy zawierające kobalt

2a

Sól kobaltu

Każdy przypadek musi być rozpatrywany jednostkowo

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól kobaltu.

- zawartość kobaltu (Co) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 19.

Kobalt (Co) rozpuszczalny w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego.

2b

Chelat kobaltu

 

Nawóz otrzymywany chemicznie przez związanie kobaltu z czynnikiem chelatującym.

- zawartość kobaltu (Co) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2,

w tym:

zawartość kobaltu w postaci chelatu, %, co najmniej 80.

Kobalt (Co) rozpuszczalny w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

2c

Roztwór nawozu kobaltowego

 

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczanie soli kobaltu i chelatu kobaltu lub chelatu kobaltu w wodzie.

- zawartość kobaltu (Co) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2.

Kobalt (Co) rozpuszczalny w wodzie Kobalt (Co) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego i rodzaj czynnika chelatującego lub rodzaj czynnika chelatującego.

   

Nawozy zawierające miedź

3a

Sól miedzi

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól miedzi.

- zawartość miedzi (Cu) rozpuszczalnej w wodzie, % (m/m), co najmniej 20.

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego.

3b

Tlenek miedziowy

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny tlenek miedziowy.

- całkowita zawartość miedzi (Cu), % (m/m), co najmniej 70.

Miedź (Cu) całkowita

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 98.

3c

Wodorotlenek miedziowy

 

Nawóz otrzymywany chemicznie zawierający jako składnik główny wodorotlenek miedziowy.

- całkowita zawartość miedzi (Cu), % (m/m), co najmniej 45.

Miedź (Cu) całkowita

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 98.

3d

Chelat miedzi

 

Nawóz otrzymywany chemicznie przez związanie miedzi z czynnikiem chelatującym.

- zawartość miedzi (Cu) rozpuszczalnej w wodzie, % (m/m), co najmniej 9,

w tym zawartość miedzi w postaci chelatu, %, co najmniej 80.

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie

Miedź (Cu) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

3e

Nawóz stały miedziowy

 

Nawóz otrzymywany przez zmieszanie soli miedzi, tlenku miedziowego lub chelatu miedzi i jeśli to konieczne z wypełniaczem.

- całkowita zawartość miedzi (Cu), % (m/m), co najmniej 5.

Miedź (Cu) całkowita

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie, jeśli stanowi co najmniej 25% miedzi całkowitej.

Miedź (Cu) w postaci chelatu

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 98.

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

3f

Roztwór nawozu miedziowego

 

Nawóz otrzymywany poprzez rozpuszczenie w wodzie soli miedzi i chelatu miedzi lub chelatu miedzi.

- zawartość miedzi (Cu) rozpuszczalnej w wodzie, % (m/m), co najmniej 3.

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie

Miedź (Cu) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

3g

Tlenochlorek miedzi

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny tlenochlorek miedzi (Cu2Cl(OH)3).

- zawartość miedzi (Cu) całkowitej, % (m/m), co najmniej 50.

Miedź (Cu) całkowita

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 98.

3h

Zawiesina tlenochlorku miedzi

 

Nawóz otrzymywany przez uzyskanie zawiesiny tlenochlorku miedzi (Cu2Cl(OH)3).

- zawartość miedzi (Cu) całkowitej, % (m/m), co najmniej 17.

Miedź (Cu) całkowita

 
   

Nawozy zawierające żelazo

4a

Sól żelaza

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól żelaza.

- zawartość żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 12.

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego.

4b

Chelat żelaza

 

Nawóz otrzymywany chemicznie przez związanie żelaza z czynnikiem chelatującym.

- zawartość żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 5,

w tym zawartość żelaza w postaci chelatu, %, co najmniej 80.

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie

Żelazo (Fe) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

4c

Roztwór nawozu żelazowego

 

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie soli żelaza i chelatu żelaza lub chelatu żelaza.

- zawartość żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 2.

