ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie operatu rybackiego.

(Dz. U. Nr 44, poz. 414)

Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposoby sporządzania operatu rybackiego,

2) szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki,

3) jednostki uprawnione do opiniowania operatów rybackich,

4) sposoby opiniowania operatu rybackiego.

§ 2. Operat rybacki, zwany dalej "operatem", sporządza się z uwzględnieniem informacji zawartych w:

1) dotychczasowym operacie oraz dokumentacji, do której prowadzenia jest obowiązany uprawniony do rybactwa na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym,

2) planach, programach, politykach lub strategiach w dziedzinie rybactwa śródlądowego, sporządzonych przez organy administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów,

3) planie ochrony przyrody, o którym mowa w przepisach o ochronie przyrody, jeżeli operat sporządza się dla obwodu rybackiego znajdującego się w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,

4) katastrze wodnym

lub innych dokumentach udostępnianych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

§ 3. Część opisową operatu sporządza się w formie:

1) pisemnej lub

2) zapisu na nośniku informatycznym zabezpieczonym przed wprowadzeniem zmian.

§ 4. Część opisowa operatu zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uprawnionego do rybactwa,

2) nazwę i numer obwodu rybackiego, dla którego sporządza się operat,

3) nazwy i informacje dotyczące powierzchni rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych, wraz ze wskazaniem ich dopływów wchodzących w skład obwodu rybackiego, a także sposób ich połączenia z innymi wodami,

4) powierzchnię zasadniczego obwodu rybackiego ustaloną przy średnim niskim stanie wody z wielolecia obliczoną na podstawie informacji państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,

5) ocenę oddziaływania na sposób prowadzenia gospodarki rybackiej ustanowionych obrębów ochronnych,

6) określenie występujących źródeł i rodzajów zanieczyszczeń wód oraz innych czynników mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,

7) określenie rodzaju, zakresu i wpływu kłusownictwa oraz szkód wyrządzanych przez zwierzęta wolno żyjące na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,

8) opis warunków hydrobiologicznych obwodu rybackiego,

9) charakterystykę ichtiofauny obwodu rybackiego, w tym skład gatunkowy ryb i strukturę ich populacji,

10) założenia dotyczące ochrony i połowów ryb i raków,

11) spis dokumentów źródłowych wykorzystanych przy sporządzaniu operatu,

12) datę sporządzenia operatu i podpis uprawnionego do rybactwa.

§ 5. 1. W założeniach dotyczących ochrony i połowów ryb i raków, o których mowa w § 4 pkt 10, podaje się:

1) typ prowadzonej gospodarki rybackiej,

2) wymiary gospodarcze ryb - w razie wystąpienia w obwodzie rybackim zmian mających niekorzystny wpływ na wielkość lub strukturę populacji ryb będących przedmiotem eksploatacji,

3) sposób regulacji wielkości i struktury populacji ryb drapieżnych oraz ryb karpiowatych w jeziorach lub innych zbiornikach wodnych,

4) maksymalną liczbę osób, które w ciągu jednego dnia mogą uprawiać amatorski połów ryb w obwodzie rybackim,

5) nakłady rzeczowo-finansowe przewidziane na zarybienia, ze wskazaniem sposobu i warunków odtwarzania eksploatowanych zasobów raków oraz ryb z gatunków wędrownych lub zagrożonych pogarszającymi się warunkami rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego, w których podaje się:

a) ilość i rodzaj materiału zarybieniowego lub

b) kwotę środków finansowych oraz rodzaj materiału zarybieniowego, na który uprawniony do rybactwa przeznaczy te środki,

6) rodzaje i zakres zabiegów ochronnych, niezbędnych do ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach, w tym czynności związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej.

2. Rodzaj materiału zarybieniowego służącego do odtwarzania populacji ryb wymagających ochrony ze względu na konieczność zachowania różnorodności biologicznej, a w szczególności populacji:

1) karpiowatych ryb reofilnych,

2) lipienia,

3) łososia,

4) pstrąga potokowego,

5) siei,

6) troci jeziorowej i wędrownej,

7) węgorza,

podaje się z uwzględnieniem miejsc pochodzenia materiału zarybieniowego, jego przydatności do zarybień oraz informacji zawartych w charakterystyce ichtiofauny, o której mowa w § 4 pkt 9.

§ 6. Część graficzna operatu zawiera szkic sytuacyjny wód wchodzących w skład obwodu rybackiego, wykonany na mapie lub jej kopii zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, wraz z naniesionymi na nim:

1) granicami zasadniczego i uzupełniającego obwodu rybackiego,

2) granicami obrębów hodowlanych i ochronnych oraz obszarów, które zostały objęte formami ochrony przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

3) granicami wód uznanych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,

4) wyspami,

5) miejscami usytuowania sadzów rybackich, przepławek, pomostów lub innych budowli mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,

6) miejscami stałego połowu ryb narzędziami lub urządzeniami rybackimi,

7) miejscami gromadnego przebywania kormoranów czarnych (Phalacrocorax carbo), o ile występują.

§ 7. 1. Do operatu uprawniony do rybactwa dołącza, z zastrzeżeniem ust. 2, kopie dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dla danego obwodu rybackiego operat sporządza się po raz pierwszy.

§ 8. Jednostkami uprawnionymi do opiniowania operatów, zwanymi dalej "jednostkami uprawnionymi", są:

1) Akademia Rolnicza w Szczecinie,

2) Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

3) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

§ 9. Opiniowaniu podlegają elementy operatu, o których mowa w § 4 pkt 3-10 oraz w § 6 pkt 6.

§ 10. Jednostka uprawniona sporządza opinię na piśmie w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania operatu do zaopiniowania.

§ 11. Jednostka uprawniona, sporządzając opinię, o której mowa w § 10:

1) sprawdza zgodność informacji podanych w operacie przez uprawnionego do rybactwa z informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2,

2) ocenia celowość założeń operatu w zakresie wykorzystywania produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w przyszłości.

§ 12. 1. Opinia dotycząca operatu zawiera:

1) oznaczenie jednostki uprawnionej,

2) imię, nazwisko i podpis pracownika, który sporządził opinię,

3) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uprawnionego do rybactwa, który sporządził operat,

4) uzasadnienie,

5) datę sporządzenia opinii,

6) podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną,

7) sygnaturę identyfikującą zaopiniowany operat.

2. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podaje się przyczyny, z powodu których jednostka uprawniona wydała pozytywną albo negatywną opinię.

3. Sygnatura, o której mowa w ust. 1 pkt 7, składa się z literowego skrótu nazwy jednostki uprawnionej, z numeru, który nadano operatowi, kolejnego numeru opinii oraz roku jej sporządzenia.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów (Dz. U. Nr 154, poz. 1010).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski