ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 maja 2002 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

(Dz. U. Nr 65, poz. 595)

Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

§ 2. Dotacje są udzielane na zadania w ramach kwot wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 3. 1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych,

2) wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,

3) prowadzenia sadów nasiennych, sadów i plantacji elitarnych,

4) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,

5) ochrony zasobów genowych roślin

- może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej, stanowiąca dopłatę do usług kalkulowanych według stawek jednostkowych.

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych i ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, określonych w części I w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dotacja może być udzielona podmiotowi:

1) który przedstawi program hodowli roślin dla gatunków roślin określonych w części I tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) którego program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną określoną w części I ust. 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia; liczbę programów objętych dotacją w danym gatunku określa część I tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona dotacja podmiotowi, który wytwarza materiał wyjściowy do hodowli roślin po zatwierdzeniu zadania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, według stawek określonych w części II w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Przy zatwierdzaniu zadania uwzględnia się potrzeby hodowców prowadzących hodowlę twórczą i opinię przedstawicieli hodowców.

4. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji na 1 hektar, określonej w części IV pkt 1-3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad nasienny, sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo kwalifikacji właściwego terytorialnie wojewódzkiego inspektoratu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa.

5. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji określonej w części IV pkt 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dotacja może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych po potwierdzeniu testami biologicznymi.

6. Dotacja na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielona podmiotowi, który prowadzi ochronę zasobów genowych potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, według stawek określonych w części III w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

7. Decyzje w sprawie udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

8. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w odniesieniu do:

1) pkt 1-4 - w okresach kwartalnych,

2) pkt 5 - po przedłożeniu rozliczenia kosztów realizacji usługi lub jej etapu.

§ 4. 1. Podmiotom uprawnionym do prowadzenia obrotu materiałem siewnym, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej "ustawą o nasiennictwie", może być udzielona dotacja na obniżenie ceny, zwana dalej "bonifikatą":

1) sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym nabywcy,

2) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania tego materiału,

3) zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego rozmnażania tego materiału w posiadanym gospodarstwie, jeżeli:

a) cena zakupu nie została pomniejszona o dotację, o której mowa w pkt 2,

b) zakupiono niezaprawiony materiał siewny i zaprawiono go przed wysiewem.

2. Bonifikata może być udzielona według stawek dotacji określonych w części V pkt 1 lub pkt 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku rezygnacji podmiotu z reprodukcji materiału siewnego lub wycofania plantacji z urzędowej kwalifikacji, bonifikata podlega zwrotowi stosownie do § 49 ust. 3.

4. Bonifikata może być udzielona do wytworzonego w kraju materiału siewnego, odmian krajowych i zagranicznych wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych, z wyjątkiem odmian krajowych przeznaczonych do uprawy wyłącznie za granicą.

5. Bonifikata może być udzielona pod warunkiem wyszczególnienia jej wysokości na fakturze lub rachunku wystawionym dla nabywcy.

6. Bonifikata nie może być udzielona za sprzedany kwalifikowany materiał do siewu lub sadzenia pomiędzy spółkami, w których te same osoby posiadają udziały lub akcje, oraz pomiędzy tymi spółkami albo osobami, gdy materiał do siewu lub sadzenia został wyprodukowany przez te spółki lub osoby, a także za sprzedany materiał siewny producentowi, od którego materiał ten został wcześniej zakupiony.

7. Podmiot uprawniony do prowadzenia obrotu materiałem siewnym składa do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa wniosek o udzielenie bonifikaty, sporządzony według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wraz z egzemplarzem kopii dowodu sprzedaży materiału siewnego lub kserokopią faktury albo rachunku, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika wojewódzkiego inspektoratu inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa za zgodność z dokumentem oryginalnym. Wnioski o udzielenie bonifikaty sporządza się odrębnie dla każdego gatunku roślin z podziałem na materiał siewny przeznaczony do siewu lub sadzenia oraz na reprodukcję.

8. Właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa sprawdza wnioski o udzielenie bonifikaty pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje je do akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z wyjątkiem wniosków gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanego dalej "Centralnym Ośrodkiem", które przekazuje do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

9. Środki na wypłatę dotacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie zestawienia zaakceptowanych wniosków podmiotów, sporządzonego według wzoru nr 2 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a dla gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka dotacje wypłaca minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 5. Dotację na dofinansowanie badań związanych z:

1) rejestracją odmian roślin uprawnych,

2) wpisaniem odmian do księgi ochrony wyłącznego prawa oraz sporządzenia list opisowych odmian,

3) realizacją porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

ustala się jako iloczyn punktów wynikających z pracochłonności i materiałochłonności prowadzonych prac badawczo-doświadczalnych, określonych w części VII w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości określonej w części VI w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Dotacje, o których mowa w § 5, mogą być udzielone stacjom doświadczalnym oceny odmian oraz innym podmiotom, wymienionym w art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1 ustawy o nasiennictwie, którym Centralny Ośrodek zleci przeprowadzenie badań.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie udzielenia dotacji, o której mowa w § 5, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek stacji doświadczalnej lub zainteresowanego podmiotu.

2. Środki na wypłatę dotacji minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej dotacji.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 8. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za nabycie:

1) ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

a) polski koń zimnokrwisty, śląskiej, huculskiej i konik polski,

b) małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi - po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem wybitnym, bardzo dobrym i dobrym,

2) buhaja rasy polskiej czerwonej

- zwanych dalej "reproduktorami".

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli nabywca udokumentuje celowość zakupu reproduktora zaświadczeniem wydanym przez właściwy podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "księgą".

3. W razie skierowania reproduktora na rzeź lub do sprzedaży przed upływem:

1) 5 lat od dnia zakupu - w przypadku ogiera,

2) 2 lat i 6 miesięcy od dnia zakupu - w przypadku buhaja

- nabywca reproduktora zobowiązany jest w terminie 14 dni po jego sprzedaży do zwrotu dotacji, za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po tym okresie od dnia niezwróconej kwoty dotacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor został skierowany do uboju na skutek choroby lub ujawnienia się cech uniemożliwiających używanie w rozrodzie zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, nabywca składa do podmiotu prowadzącego księgę, który po potwierdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przekazuje go do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

5. Wniosek o wypłatę dotacji w przypadku nabycia:

1) ogiera - powinien zawierać numer wpisu w księdze i nazwę ogiera oraz zaświadczenie o celowości jego nabycia,

2) buhaja - powinien zawierać numer identyfikacyjny i nazwę buhaja i informację dotyczącą ocen buhaja oraz zaświadczenie o celowości jego nabycia.

6. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski nabywców o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1, oraz sporządza zbiorcze zestawienie wniosków, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje dotacje, o których mowa w ust. 1, Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały akceptowane i uwzględnione w zestawieniu. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wypłaca dotacje nabywcom.

§ 9. 1. Hodowcy bydła może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do hodowli - na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgę,

2) krowę pierwiastkę pochodzącą po buhaju testowanym ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania - na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej,

3) krowę pierwiastkę rasy jersey o udokumentowanym pochodzeniu, przeznaczoną na remont stada objętego oceną użytkowości - na podstawie wniosku hodowcy potwierdzonego pod względem merytorycznym przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej,

4) krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej, o wyłącznym mięsnym kierunku użytkowości lub posiadającą co najmniej 75 % udziału genotypu rasy mięsnej, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych lub która po pierwszym wycieleniu w danym roku odchowała cielę przez okres 3 miesięcy; dotacja wypłacana jest na wniosek hodowcy, w dwóch ratach, w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada; natomiast w odniesieniu do krów pierwiastek, które nie zostaną wpisane do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych w danym roku i odchowają cielę do wieku 3 miesięcy - dotacja wypłacana jest w wysokości 1/2 rocznej stawki dotacji,

5) każde cielę urodzone w wyniku przeniesienia zarodka, którego pochodzenie po rodzicach wykazanych w dokumentach hodowlanych zostało potwierdzone badaniem grup krwi - na podstawie wniosku posiadacza zwierzęcia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgi, pod warunkiem, że zarodek:

a) spełniał wymagania hodowlane określone przez podmiot prowadzący księgi,

b) został pozyskany w 2001 lub 2002 r.

2. Dotacja, o której mowa w pkt 2-5, może być udzielona, jeżeli w dniu złożenia wniosku stado jest objęte oceną wartości użytkowej.

3. W przypadku wypłacenia dotacji w 2001 r. za pierwiastkę przeznaczoną na remont stada dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zostaje pomniejszona o dotację pobraną.

§ 10. 1. Hodowcy świń może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za lochę:

1) czystorasową spełniającą wymagania wpisu do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone protokołem z oceny kojarzenia lochy sporządzonym przez tę stację,

2) stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki, osiągającym określone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej młodych knurków i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli zwierząt oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

- 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej i loch linii 990,

- 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i rasy polskiej białej zwisłouchej, lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, osiągającym określone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch, oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosi co najmniej 25 loch.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50 % stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało wyniki hodowlane określone w ust. 1 pkt 2 potwierdzone przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt i było objęte oceną w dniu 31 marca i w dniu 30 września.

§ 11. 1. Hodowcy zwierząt futerkowych, które posiadają udokumentowane pochodzenie co najmniej od dwóch pokoleń przodków, utrzymywanych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej i hodowlanej, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów licencyjnych i nie została zdyskwalifikowana jako zwierzę hodowlane,

2) każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów licencyjnych,

3) samce lisów, tchórzy, jenotów oraz norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów licencyjnych.

2. Przy udzielaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się stan zwierząt na dzień 30 kwietnia, utrzymywanych w stadzie, w którym co najmniej przez okres jednego roku prowadzona jest ocena rozpłodowa stada i ocena fenotypu.

§ 12. 1. Podmiotowi prowadzącemu ocenę testową wartości użytkowej drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za wykonanie oceny jednej próby testowej:

1) kur mięsnych w teście towarowym,

2) kur nieśnych w teście rodzicielskim lub towarowym, za:

a) okres wychowu do 8 tygodni,

b) zakończenie całego odchowu,

c) połowę cyklu produkcyjnego,

d) zakończenie cyklu produkcyjnego i opracowanie wyników,

3) kaczek w teście towarowym.

2. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do:

1) pkt 1 i 3 - po zakończeniu testu i opracowaniu wyników,

2) pkt 2 - po zakończeniu:

a) 8 tygodnia wychowu,

b) całego wychowu,

c) połowy cyklu produkcyjnego,

d) cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników.

§ 13. 1. Podmiotowi, który jest posiadaczem pasieki, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

1) za każdą matkę pszczelą w pasiece, w której realizowany jest program hodowlany:

a) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą:

- z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzone są księgi lub rejestry, z tym że dotacja nie przysługuje za matki pszczele z linii hodowlanych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, dla których realizowany jest program hodowlany ochrony zasobów genetycznych,

- z importu,

b) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej,

2) za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę.

2. Podmiotowi posiadającemu pasiekę, w której prowadzona jest stacjonarna ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz utrzymywane są matki pszczele wpisane do ksiąg, może być udzielona dotacja na jego wniosek, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do:

1) pkt 1 lit. a) - wypłacane są jednorazowo po zakończeniu III kwartału roku, w którym przysługuje dotacja, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po potwierdzeniu prowadzenia stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej przez właściwy terenowo podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej,

2) pkt 1 lit. b) - wypłacane są jednorazowo na wniosek zainteresowanego podmiotu wraz z zestawieniem faktur lub rachunków za matki pszczele sprzedane do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej,

3) pkt 2 - wypłacane są jednorazowo na wniosek zainteresowanego podmiotu po zakończeniu terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej w roku, w którym przysługuje dotacja.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane jednorazowo na wniosek zainteresowanego podmiotu wraz z zestawieniem faktur lub rachunków za sprzedane matki pszczele z uwzględnieniem ich pochodzenia i kojarzeń.

§ 14. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9-13, są składane przez hodowców do podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

2. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski o udzielenie dotacji, sporządza zestawienie wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień - do dnia 20 grudnia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 2. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt wypłaca dotacje podmiotom.

§ 15. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę poddawaną ocenie wartości użytkowej:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie realizowanego "Programu Doskonalenia Plenności Owiec", zwanego dalej "Programem",

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

c) nieprodukującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50 % krwi rasy plennej,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5 % krwi rasy plennej, oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacona dotacja z tytułu produkcji tryków,

4) utrzymywaną w stadzie użytkowym, o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nieuczestniczącym w Programie, w którym prace zootechniczne prowadzone są przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz, pod warunkiem:

a) zarejestrowania stada we właściwym regionalnym związku owiec i kóz,

b) poddania utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycia owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienia na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; warunek ten nie dotyczy stad, które w 2001 r. zakończyły udział w III poziomie Programu.

2. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych ojcowskich plennych i stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu dotacja może być udzielona na nie więcej niż 4 owce matki za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.

3. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych dotacja może być udzielona na nie więcej niż 7 owiec matek za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.

4. W stadzie owiec ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska oraz uczestniczącym w II poziomie Programu produkującym tryki dotacja może być udzielona na nie więcej niż 10 owiec matek za jednego tryka zakwalifikowanego do hodowli w danym roku.

5. Przy udzielaniu dotacji przyjmuje się stan owiec matek w dniu zakwalifikowania tryka do hodowli.

6. Dotacje, o których mowa w ust 1, mogą być wypłacane dwukrotnie w ciągu roku w odniesieniu do:

1) pkt 1 i 2 lit. a) i b) - w wysokości 20 % stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia; wyrównanie stawki rocznej następuje po zakwalifikowaniu tryka do hodowli,

2) pkt 2 lit. c) i pkt 3 i 4 - w wysokości 50 % stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień jesiennego przeglądu stada.

7. Stany owiec matek, o których mowa w ust. 6, ustala się na podstawie informacji podanej przez hodowcę we wniosku o wypłacenie dotacji, potwierdzonym przez Polski Związek Owczarski, po przeglądzie stada dokonywanym odpowiednio w I lub III kwartale danego roku, a w przypadku polskiej owcy górskiej - w I kwartale i na dzień jesiennego przeglądu stada.

§ 16. 1. Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za oznakowanie i zewidencjonowanie jednej owcy matki w stadzie użytkowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.

2. Dotacja, o której mowa w ust 1, może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca, a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska - według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień jesiennego przeglądu stada.

§ 17. Podmiotowi może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za kozę matkę wpisaną do księgi i poddawaną ocenie wartości użytkowej. Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu kóz matek na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca.

§ 18. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 15-17, są składane przez hodowców do Polskiego Związku Owczarskiego.

2. Polski Związek Owczarski sprawdza wnioski pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, sporządza ich zestawienie oraz przekazuje do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień - do dnia 20 grudnia.