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie

Żelazo (Fe) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

   

Nawozy zawierające mangan

5a

Sól manganu

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól manganu.

- zawartość manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 17.

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego.

5b

Chelat manganu

 

Nawóz otrzymywany chemicznie przez związanie manganu z czynnikiem chelatującym.

- zawartość manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 5,

w tym zawartość manganu w postaci chelatu, %, co najmniej 80.

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie

Mangan (Mn) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

5c

Tlenek manganu

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny tlenek manganu.

- całkowita zawartość manganu (Mn), % (m/m), co najmniej 40.

Mangan (Mn) całkowity

Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,063 mm, % (m/m), co najmniej 80.

5d

Nawóz stały

manganowy

 

Nawóz otrzymywany przez zmieszanie soli manganu i dwutlenku manganu.

- całkowita zawartość manganu (Mn), % (m/m), co najmniej 17.

Mangan (Mn) całkowity

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie, jeśli stanowi co najmniej 25% manganu całkowitego.

 

5e

Roztwór nawozu manganowego

 

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie soli manganu lub chelatu manganu.

- zawartość manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 3.

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie

Mangan (Mn) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

   

Nawozy zawierające molibden

6a

Molibdenian sodu

Molibdenian

sodowy

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny molibdenian sodu.

- zawartość molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 35

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

 

6b

Molibdenian amonu

Molibdenian amonowy

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako składnik główny molibdenian amonu.

- zawartość molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 50.

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

 

6c

Nawóz stały molibdenowy

 

Nawóz otrzymywany przez zmieszanie molibdenianów sodu i amonu.

- zawartość molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 35.

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

 

6d

Roztwór nawozu molibdenowego

 

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie molibdenianów sodu i amonu.

- zawartość molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 3.

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

 
   

Nawozy zawierające cynk

7a

Sól cynku

 

Nawóz otrzymywany chemicznie zawierający jako składnik główny nieorganiczną sól cynku.

- zawartość cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 15.

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie

Oznaczenie typu powinno zawierać nazwę anionu nieorganicznego.

7b

Chelat cynku

 

Nawóz otrzymywany chemicznie przez związanie cynku z czynnikiem chelatującym.

- zawartość cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 5.

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie

Cynk (Zn) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

7c

Tlenek cynku

Tlenek

cynkowy

 

Nawóz otrzymywany chemicznie i zawierający jako główny składnik tlenek cynku.

- całkowita zawartość cynku (Zn), % (m/m), co najmniej 70.

Cynk (Zn) całkowity

 

7d

Nawóz stały cynkowy

 

Nawóz otrzymywany przez zmieszanie soli cynku i chelatu cynku.

- całkowita zawartość cynku (Zn), % (m/m), co najmniej 30.

Cynk (Zn) całkowity

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie, jeśli stanowi co najmniej 25% cynku całkowitego

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

7e

Roztwór nawozu cynkowego

 

Nawóz otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie soli cynku i chelatu cynku.

- zawartość cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie, % (m/m), co najmniej 3.

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie

Cynk (Zn) w postaci chelatu

Oznaczenie typu powinno zawierać rodzaj czynnika chelatującego.

 

Tabela 15 - Stałe i ciekłe mieszanki nawozów mikroelementowych

 

 

Lp.

 

Mikroelementy

Kod

PCN

Forma mikroelementu

     

wyłącznie mineralna

chelat lub kompleks

     

% (m/m), co najmniej

% (m/m), co najmniej

1

2

3

4

5

1

Bor (B)

Klasyfikacja taryfowa przedmiotowych nawozów uzależniona jest od klasyfikacji nawozu

 

0,2

 

0,2

2

Kobalt (Co)

stanowiącego składnik

zasadniczy, tzn. jeżeli nawóz zasadniczy (do którego

 

0,02

 

0,02

3

Miedź (Cu)

dodawany jest mikroelement) klasyfikowany jest w dziale 31 lub 38 Taryfy celnej,

 

0,5

 

0,1

4

Żelazo (Fe)

to dodatek mikroelementu nie zmienia klasyfikacji; natomiast w przypadku gdy

 

2,0

 

0,3

5

Mangan (Mn)

nawóz zasadniczy klasyfikowany jest w dziale 28 lub 29 Taryfy celnej, to dodatek

 

0,5

 

0,1

6

Molibden (Mo)

mikroelementu powoduje zmianę klasyfikacji na dział 31 lub 38 Taryfy celnej.

