ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

(Dz. U. Nr 100, poz. 920; zm. Dz. U. Nr 113, poz. 1075 z 2003)

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory wykazów zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposób ich przedstawiania, które prowadzi się w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, są określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej i morskich wód wewnętrznych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości, stanie i składzie wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi oraz o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzone są ujęte w systemy kanalizacyjne wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór wykazu zawierającego informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wykaz przedkłada się właściwemu organowi w formie pisemnej.

2. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, wykaz powinien przedłożyć także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 920)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5