3. Wypłaty dotacji podmiotom, których wnioski zostały zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, dokonuje Polski Związek Owczarski po otrzymaniu środków od ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 19. 1. Podmiotowi uprawnionemu do rybactwa może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na dofinansowanie zakupu:

1) 1 sztuki tarlaka karpia nowej linii lub rasy zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

2) 1 sztuki wyselekcjonowanego rodzinowo tarlaka pstrąga zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

3) 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, może być udzielona podmiotowi:

1) produkującemu i prowadzącemu zarybianie jezior i zbiorników zaporowych, na których jest uprawniony do rybactwa, za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm,

2) utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty karpia czystych linii w liczbie nieprzekraczającej rocznie:

a) 500 sztuk dla linii zatorskiej, starzawskiej, gołyskiej,

b) 600 sztuk dla linii węgierskiej, jugosłowiańskiej i izraelskiej DOR-70,

c) 100 sztuk dla linii francuskiej i niemieckiej

- stanowiących rezerwę genetyczną; za 1 sztukę tarlaka lub selekta na pokrycie części kosztów ich utrzymania,

3) utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, na pokrycie części kosztów ich utrzymywania za 1 sztukę tarlaka lub selekta w liczbie nieprzekraczającej 5.000 sztuk rocznie.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotacje na uprzednio zaakceptowane wnioski, o których mowa w:

1) ust. 1 - po udokumentowaniu zakupu,

2) ust. 2 pkt 1 - po przedłożeniu protokołu zarybień potwierdzonego przez inspektora do spraw rybactwa terenowo właściwego urzędu wojewódzkiego,

3) ust. 2 pkt 2 - po przedłożeniu protokołu odłowu tarlaków i selektów, dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii, oraz informacji o:

a) rodowodzie poszczególnych linii (liczba pokoleń, współczynnik inbredu),

b) grupowym (od trzeciego roku życia) i indywidualnym (powyżej czwartego roku życia) trwałym oznakowaniu tarlaków - zakres numeracji z podziałem na ikrzyce i tarlaki,

4) ust. 2 pkt 3 - po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie prac selekcyjnych.

§ 20. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na ogiera utrzymywanego w stadzie ogierów, używanego do rozrodu i wpisanego do księgi głównej koni rasy:

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej,

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej.

2. Do obliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się planowany średni stan ogierów ustalony w wyniku podzielenia przez 12 sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i na dzień 30 listopada. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu, z tym że w wysokości 1/2 kwoty należnej dotacji rocznej na I półrocze, w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał. Rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał złożony do dnia 10 grudnia.

§ 21. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na konia hodowli krajowej, który w danym roku uzyskał wyniki w:

1) próbach dzielności koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

2) krajowym pokazie hodowlanym koni czystej krwi arabskiej - Championat Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona podmiotowi według stawek określonych w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, który jest jednocześnie hodowcą i właścicielem konia, lub w wysokości po 1/2 stawki podmiotowi będącemu hodowcą lub właścicielem konia po potwierdzeniu uzyskanych wyników przez podmiot prowadzący księgi.

§ 22. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja za ocenę konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) - Model Zwierzęcia, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 23. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za źrebię spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej koni hodowlanych, z wyjątkiem źrebiąt pochodzących od klaczy ras: huculskiej i konika polskiego oraz źrebiąt pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, kuc szetlandzki i kłusak.

§ 24. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 20-23, podmioty składają do podmiotu prowadzącego księgę, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

2. Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt akceptuje wnioski o udzielenie dotacji, sporządza zestawienie wniosków, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień do dnia 15 grudnia, i wypłaca dotacje.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki na podstawie zestawienia akceptowanych wniosków Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom.

§ 25. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na:

1) utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb,

2) utrzymanie zwierząt w stadach:

a) zarodowych drobiu,

b) stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu,

c) prarodzicielskich gęsi, w których prowadzona jest ocena wartości użytkowej, a produkcja jaj wylęgowych objęta jest aktualną umową kontraktacyjną na bezpośrednią dostawę do zakładu wylęgowego drobiu,

3) utrzymanie każdej rodziny pszczelej:

a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w "Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska i M Kampinoska", z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska, o których mowa w pkt 1,

b) w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, o których mowa w pkt 1, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej zakupioną w latach poprzednich w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej,

4) realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna, określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, zgodnie z harmonogramem danego roku,

5) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych.

2. Maksymalną liczbę zwierząt w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb, stadach zarodowych drobiu, stadach prarodzicielskich gęsi i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, na których utrzymanie może być udzielona dotacja, oraz maksymalną liczbę pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Podstawę do określenia dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowi:

1) średnioroczny stan zwierząt ustalony jako:

a) suma stanów sztuk dorosłych (samców i samic) na dzień 1 lutego - w odniesieniu do drobiu, z wyłączeniem stad prarodzicielskich gęsi,

b) suma stanów owiec matek na ostatni dzień I, II i III kwartału podzielona przez 3 - w odniesieniu do owiec,

c) stan samic na dzień 30 kwietnia - w odniesieniu do zwierząt futerkowych,

d) stan dorosłych sztuk samic na dzień 1 stycznia - w odniesieniu do stad prarodzicielskich gęsi,

e) suma stanów pierwszego dnia każdego miesiąca, od stycznia do listopada i na dzień 30 listopada, podzielona przez 12 - w odniesieniu do pozostałych zwierząt,

f) suma stanów od stycznia do listopada określona w dniu przeprowadzonego próbnego udoju, podzielona przez 11 - w odniesieniu do bydła rasy polskiej czerwonej,

g) stan rodzin pszczelich z matkami zakwalifikowanymi jako materiał mateczny lub ojcowski - na dzień 30 czerwca,

h) stan tarlaków lub selektów w okresie tarła:

- karpia - na dzień 15 czerwca,

- pstrąga tęczowego szczepu wiosennego tarła - na dzień 20 maja,

- pstrąga tęczowego jesiennego tarła - na dzień 30 listopada,

2) ilość pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 10 grudnia.

4. Wnioski podmiotów o dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, sprawdzone pod względem merytorycznym przez podmioty prowadzące księgi, z wyjątkiem wniosków dotyczących ryb, akceptuje minister właściwy do spraw rolnictwa i wypłaca dotacje w odniesieniu do:

1) koników polskich i hucułów - w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej na I półrocze; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym do dnia 10 grudnia,

2) ryb - jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. h); do wniosku dołączony powinien być protokół odłowów tarlaków i selektów,

3) materiału biologicznego - po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku powinien być dołączony protokół pobrania nasienia.

5. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ust. 4 i 6, podmiot składa do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, które sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym i akceptuje, sporządza zbiorcze zestawienie wniosków i przekazuje je do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt na wypłatę dotacji podmiotom, które dokonuje wypłat dotacji w odniesieniu do:

1) bydła, świń i drobiu - dotacja może być wypłacana na I półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej; w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji na podstawie stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał złożonym do dnia 10 grudnia,

2) zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich - dotacja wypłacana jest jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c) i g),

3) stad prarodzicielskich gęsi - dotacja może być wypłacana w dwóch ratach; wysokość pierwszej raty ustalana jest przez podzielenie liczby zakontraktowanych jaj wylęgowych przez 40 i pomnożona przez 1/2 stawki jednostkowej; wysokość drugiej raty wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji, dokonanego na podstawie realizacji kontraktu na dostawę jaj wylęgowych; wysokość każdej z rat nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia stanu dorosłych samic na dzień 1 stycznia przez 1/2 stawki jednostkowej; wniosek o wypłatę dotacji, potwierdzony przez właściwy zakład wylęgowy odnośnie do zawarcia umowy kontraktacyjnej na dostawę określonej liczby jaj wylęgowych gęsi, składany jest do dnia 30 października,

4) pszczół za zadania, o których mowa w ust. 1, w:

a) pkt 3 lit. a) - dotacja jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu na podstawie oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonego przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,

b) pkt 3 lit. b) - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu na podstawie identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,

c) pkt 4 - dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w dwóch ratach za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - na podstawie wniosku podmiotu wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań i rozliczeniem kosztów ich realizacji.

6. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do owiec i kóz, podmiot składa do Polskiego Związku Owczarskiego, który sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, sporządza ich zestawienie oraz przekazuje do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje środki, na zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu przez Polski Związek Owczarski wnioski, Polskiemu Związkowi Owczarskiemu na wypłatę dotacji podmiotom. Dotacja może być wypłacana na I półrocze w wysokości 1/2 należnej dotacji rocznej i w wysokości 1/4 należnej dotacji rocznej na III kwartał, a rozliczenie rocznej dotacji następuje na podstawie stanów faktycznych we wniosku na IV kwartał złożonym do dnia 20 grudnia.

7. W razie zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dotacja może być udzielona w odniesieniu do:

1) pkt 1 i 2 - podmiotom, z wyjątkiem podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe, ryby lub pszczoły, w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad potwierdzonego dokumentem kupna-sprzedaży; dotacja rozliczana jest do średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt, a w przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe, ryby lub pszczoły - podmiotowi utrzymującemu stado w dniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c), g) i h),

2) pkt 3 lit. a) - podmiotom utrzymującym pszczoły w dniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 lit. a),

3) pkt 4 - proporcjonalnie do okresu realizacji zadań.

8. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej likwidacji stada w ciągu roku, dotacja nie może być wypłacona. Jeżeli dotacja została częściowo wypłacona, podmiot utrzymujący stado zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty jego likwidacji do zwrotu otrzymanej dotacji.

9. W przypadku likwidacji stada, z wyjątkiem stad drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb, z przyczyn niezależnych od hodowcy, co wymaga potwierdzenia zaświadczeniem wydanym przez urzędowego lekarza weterynarii lub prowadzącego księgi, dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stada, a rozliczone do średniego stanu zwierząt ustalonego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt.

10. Dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do krów rasy polskiej czerwonej pomniejsza się o dotację wypłaconą, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.

§ 26. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w szczególności: wystaw zwierząt hodowlanych (krajowej i regionalnych), wydawnictw specjalistycznych, nabycia z importu zasobów genetycznych niezbędnych do realizacji programów hodowlanych - według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Decyzję w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 27. 1. Podmiotowi realizującemu zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej na jego wniosek może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 9 oraz w lp. C w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

2. Decyzję w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 28. 1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów albo posiadającemu zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia zwierząt gospodarskich, na jego wniosek złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa, może być udzielona dotacja na:

1) prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół,

2) prowadzenie i dokonywanie wpisu do ksiąg bydła, świń, koni i drobiu lub rejestrów koni i bydła ras mięsnych,

3) utrzymanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów,

4) utrzymanie knurów w ramach realizacji programów oceny i selekcji knurów.

2. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest wypłacana według stawek określonych w lp. A w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz, świń, drobiu oraz księgi bydła, owiec, kóz, świń, drobiu lub rejestry bydła mięsnego dotacja jest wypłacana na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 20 grudnia na grudzień.

4. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni oraz księgi lub rejestry koni hodowlanych dotacja jest wypłacana za wykonane zadanie kwartalnie.

5. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:

1) zwierząt futerkowych - dotacja wypłacana jest:

a) za okres od stycznia do kwietnia jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 kwietnia stan samic w stadach pomnożony przez 4,

b) za pozostałe miesiące na podstawie przedłożonego w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań i do dnia 20 grudnia na grudzień,

2) pszczół - dotacja wypłacana jest:

a) za I półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stwierdzony na dzień 30 czerwca na podstawie identyfikacji matek pszczelich stan pasiek w ocenie, pomnożony przez 6,

b) w III kwartale za każdy miesiąc na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,

c) za każdy miesiąc w IV kwartale na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, z tym że wniosek o dotację na grudzień należy złożyć do dnia 20 grudnia.

6. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, może być udzielona według stawek określonych w lp. B w załączniku nr 10 do rozporządzenia za:

1) buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie wojewody, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu bydła decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b) został wytestowany w kraju,

c) żyje lub zostało zgromadzone jego nasienie, o jakości określonej w odrębnych przepisach, w ilości, z zastrzeżeniem lit. d), co najmniej:

- 20.000 porcji - dla rasy czarno-białej,

- 15.000 porcji - dla rasy czerwono-białej,

- 10.000 porcji - dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 6.000 porcji - dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów, które są po raz drugi w danym roku dopuszczone do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa, ilość zgromadzonego nasienia może być niższa niż określona w lit. c),

e) posiada oszacowaną przez Instytut Zootechniki w Krakowie wartość hodowlaną w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70 % oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór został określony w lp. B I ust. 1 w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

f) maksymalna liczba buhajów w poszczególnych rasach, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

- 100 sztuk w rasie czarno-białej,

- 10 sztuk w rasie czerwono-białej,

- 5 sztuk w rasie simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

- 3 sztuki w rasie polskiej czerwonej,

2) buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie wojewody, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

- dla rasy czarno-białej i czerwono-białej - 400 sztuk krów i jałowic w okresie do 180 dni,

- dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania - 150 krów i jałowic w okresie do 420 dni,

3) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu, który posiada zezwolenie wojewody, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja w okresie do 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 krów i jałowic,

4) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju i będącego własnością podmiotu posiadającego zezwolenie wojewody, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

a) został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu bydła decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b) został oceniony na co najmniej 6 sztuk potomstwa w zakresie cech opasowych i rzeźnych,

5) knura wpisanego do ksiąg lub pochodzącego po rodzicach wpisanych do ksiąg lub linii 990, pod warunkiem że pochodzi po ojcu:

a) ocenionym w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i posiadającym dodatni indeks,

b) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,1, oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) Model Zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego.

7. Dotacja, o której mowa w ust. 6, jest wypłacana w odniesieniu do:

1) pkt 1 - w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji w danym roku, a następnie kolejnej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu,

2) pkt 2 i 3 - po przedłożeniu zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja, a także zobowiązaniu się do przechowywania przez dany podmiot świadectw unasiennienia przez co najmniej 10 lat, licząc od dnia ukończenia testu,

3) pkt 4 - jednorazowo w roku wydania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznej inseminacji,

4) pkt 5 - po przedłożeniu:

a) zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego wystawionego po zakończeniu kwarantanny,

b) świadectwa wpisu do ksiąg lub świadectwa kwalifikacji w przypadku mieszańców,

c) zaświadczenia o wartości hodowlanej ojca knura oszacowanej metodą BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) Model Zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego wystawionego przez Instytut Zootechniki w Krakowie na wniosek hodowcy lub stacji unasienniania loch zawierający pełny numer knura i jego ojca, datę urodzenia knura oraz datę oceny przyżyciowej knura,

- według stanu na dzień 31 marca i 30 września, dwukrotnie, w wysokości 1/2 stawki dotacji, o ile knur pozostaje w stacji unasienniania loch, i nie dłużej niż 24 miesiące.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji i wypłaca dotacje, o których mowa w ust. 1.

§ 29. Wnioski o wypłatę dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i rozliczenia poniesionych kosztów realizacji tych zadań podmioty sporządzają odpowiednio do realizowanych zadań, według wzorów nr 3-18 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie kosztów upowszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 30. 1. Podmiotowi wykonującemu usługi z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego na rzecz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich może być udzielona dotacja przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub wojewodę.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane w formie: szkoleń, konferencji, sympozjów, kongresów, wystaw, olimpiad, konkursów, pokazów i demonstracji, a także realizacji filmów szkoleniowo-dydaktycznych dotyczących:

1) dostosowywania polskiego sektora rolno-żywnościowego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej lub

2) zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (IACS), lub

3) nabywania umiejętności wykorzystywania pomocy przedakcesyjnej i kredytowej dotyczącej:

a) przygotowywania planów działalności gospodarczej,

b) wykonywania oceny wykonalności projektów,

c) przygotowywania wniosków do instytucji finansowych,

4) upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej lub rybackiej,

5) zarządzania gospodarstwem rolnym lub małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich, w zakresie:

a) marketingu oraz kierunków rozwoju i struktury produkcji,

b) analizy ekonomicznej i finansowej,

c) projektowania, organizacji i reorganizacji gospodarstwa lub małego i średniego przedsiębiorstwa,

d) prowadzenia rachunkowości rolnej i ksiąg podatkowych,

6) upowszechniania przepisów dotyczących:

a) gospodarki gruntami,

b) działalności gospodarczej i handlowej,

c) systemów ubezpieczeń społecznych i majątkowych,

d) systemów podatkowych,

e) gospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska,

7) działań na rzecz pozyskiwania alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w zakresie:

a) rozwoju przedsiębiorczości lub

b) rozwoju agroturystyki i turystyki,

8) organizacji i funkcjonowania branżowych grup producentów w zakresie rolnictwa lub przetwórstwa rolno-spożywczego,

9) funkcjonowania rynków hurtowych i giełd towarowych w zakresie:

a) sprzedaży hurtowej i terminowej,

b) standaryzacji i klasyfikacji produktów,

c) konfekcjonowania i pakowania,

d) udziału producentów i grup producentów jako akcjonariuszy rynku hurtowego lub giełdy,

e) instrumentów finansowych,

10) wdrażania nowych technologii w zakresie:

a) alternatywnej produkcji roślinnej na potrzeby przemysłowe lub

b) wykorzystania produktów roślinnych jako materiału energetycznego, lub

c) produkcji zwierzęcej, w tym zagospodarowania odchodów i odpadów zwierzęcych, lub

d) stosowania proekologicznych technologii produkcji, lub

e) zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich, lub

f) ekologii i ochrony środowiska.

3. Dotacja na dofinansowanie usług, o których mowa w ust. 2, może być udzielona na realizację usług o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, do wysokości stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

4. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację usług podmiot sporządza według wzoru nr 19 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Dotacja może być udzielona na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku i programu realizacji usługi przez komisję do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie usług, o których mowa w ust. 2, powołaną przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub wojewodę.

6. Komisja, o której mowa w ust. 5, przy wydawaniu opinii uwzględnia w szczególności przewidywane koszty usługi, kwalifikacje osób realizujących usługę i sposób jej realizacji.

7. Wniosek podmiotu skierowany do ministra właściwego do spraw rolnictwa, dotyczący udzielenia dotacji na realizację usługi o zasięgu wojewódzkim, powinien być zaopiniowany przez właściwego wojewodę. W takim przypadku dotacja dla tego podmiotu z budżetu wojewody nie przysługuje.

8. Decyzję w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie usług o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, z uwzględnieniem ust. 3-7, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, a o zasięgu wojewódzkim - wojewoda.

§ 31. Dotacje są wypłacane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub wojewodę po przedłożeniu przez podmiot faktury lub rachunku wraz ze sprawozdaniem rzeczowym i rozliczeniem poniesionych kosztów sporządzonym według wzoru nr 18 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonanej usługi lub jej etapu.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 32. 1. Podmiotowi realizującemu zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych, o których mowa w art. 35, 44 i 44b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438), zwanej dalej "ustawą", może być udzielona dotacja na jego wniosek na dofinansowanie kosztów:

1) szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących za:

a) 1 dawkę doustnej szczepionki wraz z jej zrzuceniem z samolotu,

b) dostarczenie zwłok odstrzelonego lisa wolno żyjącego do wyznaczonego zakładu higieny weterynaryjnej w celu określenia wskaźnika nabytej odporności oraz wskaźnika przyjętej szczepionki

- według stawek określonych w części III w załączniku nr 12 do rozporządzenia,

2) czynności weterynaryjnych - według zasad i stawek wynagrodzenia określonych w przepisach o wynagradzaniu lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych przez organy inspekcji weterynaryjnej,

3) badań chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wykonywanych według zasad określonych w przepisach w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt, a także pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych, rozliczanych według stawek określonych w części I i II w załączniku nr 12 do rozporządzenia,

4) badań w kierunku wykrywania dioksyn w próbkach środków żywienia zwierząt, tkankach zwierzęcych oraz produktach pochodzących od i ze zwierząt - do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur,

5) unieszkodliwiania odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych chorób zakaźnych zwierząt przez wyspecjalizowane podmioty, a także eutanazji zwierząt przeprowadzanych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur,

6) dezynfekcji miejsc wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt przez wyspecjalizowane podmioty, do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur,

7) dojazdu do miejsc likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, pobierania prób do badań monitoringowych, dowozu (dostarczania) prób do laboratoriów wykonujących badania - według stawek ustalonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy lub kosztów wynajęcia firm kurierskich do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur,

8) dowozu i zabijania zwierząt lub uboju sanitarnego, dezynfekcji rzeźni po ubojach sanitarnych, zastosowania odpowiednich technologii przerobu mięsa, utylizacji zwłok zwierzęcych i odpadów poubojowych, z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, do wysokości poniesionych kosztów wynikających z faktur,

9) wynagrodzeń rzeczoznawców, odszkodowań i nagród za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w wysokości określonej w art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 25a ustawy.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji po sprawdzeniu wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wydaje wojewódzki lekarz weterynarii i dokonuje wypłaty dotacji podmiotowi ze środków otrzymanych na ten cel od wojewody.

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą kosztów ponoszonych na zadania realizowane przez inspekcję weterynaryjną lub jej laboratoria.

Rozdział 6

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitorowania jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 33. Podmiotom wykonującym usługi z zakresu monitorowania jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych może być udzielona dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 13 do rozporządzenia za wykonane badania i oznaczenia zawartości lub pozostałości zanieczyszczeń chemicznych i mikotoksyn w roślinach, produktach rolniczych oraz produktach spożywczych.

§ 34. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o której mowa w § 33, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

Rozdział 7

Dotacje na dofinansowanie kosztów stosowania nawozów wapniowych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 35. Do nawozów wapniowych oraz wapniowo-magnezowych, zwanych dalej "nawozami", może być udzielona dotacja, jeżeli:

1) zostały wyprodukowane na terenie kraju z surowców krajowych,

2) spełniają wymagania określone w tabelach nr 18 i 19 w załączniku do ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991), zwanej dalej "ustawą o nawozach i nawożeniu",

3) partia nawozów przygotowana do sprzedaży posiada atest (zaświadczenie) wydany przez Stację Chemiczno-Rolniczą, zwaną dalej "Stacją", lub jej oddziały albo laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań nawozów, na podstawie badania prób nawozów pobranych na terenie miejsca produkcji tych nawozów przez próbobiorcę Stacji lub jej oddziałów albo laboratorium akredytowane, potwierdzający zgodność produkowanego nawozu z wymaganiami, o których mowa w pkt 2; partię nawozu stanowi produkcja dobowa nawozu jednej odmiany lub ilość nieprzekraczająca 2.000 ton,

4) podmiot produkujący nawozy wapniowe z produkcji podstawowej (odmiany - symbole od 01 do 05), wapno kredowe pochodzenia naturalnego - kopalina (odmiany - symbole od 06a do 09a) oraz nawozy wapniowo-magnezowe (odmiany - symbole od 01 do 07) posiada koncesję na wydobycie kopalin (surowców), wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub wyprodukował je z surowców wydobytych z kopalni posiadającej koncesję.

§ 36. 1. Dotacja może być udzielona podmiotowi produkującemu nawozy z produkcji podstawowej (odmiany od 01 do 05), wapno kredowe pochodzenia naturalnego - kopalina (odmiany od 06a do 09a), nawozy wapniowe z pozysku (odmiany od 06 do 09) oraz nawozy wapniowo-magnezowe (odmiany od 01 do 07) po sprzedaży tych nawozów producentom rolnym do stosowania na użytkach rolnych oraz gruntach pod stawami, bezpośrednio albo za pośrednictwem jednostki handlowej, według stawek określonych w załączniku nr 14 do rozporządzenia, na jego wniosek sporządzony według wzoru nr 20 określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona do takiej ilości nawozów, która nie przekracza dawki czystego składnika CaO i MgO w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych oraz gruntów pod stawami, zalecanej przez Stację lub jej oddziały, dla przebadanego areału użytków rolnych oraz gruntów pod stawami w danym gospodarstwie, na podstawie badań zakwaszenia gleb wykonanych w próbkach gleb pobranych bezpośrednio u producentów rolnych przez Stację lub jej oddziały albo laboratorium, które posiada akredytację w tym zakresie.

3. Badania zakwaszenia gleb oraz gruntów pod stawami, dla potrzeb określenia przez Stację lub jej oddziały zalecanej dawki dotowanych nawozów, producent rolny powinien przeprowadzić nie częściej niż raz na 4 lata. Badania są ważne przez 4 lata od daty ich wykonania.

4. Łączna ilość dotowanych nawozów zakupionych przez producenta rolnego w okresie kolejnych 4 lat nie może przekraczać ilości określonej w zaleceniu Stacji lub jej oddziałów, o którym mowa w ust. 2, wydanym na ten sam czteroletni okres.

5. Podmiotowi produkującemu nawozy dotacja nie przysługuje, w trzech kolejnych latach, do nawozów sprzedanych producentom rolnym, którzy zakupili w jednym roku pełną ilość nawozów wynikającą z zalecenia Stacji lub jej oddziałów.

6. Okres 4 lat, o którym mowa w ust. 4 i 5, liczy się od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 37. 1. Podmiot, w celu otrzymania dotacji, o której mowa w § 36 ust. 1, jest zobowiązany do przedłożenia Stacji informacji o przewidywanej wielkości sprzedaży nawozów objętych dotacją i kwoty dotacji w danym roku oraz potwierdzenie z urzędu skarbowego zgłoszenia prowadzonej działalności.

2. Podmiot po sprzedaży nawozów producentom rolnym składa w Stacji lub jej oddziale:

1) fakturę potwierdzającą sprzedaż nawozów producentom rolnym, która zawiera:

a) ilość, typ i odmianę nawozu,

b) kwotę wynikającą z ceny nawozu (bez dotacji) pomnożonej przez ilość sprzedanego nawozu,

c) kwotę dotacji, jaka może być udzielona do sprzedanego nawozu,

d) kwotę, jaką płaci producent rolny za zakupiony nawóz,

e) numer atestu danej partii nawozów, o którym mowa w § 35 pkt 3,

f) numer koncesji, o której mowa w § 35 pkt 4,

2) zaświadczenie lub potwierdzenie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wielkości faktycznie użytkowanych przez producenta rolnego użytków rolnych i gruntów pod stawami,

3) oryginał zalecenia, o którym mowa w § 36 ust. 2,

4) oświadczenie producenta rolnego o ilości zakupionych nawozów liczonych narastająco od dnia 1 stycznia 2002 r.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, podmiot składa do Stacji lub właściwego terytorialnie oddziału Stacji, na terenie którego znajduje się siedziba podmiotu produkującego nawozy, w terminie do 5 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 5 grudnia za grudzień. Stacja lub jej oddział sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są archiwizowane w Stacji lub jej właściwym terytorialnie oddziale.

5. Wniosek, o którym mowa w § 36 ust. 1, Stacja sprawdza merytorycznie, formalnie i rachunkowo oraz przekazuje do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca i do dnia 15 grudnia za grudzień.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podmiotowi wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotu.

§ 38. 1. Środki na wypłatę dotacji, o których mowa w § 36 ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Stacji, po przedłożeniu zbiorczego zapotrzebowania sporządzonego na podstawie wydanych decyzji w okresach miesięcznych.

2. Dotacje są wypłacane do wysokości kwoty dotacji określonej w decyzji, o której mowa w § 37 ust. 6, przez Stację lub właściwy terytorialnie oddział Stacji, na terenie którego znajduje się siedziba podmiotu produkującego nawozy.

3. Podmiot produkujący nawozy składa w Stacji lub jej właściwym terytorialnie oddziale do dnia 31 marca roku następnego rozliczenie kosztów produkcji nawozów, sporządzone według wzorów nr 21-24 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 8

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 39. 1. Podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na:

1) pokrycie kosztów wykonania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej "ustawą o ochronie roślin uprawnych", nakazanych decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

2) pokrycie rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie roślin uprawnych,

3) pokrycie kosztów zwalczania organizmów szkodliwych na podstawie decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o ochronie roślin uprawnych, w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

4) pokrycie kosztów ekspertyz związanych z wyceną czynności, o których mowa w pkt 1, i rzeczywistej szkody, o której mowa w pkt 2,

5) pokrycie kosztów badań organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roślin uprawnych, oraz innych organizmów o znaczeniu międzynarodowym, w celu stwierdzenia zasadności umieszczenia ich na liście organizmów zwalczanych z urzędu,

6) pokrycie kosztów badań gleby i roślin na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, w wysokości określonej w lp. 4 załącznika nr 15 do rozporządzenia.

2. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem".

§ 40. 1. Podmiotowi realizującemu usługi w zakresie:

1) prognozowania i sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych,

2) kontroli jakości środków ochrony roślin,

3) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

4) badań nad techniką stosowania środków ochrony roślin

- może być udzielona na jego wniosek dotacja według stawek określonych w lp. 1-3 i 5 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

2. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor.

§ 41. 1. Podmiotowi realizującemu usługi w zakresie zaprawiania nasion niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej może być na jego wniosek udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów zaprawiania, obejmujących koszt usługi oraz wartość zużytego środka ochrony roślin, według stawek określonych w lp. 6 w załączniku nr 15 do rozporządzenia, jeżeli:

1) nasiona przeznaczone są do siewu w gospodarstwach położonych w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej, wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

2) do zaprawiania nasion zastosowano środek ochrony roślin zalecany do zwalczania śnieci karłowej i zaprawianie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami określonymi w etykiecie - instrukcji stosowania tego środka.

2. Wniosek podmiotu zawierający:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres i potwierdzenie zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej,

2) imię i nazwisko oraz adres producenta rolnego - usługobiorcy i miejsce położenia użytków rolnych,

3) oświadczenie producenta rolnego o wielkości użytków rolnych przeznaczonych dla uprawy pszenicy ozimej,

4) numer i datę faktury, ilość zaprawionych nasion niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej,

5) nazwę środka ochrony roślin, którym zaprawiono nasiona,

6) wyliczenie przysługującej dotacji, wynikającej ze stawki dotacji i masy zaprawionych nasion

- powinien być złożony do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa nie później niż do dnia 15 listopada, zaakceptowany i sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

3. Wykonanie usług, o których mowa w ust. 1, powinno być potwierdzone fakturą zawierającą:

1) wartość usługi ogółem, w tym wartość zużytego środka ochrony roślin,

2) kwotę przysługującej dotacji,

3) kwotę, jaką płaci producent rolny.

4. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor.

§ 42. 1. Podmiotowi upoważnionemu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, na podstawie art. 38 ust. 1 lit. f) ustawy o ochronie roślin uprawnych, realizującemu usługi w zakresie zakwalifikowania środków ochrony roślin pod względem ich toksyczności dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych, na jego wniosek może być udzielona dotacja za zaklasyfikowanie w zakresie toksyczności środka ochrony roślin, według stawek określonych w lp. 7 w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

2. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji podmiotowi wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 43. 1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o ochronie roślin uprawnych, do prowadzenia badań może być udzielona dotacja na jego wniosek sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa według stawek określonych w załączniku nr 16 do rozporządzenia za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych będących w użytkowaniu rolników do wykonywania zabiegów ochrony roślin.

2. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje Główny Inspektor.

§ 44. Środki na wypłatę dotacji, o których mowa w § 39-41 i 43, przekazuje minister właściwy do spraw rolnictwa Głównemu Inspektorowi na podstawie sporządzonego zestawienia wydanych decyzji.

Rozdział 9

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 45. 1. Podmiotowi, który pod kontrolą:

1) realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi, poświadczony pozytywnym wynikiem zawartym w protokole z kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności,

2) wytwarza w ekologicznym gospodarstwie rolnym produkty rolnictwa ekologicznego poświadczone certyfikatem zgodności, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą do kontroli i wydawania certyfikatów zgodności, przysługuje dotacja:

a) do 1 ha uprawy ekologicznej, według stawek określonych w załączniku nr 17 do rozporządzenia, za każdy hektar uprawy ekologicznej w gospodarstwie do 50 ha upraw ekologicznych; dla powierzchni od 50 do 100 ha upraw ekologicznych stawki dotacji obniża się o 50 %, a dla powierzchni powyżej 100 ha dotacja nie przysługuje,

b) na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw na zgodność prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, według stawek określonych w załączniku nr 18 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dotację, o której mowa w ust. 1, zawierający:

1) numer i datę protokołu z kontroli gospodarstwa ekologicznego lub certyfikatu wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,

2) rodzaj i wielkość powierzchni kontrolowanych upraw ekologicznych,

3) datę kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1,

podmiot składa do Stacji Chemiczno-Rolniczej nie później niż do dnia 31 października, która sprawdza je pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

3. Dyrektor Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzielenie dotacji, sporządza zbiorcze zestawienie i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji podmiotom, których wnioski zostały uprzednio zaakceptowane i uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 3. Stacja Chemiczno-Rolnicza wypłaca dotacje podmiotom.

Rozdział 10

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 46. Podmiotowi, wykonującemu usługi w zakresie monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu, na jego wniosek może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych usług, według stawek określonych w załączniku nr 19 do rozporządzenia.

§ 47. Decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 48. Podmiotowi na jego wniosek, który przedłożył odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo wojewodzie do dnia 31 stycznia 2002 r., ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2002 na dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, może być udzielona i wypłacona dotacja należna za zadania wykonane w 2001 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 2001 r., jeżeli nie były one sfinansowane ze środków 2001 r.

§ 49. 1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego przez: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podmioty prowadzące hodowlę roślin, podmioty realizujące zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych, podmioty prowadzące sady nasienne, sady i plantacje elitarne, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski, Stację Chemiczno-Rolniczą - chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia określają inne terminy rozliczenia.

2. Podmioty otrzymujące dotacje są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji i odrębnej ewidencji wykorzystania dotacji.

3. Kwoty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bieżący:

1) wydatków - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym dotacja została udzielona,

2) dochodów - właściwej części budżetu państwa, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) dochodów budżetu państwa - odpowiednio we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej.

4. Zwrot dotacji, o których mowa w ust. 3, regulują odrębne przepisy.

5. Odsetki, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek bieżący dochodów właściwej części budżetu państwa.

§ 50. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji (Dz. U. Nr 35, poz. 401 i Nr 108, poz. 1154 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 468 i Nr 128, poz. 1431).

§ 51. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dotacji udzielanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 52. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. (poz. 595)

Załącznik nr 1

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

I. Punkty i stawki dotacji na dofinansowanie hodowli roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

1. Ważne gospodarczo gatunki roślin rolniczych i ogrodniczych określa tabela nr 1.

2. Liczbę programów objętych dotowaniem w poszczególnych gatunkach roślin określa tabela nr 1.

3. Znaczenie gospodarcze gatunków roślin w określa tabela nr 1.

Dla każdego gatunku wylicza się współczynnik znaczenia gospodarczego (WZG) wg wzoru:

4. Wycena programów hodowlanych:

1) zgodność realizowanego kierunku hodowli z potrzebami gospodarki narodowej

- od 0 do 5 punktów,

a zwłaszcza:

- hodowla odmian uwzględniająca podniesienie jakości (hodowla jakościowa),

- hodowla odmian przystosowanych do nowych technologii produkcji,

- hodowla odmian uwzględniająca wymogi ochrony środowiska (hodowla odpornościowa),

2) wiarygodność podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu hodowlanego - od 0 do 30 punktów łącznie,

w tym:

a) rośliny rolnicze, warzywnicze i sadownicze - od 0 do 10 punktów:

- rośliny rolnicze: udział odmian podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2001 r. (w procentach) w powierzchni zakwalifikowanej danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie,

- rośliny warzywnicze: wartość sprzedaży materiału siewnego własnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2001 r. w stosunku do ogólnej wartości sprzedaży materiału siewnego danego gatunku w roku poprzedzającym dofinansowanie w jednostkach objętych dofinansowaniem,

- rośliny sadownicze: udział drzewek i sadzonek poszczególnych odmian pozostających w rejestrze w dniu 31 grudnia 2001 r. w stosunku do ogólnej liczby drzewek i sadzonek danego gatunku zakwalifikowanych w roku poprzedzającym dofinansowanie,

b) procentowy udział wartości opłaty hodowlanej uzyskanej przez dany podmiot w roku poprzedzającym dofinansowanie w stosunku do ogólnej wartości opłat hodowlanych uzyskanych przez wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie hodowli danego gatunku - od 0 do 15 punktów,

c) udział środków własnych w finansowaniu kosztów hodowli roślin poniesionych w okresie 3 ostatnich lat - od 0 do 5 punktów,

3) zaawansowanie prac hodowlanych mierzone liczbą rodów w doświadczeniach rejestrowych w dniu 31 grudnia 2001 r. - od 0 do 5 punktów,

4) posiadana kadra twórców odmian (na podstawie ich udziału w tworzeniu odmian w procentach) - od 0 do 5 punktów,

5) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie dotyczącym wnioskowanego programu hodowlanego - od 0 do 5 punktów.

5. Punkt przeliczeniowy ustala się jako procentowy udział wycenionego programu zgodnie z ust. 4 w łącznej sumie punktów dla programów w ramach danego gatunku.

6. Wartość jednego punktu stanowi iloraz kwoty dotacji i sumy punktów przeliczeniowych dla gatunków wymienionych w tabeli nr 1.

7. Stawka dotacji za jeden punkt wynosi 5.510 zł

Tabela nr 1

Gatunek

Liczba programów

Znaczenie gospodarcze gatunku w

1

2

3

1. pszenica ozima

7

102

2. pszenica jara

2

32

3. żyto ozime

3

60

4. pszenżyto ozime

2

47

5. jęczmień jary

4

59

6. jęczmień ozimy

2

12

7. owies

3

30

8. kukurydza

2

40

9. burak cukrowy

1

58

10. ziemniak

2

174

11. rzepak

1

45

12. groch siewny

2

20

13. łubin żółty

2

12

14. łubin wąskolistny

2

12

15. bobik niskotaninowy

1

6

16. koniczyna łąkowa

1

11

17. kostrzewa łąkowa

3

8

18. życica trwała

3

8

19. życica wielokwiatowa

2

5

20. tymotka łąkowa

3

5

21. festulolium

1

3

22. wiechlina łąkowa

1

5

23. kostrzewa czerwona

1

4

24. trawy gazonowe

2

14

25. mak

1

4

26. len, konopie

1

2

27. chmiel

1

2

28. kapusta biała

2

18

29. pomidor gruntowy

3

17

30. pomidor pod osłony

2

7

31. ogórek gruntowy

4

28

32. marchew

3

28

33. cebula

3

28

34. burak ćwikłowy

2

11

35. fasola szparagowa

2

13

36. fasola na suche nasiona

2

5

37. pietruszka

1

2

38. seler

2

3

39. groch

3

15

40. sałata

1

1

41. jabłoń

1

9

42. wiśnia

1

6

43. śliwa

1

6

44. porzeczka czarna

1

6

45. malina

1

5

46. agrest

1

2

47. truskawka

1

7

48. podkładki dla drzewiastych gatunków roślin sadowniczych

1

3

ŁĄCZNIE

94

1.000

II. Stawki dotacji za zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin

Lp.

Nazwa zadania z zakresu wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli

Stawki dotacji w złotych

1

2

3

1

Wyprowadzenie form pszenicy ozimej i jarej odpornych na fusariozy kłosa

120.000

2

Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze o dobrych cechach jakościowych

198.000

3

Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnej na zakwaszenie gleby

70.000

4

Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej o wysokiej odporności na mróz i suszę jako cech warunkujących wysoką produktywność

140.000

5

Charakterystyka molekularna restorerów żyta i jej wykorzystanie do wytwarzania nowych linii z genami przywracającymi płodność u żyta

230.000

6

Poszukiwanie form pszenżyta ozimego o wysokiej odporności na porastanie

140.000

7

Pszenżyto tetraploidalne jako źródło zmienności dla pszenżyta heksaploidalnego

65.000

8

Wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenżyta heksaploidalnego o skróconym źdźble, odpornego na Septoria nodorum

120.000

9

Wytworzenie linii męskosteryjnych do hodowli heterozyjnych mieszańców F1 pszenżyta heksaploidalnego

71.000

10

Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej jakości browarnej

130.000

11

Wytworzenie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową

87.000

12

Występowanie chorób wirusowych u jęczmienia, źródła odporności, opracowanie skutecznych metod selekcji

80.000

13

Wykorzystanie gatunków tetraploidalnych w poszerzaniu genetycznej zmienności owsa

60.000

14

Wykorzystanie elektroforetycznych markerów białkowych do oceny wyrównania i odrębności materiałów hodowlanych pszenżyta, pszenicy, jęczmienia i żyta

129.000

15

Opracowanie metodyki wytwarzania linii wsobnych kukurydzy techniką podwojonych haploidów

70.000

16

Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy odpornych na fuzariozę łodyg i ziarna oraz na plamistość liści

65.000

17

Identyfikacja materiałów wyjściowych do hodowli ziemniaka wyróżniających się wybranymi cechami jakości i odporności

200.000

18

Tworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa spożywczego

130.000

19

Synteza średniowczesnych tetraploidalnych form rodzicielskich ziemniaka o różnych kierunkach użytkowania

130.000

20

Ocena wybranych genotypów ziemniaka jako materiału wyjściowego dla hodowli odmian przydatnych dla przetwórstwa

45.000

21

Wyprowadzenie materiałów wyjściowych do hodowli maku o wysokiej zawartości tebainy niezawierających morfiny

15.000

22

Wytwarzanie linii podwojonych haploidów

45.000

23

Wytwarzanie niskoglukozynolanowych homozygotycznych restorerów komponentów do hodowli odmian mieszańcowych zrestorowanych

60.000

24

Wytwarzanie homozygotycznych linii z genem restorerem oraz testowanie materiałów roślinnych do hodowli mieszańcowej na obecność sterylnej cytoplazmy typu ogura przy pomocy markera PCR-SCAR

91.000

25

Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli maku wysokomorfinowego i białonasiennego z markerem kwiatu

15.000

26

Wytwarzanie materiałów wyjściowych buraka cukrowego do hodowli odmian tolerancyjnych na chwościk (Cercospora beticola)

68.000

27

Opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlanej metodyki uzyskiwania dihaploidów buraka cukrowego

68.000

28

Występowanie rizomanii buraka cukrowego, źródła odporności i opracowanie skutecznych metod selekcji

69.000

29

Pozyskiwanie i wstępna ocena materiałów wyjściowych w życicy trwałej, wiechlinie łąkowej i kostrzewie czerwonej dla potrzeb hodowli odmian traw gazonowych, oraz w wiechlinie łąkowej - typ pastewny

68.000

30

Poszukiwanie źródeł odporności na antraknozę łubinu

58.000

31

Możliwości poprawy sztywności łodygi u grochu

65.000

32

Wytworzenie źródeł genetycznych niskotaninowego bobiku odpornego na askochytozę i pleśń czekoladową oraz grochu siewnego odpornego na askochytozy

98.000

33

Hodowla linii pomidora z odpornością na bakteryjną plamistość (Pseudomonas syringae pr.tomato)

98.900

34

Wyprowadzenie linii ogórka gruntowego tolerancyjnego na obniżone temperatury, z uwzględnieniem odporności na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych

111.800

35

Wykorzystanie haploidów do otrzymania homozygotycznych materiałów wyjściowych w hodowli odpornościowej kapusty

90.000

36

Uzyskanie nośników odporności na mączniaka rzekomego cebuli (Peronospora destructor) oraz chwościka u buraka ćwikłowego (Cercospora beticola)

80.000

37

Opracowanie i wykorzystanie markerów DNA w tworzeniu materiałów wyjściowych dla hodowli wybranych gatunków warzyw: pomidor, fasola

110.000

38

Uzyskanie linii fasoli zwyczajnej o podwyższonej tolerancji na chłody

70.000

39

Badanie nad odpornością grochu siewnego ogrodowego na porażenie grzybem Mycosphaerella pinodes

77.506

40

Wytworzenie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej odmian jabłoni odpornych i mało podatnych na groźne patogeny (parch i mączniak jabłoni, zaraza ogniowa) o dobrej jakości owoców (smak, aromat oraz podwyższonej zawartości ekstraktu, witaminy C i kwasowości)

85.600

41

Hodowla klonów porzeczki czarnej (Ribes nigrum) odpornych na wielkopąkowca i wirusa rewersji

67.200

III. Stawki dotacji za zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin

Lp.

Nazwa zadania z zakresu ochrony zasobów genowych

Stawki dotacji w złotych

1

2

3

1

Ocena zróżnicowania genetycznego w zasobach genowych marchwi

17.000

2

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej

41.000

3

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli

20.500

4

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych

19.000

5

Gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych

Prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka

Koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych

815.000

6

Prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin

145.000

7

Gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju

80.500

8

Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych

277.000

9

Gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu

126.500

10

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących

159.000

11

Gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi

38.000

12

Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych

Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni

68.000

13

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli

74.250

14

Gromadzenie, wytwarzanie i ocena materiałów kolekcyjnych ziemniaków na poziomie diploidalnym

24.000

15

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych

40.000

16

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich

29.500

IV. Stawka dotacji na prowadzenie sadów i materiału szkółkarskiego

1) sadów nasiennych w wieku do dwóch lat 4.026 zł/ha

2) sadów nasiennych w wieku powyżej dwóch lat 1.503 zł/ha

3) sadów i plantacji elitarnych 7.987 zł/ha

4) wyjściowego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych:

a) uwalnianych od chorób wirusowych 1.342 zł za odmianę

b) wolnych od chorób wirusowych 688 zł za odmianę

V. Stawki dotacji na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego:

1) wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym nabywcy:

a) 10 zł - za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych i mieszanek zbóż jarych zbytych do dnia 15 maja 2002 r. i zbóż ozimych zbytych od dnia 1 sierpnia 2002 r. do dnia 31 października 2002 r.,

b) 20 zł - za 100 kg nasion pszenicy ozimej zaprawionych środkami ochrony roślin zalecanymi do zwalczania śnieci karłowej, zbytych od dnia 15 sierpnia 2002 r. do dnia 31 października 2002 r., pod warunkiem że materiał ten przeznaczony jest do siewu w gospodarstwach wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i położonych w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej,

c) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 31 maja 2002 r. oraz zbytych od dnia 1 września 2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r.,

d) 30 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka zbytych od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 31 maja 2002 r. oraz zbytych od dnia 1 września 2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r., odpornych na agresywne patotypy raka ziemniaka - porażające odmiany odporne na rozpowszechniony patotyp raka ziemniaka D1 (1), pod warunkiem, że materiał ten kierowany jest do gospodarstw wskazanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin, położonych na terenach porażonych oraz zagrożonych porażeniem (tj. w strefie bezpieczeństwa),

2) sprzedanego lub zakupionego i przeznaczonego do dalszego rozmnażania:

a) 10 zł - za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych zbytych do dnia 15 maja 2002 r. oraz zbóż ozimych zbytych od dnia 1 sierpnia 2002 r. do dnia 31 października 2002 r.,

b) 8 zł - za 100 kg sadzeniaków ziemniaka, zbytych od dnia 1 lutego 2002 r. do dnia 31 maja 2002 r. oraz zbytych od dnia 1 września 2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r.,

c) za 100 kg nasion traw:

- 70 zł - rajgrasu,

- 90 zł - kostrzewy i kupkówki,

- 110 zł - pozostałych gatunków

zbytych do dnia 30 września 2002 r.,

d) 200 zł - za 100 kg nasion koniczyny białej zbytych do dnia 30 czerwca 2002 r.,

e) 40 zł - za 100 kg nasion łubinu zbytych do dnia 31 maja 2002 r.

VI. Wysokość stawki dotacji na prowadzenie prac badawczo-doświadczalnych wymienionych w § 5 rozporządzenia ustala się do 135 zł za 1 punkt.

VII. Sposób ustalania dotacji na działalność badawczo-doświadczalną realizowaną przez gospodarstwa pomocnicze Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) lub zlecanych do wykonania innym wykonawcom

1. Dotację D stanowi suma wartości prowadzonych doświadczeń D = SW.

2. Wartość doświadczenia W stanowi iloczyn punktów przypisanych temu doświadczeniu i stawki indywidualnej ustalonej przez COBORU: W = P x Si

3. Każde doświadczenie ma przypisaną liczbę punktów P wynikającą z jego praco- i materiałochłonności, a każdy punkt stawkę w złotych.

4. Zmiana liczby odmian w doświadczeniu o ± 15 % nie jest podstawą do korekty przypisanej doświadczeniu pierwotnie liczby punktów.

5. Sposób obliczania punktów - ogólną liczbę punktów P danego doświadczenia stanowi: suma punktów jego pracochłonności Pr i punktów materiałochłonności Pm, czyli:

P = Pr + Pm

I. Punktowanie pracochłonności doświadczeń

Pracochłonność doświadczenia wyraża się formułą:

Pr = Pt + Pf

gdzie:

Pt - oznacza punkty za pracochłonność "techniczną",

Pf - oznacza punkty za pracochłonność "fizyczną",

O liczbie punktów obu rodzajów pracochłonności doświadczenia decydują następujące czynniki:

N - przeliczeniowa liczba poletek w doświadczeniu,

PP - wielkość "brutto" poletka w doświadczeniu,

C - zakres zabiegów polowych,

D - zakres badań i obserwacji.

Oznaczając liczbę punktów przypisanych poszczególnym czynnikom doświadczenia odpowiednio: PtN, PtPP, PtC, PtD, PfN, PfPP, PfC, PfD, liczbę punktów z tytułu pracochłonności "technicznej" doświadczenia Pt oznacza się wzorem:

a liczbę punktów z tytułu pracochłonności "fizycznej" doświadczenia Pf oznacza się wzorem:

Metody i kryteria punktowania poszczególnych czynników:

N - przeliczeniowa liczba poletek w doświadczeniu

Wyraża się wzorem:

N = v(r+1) - dla doświadczeń 1-czynnikowych

N = v(0,9xb) (r+1) - dla doświadczeń 2-czynnikowych

N = v(0,9xb) (0,8xc) (r+1) - dla doświadczeń 3-czynnikowych

gdzie:

v - liczba odmian (pierwszy czynnik),

b - liczba wariantów drugiego czynnika,

c - liczba wariantów trzeciego czynnika,

r - liczba powtórzeń.

Liczbę punktów PtN i PfN przypisanych poszczególnym wielkościom N określa tabela 1.

PP - Wielkość poletka w doświadczeniu

Dla danego doświadczenia przyjmuje się obowiązującą aktualnie w metodyce doświadczeń powierzchnię poletka "brutto". Przypisaną jej liczbę punktów PtPP i PfPP określa tabela 1.

C - Zakres zabiegów polowych

Biorąc pod uwagę wykonywane w doświadczeniu zabiegi związane głównie z: siewem (ręczny, maszynowy, punktowy, rzędowy, ewentualnie przygotowanie rozsady), pielęgnacją (opryski, przerywka, redlenie, nawożenie i inne) oraz zbiorem (maszynowy, ręczny indywidualny, rośliny cienko- grubołodygowe) podzielono gatunki na 18 grup (w przypadku niektórych gatunków warzyw i roślin ozdobnych o wielokrotnych zbiorach i znacznie większej liczbie zabiegów pielęgnacyjnych wprowadzono wyższe grupy). Zaszeregowanie gatunków do poszczególnych grup określa tabela 2, natomiast przypisaną dla każdej grupy liczbę punktów PtC i PfC określa tabela 1.

D - Zakres badań i obserwacji

W obowiązującej metodyce każdego doświadczenia podany jest zestaw badań i obserwacji, które należy wykonać w trakcie wegetacji i zbioru. Stopień utrudnienia przy wykonywaniu każdej obserwacji (badania) zbonitowano trójstopniową skalą punktową:

- obserwacje łatwe - 1 punkt (na przykład: data i ocena niektórych faz rozwojowych, długość okresu wegetacji),

- obserwacje średnio trudne - 2 punkty (na przykład: choroby - ocena, wysokość roślin - pomiar, wyleganie - ocena),

- obserwacje trudne - 3 punkty (na przykład: niektóre choroby - bonitacja bądź pomiar, większość badań i obserwacji przewidzianych przy zbiorze doświadczenia).

Przypisując każdej obserwacji (badaniu) określonego doświadczenia liczbę punktów tej skali otrzymujemy sumę tzw. punktów "małych", według której doświadczenia skategoryzowano następująco:

kategoria:

1:

do 30 punktów

10:

121 - 145 punktów

2:

31 - 40 punktów

11:

146 - 170 punktów

3:

41 - 50 punktów

12:

171 - 200 punktów

4:

51 - 60 punktów

13:

201 - 230 punktów

5:

61 - 70 punktów

14:

231 - 265 punktów

6:

71 - 80 punktów

15:

266 - 300 punktów

7:

81 - 90 punktów

16:

301 - 330 punktów

8:

91 - 100 punktów

17:

331 - 365 punktów

9:

101 - 120 punktów

18:

powyżej - 365 punktów

Każda kategoria doświadczeń przypisuje odpowiednią liczbę punktów "dużych" PtD i PfD. Są one podane w tabeli 1.

Każde dalsze zwiększenie sumy punktów "małych" dla zespołu badań i obserwacji o 30 powiększa liczbę kategorii o 1, a liczbę punktów "dużych" PtD o 3 oraz PfD o 1.

Zaszeregowanie poszczególnych doświadczeń do odpowiednich kategorii określa tabela 2.

II. Punktowanie materiałochłonności doświadczeń

Na ogólną materiałochłonność doświadczenia składają się koszty materiałowe, energia, paliwa, usługi, podatki i inne.

1. Naliczanie punktów materiałochłonności Pm dla doświadczeń z roślinami w gruncie.

gdzie:

Q1 - powierzchnia doświadczenia w arach,

k1 - empirycznie ustalony współczynnik w wysokości 3,34,

v, b, c, r, PP - zdefiniowano w części I.

2. Naliczanie punktów materiałochłonności Pm dla doświadczeń z roślinami pod osłonami

Pm = Q2 x M x k2

Q2 = v x b x r x PP

gdzie:

Q2 - powierzchnia doświadczenia w m2

M - czasokres (w miesiącach) zajmowania przez doświadczenie powierzchni Q2 pod osłonami

k2 - empirycznie ustalony współczynnik w wysokości 0,5

3. Naliczanie punktów materiałochłonności Pm dla badań fizjologicznych odmian zbóż, rzepaku i traw.

Pm = v x b x r x k3

gdzie:

k3 - empirycznie ustalony współczynnik w wysokości 0,13.

4. Naliczanie punktów dla badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian. Badane gatunki - taksony dzieli się na 7 grup "kosztochłonności". Ich zaszeregowanie do poszczególnych grup określa tabela 3. Pm na 1 poletko w grupach wynosi:

1 - 1,5 punktu

5 - 3,5 punktu

2 - 2 punkty

6 - 5,5 punktu

3 - 2,5 punktu

7 - 8 punktów

4 - 3 punkty

 

5. Pm dla badań wartości siewnej nasion na 1 oznaczenie wynosi:

zdolność kiełkowania

- 0,005 punktu przeliczeniowego

masa 1.000 nasion

- 0,003 punktu przeliczeniowego

pełna analiza nasion buraków cukrowych i pastewnych

- 0,05 punktu przeliczeniowego

jednokiełkowość buraków cukrowych i pastewnych

- 0,02 punktu przeliczeniowego

ploidalność buraków cukrowych i pastewnych

- 0,02 punktu przeliczeniowego

6. Pm dla badań meteorologicznych wynosi 0,005 punktu za jednostkę obserwacyjną. Jednostką obserwacyjną jest jednostkowy pomiar lub obserwacja zjawiska meteorologicznego albo jego skutku wykonywany na posterunku meteorologicznym z częstotliwością i w sposób określony w "Instrukcji do prowadzenia obserwacji meteorologicznych w stacjach doświadczalnych oceny odmian - 1992".

7. Naliczanie ogólnej liczby punktów P dla doświadczeń sadowniczych oblicza się według wzoru:

P = Q x Sn

Q = v x b x c x r x PP x Sn

gdzie:

Q - powierzchnia doświadczenia w m2

v, b, c, r, PP - zdefiniowano w części I.

Sn - empirycznie ustalony współczynnik, który wynosi:

- dla doświadczeń z drzewami owocowymi w I-III roku: S1 - 0,040

- dla doświadczeń z drzewami owocowymi w IV i dalszych latach: S2 - 0,070

- dla doświadczeń z krzewami jagodowymi w I roku: S3 - 0,035

- dla doświadczeń z krzewami jagodowymi w II roku: S4 - 0,045

- dla doświadczeń z krzewami jagodowymi w III roku: S5 - 0,090

- dla doświadczeń z truskawką w I roku: S6 - 0,035

- dla doświadczeń z truskawką w II i dalszych latach: S7 - 0,065

8. Pm dla badań chemiczno-technologicznych w Centralnym Laboratorium Oceny Odmian ustala się liczbę punktów na jedną analizę:

Lp

Nazwa analizy

Liczba punktów przeliczeniowych na 1 analizę

1

2

3

1

Azot ogólny

0,23

2

Białko właściwe

0,68

3

Tłuszcze

0,12

4

Włókno

0,30

5

Strawność

0,45

6

Solanina

1,08

7

Cukry

0,65

8

Morfina

0,62

9

Nikotyna

0,48

10

Alkaloidy

0,48

11

Tanina

0,36

12

Kapsaicyna

0,54

13

Saponiny

0,36

14

Popiół

0,06

15

Rozgotowywanie nasion

0,08

16

Olejki eteryczne

0,54

17

Liczba opadania

0,46

18

Gęstość ziarna

0,05

19

Szklistość ziarna

0,05

20

Próbny przemiał

0,79

21

Barwa mąki

0,05

22

Popiołowość mąki

0,48

23

Wskaźnik sedymentacji

0,50

24

Farinogram

0,73

25

Ekstensogram

0,73

26

Próbny wypiek

0,98

27

Amylogram

0,42

28

Celność ziarna

0,05

29

Energia kiełkowania

0,15

30

Słodowanie

3,56

31

Liczba Kolbacha

0,40

32

Ekstraktywność

0,96

33

Barwa brzeczki

0,05

34

Siła diastyczna

2,00

35

Lepkość brzeczki

0,05

36

Stopień ostatecznego odfermentowania

1,42

37

Analiza technologiczna lnu

8,00

38

Analiza technologiczna chmielu

3,50

39

Elektroforeza: zbóż, kukurydzy, traw

0,72

40

Analiza jakościowa buraka

0,15

41

Wartość przetwórcza ziemniaka

1,14

42

Witamina C

0,42

43

B-karoten

0,42

44

Kwasowość ogólna

0,12

45

Cukry w warzywach

0,81

46

Azotany

0,62

47

Betanina

0,62

48

Gluten

0,35

49

Glukozynolany - metodą HPLC

0,60

50

Udział kwasów tłuszczowych

0,60

51

Glukozydy cyjanogenne

1,15

52

Alkaloidy w trawach

0,72

53

Sucha masa w warzywach

0,10

Tabela 1

Punktowanie poszczególnych czynników pracochłonności

N-przeliczeniowa liczba poletek

PP-wielkość poletka

C-zabiegi polowe

D-badania i obserwacje

liczba

Przypisana liczba punktów

m2

Przypisana liczba punktów

grupa gatunków

przypisana liczba punktów

kategoria doświadczeń

przypisana liczba punktów

PtN

PfN

PtPP

PfPP

PtC

PfC

PtD

PfD

-20

1

3

do 10

1,1

2

1

2

3

1

3

2

21-35

2

6

11-25

1,2

4

2

3

6

2

6

3

36-50

3

9

powyżej 26

1,3

6

3

4

9

3

9

4

51-65

4

12

     

4

5

12

4

12

5

66-80

5

15

     

5

6

15

5

15

6

81-95

6

18

     

6

7

18

6

18

7

96-110

7

21

     

7

8

21

7

21

8

111-125

8

24

     

8

9

24

8

24

9

126-140

9

27

     

9

10

27

9

27

10

141-155

10

30

     

10

11

30

10

30

11

156-170

11

33

     

11

12

33

11

33

12

171-185

12

36

     

12

13

36

12

36

13

186-200

13

39

     

13

14

39

13

39

14

201-215

14

42

     

14

15

42

14

42

15

216-230

15

45

     

15

16

45

15

45

16

231-245

16

48

     

16

17

48

16

48

17

246-260

17

51

     

17

18

51

17

51

18

261-300

18

54

     

18

19

54

18

54

19

301-340

19

57

                 

341-380

20

60

                 

381-420

21

63

                 

powyżej 421

22

66

                 

Tabela 2

Grupy (C - zabiegi polowe) i kategorie (D - badania i obserwacje), do których zaszeregowano poszczególne doświadczenia

Grupy roślin,

Gatunek/doświadczenie

Czynnik

C

D

S - Rozmnożenie rodów zbóż

2

1

Gatunki zimujące

   

S - zimotrwałość (skrzynia, nasyp)

3

2

S - pleśń śniegowa - pole

3

4

S - pleśń śniegowa - chłodnia

1

2

S - mrozoodporność (chłodnia)

2

2

Zboża ozime

   

P, R, A - podstawowe

2

4

Z - porejestrowe proste

2

4

M - porejestrowe proste, z ograniczonym zakresem badań

2

3

P, R - technologia na jakość

3

4

S - ocena postępu genetycznego

3

5

S - herbicydy

2

2

S - monokultura

2

4

K - porejestrowe czynnikowe

3

3

L - porejestrowe czynnikowe poszerzone

3

4

C - podstawowe czynnikowe

3

4

Zboża jare

   

P, R, A - podstawowe

2

3

Z - porejestrowe proste

2

3

M - porejestrowe proste, z ograniczonym zakresem badań

2

2

P, R - technologia na jakość

3

3

S - technologia uprawy

2

3

S - niskie pH

1

1

S - reakcja na suszę

1

1

S - gęstość siewu

2

3

S - porastanie

1

1

S - zamieszanie nasion

1

1

S - górskie

6

5

K - porejestrowe czynnikowe

3

2

L - porejestrowe czynnikowe poszerzone

3

4

C - podstawowe czynnikowe

3

3

Kukurydza

   

P, R - w uprawie na ziarno

10

5

Z - porejestrowe proste w uprawie na ziarno

10

5

P, R - w uprawie na kiszonkę

10

5

Z - porejestrowe proste w uprawie na kiszonkę

10

5

C - podstawowe czynnikowe

11

5

Burak cukrowy

   

P, R - podstawowe

10

5

Z - porejestrowe proste

10

5

S - pośpiechy

10

2

K - porejestrowe czynnikowe

11

5

Burak pastewny

   

P, R - podstawowe

10

5

Z - porejestrowe proste

10

5

S - pośpiechy

10

2

Ziemniak

   