 

0,02

 

nie normalizuje się

7

Cynk (Zn)

Każdy przypadek musi być rozpatrywany jednostkowo.

 

0,5

0,1

Całkowita zawartość mikroelementów w mieszance nawozu w postaci stałej co najmniej 5% (m/m).

Całkowita zawartość mikroelementów w mieszance nawozu w postaci ciekłej co najmniej 2% (m/m).

Tabela 16 - Nawozy zawierające azot (N), fosfor (P), potas (K) lub wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), siarkę (S) lub z dodatkiem mikroelementów stosowane doglebowo

Lp.

Mikroelementy

Kod

PCN

Do nawożenia upraw

polowych i łąk

Do celów

ogrodniczych

     

% (m/m), co najmniej

% (m/m), co najmniej

1

2

3

4

5

1

Bor (B)

Klasyfikacja taryfowa przedmiotowych nawozów uzależniona jest od

 

0,01

 

0,01

2

Kobalt (Co)

klasyfikacji nawozu

stanowiącego składnik zasadniczy, tzn. jeżeli nawóz

 

0,002

 

nie normalizuje się

3

Miedź (Cu)

zasadniczy (do którego

dodawany jest mikroelement) klasyfikowany jest w dziale 31

 

0,01

 

0,002

4

Żelazo (Fe)

lub 38 Taryfy celnej,

to dodatek mikroelementu nie zmienia klasyfikacji; natomiast

 

0,5

 

0,02

5

Mangan (Mn)

w przypadku gdy nawóz

zasadniczy klasyfikowany jest w dziale 28 lub 29 Taryfy celnej,

 

0,1

 

0,01

6

Molibden (Mo)

to dodatek mikroelementu

powoduje zmianę klasyfikacji na dział 31 lub 38 Taryfy celnej.

 

0,001

 

0,001

7

Cynk (Zn)

Każdy przypadek musi być rozpatrywany jednostkowo

 

0,01

 

0,002

Minimalna zawartość azotu, fosforu, potasu (N, P, K) lub ich sumy taka, jak dla typów nawozów określonych w tabelach 2 do 13.

Zawartość magnezu w nawozie, w przeliczeniu na tlenek magnezu (MgO), co najmniej 2% (m/m), tj. 1,2 % (m/m) Mg.

Zawartość sodu w nawozie, w przeliczeniu na tlenek sodu (Na2O), co najmniej 3 % (m/m), tj. 2,2 % (m/m) Na.

Zawartość siarki w nawozie, w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3), co najmniej 5 % (m/m), tj. 2 % (m/m) S.

Minimalnej zawartości wapnia w nawozie nie określa się.

Tabela 17 - Nawozy zawierające azot (N), fosfor (P), potas (K) lub wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), siarkę (S) lub z dodatkiem mikroelementów stosowane dolistnie

Lp.

Mikroelementy

Kod

PCN

Zawartość

% (m/m) co najmniej

1

2

3

4

1

Bor (B)

Klasyfikacja taryfowa przedmiotowych nawozów uzależniona jest od klasyfikacji nawozu

0,01

2

Kobalt (Co)

stanowiącego składnik zasadniczy, tzn.

jeżeli nawóz zasadniczy (do którego dodawany

0,002

3

Miedź (Cu)

jest mikroelement) klasyfikowany jest w dziale 31 lub 38 Taryfy celnej,

0,002

4

Żelazo (Fe)

to dodatek mikroelementu nie zmienia klasyfikacji; natomiast w przypadku, gdy

0,02

5

Mangan (Mn)

nawóz zasadniczy klasyfikowany jest

w dziale 28 lub 29 Taryfy celnej, to dodatek

0,01

6

Molibden (Mo)

mikroelementu powoduje zmianę klasyfikacji na dział 31 lub 38 Taryfy celnej.

