[Dotychczasowe prawo] [opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie]

P r o j e k t
Rozporządzenie RADY MINISTRÓW
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz kryteriów kwalifikujących przedsięwzięcie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), zwanej dalej ustawą, zarządza się co następuje:

§1

Do przedsięwzięć, które wymagają sporządzenia raportu oddziaływania  
na środowisko, zalicza się:
1) instalacje - będące stacjonarnymi urządzeniami technicznymi lub zespołem stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, pozostających we władaniu tego samego podmiotu i położonych na terenie jednego zakładu lub obiekty budowlane nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję zanieczyszczeń - do rafinacji ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wy łącznie smarów oraz instalacje do gazyfikacji  
i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego, o wydajności co najmniej  
500 ton na dobę, 2) instalacje do wytwarzania energii:  
a) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje  
do spalania paliw, o mocy nominalnej co najmniej 300 MWt,
b) elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, w tym ich demontaż  
i wycofanie z eksploatacji, za wyjątkiem instalacji badawczych  
do produkcji i konwersji materiałów rozszczepialnych i wzbogaconych,  
o mocy nominalnej co najmniej 1 kWt, 3) instalacje związane z przeróbką paliwa jądrowego, w tym ich demontaż i wycofanie z eksploatacji:   
a) instalacje do przetwarzania napromieniowanego paliwa jądrowego,
b) instalacje służące:  
o do produkcji lub wzbogacania paliwa jądrowego,
o do przetwarzania napromieniowanego paliwa jądrowego lub wysoko radioaktywnego odpadu,
o do końcowego unieszkodliwiania napromieniowanego paliwa jądrowego,
o wyłącznie do końcowego unieszkodliwiania odpadu radioaktywnego,
o wyłącznie do magazynowania napromieniowanego paliwa jądrowego lub odpadu radioaktywnego poza miejscem wykorzystania,
4) instalacje w przemyśle metalurgicznym, w tym instalacje prowadzone przez różne podmioty, zespoły instalacji połączonych ze sobą lub funkcjonalnie powiązanych:  
a) do pierwotnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej,
b) do produkcji stali lub produkcji stali ze złomu, w tym instalacje  
do ciągłego odlewania stali,
c) do prażenia lub spiekania rud metali, z wyjątkiem rud żelaza,
d) do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rudy, koncentratów  
lub surowców wtórnych przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,  
5) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produkt ów zawierających azbest, w szczególności:
a) materiałów ciernych w ilości co najmniej 50 ton gotowego produktu rocznie,
b) przedsięwzięcia związane z usuwaniem lub unieszkodliwianiem azbestu lub produktów zawierających azbest, w ilości co najmniej 200 ton rocznie,  
6) instalacje chemiczne do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, w tym instalacje prowadzone przez różne podmioty, zespoły instalacji połączonych ze sobą lub funkcjonalnie powiązanych, które wytwarzają:
a) podstawowe produkty lub półprodukty chemii organicznej, w tym farby i lakiery, elastomery oraz nadtlenki,
b) podstawowe produkty lub półprodukty chemii nieorganicznej, w tym nadtlenki,  
c) proste lub wieloskładnikowe nawozy sztuczne na bazie fosforu, azotu lub potasu,  
d) środki ochrony roślin, w tym pestycydy i herbicydy,
e) produkty farmaceutyczne, w tym z zastosowaniem procesów biologicznych,  
f) materiały wybuchowe,
7) wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, gdzie wydobyta ilość wynosi co najmniej 500 ton na dobę w przypadku ropy i co najmniej 500 000 m3 na dobę w przypadku gazu,