P, R - bardzo wczesne

8

8

Z - bardzo wczesne porejestrowe proste

8

8

Z - wczesne porejestrowe proste

7

6

P, R - wczesne

7

6

P, R - średniowczesne

7

6

Z - średniowczesne porejestrowe proste

7

6

P, R - średniopóźne

7

6

Z - średniopóźne porejestrowe proste

7

6

P, R - późne

7

6

Z - późne porejestrowe proste

7

6

S - mechaniczne uszkodzenia

5

3

S - ocena konsumpcyjna

7

3

S - górskie

8

6

S - porażenie zarazą ziemniaka

7

1

S - odporność na wirusy, grzyby, bakterie - pole

8

5

S - trwałość przechowywania - laboratorium

8

5

S - odporność na wirusy, PSTV - laboratorium

13

11

S - odporność na grzyby, bakterie - laboratorium

11

11

S - frytki i chipsy - laboratorium

7

7

S - rozmnożenie rodów ziemniaka

7

1

Z - rozmnożenie rodów ziemniaka do doświadczeń porejestrowych

7

1

S - rozmnożenie rodów ziemniaka w źródłach infekcji

7

1

Rzepak ozimy, rzepik

   

P, R - podstawowe

6

6

Z - porejestrowe proste

6

6

P - podstawowe z poszerzonym zakresem badań

6

7

S - mrozoodporność - pole

6

8

S - choroby grzybowe - pole

6

8

K - porejestrowe czynnikowe

8

3

C - podstawowe czynnikowe

7

6

Rzepak jary, rzepik

   

P, R, A - podstawowe

5

6

Z - porejestrowe proste

5

6

Gorczyca biała, sarepska

   

P, R - podstawowe

6

3

Len włóknisty, oleisty

   

P, R - podstawowe

10

6

S - Fusarium - pole

12

3

Konopie

   

P, R - podstawowe

9

5

Mak

   

P, R - podstawowe

8

4

Rzodkiew oleista

   

P, R - podstawowe

8

4

Słonecznik

   

P, R - proste

8

4

Tytoń

   

P, R, A - Virginia

12

11

P, R, A - Burley

11

11

P, R, A - Kentucky

10

11

P, R, A - Mocny Skroniowski

9

11

P, R, A - Puławski

9

11

P, R, A - Cygarowy

11

11

Chmiel

   

R - podstawowe - I rok

25

7

R - następne lata

18

7

Facelia błękitna

   

R - podstawowe

3

3

Kapusta pastewna

   

R - podstawowe

9

5

Kminek zwyczajny

   

R - podstawowe

5

2

Bobik

   

R - podstawowe - nasiona

5

4

Z - porejestrowe proste

5

4

Groch siewny

   

R - gleby dobre - nasiona

6

7

Z - porejestrowe proste - gleby dobre na nasiona

6

7

R - gleby lżejsze - nasiona

6

6

Z - porejestrowe proste - gleby lżejsze na nasiona

6

6

R, A - podstawowe - na zielonkę

4

3

K - porejestrowe czynnikowe

7

7

C - podstawowe czynnikowe

7

7

Łubin wąskolistny

   

R, A podstawowe na nasiona z ochroną

8

5

R, A - podstawowe na nasiona bez ochrony

6

5

Z - porejestrowe proste

6

5

R - podstawowe na zielonkę

3

3

R - podstawowe na zielonkę z ochroną

4

3

Łubin żółty, biały

   

R, A - podstawowe na nasiona z ochroną

8

4

R, A - podstawowe na nasiona bez ochrony

6

4

Z - porejestrowe proste

6

4

R - podstawowe na zielonkę

3

3

R - podstawowe na zielonkę z ochroną

4

3

Soja

   

R, A - podstawowe na nasiona

6

4

Strączkowe

   

S - choroby fuzaryjne - pole z ochroną

8

4

S - wczesny zbiór zielonki

4

3

Wyka kosmata, siewna

   

R, A - podstawowe na nasiona

5

4

R - podstawowe na zielonkę

3

3

Koniczyna łąkowa (czerwona), szwedzka, perska, krwistoczerwona

   

R, A - polowe - I rok

6

4

R, A - następne lata bez wysyłki prób

5

10

R, A - następne lata z wysyłką prób

5

12

R, A - łąkowe - I rok

6

5

R, A - następne lata bez wysyłki prób

5

15

R, A - następne lata z wysyłką prób

5

17

R, A - na nasiona I rok i następne

4

4

R, A - górskie - I rok

6

4

R, A - następne lata bez wysyłki prób

5

10

R, A - następne lata z wysyłką prób

5

12

Koniczyna biała

   

R, A - łąkowe - I rok

6

6

R, A - następne lata bez pobierania prób

5

10

R, A - następne lata z pobieraniem prób

5

12

R, A - pastwiskowe - I rok

6

5

R, A - następne lata bez pobierania prób

7

15

R, A - następne lata z pobieraniem prób

7

17

S - na glebach organicznych

6

5

S - następne lata bez pobierania prób

7

15

S - następne lata z pobieraniem prób

7

17

S - na nasiona

4

4

Lucerna, esparceta, komonica zwyczajna

   

R, A - podstawowe - pole I rok

6

4

R, A - następne lata bez pobierania prób

5

10

R, A - następne lata z pobieraniem prób

5

12

S - na nasiona

4

4

Trawy

   

R, A, Z - polowe - I rok

6

3

R, A, Z - następne lata bez pobierania prób

5

8

R, A, Z - następne lata z pobieraniem prób

5

9

R, A - łąkowe - I rok

6

3

R, A - następne lata bez pobierania prób

5

9

R, A - następne lata z pobieraniem prób

5

10

R, A - pastwiskowe - I rok

6

3

R, A - następne lata bez pobierania prób

6

11

R, A - następne lata z pobieraniem prób

6

12

R, A - trawnikowe - I rok

12

4

R, A - następne lata

9

11

R, A - dynamika plonowania - I rok

6

1

R, A - następne lata

5

7

R, A - eksploatacja sportowa - I rok

12

4

R - następne lata

9

9

S - Fusarium, pleśń śniegowa traw I rok

3

4

S - Fusarium pleśń śniegowa traw - następne lata

2

1

S - hala wegetacyjna

2

2

Pieczarka

   

R, A - podstawowe

70

35

Cebula

   

P, R, A - podstawowe, z dymki

9

4

S - przechowywanie - pole

9

1

S - przechowywanie - przechowalnia

6

3

Por

   

P, R, A - podstawowe

10

4

Ogórek

   

P, R, A - konserwowy, korniszon, sałatkowy

11

12

P, R, A - kwaszeniak

13

14

S - kwaszenie ogórka

4

2

Kalafior

   

P, R, A - podstawowe

10

7

Kapusta głowiasta biała

   

P, R, A - wczesna, średnio wczesna

11

6

P, R, A - średnio późna, późna

10

6

S - kwaszenie kapusty

2

2

S - przechowywanie - pole

10

1

S - przechowywanie - przechowalnia

7

3

Burak ćwikłowy

   

P, R, A - podstawowe

5

4

S - przechowywanie - pole

7

1

S - przechowywanie - przechowalnia

5

3

Marchew

   

P, R, A - podstawowe

8

4

S - przechowywanie - pole

8

1

S - przechowywanie - przechowalnia

6

3

Seler

   

P, R, A - podstawowe

9

5

S - przechowywanie - pole

9

1

S - przechowywanie - przechowalnia

7

3

Pomidor

   

P, R, A - podstawowe

   

P - wysoki

14

12

S - sztywnołodygowy

12

12

W - wiotkołodygowy

13

12

S - uprawa na wełnie

22

15

Fasola

   

P, R, A - podstawowe

   

1 - na suche nasiona

9

7

3 - szparagowa zielonostrąkowa

9

7

4 - szparagowa żółtostrąkowa

9

7

S - testy odpornościowe

2

1

P, R, A - tyczna

11

7

Groch

   

P, R, A - podstawowe

10

7

Odporność na patogeny - laboratorium

   

S - rzepak, łubin, fasola bobik, inne

2

1

Kody rodzajów doświadczeń

Kod Rodzaj doświadczenia/badania

P doświadczenie podstawowe proste z pełnym doborem odmian zarejestrowanych

R doświadczenie podstawowe proste z pełnym doborem odmian zgłoszonych do zarejestrowania

A doświadczenie podstawowe proste z ograniczonym doborem odmian zarejstrowanych i pełnym doborem odmian zgłoszonych do rejestru

C doświadczenie podstawowe o różnych poziomach agrotechnicznych z pełnym doborem odmian zgłoszonych do rejestru

S doświadczenie specjalne

Z doświadczenie porejestrowe proste

K doświadczenie porejestrowe o różnych poziomach agrotechnicznych

L doświadczenie porejestrowe o różnych poziomach agrotechnicznych poszerzone

Tabela 3

BADANIE ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI - GRUPY KOSZTOCHŁONNOŚCI GATUNKÓW

Grupa

Gatunek - Takson

1

1.5 punktu 1 poletko

1. Gryka

6. Cząber

11. Malwa

16. Mięta pieprzowa

21. Kosaciec bylinowy - rok 1

2. Proso

7. Dziurawiec

12. Naparstnica

17. Pokrzyk wilcza jagoda

22. Piwonia - rok 1

3. Konopie

8. Glistnik

13. Ostropest

18. Rzewień chiński

23. Wrzosiec-1, 3 rok

4. Facelia błękitna

9. Kminek

14. Szałwia

19. Siwiec żółty

24. Drzewa i krzewy

5. Bieluń

10. Kolendra

15. Tymianek

20. Rzodkiewka polowa

ozdobne - 1 rok

2

2 punkty 1 poletko

1. Soja

8. Rumianek

15. Lilia - mieszańce azjatyckie - rok 1 i 3

18. Róża gruntowa (pnące) - rok 1 i 2

22. Szarłat

2. Len oleisty

9. Dynia olbrzymia

23. Lubczyk

3. Len włóknisty

10. Dynia zwyczajna

16. Róża gruntowa - wiosna - rok 2 i 3 (Thea Hybrida, Floribunda)

19. Róża szklarniowa i gruntowa (wiosna i jesień) - rok 3 kolekcja

24. Drzewa i krzewy ozdobne - rok 2, 4 i następne

4. Rzodkiew oleista

11. Szpinak

5. Seradela

12. Szczaw

6. Kozłek, bazylia

13. Koper ogrodowy

17. Róża gruntowa - jesień - rok 1 i 3 (Thea Hybrida, Floribunda)

20. Alstremeria bylinowa - 2 rok

 

7. Majeranek

14. Koper włoski

21. Truskawka- 1 rok

 

3

2.5 punktu 1 poletko

1. Ziemniak

13. Gorczyca biała, sarepska

25. Szparag

37. Piwonia - rok 2 i 3

46. Mieczyk - kolekcja wzorców

2. Burak cukrowy

14. Sałata łodygowa, rzymska

26. Kawon

38. Alstremeria bylinowa - 1 rok

3. Burak pastewny

15. Sałata polowa

27. Melon

39. Róża szklarniowa wiosna - rok 2

47. Pelargonia bluszczolistna - kolekcja

4. Cykoria korzeniowa

16. Sałata głowiasta

28. Lewkonia wielopędowa

5. Rzepa pastewna

17. Sałata liściowa

29. Godecja

40. Róża szklarniowa jesień - rok 1

48. Anturium - kolekcja

6. Brukiew pastewna

18. Sałata foliowa

30. Lobularia

41. Róża gruntowa (Thea Hybrida, Floribunda) wiosna - rok 1

49. Krzewy owocowe - 1 rok

7. Topinambur

19. Rzodkiewka pod osłonami wiosenna

31. Nachyłek

50. Wrzosiec - 2 rok

8. Życica wielokwiatowa Westerwoldzka

20. Rzodkiew

32. Krokus

42. Róża gruntowa (Thea Hybrida, Floribunda) jesień - rok 2

51. Drzewa i krzewy ozdobne - rok 3

33. Nagietek

9. Kapusta pastewna

21. Brukiew jadalna

34. Eszolcja kalifornijska

43. Róża gruntowa (pnące) - rok 3

52. Truskawka - kolekcja

10. Mak

22. Kukurydza cukrowa

35. Lilia - mieszańce azjatyckie - rok 2

44. Narcyz - kolekcja wzorców

53. Podkładki owocowe - kolekcja

11. Słonecznik

23. Kukurydza pękająca

45. Tulipan - kolekcja wzorców

12. Rzepak jary

24. Rabarbar

36. Kosaciec bylinowy - rok 2 i 3

   

4

3 punkty 1 poletko

1. Żyto jare

17. Chmiel

34. Chrzan

49. Pelargonia rabatowa - Pierwotne Składniki Mieszańca

62. Goździk brodaty

2. Pszenica jara

18. Cebula

35. Skorzonera

63. Prawoślaz

3. Jęczmień jary

19. Czosnek

36. Stokrotka pospolita

50. Pelargonia bluszczolistna pojedyncza

64. Złocień bylinowy

4. Pszenżyto jare

20. Por

37. Narcyz - doświadczenie

65. Anturium cięte - 2 rok

5. Owies

21. Marchew jadalna

38. Tulipan - doświadczenie

51. Wyżlin większy

66. Soczewica jadalna

6. Groch

22. Burak ćwikłowy

39. Aksamitka rozpierzchła

52. Niecierpek

67. Lędźwian siewny

7. Bobik

23. Pietruszka korzeniowa i naciowa

40. Aksamitka wyniosła

53. Pelargonia rabatowa - mnożona generatywnie

68. Alstremeria cięta - 2 rok

8. Łubin żółty

24. Sałata szklarniowa wiosenna

41. Begonia stale kwitnąca - Pierwotne Składniki Mieszańca

69. Uczep rózgowaty

9. Łubin wąskolistny

25. Sałata szklarniowa zimowa

54. Pelargonia rabatowa - mnożona wegetatywnie

70. Sanvitalia rozesłana

10. Łubin biały

26. Groch siewny cukrowy i łuskowy

42. Aster

71. Drzewa owocowe - kolekcja

11. Wyka siewna

27. Fasola zwykła, tyczna

43. Koleus

55. Begonia ozdobna z kwiatów

12. Wyka kosmata

28. Fasola wielokwiatowa

44. Szałwia błyszcząca

56. Begonia ozdobna z liści

72. Krzewy owocowe - kolekcja

13. Motylkowate drobnonasienne - rok 2 i następne

29. Bób

45. Werbena

57. Cynia

30. Marchew pastewna

46. Bratek ogrodowy

58. Goździk chiński

 

14. Trawy - rok 2 i następne

31. Pasternak

47. Niezapominajka

59. Groszek pachnący

 

15. Rzepak ozimy

32. Szczypiorek

48. Dalia

60. Lobelia

 

16. Rzepik ozimy

33. Jarmuż

 

61. Złocień maruna

 

5

3.5 punktu 1 poletko

1. Pszenica ozima

9. Machorka

18. Żeniszek meksykański

26. Kosaciec ogrodowy

34. Nemesia szklarniowa

2. Żyto ozime

10. Pieprzowiec

19. Lilia pod osłonami

27. Anturium cięte - 1 rok

35. Diascia

3. Pszenżyto ozime

11. Ogórek polowy

20. Cyklamen - 1, 2 rok

28. Róża szklarniowa wiosna - 1 rok

36. Osteospermum

4. Jęczmień ozimy

12. Kalarepa

21. Begonia stale kwitnąca rabatowa

37. Drzewa owocowe - 1-3 rok

5. Kukurydza

13. Brokuł

29. Róża szklarniowa jesień - rok 2

38. Krzewy owocowe - 2 rok

6. Motylkowate drobnonasienne 1 rok

14. Seler korzeniowy i naciowy

22. Kocanki ogrodowe

30. Róża doniczkowa 1 roczna

39. Truskawka - rok 2 i dalsze

15. Oberżyna

23. Begonia bulwiasta

31. Gerbera - 1 rok

40. Wiesiołek

7. Trawy - 1 rok

16. Cykoria liściowa

24. Mieczyk - doświadczenie

32. Niecierpek szklarniowy

 