0,001

7

Cynk (Zn)

Każdy przypadek musi być rozpatrywany jednostkowo.

0,002

Minimalna zawartość azotu, fosforu, potasu (N, P, K) lub ich sumy taka, jak dla typów nawozów określonych w tabelach: 3, 7, 9, 11 i 13.

Zawartość wapnia w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO), co najmniej 8 % (m/m), tj. 5,7 % (m/m) Ca.

Zawartość magnezu w przeliczeniu na tlenek magnezu (MgO), co najmniej 2 % (m/m), tj. 1,2 % (m/m) Mg.

Zawartość sodu w przeliczeniu na tlenek sodu (Na2O), co najmniej 3 % (m/m), tj. 2,2 % (m/m) Na.

Zawartość siarki w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3), co najmniej 5 % (m/m), tj. 2 % (m/m) S.

Tabela 18 - Nawozy wapniowe

 

 

Lp.

 

 

Typ

nawozu

 

 

Kod

PCN

 

 

Odmiana

Składniki podstawowe i sposób otrzymywania nawozu (źródło pochodzenia)

Minimalna zawartość składników nawozowych CaO %

 

 

Inne

wymagania

1

2

3

4

5

6

7

1

Nawozy wapniowe z produkcji podstawowej

 

2522 10 00 0

 

01

Tlenek wapniowy.

Przerób skał wapiennych.

 

80

odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 25.

2

 

 

2522 10 00 0

 

02

Tlenek wapniowy.

Przerób skał wapiennych.

 

70

 

3

 

 

2522 10 00 0

 

03

Tlenek wapniowy.

Przerób skał wapiennych.

 

60

 

4

 

Jeśli celowo wymieszane, to kod

3824 90 95 0.

Jeśli mieszanina z procesu wypalania, to kod

2521 00 00 0.

Jeśli skała wapienna, to kod

2521 00 00 0

 

04

Tlenek wapnia i węglan

wapnia lub węglan wapniowy.

Przerób skał wapiennych.

 

50

odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych: 0,5 mm, %, co najmniej 50.

5

 

 

2521 00 00 0

 

05

Węglan wapnia

Przerób skał wapiennych.

 

40

 

6

Nawozy

wapniowe z pozysku

 

3824 90 95 0

 

06

Tlenek wapnia, węglan wapnia, krzemiany wapnia.

Wapno posodowe suche, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe.

 

35

zawartość wody, %, najwyżej 10;

zawartość chlorków, %, najwyżej 2,51).

7

 

 

3824 90 95 0

 

07

Węglan wapnia.

Wapno pocelulozowe, wapno posiarkowe, wapno dekarbonizacyjne, wapno defekacyjne, wapno pokarbidowe wilgotne, wapno posodowe podsuszone, wapno pogaszalnicze podsuszone

 

30

zawartość wody, %, najwyżej 30;

zawartość chlorków, %, najwyżej 3,52) lub 34);

zawartość siarczków, %,

najwyżej 1,53).

8

 

 

3824 90 95 0

 

08

Węglan wapniowy.

Wapno defekacyjne, wapno posodowe mokre, wapno celulozowe wilgotne, wapno poneutralizacyjne

 

25

zawartość wody, %, najwyżej 40;

zawartość chlorków, %, najwyżej 34) lub 3,52).

9

 

 

3824 90 95 0

 

09

Węglan wapniowy,

wapno defekacyjne mokre

 

20

zawartość wody, %, najwyżej 50.