8) wydobywanie kopalin ze złóż metodą odkrywkową na przewidywanej powierzchni obszaru górniczego co najmniej 25 ha,
9) wydobywanie kopalin ze złóż metodą podziemną lub związane z nim instalacje do przerobu kopalin o wydobyciu lub przerobie co najmniej 100 000 m3 urobku rocznie
10) instalacje do przesyłu ropy naftowej, substancji chemicznych lub gazu o przekrojach co najmniej 800 mm i d ługości co najmniej 40 km oraz towarzyszące stacje redukcyjne,
11) instalacje do magazynowania ropy naftowej lub produktów rafinacji ropy naftowej lub produktów chemicznych, o łącznej pojemności co najmniej 10 000 m 3
12) instalacje do:
a) wytwarzania pulpy lub masy celulozowej z drewna lub podobnych materiałów włóknistych,
b) wytwarzania papieru lub tektury, o wydajności co najmniej 200 ton  
na dobę,
13) instalacje do chowu zwierząt w liczbie co najmniej 240 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt gospodarskich na DJP określa załącznik do rozporządzenia,
14) urządzenia elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o długości co najmniej 15 km i napięciu znamionowym wynoszącym co najmniej  220 kV,
15) urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0,03 - 300.000 MHz: radiolokacyjne, radiokomunikacyjne lub radionawigacyjne, których suma równoważnych mocy promieniowanych izotropowo wynosi co najmniej 15 W,
16) drogi i linie kolejowe:  
a) linie kolejowe o znaczeniu państwowym, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 roku w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (Dz. U. Nr 13, poz. 156),
b) lotniska, o podstawowej długości pasa startowego co najmniej 2000 m,
c) drogi krajowe, w tym autostrady lub drogi ekspresowe,
d) inne drogi, o co najmniej czterech pasach ruchu lub poszerzenie istniejących dróg do czterech pasów ruchu o długości co najmniej 1 km,  
17) porty i drogi wodne:  
a) śródlądowe porty lub drogi wodne - pozwalające na żeglugę jednostek pływających, o wyporności co najmniej 1350 ton,
b) morskie porty handlowe, w tym instalacje portowe do załadunku  
i rozładunku, połączone z lądem lub położone poza linią brzegową poza przystaniami dla promów, do obsługi jednostek o wyporności  
co najmniej 1350 ton,  
18) zbiorniki, zapory wodne lub inne instalacje do spiętrzania, retencjonowania lub utrzymania stałego zapasu wody, o pojemności co najmniej 10 mln m3,
19) ujęcia wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o poborze co najmniej 1000 m3 /h,
20) instalacje do przesyłu zasobów wodnych między zlewniami:
a) w celu zapobiegania deficytom wody, w ilościach co najmniej  
100 mln m3 rocznie,
b)kiedy średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest pobierana wynosi co najmniej 2 mld m3 rocznie oraz ilość przesyłanej wody przekracza 5% tego przepływu,
- z wyłączeniem instalacji do przesyłu wody pitnej rurociągami,
21) instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi co najmniej 150 000 równoważnych mieszkańców (RM),
22) instalacje do wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,
23) instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem spalarni słomy lub odpadów z mechanicznej obróbki drewna, a także składowiska odpadów przyjmujące co najmniej 10 ton na dobę,
24) zmianę sposobu funkcjonowania lub rozbudowę, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:
a) wymienionego w § 1 w pkt 1-23, która jest zaliczona do przedsięwzięć wymienionych w § 1 w pkt 1-23 lub w § 2 w pkt 1-13,
b) wymienionego w § 2 w pkt 1-13, która jest zaliczona do przedsięwzięć wymienionych w § 1 w pkt 1-23,
c) w wyniku której przedsięwzięcie wraz z tą zmianą zaliczone jest do przedsięwzięć wymienionych w § 1 w pkt 1-23.

