Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 496.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody
.


Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody, zwany dalej "planem ochrony", sporządza się z uwzględnieniem:

1) wyników oceny wartości naukowych, przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych,

2) dostępnych opracowań w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1, oraz map tematycznych obszaru objętego planem ochrony.


§ 2. W zależności od charakterystyki obszaru objętego planem ochrony ocena, o której mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) charakterystykę gleb zgodnie z obowiązującą klasyfikacją gleb,

2) opis wód powierzchniowych pod względem przyrodniczym i hydrograficznym,

3) charakterystykę ekosystemów leśnych w zakresie:
a) typów siedliskowych lasu,
b) zespołów roślinności leśnej,
c) taksacji drzewostanów w wydzieleniach leśnych,
d) zgodności składów gatunkowych drzewostanów z siedliskami,
e) opisu zdrowotności drzewostanów,
f) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystykę lądowych ekosystemów nieleśnych w zakresie występowania:
a) stopnia naturalności,
b) zespołów roślinnych,

5) opis gatunków roślin dziko występujących:
a) zagrożonych wyginięciem,
b) objętych ochroną krajową i międzynarodową,
c) ich siedlisk,
d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom roślin,

6) opis gatunków zwierząt dziko występujących:
a) zagrożonych wyginięciem,
b) objętych ochroną krajową i międzynarodową,
c) ich siedlisk,
d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom zwierząt,

7) opis wartości kulturowych, z wyszczególnieniem:
a) miejsc pamięci narodowej,
b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym,

8) charakterystykę stanu zagospodarowania przestrzennego, z opisem:
a) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej,
b) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla środowiska przyrodniczego, w szczególności pochodzenia antropogenicznego,

9) sporządzenie map tematycznych, w zakresie:
a) występowania wód powierzchniowych,
b) klasyfikacji gleb,
c) występowania ekosystemów,
d) typów siedliskowych lasu,
e) aktualnej roślinności,
f) potencjalnej roślinności,
g) miejsc występowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
h) występowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin dziko występujących i siedlisk gatunków zwierząt dziko występujących, podlegających ochronie,
i) rozmieszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt,
j) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.


§ 3. Plan ochrony zawiera opis:

1) sposobów ochrony przyrody nieożywionej i gleb,

2) zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosystemów wodnych,

3) sposobów ochrony ekosystemów leśnych w zakresie:
a) hodowli i pielęgnacji drzewostanów, zmierzających do ich unaturalnienia,
b) ochrony drzewostanów przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i abiotycznych,

4) sposobów ochrony gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony, restytucji oraz regulacji liczebności populacji tych gatunków,

5) sposobów ochrony gatunków roślin dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony oraz restytucji tych gatunków,

6) utrzymania lub przywracania utraconych wartości kulturowych,

7) ochrony walorów krajobrazowych, w szczególności widokowych i przyrodniczo-krajobrazowych,

8) miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,

9) ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:
a) gospodarki wodno-ściekowej,
b) kształtowania bilansu wodnego na obszarze rezerwatu przyrody,
c) propozycji eliminacji lub ograniczenia źródeł zagrożeń dla środowiska.


§ 4. Plan ochrony składa się z:

1) opisów wyszczególnionych w § 3,

2) opisu zawierającego:
a) wskazanie podstawy prawnej działania i nazwy rezerwatu przyrody,
b) dane dotyczące powierzchni, położenia, granic, stanu środowiska, infrastruktury technicznej,
c) dane dotyczące form własności gruntów,
d) zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania,
e) charakterystykę gleb, ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin dziko występujących i gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, a także krajobrazów i wartości kulturowych,

3) mapy rezerwatu przyrody uwzględniającej ekosystemy, sieć dróg,

4) mapy rezerwatu przyrody przedstawiającej obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej.


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski
     


     Powrót