10

Wapno kredowe

pochodzenia naturalnego

 

2509 00 00 0

 

06a

wapno kredowe suche

 

35

zawartość wody, %, najwyżej 10;

11

- kopalina

 

2509 00 00 0

 

07a

wapno kredowe podsuszone

 

30

zawartość wody, %, najwyżej 30;

12

 

 

2509 00 00 0

 

08a

kreda odsączona

 

25

zawartość wody, %, najwyżej 40;

13

 

 

2509 00 00 0

 

09a

wapno kredowe mokre

 

20

zawartość wody, %, najwyżej 50.

1) Tylko dla wapna posodowego suchego,

2) Tylko dla wapna pocelulozowego,

3) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego,

4) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego i wapna posodowego mokrego.

Tabela 19 - Nawozy wapniowo-magnezowe

 

 

Lp.

 

 

Typ nawozu

 

 

Kod

PCN

 

 

Odmiana

Składniki podstawowe i sposób otrzymania nawozu (źródło produkcji)

Minimalna zawartość składników nawozowych

 

 

Inne

wymagania

         

CaO + MgO

%

w tym

MgO

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nawozy wapniowo-magnezowe tlenkowe

Jeżeli nawóz pochodzi z prażenia dolomitu, wtedy obowiązuje kod

2518 20 00 0.

Jeżeli nawóz powstał ze zmieszania prażonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0.

01

Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu.

Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

75

25

odsiew na sicie

o wymiarze boku

oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25.

2

 

Jeżeli nawóz pochodzi z prażenia dolomitu, wtedy obowiązuje kod

2518 20 00 0.

Jeżeli nawóz powstał ze zmieszania prażonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0.

02

Tlenek wapnia i tlenek magnezu oraz węglan wapnia i węglan magnezu.

Prażenie, mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

60

20

odsiew na sicie

o wymiarze boku

oczek kwadratowych: 2 mm, %, najwyżej 25.

3

Nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe

Jeżeli nawóz pochodzi z prażenia dolomitu, wtedy obowiązuje kod

2518 20 00 0.

Jeżeli nawóz powstał ze zmieszania prażonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0

03

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu, tlenek wapnia i tlenek magnezu. Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych lub mieszanie skał wapniowo-magnezowych z prażonymi skałami wapniowo-magnezowymi.

50

15

zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku

oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50.

4

 

Jeżeli nawóz pochodzi ze zmieszania wypalonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0.

Jeżeli jest to naturalna skała, wtedy klasyfikacja jest zgodna z typem skały.

04

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia. Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

50

8

zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50.

5

 

Jeżeli nawóz pochodzi z prażenia dolomitu, wtedy obowiązuje kod

2518 20 00 0.

Jeżeli nawóz powstał ze zmieszania prażonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0

05

Węglan wapnia i węglan magnezu.

Mielenie, odsiewanie skał wapniowo-magnezowych.

45

15

zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50.

6

 

Jeżeli nawóz pochodzi ze zmieszania wypalonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0.

Jeżeli jest to naturalna skała, wtedy klasyfikacja jest zgodna z typem skały

06

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia.

Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

45

8

zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50.

7

 

Jeżeli nawóz pochodzi ze zmieszania wypalonych skał, wtedy obowiązuje kod

3824 90 95 0.

Jeżeli jest to naturalna skała, wtedy klasyfikacja jest zgodna z typem skały.

07

Węglan wapnia i węglan magnezu lub węglan wapnia, węglan magnezu i tlenek wapnia.

Mielenie, odsiewanie, mieszanie skał wapniowo-magnezowych ze skałami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

40

8

zawartość wody, %, najwyżej 10; odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2 mm, %, najwyżej 10;

przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm, %, co najmniej 50.

Dla nawozów wyszczególnionych w tabelach 1¸17, klasyfikowanych w dziale 31 Taryfy celnej, dostarczonych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniu o masie brutto nie przekraczającej 10 kg, obowiązuje kod PCN 3105 10 00 0.