§2

Do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania  
na środowisko może być wymagane, zalicza się:  
 
1) w rolnictwie i leśnictwie:
a) scalanie, wymianę lub podział gruntów rolnych lub leśnych,  
o powierzchni co najmniej 50 ha,
b) zmianę lasu na użytek rolny, o powierzchni co najmniej 10 ha,
c) gospodarowanie wodą w rolnictwie, na obszarze co najmniej 20 ha,  
w tym melioracja i nawadnianie gruntów,
d) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów,  
o powierzchni co najmniej 5 ha mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu,
e) instalacje do chowu zwierząt, w liczbie co najmniej 20 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), nie wymienione w § 1 pkt 13,
f) instalacje do chowu zwierząt obcych rodzimej faunie, w liczbie  
co najmniej 4 matek,
g) stawy do chowu ryb lub skorupiaków, o powierzchni lustra wody  
co najmniej 10 ha lub produkcji co najmniej 10 ton na rok,
h) pozyskiwanie gruntu z morza lub śródlądowych wód powierzchniowych,  
2) w geologii i górnictwie:
a) wydobywanie kopalin ze złóż metodą odkrywkową, w zakresie nie wymienionym w §1pkt8, z wyłączeniem, na etapie decyzji wymienionej w art. 25 ust.3 pkt 3 ustawy, wydobywania złóż kopalin pospolitych o powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,
b) wydobywanie kopalin ze złóż metodą podziemną lub metodą otworów wiertniczych, w zakresie nie wymienionym w § 1 pkt 7 i 9,
c) wydobywanie kopalin z gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi lub z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wiercenia:  
o wykonywane w celu ujmowania solanek, wód leczniczych  
lub termalnych,  
o wykonywane w celu składowania odpadów jądrowych,
o wykonywane w celu ujmowania wody pitnej, o głębokości przekraczającej 30 m,
- z wyłączeniem wierceń geotechnicznych,
e) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych,  
f) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze lub składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
g) powierzchniowe instalacje przemysłowe związane z wydobywaniem kopalin,
3) w przemyśle energetycznym:
a) przemysłowe elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, pary wodnej lub ciepłej wody, nie wymienione w § 1 pkt 2 lit. a),  
o mocy nominalnej co najmniej 10 MWt,
b) instalacje do przesyłu ropy naftowej, substancji chemicznych, gazu, pary wodnej lub ciepłej wody oraz towarzyszące stacje redukcyjne, nie wymienione w § 1 pkt 10, z wyłączeniem przyłączy do budynków,
c) urządzenia lub linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym  
co najmniej 110 kV, nie wymienione w § 1 pkt 14,
d) naziemne instalacje do magazynowania gazu ziemnego lub innych kopalnych surowców energetycznych,  
ˇ podziemne instalacje do magazynowania gazów łatwopalnych,  
ˇ przemysłowe instalacje do brykietowania węgla kamiennego  
lub brunatnego,
g) instalacje do przetwarzania lub składowania napromieniowanych odpadów, nie wymienione w § 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) tiret drugi, trzeci, czwarty, piąty,
h) elektrownie wodne o mocy nominalnej co najmniej 2,5 MWe,
i) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, składające się z co najmniej 2 turbin lub turbiny o wysokości co najmniej 15 m,
4) w hutnictwie, przemyśle metalurgicznym i maszynowym:
a) instalacje do obróbki metali żelaznych:  
o kuźnie, odlewnie, walcownie lub ciągarnie,
o instalacje do nakładania powłok metalowych,
b) instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów,  
w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, z wyłączeniem metali szlachetnych,
c) instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,
d) instalacje do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych  
z zastosowaniem procesów chemicznych, elektrolitycznych lub  
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych,
e) instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników,
f) stocznie produkcyjne lub remontowe,
g) instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych,  
h) instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego,
i) instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,
5)w przemyśle chemicznym, instalacje nie wymienione w § 1 pkt 6: a) do wytwarzania końcowych produktów użytkowych poprzez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych,
b) do rafinacji ropy naftowej, instalacje do gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupka bitumicznego, nie wymienione w § 1 pkt 1 oraz instalacje do wytwarzania smarów z ropy naftowej,
c) do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej lub substancji chemicznych, nie wymienione w § 1  
pkt 11, w tym stacje paliw, 6) w przemyśle mineralnym:
a) instalacje do suchej destylacji węgla, w tym piece koksownicze,  
b) instalacje do produkcji cementu, wapna lub mas bitumicznych,
c) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest lub działań związanych z usuwaniem lub unieszkodliwianiem azbestu, nie wymienione w § 1 pkt 5,
d) instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego,
e) instalacje do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych,
f) instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych, za pomocą wypalania, o produkcji co najmniej 50 ton na rok,
7) w przemyśle spożywczym:  
a) instalacje do produkcji tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych,
