P r o j e k t
 
 
Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA
w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157) zarządza się co następuje:

§1

1. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej "prognozą", powinna określać i oceniać:  
 
1) skutki dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, między innymi w związku z emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem ścieków i odpadów, hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi oraz ryzykiem występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
2) skutki wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na elementy środowiska: powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, złoża kopalin, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, świat zwierzęcy i roślinny - we wzajemnym  
ich powiązaniu oraz ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne i dobra kultury  
2. Prognoza powinna zawierać ocenę:  
 
1) stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i zdolności do regeneracji, tendencji do zmian przy braku realizacji projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynikających z tego uwarunkowań, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym,

2) rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
z punktu widzenia:  
a) zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym,
b) zgodności z przepisami szczególnymi i przepisami prawa miejscowego dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych, oraz w planach ochrony,
c) ochrony walorów środowiska kulturowego oraz zabezpieczenia istniejących dóbr materialnych,
d) skuteczności ochrony różnorodności biologicznej,  
3) proponowanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zagospodarowania terenów, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
4) zagrożeń dla środowiska z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach pozostających  
w zasięgu oddziaływania, w wyniku realizacji ustaleń planu,
5) skutków dla istniejących i projektowanych form ochrony,  
6) potencjalnych skutków transgranicznych.  
3.Prognoza powinna przedstawiać możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko, mogących wynikać z realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w zależności od potrzeb formułować propozycje innych niż w tym projekcie ustaleń sprzyjających ochronie środowiska.

§2

Prognoza powinna:
 
1) być sporządzana jednocześnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) obejmować obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego planu,
3) uwzględniać skalę, w jakiej sporządzony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawiać wyniki analiz i ocen w formie kartograficznej i opisowej; dopuszcza się inną skalę map  
i rysunków niż skala rysunku planu,
4) zawierać informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności o: jego celu i przedmiocie, powiązaniach z innymi dokumentami, przeznaczeniu terenów oraz ustaleniach ogólnych i szczegółowych,
5) zawierać informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
6) zawierać informacje o materiałach archiwalnych wykorzystanych przy sporządzaniu prognozy,  
7) zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym.  

§3

W prognozie uwzględnia się informacje zawarte w szczególności w:  
 
1) opracowaniach ekofizjograficznych,
2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  
3) decyzjach określających warunki korzystania ze środowiska,
4) warunkach korzystania z wód dorzecza opracowanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 ze zm.),
5) ocenach i raportach oddziaływania na środowisko oraz przeglądach ekologicznych,  
6) innych dokumentach i materiałach planistycznych, ekofizjograficznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, które nie zostały uwzględnione w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.