Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 497.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego
.


Na podstawia art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt planu ochrony dla parku krajobrazowego, zwany dalej "planem ochrony", sporządza się z uwzględnieniem:

1) wyników oceny wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych,

2) dostępnych opracowań w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1.


§ 2. W zależności od charakterystyki obszaru objętego planem ochrony ocena, o której mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) charakterystykę przyrody nieożywionej i gleby z uwzględnieniem utworów geologicznych gleb, wód podziemnych i rzeźby terenu,

2) charakterystykę ekosystemów wodnych z uwzględnieniem cech charakterystycznych przyrody i hydrografii,

3) charakterystykę ekosystemów leśnych w zakresie:
a) typów siedliskowych lasu,
b) zgodności składów gatunkowych drzewostanów z siedliskami,
c) zdrowotności drzewostanów,
d) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystykę lądowych ekosystemów nieleśnych w zakresie:
a) rzadko występujących zespołów roślinnych,
b) opisu rodzajów użytkowania gruntów,

5) opis gatunków roślin dziko występujących:
a) zagrożonych wyginięciem,
b) objętych ochrona krajową i międzynarodową,
c) ich siedlisk,

6) opis gatunków zwierząt dziko występujących:
a) zagrożonych wyginięciem,
b) objętych ochroną krajową i międzynarodową,
c) ich siedlisk,

7) opis wartości kulturowych z wyszczególnieniem:
a) miejsc pamięci narodowej,
b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym,

8) charakterystykę stanu zagospodarowania przestrzennego, z opisem:
a) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej,
b) zabudowy osadniczej i przemysłowej,
c) terenów zieleni i zadrzewień,
d) terenów zdegradowanych pod względem przyrodniczym,
e) gruntów przeznaczonych do zalesienia,
f) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla środowiska przyrodniczego, w szczególności pochodzenia antropogenicznego,

9) sporządzenie map tematycznych, w zakresie:
a) zasięgów ekosystemów,
b) miejsc występowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
c) występowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin dziko występujących i siedlisk gatunków zwierząt dziko występujących, podlegających ochronie,
d) rozmieszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt,
e) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.


§ 3. Plan ochrony zawiera opis:

1) sposobów użytkowania gleb,

2) zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosystemów wodnych,

3) sposobów ochrony ekosystemów leśnych przed szkodliwym dzieleniem czynników antropogenicznych,

4) sposobów ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych,

5) sposobów ochrony gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony, restytucji oraz regulacji liczebności populacji tych gatunków,

6) sposobów ochrony gatunków roślin dziko występujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony oraz restytucji,

7) utrzymania lub przywracania utraconych wartości kulturowych,

8) ochrony walorów krajobrazowych, w szczególności widokowych i przyrodniczo-krajobrazowych,

9) ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie:
a) gospodarki wodno-ściekowej,
b) kształtowania bilansu wodnego na obszarze parku krajobrazowego,
c) propozycji eliminacji lub ograniczania źródeł zagrożeń dla środowiska,
d) propozycji wskazań odpowiedniego działania dla prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
e) propozycji wskazań terenów zdegradowanych do rekultywacji i odtwarzania ekosystemów,
f) propozycji zagospodarowania terenów zieleni i zadrzewień,
g) propozycji wskazań gruntów do zalesień,
h) propozycji wskazań miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.


§ 4. Plan ochrony składa się z:

1) opisów wyszczególnionych w § 3,

2) opisu zawierającego:
a) wskazanie podstawy prawnej działania i nazwy parku krajobrazowego,
b) dane dotyczące powierzchni, położenia, granic, stanu środowiska, infrastruktury technicznej,
c) dane dotyczące form własności gruntów,
d) dane demograficzne dotyczące ludności zamieszkującej na obszarze parku krajobrazowego,
e) istniejące i projektowane formy ochrony przyrody na obszarze parku krajobrazowego,
f) charakterystykę gleb, ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin dziko występujących i gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, a także krajobrazów i wartości kulturowych,
g) zadania ochronne oraz sposoby ich wykonania,

3) mapy parku krajobrazowego, uwzględniającej ekosystemy, sieć dróg, nazwy miejscowości.


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski           Powrót