b) instalacje do przetwórstwa mięsa, ryb, owoców lub warzyw, o produkcji co najmniej 50 ton na rok,
c) instalacje do produkcji wyrobów mleczarskich, o produkcji co najmniej 50 ton na rok,
d) browary lub słodownie,
e) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o produkcji co najmniej 50 ton na rok,
f) instalacje do uboju zwierząt o łącznej wadze co najmniej 50 ton na rok,
g) rochmalnie przemysłowe,
h) instalacje do produkcji tranu lub mączki rybnej,
i) cukrownie,
j) gorzelnie, wytwórnie wódek lub innych wyrobów alkoholowych,  
8) w przemyśle tekstylnym, skórzanym, drzewnym, papierniczym i poligraficznym:  
a) instalacje do prania, odtłuszczania lub farbowania włókien  
lub materiałów włókienniczych,
b) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek lub mebli,
c) instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,
d) instalacje do wyrobu papieru lub tektury, nie wymienione w § 1 pkt 12 lit. b),
e) drukarnie,  
9) w przemyśle gumowym - instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów,
10) przedsięwzięcia infrastrukturalne:  
a) zespoły zabudowy przemysłowej o powierzchni co najmniej 1 ha,
b) zespoły zabudowy mieszkaniowej lub usługowej o powierzchni  
co najmniej 1 ha, w tym centra handlowe i usługowe, o powierzchni użytkowej co najmniej 1 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
c) przedsięwzięcia na terenach zamkniętych, w rozumieniu Prawa budowlanego, na terenie o powierzchni co najmniej 10 ha,
d) parkingi samochodowe, zespoły parkingów lub garaże dla co najmniej 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych,
e) linie kolejowe, nie wymienione w § 1 pkt 16 lit. a), urządzenia lub terminale przeładunkowe między różnymi rodzajami transportu,  
f) lotniska, nie wymienione w § 1 pkt 16 lit. b) lub lądowiska helikopterów,
g) drogi, nie wymienione w § 1 pkt 16 lit. c) i d),
h) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne - metro, kolejki linowe lub podobne linie szczególnego charakteru, używane wyłącznie lub głównie do transportu pasażerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
i) porty, nie wymienione w § 1 pkt 17 lub przystanie, łącznie z portami rybackimi,
j) śródlądowe drogi wodne, nie wymienione w § 1 pkt 17 lit. a), regulacje rzek lub instalacje przeciwpowodziowe,
k) zbiorniki, zapory wodne, nie wymienione w § 1 pkt 18 lub inne instalacje mające na celu piętrzenie wody lub długoterminowe jej magazynowanie,
l) instalacje do przesyłu wody rurociągami o średnicy co najmniej 1000 mm lub kanały odkryte o długości co najmniej 10 km,
m) wały ochronne, nabrzeża, pirsy lub inne konstrukcje ochronne lub zmieniające linię wybrzeża morskiego, z wyłączeniem konserwacji i rekonstrukcji,
n) ujęcia wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, nie wymienione w § 1 pkt 19, o wydajności co najmniej 10 m3/h,
o) ujęcia wód powierzchniowych, o poborze co najmniej 50 m3/h,
p) instalacje do przesyłu zasobów wodnych między zlewniami, nie wymienione w § 1 pkt 20,
q) drogowe przejścia graniczne oraz terminale odpraw celnych,
11) w turystyce i wypoczynku:
a) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące,
b) stadiony dla co najmniej 5000 osób,
c) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenach niezurbanizowanych, zapewniające pobyt co najmniej 100 osób w jednym czasie,
d) stałe pola kempingowe lub karawaningowe zapewniające pobyt  
co najmniej 100 osób w jednym czasie,
e) przystanie jachtowe zapewniające miejsca do cumowania co najmniej 100 jednostek pływających,
f) parki rozrywki o powierzchni co najmniej 5 ha,  
12) inne przedsięwzięcia:
a) instalacje do oczyszczania ścieków, nie wymienione w § 1 pkt 21, przewidziane do obsługi co najmniej 100 równoważnych mieszkańców (RM),
b) instalacje związane z wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, nie wymienione w § 1 pkt 22 i 23, w szczególności: składowiska osadów ściekowych, o powierzchni co najmniej 0,5 ha,
o instalacje do składowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraków pojazdów, urządzeń mechanicznych wraz z sortowaniem  
i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni co najmniej 0,5 ha,
o instalacje do unieszkodliwiania lub składowania padłych zwierząt,
c) instalacje do odzysku lub niszczenia substancji wybuchowych,
d) cmentarze lub instalacje do spopielania zwłok - krematoria,
e) tory wyścigowe i próbne dla pojazdów mechanicznych,
f) stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów,
g) stacje obsługi lub remontowe środków transportu, nie wymienione  
w § 2 pkt 4 lit. f), g), h), stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, składające się z co najmniej 3 stanowisk warsztatowych,
h) instalacje do wytwarzania sztucznych włókien mineralnych,
i) strzelnice,
13) przedsięwzięcia wymienione w § 1 realizowane wyłącznie lub głównie w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów w okresie nie dłuższym niż dwa lata,
14) zmianę sposobu funkcjonowania lub rozbudowę, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:  
a) wymienionego w § 2 w pkt 1-13, która jest zaliczona do przedsięwzięć wymienionych w § 2 w pkt 1-13,
b) wymienionego w § 1 w pkt 1-23 lub w § 2 w pkt 1-13, która nie jest zaliczona do przedsięwzięć, wymienionych w § 1 w pkt 1-23 lub w § 2  
w pkt 1-13,
c) w wyniku którego przedsięwzięcie wraz z tą zmianą zaliczone jest do  
§ 2 w pkt 1-13.

§3

Przy kwalifikowaniu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko należy  
w szczególności wziąć pod uwagę następujące kryteria:  
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań,
c) wykorzystania zasobów naturalnych,
d) wytwarzania odpadów,
e) emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości,
f) ryzyka poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii,  
2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na wrażliwość środowiska, a zwłaszcza istniejące użytkowanie ziemi, chłonność środowiska i możliwości regeneracyjne zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód gruntowych,  
b) stref wybrzeży,
c) obszarów górskich i leśnych,
d) obszarów objętych ochroną prawną, w tym stref ochronnych ujęć wód i źródeł, jak również głównych zbiorników wód podziemnych,
e) obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie rzadkich lub cennych gatunków fauny i flory,
f) terenów, na których normy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) terenów gęsto zaludnionych,
terenów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
3) rodzaj i skala potencjalnego oddziaływania: Potencjalne oddziaływanie należy rozważać w odniesieniu do kryteriów wymienionych w § 3 pkt 1 i pkt 2, biorąc pod uwagę:
a) zasięg oddziaływania - obszar geograficzny i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
b) transgraniczny charakter oddziaływania,
c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
d) prawdopodobieństwo oddziaływania,
e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania.

§4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)
 
Rodzaj zwierząt Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
Ogiery 1,2
Klacze i wałachy 1,2
Źrebaki powyżej 2 lat 1,0
Źrebaki powyżej 1 roku 0,8
Źrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5
Źrebięta do 1/2 roku 0,3
Buhaje 1,4
Krowy 1,0
Jałówki cielne 1,0
Jałówki powyżej 1 roku 0,8
Jałówki od 1/2 do 1 roku 0,3
Cielęta do 1/2 roku 0,15
Knury 0,3
Maciory 0,3
Warchlaki 2-4-miesięczne 0,1
Prosięta do 2 miesięcy 0,02
Tuczniki 0,25
Bekony 0,20
Tryki powyżej 1 i 1/2 roku 0,12
Matki powyżej 1 i 1/2 roku 0,10
Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca 0,05
Jarlaki tryczki 0,08
Jarlaki maciory 0,10
Lisy i jenoty 0,04
Norki i tchórze 0,025
Kury i kaczki 0,004
Gęsi 0,008
Indyki 0,024
Gołębie 0,002