8. Tytoń

17. Petunia

25. Hiacynt

33. Lobelia szklarniowa

 

6

5.5 punktu 1 poletko

1. Pomidor foliowy

7. Kapusta włoska

13. Pomidor polowy

18. Goździk - 1 rok

24. Chryzantema

2. Papryka foliowa

8. Kapusta brukselska

14. Papryka polowa

19. Gipsówka - 1 rok

wielkokwiatowa

3. Kalafior wiosenny

9. Kapusta pekińska

15. Drzewa owocowe - 4 rok i dalsze

20. Gerbera - 2 rok

25. Fuksja

4. Kalafior jesienny

10. Kapusta chińska

21. Lewkonia jednoroczna

26. Argyranthemum

5. Kapusta głowiasta biała

11. Ogórek foliowy

16. Krzewy owocowe - 3 rok i dalsze

22. Wyżlin - tunelowy

27. Sutera

6. Kapusta głowiasta czerwona

12. Miechunka

17. Wilczomlecz

23. Alstremeria cięta - 1 rok

 

7

8 punktów 1 poletko

1. Pomidor szklarniowy

5. Goździk - 2 rok

9. Begonia szklarniowa

12. Pierwiosnek

15. Skrętnik ogrodowy

2. Papryka szklarniowa

6. Zwartnica

10. Frezja

13. Starzec

16. Anturium doniczkowe

3. Ogórek szklarniowy

7. Syningia ogrodowa

11. Kalanchoe

14. Pantofelnik

17. Pieczarka

4. Oberżyna

8. Gipsówka - 2 rok

     

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ HODOWLANYCH ORAZ ZASADY I TRYB ICH UDZIELANIA

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Nabycie rozpłodnika przeznaczonego do rozrodu:

 

1) ogiera urodzonego w kraju kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów, wpisanego do księgi głównej koni rasy:

 

a) polski koń zimnokrwisty, śląskiej, huculskiej i konik polski

3.000

b) małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi po ukończeniu 100-dniowego treningu z wynikiem:

 

- wybitnym i bardzo dobrym

7.000

- dobrym

6.000

2) buhaja rasy polskiej czerwonej

1.000

2

Za krowę pierwiastkę, pochodzącą po buhaju testowanym ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania

500

Dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju

3

Za krowę pierwiastkę o udokumentowanym pochodzeniu rasy jersey przeznaczoną na remont stada objętego oceną użytkowości po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju

250

4

Za krowę utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub która po pierwszym wycieleniu w 2002 r. odchowała cielę przez okres co najmniej 3 miesięcy:

 

1) rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości

500

2) posiadającą co najmniej 75% genotypu rasy mięsnej

300

5

Za buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do dalszej hodowli

750

6

Za każde cielę urodzone z zarodka pozyskanego w 2001 lub 2002 r. odpowiadającego wymaganiom określonym przez podmiot prowadzący księgi

1.000

7

Za lochę rasy czystej spełniającą wymagania wpisu do księgi zwierząt hodowlanych lub linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej

500

8

Za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego

 

1) w stadach produkujących knury i loszki

500

2) w stadach produkujących wyłącznie loszki

300

9

Za każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała nie mniej niż 18 punktów licencyjnych i nie została zdyskwalifikowana jako zwierzę hodowlane

23

10

Za każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała nie mniej niż 95 punktów licencyjnych

16

11

Za samce lisów, tchórzy, jenotów oraz norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały nie mniej niż 19 punktów licencyjnych; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice i przy remoncie stada do 30%

46

12

Na prowadzenie programu testowania drobiu przysługuje dotacja za wykonanie oceny jednej próby testowej:

 

1) kur mięsnych w teście towarowym

2.300

2) kur nieśnych w teście rodzicielskim lub towarowym, w tym:

 

a) okres odchowu - do 8 tygodni

5.600

b) po zakończeniu całego odchowu

5.600

c) w połowie cyklu produkcyjnego

2.820

d) po zakończeniu cyklu produkcyjnego i opracowaniu wyników

2.820

3) kaczek w teście towarowym

2.580

13

Za matkę pszczelą w pasiece, w której realizowany jest program hodowlany:

 

1) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej

10

2) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga lub rejestr oraz pochodzącą z importu

80

14

Za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę

20

15

Za owcę matkę ras mięsnych i plennych lub mięsnych i plennych linii hodowlanych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech utrzymywaną w stadzie zarodowym oraz za matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie "Programu"

130

16

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

90

1) zarodowym

 

2) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie "Programu"

 

3) nieprodukującym tryków, uczestniczącym w II poziomie "Programu", przeznaczoną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej

 

17

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie "Programu", przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacona dotacja z tytułu produkcji tryków

50

18

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie użytkowym o liczebności minimum 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek dla ras pozostałych, nieuczestniczącym w "Programie"

30

19

Za oznakowanie i zaewidecjonowanie jednej owcy matki w stadzie towarowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada

3,20

20

Za kozę matkę objętą oceną wartości użytkowej wpisaną do księgi

22

21

Za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego

20

22

Za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzinowo tarlaka pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego

3,50

23

Za 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego

7

24

Za 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm

7

25

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta karpia czystych linii stanowiących rezerwę genetyczną

25

26

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła

4

27

Za ogiera utrzymywanego w stadzie ogierów używanego do rozrodu, wpisanego do ksiąg koni rasy:

 

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej

4.320

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i hucuł

3.320

28

Za źrebię spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej koni hodowlanych

40

29

Za ocenę konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi metodą BLUP - Model Zwierzęcia

100

30

Za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga, wyprodukowaną w pasiece, w której prowadzona jest stacjonarna ocena wartości użytkowej i hodowlanej i w której utrzymywane są matki pszczele wpisane do ksiąg

15

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W FINAŁACH PRÓB DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE 4-6-LETNIE

Konie

Konkurencja

Stawka w zł za lokatę

I

II

III

IV

V

4-letnie

ujeżdżenie

2.750

2.250

1.750

750

500

skoki

2.750

2.250

1.750

750

500

wkkw*

2.750

2.250

1.750

750

500

5-letnie

ujeżdżenie

3.750

2.750

2.250

1.250

750

skoki

3.750

2.750

2.250

1.250

750

wkkw*

3.750

2.750

2.250

1.250

750

6-letnie

ujeżdżenie

5.500

3.250

2.750

1.750

1.250

skoki

5.500

3.250

2.750

1.750

1.250

wkkw*

5.500

3.250

2.750

1.750

1.250

* wszechstronny konkurs konia wierzchowego

Załącznik nr 5

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM - CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO

Klasa

Stawka w zł za lokatę

Wyszczególnienie

I

II

III

Champion

Vicechampion

Klacze roczne

1.500

1.000

500

1.300

800

Klacze dwuletnie

1.500

1.000

500

Ogiery roczne

1.500

1.000

500

2.000

1.000

Ogiery dwuletnie

1.500

1.000

500

Klacze 4-6-letnie

2.000

1.200

500

3.500

2.000

Klacze 7-10-letnie

2.000

1.200

500

Klacze 11-letnie i starsze

2.000

1.200

500

Ogiery 4-8-letnie

2.000

1.400

500

5.500

3.000

Ogiery 9-letnie i starsze

2.000

1.400

500

Załącznik nr 6

STAWKI DOTACJI DO POPULACJI OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ STAD ZARODOWYCH DROBIU I STAD STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO DROBIU

Lp.

Stada

Stawka dotacji w zł za 1 sztukę

1

2

3

 

I. Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych

 

1

Bydło rasa polska czerwona

720,00

2

Trzoda chlewna

500,00

3

Kury

13,60

4

Gęsi

97,00

5

Kaczki

84,00

6

Owce matki

90,00

7

Koniki polskie i hucuły

380,00

8

Lisy pospolite pastelowe i lisy pospolite białoszyjne

120,00

9

Tchórze

50,00

10

Króliki

50,00

11

Szynszyle

50,00

12

Rodziny pszczele rasy środkowoeuropejskiej

80,00

13

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

80,00

14

Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

40,00

15

Zadania w stadach zachowawczych wiodących określone w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

 
 

1) linii M Augustowska

do 85.000,00

 

2) linii M Asta

do 25.000,00

 

3) linii M Kampinoska

do 85.000,00

 

4) linii M Północna

do 15.000,00

16

Karp i pstrąg

40,00

 

II. Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu

 

17

Kaczki

49,00

18

Gęsi

51,00

 

III. Stada zarodowe drobiu

 

19

Kury nieśne

10,00

20

Kaczki

30,00

21

Gęsi

44,00

22

IV. Stada prarodzicielskie gęsi

25,00

 

V. Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

 

23

Nasienie buhajów

15,00

24

Nasienie ryb

2,00

Załącznik nr 7

MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RODZIN PSZCZELICH I RYB, MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ W STADACH ZARODOWYCH DROBIU I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO DROBIU

Lp.

Tytuł (podmiot)

Liczba zwierząt w sztukach

1

2

3

 

POPULACJE OBJĘTE OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZGODNIE Z PROGRAMAMI HODOWLANYMI:

 

1

Bydło rasy polskiej czerwonej

370 krów

2

Trzody chlewnej:

 

1) rasy złotnickiej pstrej**

140 loch i knurów

2) rasy złotnickiej białej**

170 loch i knurów

3) rasy puławskiej**

450 loch i knurów

3

Drobiu:

 

1) kur polbar,

550 kur

2) kur zielononóżka

550 kur

3) kur leghorn (G-99)

550 kur

4) kur rhode island red (R-11)

550 kur

5) kur sussex (S-66)

550 kur

6) kur leghorn (H-22)

550 kur

7) kur żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

550 kur

8) kur zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

550 kur

9) kur (K-22, A-33)

1.100 kur

10) gęsi biłgorajskiej

200 gęsi

11) gęsi zatorskiej (ZD-1)

200 gęsi

12) gęsi (Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, SD-01, WD-02,ND-12, Sł)

2.500 gęsi

13) kaczek (A, A-1, A-2, A-3, P-8, P-9, P-33, K-2, Kh-1, O-1, KhO-1)

1.800 kaczek

14) kaczek (P-11, P-22)

500 kaczek

4

Owiec:

 

1) rasy wrzosówka

1.500 matek

2) rasy świniarka

250 matek

3) odmiany pomorskiej

350 matek

4) odmiany kamienieckiej

260 matek

5) odmiany żelaźnieńskiej

170 matek

6) odmiany uhruskiej

250 matek

7) odmiany wielkopolskiej

700 matek

8) odmiany korideila

194 matki

9) ras plennych:

 

a) booroola

24 matki

b) olkuskiej

105 matek

10) rasy polska owca górska barwna

180 matek

11) rasy merynos barwny

100 matek

5

Koników polskich*

250*

6

Hucułów*

210*

7

Lisów pospolitych:

 

1) pastelowe

23 samic

2) białoszyjne

42 samic

8

Tchórzy

50 samic

9

Królików popielniańskich białych

56 samic

10

Szynszyli beżowej

50 samic

11

Rodzin pszczelich:

 

1) rasy środkowoeuropejskiej:

 

a) linii M Augustowska

120 rodzin

b) linii M Północna

85 rodzin

c) linii M Asta

130 rodzin

d) linii M Kampinoska

120 rodzin

2) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

270 rodzin

3) w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub w rejonie hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

300 rodzin

12

Karpi:

 

1) linia gołyska

100 tarlaków lub selektów

2) linia knyszyńska

100 tarlaków lub selektów

3) linia ukraińska

100 tarlaków lub selektów

4) linia litewska

100 tarlaków lub selektów

5) linia zatorska

100 tarlaków lub selektów

6) linia starzawska

100 tarlaków lub selektów

13

Pstrągów

 

1) wiosennego tarła

100 tarlaków lub selektów

 

2) jesiennego tarła

100 tarlaków lub selektów

14

STADA STANOWIĄCE REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO DROBIU:

 

1) gęsi (Re, Ku)

1.300 gęsi

2) kaczek (P-44, P-55)

1.300 kaczek

15

STADA ZARODOWE DROBIU:

 

1) kur nieśnych (K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-11)

14.000 kur

2) kur nieśnych (H-33, V-44, M-55)

10.000 kur

3) kur nieśnych (R-55, S-11, S-55, N-88, P-55)

8.250 kur

4) gęsi (W-11, W-33)

4.000 gęsi

5) kaczek (A-44, A-55, P-77, P-66, K-11)

4.500 kaczek

16

Stada prarodzicielskie gęsi

3.500 gęsi

17

Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

1) na 1 porcję nasienia buhajów rasy polskiej czerwonej

2.000 porcji

2) za 1 porcję nasienia ryb

25.000 porcji

* Liczba koników polskich i hucułów dotyczy łącznie: klaczy jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich i klaczy matek oraz ogierów używanych do rozrodu w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych, z wyjątkiem ogierów niebędących własnością podmiotów utrzymujących te populacje

** Liczba trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej i białej oraz rasy puławskiej dotyczy łącznie loch i knurów

Załącznik nr 8

STAWKI DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ I WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA ICH DOFINANSOWANIE

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

do

500.000

2

Organizowanie regionalnych, branżowych i specjalistycznych wystaw zwierząt hodowlanych, w tym przyznawanie nagród na tych wystawach za osiągnięcia w hodowli

do

40.000

3

Wydawnictwa specjalistyczne

do

100.000

4

Organizowanie pokazów hodowlanych zwierząt futerkowych, pszczół oraz stoisk informacyjnych w zakresie hodowli pszczół

do

20.000

5

Nabycie z importu niezbędnych do realizacji programów hodowlanych zasobów genetycznych:

   

1) buhaja:

   

- rasy: limousine, charolaise

do

8.000

- pozostałych ras mięsnych

do

6.000

2) tryka:

   

- rasy Berrichon du Cher

do

4.000

- ras pozostałych

do

2.000

3) kozła:

   

- rasy burskiej

do

2.000

- ras pozostałych

do

1.500

4) knura:

   

- rasy: wielka biała, landrasse

do

3.000

- rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha

do

3.500

5) loszki hodowlanej

do

1.500

6) owcy maciorki hodowlanej:

   

- rasy Berrichon du Cher

do

2.000

- ras pozostałych

do

1.200

7) matki pszczelej

do

150

8) zwierząt futerkowych

   

- lisów polarnych (samce i samice)

do

600

- lisów pospolitych (samce i samice)

do

600

- norek (samce i samice)

do

300

9) ogiera rasy zimnokrwistej

do

20.000

10) porcji nasienia:

   

- buhaja rasy mięsnej

do

150

- ogiera

do

2.000

- kozła

do

120

Załącznik nr 9

STAWKI DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Numer rejestracyjny zadania *)

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

11301.3

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych

310.000

2

11307.3

Szacowanie wartości hodowlanej bydła w zakresie cech pokroju

98.000

3

11308.3

Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej metodą BLUP - model zwierzęcia

56.000

4

11309.3

Ocena wartości hodowlanej bydła rasy simentalskiej w małej populacji

112.000

5

11310.3

Opracowanie i wdrożenie systemu szacowania wartości hodowlanej buhajów i krów metodą BLUP - model zwierzęcia na podstawie próbnych udojów

49.000

6

12207.4

Wytworzenie w obrębie ras: wielka biała polska i polska biała zwisłoucha wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych

330.000

7

12401.3

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej

1.960.000

8

12402.3

Ocena użytkowości rozpłodowej loch

44.000

9

12403.3

Ocena przyżyciowa młodych knurów i loszek hodowlanych

58.000

10

12405.3

Wykorzystanie oceny przyżyciowej do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia

150.000

11

12406.3

Ocena wartości użytkowej świń na podstawie wyników oceny poubojowej w zakładach mięsnych

276.000

12

13201.3

Wyprowadzenie metody BLUP - model zwierzęcia do określenia wartości hodowlanej owiec

220.000

13

13204.3

Stacyjna ocena tryków na podstawie potomstwa

466.000

14

13207.3

Wykorzystanie bazy danych w Instytucie Zootechniki i Polskim Związku Owczarskim do oceny wartości hodowlanej monitoringu stanu hodowli owiec w Polsce

200.000

15

14213.4

Wykorzystanie wyników oceny parametrów genetycznych i środowiskowych do poprawy jakości jaj spożywczych i tuszek brojlerów

94.000

16

15209.3

Opracowanie założeń metodycznych i organizacyjnych oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną

116.000

17

24126.4

Standaryzacja receptur dawek pokarmowych dla mięsożernych zwierząt futerkowych na podstawie zaktualizowanej bazy regionalnych zasobów paszowych

130.000

18

32105.3

Zastosowanie biotechnologicznych metod kierowania rozrodem w hodowli świń

252.000

19

16102.3

Produkcja i standaryzacja surowic testowych niezbędnych w kontroli pochodzenia u bydła

960.000

20

16105.3

Wykorzystanie badań grup krwi i polimorficznych form białek u owiec w praktyce hodowlanej

240.000

21

16103.4

Badania nad grupami krwi u świń i ich praktyczne wykorzystanie

320.000

22

16107.4

Badania nad grupami krwi u koni i ich praktyczne wykorzystanie

138.000

23

21106.3

Organizacja i prowadzenie krajowej informacji o paszach

140.000

24

21111.3

Opracowanie i zastosowanie metod identyfikacji białka zwierzęcego w mieszankach paszowych

222.000

25

32108.3

Opracowanie nowego kryterium laboratoryjnej oceny jakości nasienia buhajów obejmującego strukturę chromatyny plemników

242.400

26

12408.3

Wykorzystanie oceny prowadzonej w SKURTCH do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP

118.800

27

12409.3

Wykorzystanie oceny użytkowości rozpłodowej loch do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP - Model Zwierzęcia

118.800

28

31122.4

Wykorzystanie komórek blastodermalnych do utrzymania i rekonstrukcji bioróżnorodności kaczek i gęsi ze stad zachowawczych

79.000

*) Numery rejestracyjne zadań oznaczają:

- pierwsza cyfra - numer kierunku badawczego,

- druga i trzecia cyfra - numer zagadnienia badawczego w obrębie kierunku badawczego,

- czwarta i piąta cyfra - numer tematu szczegółowego w obrębie zagadnienia badawczego,

- szósta cyfra (podana po kropce) - wykonawcę oraz źródło finansowania; cyframi 3 i 4 oznaczone są zadania finansowane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Załącznik nr 10

STAWKI DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, WPISU I PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

A

OCENA I HODOWLA ZWIERZĄT

Za sztukę

I

Ocena krowy:

 

1. Ocena krowy rasy mlecznej w gospodarstwie posiadającym co najmniej:

 

- 5 sztuk krów w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim

3,00

- 8 sztuk krów w pozostałych województwach

3,00

2. Ocena krowy rasy polskiej czerwonej i simentalskiej w gospodarstwach posiadających od 3 do 4 sztuk krów łącznie, bez względu na rasę w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim

9,00

3. Ocena krów w stadach bydła mięsnego

2,20

4. Ocena typu i budowy krowy pierwiastki rasy mlecznej pochodzącej po buhaju testowanym lub pierwiastki rasy mlecznej o udokumentowanym pochodzeniu

26,00

II

Hodowla bydła zarodowego ras mlecznych i mięsnych:

 

1. Wpis do ksiąg bydła ras mlecznych oraz ksiąg lub rejestrów bydła ras mięsnych

7,00

2. Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych oraz ksiąg lub rejestrów bydła ras mięsnych

2,30

3. Parametryzacja stad krów ras mięsnych

4,00

III

Hodowla trzody chlewnej:

 

1. Wpis do ksiąg trzody chlewnej

9,00

2. Prowadzenie ksiąg trzody chlewnej

2,30

IV

Ocena owcy maciorki stada podstawowego:

 

1. W gospodarstwie do 100 sztuk

1,35

2. W gospodarstwie powyżej 100 sztuk

0,40

V

Ocena kozy:

 

1. Metodą A4:

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

7,00

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

3,50

2. Metodą AT:

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

6,00

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

3,00

VI

Ocena stada podstawowego zwierząt futerkowych:

 

1. W stadzie lisów, jenotów, norek, tchórzy, szynszyli i nutrii:

 

1) do 100 sztuk samic

1,10

2) powyżej 100 sztuk samic

0,90

2. W stadzie królików

1,40

VII

Ocena pszczół:

 

1. Ocena terenowa w pasiece

110,00

2. Ocena stacjonarna w pasiece:

 

1) do 30 rodzin pszczelich w ocenie

180,00

2) od 31 do 60 rodzin pszczelich w ocenie

300,00

3) powyżej 60 rodzin pszczelich w ocenie

600,00

VIII

Ocena drobiu:

 

1. Ocena stada hodowlanego

300,00

2. Ocena terenowa:

 

1) okres odchowu

135,00

2) okres produkcji

240,00

3. Wpis i prowadzenie ksiąg drobiu

5,00

IX

Ocena koni:

 

1. Klaczy wpisanej do księgi hodowlanej lub rejestru, podlegającej weryfikacji wartości użytkowej lub hodowlanej

41,00

2. Klaczy podlegającej ocenie wartości użytkowej w celu wpisania jej do księgi hodowlanej lub rejestru

75,00

3. Źrebięcia podlegającego opisowi w celu wystawienia dokumentu hodowlanego

55,00

4. Źrebięcia rocznego i dwuletniego podlegającego selekcji hodowlanej

16,00

5. Ogiera dopuszczonego do rozrodu podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej

45,00

6. Ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do ksiąg koni hodowlanych lub rejestrów

90,00

7. Ogiera i klaczy poddanych próbie dzielności

90,00

X

Opracowanie i wydanie drukiem:

 

1. Ksiąg koni hodowlanych lub rejestrów oraz wykazów ogierów dopuszczonych do rozrodu

210.000,00

2. Ksiąg hodowlanych lub dodatków do ksiąg hodowlanych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

65.000,00

B

UNASIENNIANIE ZWIERZĄT

 

I

Bydło ras mlecznych:

 

1. Buhaj lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej oszacowanej przez Instytut Zootechniki w zakresie cech mlecznych i cech typu i budowy z powtarzalnością oceny co najmniej 70 %, uszeregowany według wartości indeksu wyliczonego według wzoru:

40.000,00

I (indeks) = 2 x wartość hodowlana dla kg białka + 1 x wartość hodowlana dla kg tłuszczu i dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa

 

2. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku i którego nasieniem unasienniono:

 

1) rasy czarno-białej i czerwono-białej - 400 sztuk krów i jałowic w okresie 180 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

9.000,00

2) rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania - 150 sztuk krów i jałowic w okresie 420 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

9.000,00

II

Bydło ras mięsnych:

 

1. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku i którego nasieniem unasienniono 120 sztuk krów i jałowic w okresie 120 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

8.000,00

2. Buhaj oceniony na co najmniej 6 sztuk potomstwa w zakresie cech opasowych i rzeźnych i dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa

20.000,00

III

Trzoda chlewna:

 

Knur pochodzący po ojcu:

4.000,00

1) ocenionym w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej Instytutu Zootechniki i posiadającym dodatni indeks

 

2) o wartości hodowlanej wynoszącej co najmniej 0,1, oszacowanej metodą BLUP Model Zwierzęcia dla indeksu selekcyjnego

 

C

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU:

 

1. Nadzorowania zadań związanych z realizacją programów hodowlanych, oceną wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, szkoleń specjalistycznych, rozliczania realizacji zadań oraz wykonywania funkcji jednostki kontrolnej

2.620.000,00

2. Rejestracji, selekcji i doboru bydła zarodowego ras mięsnych oraz tworzenie bazy danych w systemie informatycznym i ich publikacja

340.000,00

3. Programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

150.000,00

4. Opracowania Krajowego Raportu o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

35.000,00

5. Koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz

120.000,00

6. Przetwarzania i publikowania danych z oceny wartości użytkowej owiec i kóz, kompletowania danych, obsługi krajowej bazy danych dotyczących owiec

50.000,00

7. Przetwarzania i publikowania danych z oceny wartości użytkowej

2.700.000,00

Załącznik nr 11

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Zadanie

Stawka w zł

1

2

3

1

Szkolenie

220 na jeden osobodzień

2

Konferencja, sympozjum, kongres:

 

- o zasięgu krajowym

220 na jeden osobodzień

- o zasięgu międzynarodowym

220 na jeden osobodzień

3

Pokazy i demonstracje

2.000 na jedną demonstrację lub pokaz

4

Olimpiady, konkursy:

 

- o zasięgu krajowym

25.000 na jedną olimpiadę lub konkurs

- o zasięgu wojewódzkim

20.000 na jedną olimpiadę lub konkurs

5

Wystawy:

 

- o zasięgu międzynarodowym

30.000 na jedną wystawę

- o zasięgu krajowym

25.000 na jedną wystawę

- o zasięgu wojewódzkim

15.000 na jedną wystawę

6

Opracowanie i koszt wydawniczy materiałów szkoleniowych

1.400 za jeden arkusz wydawniczy

7

Opracowanie i realizacja filmów szkoleniowo-dydaktycznych

20.000 za jeden akt

Załącznik nr 12

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, BADAŃ MONITORINGOWYCH POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, W TYM NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZED ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)

Lp.

Rodzaj badania

Stawka dotacji w zł

I. Badania diagnostyczne chorób zakaźnych zwierząt

1

Badanie serologiczne owiec i kóz w kierunku Brucella melitensis oraz owiec w kierunku Brucella ovis przy użyciu OWD:

 

1) do 5 prób

26,70

2) powyżej 5 prób

10,00

2

Wykonanie testu ELISA w kierunku choroby pęcherzykowej świń (SVD) -1 surowica

8,90

3

Badanie surowic odczynem aglutynacji probówkowej (OA) w kierunku brucelozy

13,10

4

Badanie w kierunku pryszczycy wykonane testem ELISA na obecność przeciwciał typu AOC - 1 surowica

22,10

5

Badanie na obecność przeciwciał dla wirusa pryszczycy - test seroneutralizacji

42,50

6

Badanie na obecność wirusa pryszczycy - test izolacji wirusa w hodowli komórek

69,50

7

Badanie na obecność wirusa choroby pęcherzykowej świn - test izolacji wirusa w hodowli komórek

69,50

8

Badanie na obecność przeciwciał dla wirusa choroby pęcherzykowej - test seroneutralizacji

29,10

9

Wykonanie testu ELISA w kierunku pomoru klasycznego świn na ilość surowic możliwych na 1 płytce - 1 surowica

18,90

10

Badanie surowicy lub mleka w kierunku brucelozy testem ELISA - 1 surowica

14,70

11

Badanie odwoławcze na brucelozę w OA, OWD, OAG, OME, ELISA

66,60

12

Interpretacja wyników badań odwoławczych w kierunku brucelozy z uzasadnieniem:

 

1) do 5 prób - za próbkę

10,50

2) powyżej 5 prób za każdą kolejną próbkę

2,10

13

Badanie surowicy świń w kierunku brucelozy metodą ELISA - 1 próba

20,00

14

Badanie surowicy w kierunku brucelozy metodą OKAP - 1 surowica

4,40

15

Wykonanie testu ELISA w kierunku obecności wirusa pomoru klasycznego u dzików

52,50

16

Badanie w kierunku enzootycznej białaczki bydła - 1 badanie

22,10

17

Badanie wirusologiczne ryb w kierunku wirusowej zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) przy użyciu hodowli komórkowej i testu seroneutralizacji

32,50

18

Badanie efektywności doustnego uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie:

 

1) badanie IF

41,00

2) badanie markera TC

77,70

3) test seroneutralizacja (RFFiT) - 1 surowica

93,40

4) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny

183,00

19

Badanie mózgu w kierunku BSE (histopatologia)

129,00

20

Badanie mózgu w kierunku BSE:

 

1) testem PRIONICS CHECK - za 1 badanie

210,00

2) testem BioRad - za 1 badanie

206,00

3) testem Enfer - 1 badanie

180,00

21

Badanie bakteriologiczne w kierunku gruźlicy

77,70

22

Badanie bakterioskopowe w kierunku gruźlicy

41,00

23

Badanie biologiczne w kierunku gruźlicy

165,40

Za badania monitoringowe pozostałych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, niewymienionych w załączniku, przysługuje stawka dotacji jak za diagnostykę chorób podobnych wykazanych w załączniku, zwiększona w uzasadnionych przypadkach do 50 %.

II. Badania pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz w żywności pochodzenia zwierzęcego

1

Oznaczanie arsenu

84,30

2

Oznaczanie kadmu i ołowiu - obydwa pierwiastki

107,60

3

Oznaczanie rtęci

82,10

4

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych bifenyli

169,80

5

Oznaczanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych

157,60

6

Oznaczanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

138,70

7

Oznaczanie pozostałości chloramfenikolu

113,40

8

Oznaczanie pozostałości sulfonamidów

138,70

9

Oznaczanie pozostałości nitrofuranów

189,70

10

Oznaczanie pozostałości chloropromazyny

168,70

11

Oznaczanie pozostałości karazololu

171,10

12

Oznaczanie pozostałości benzimidazoli

174,30

13

Oznaczanie pozostałości iwermektyny

159,80

14

Oznaczanie pozostałości neuroleptyków

181,00

15

Oznaczanie pozostałości nitroimidazoli

182,00

16

Oznaczanie pozostałości beta-agonistów

181,00

17

Oznaczanie pozostałości kokcydiostatyków w tkankach

151,20

18

Instrumentalna analiza pozostałości leków (I grupa)

193,20

19

Oznaczanie pozostałości hormonów metodą chromatografii cienkowarstwowej

276,40

20

Wykrywanie pozostałości substancji tyreostatycznych metodą HPTLC

170,10

21

Oznaczanie hormonów naturalnych w surowicy bydlęcej testem ELISA (za każdy badany hormon w jednej próbie)

260,80

22

Wykrywanie pozostałości antybiotyków mikrobiologiczną metodą 4-płytkową

78,10

23

Wykrywanie pozostałości hamujących w mleku

25,50

24

Oznaczanie pozostałości kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB nr 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

336,00

25

Oznaczanie ochratoksyny A

165,00

26

Oznaczanie aflatoksyny M1 w mleku

221,00

27

Badania radiologiczne:

 

1) oznaczanie całkowitej aktywności beta

25,90

2) oznaczanie poziomu cezu

51,80

28

Oznaczanie pozostałości hormonów w moczu zwierząt rzeźnych metodą HPLC

244,00

29

Oznaczanie pozostałości hormonów w tkankach zwierząt rzeźnych metodą HPLC

282,00

30

Oznaczanie testosteronu w surowicy metodą HPLC

132,00

III. Pozostałe badania i inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

1

Doustne szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących - za 1 dawkę do wysokości

2,35

2

Zrzucenie szczepionki z samolotu - za 1 dawkę do wysokości

0,55

3

Dostarczenie zwłok odstrzelonego lisa wolno żyjącego do wyznaczonego zakładu higieny weterynaryjnej w celu określenia wskaźnika nabytej odporności oraz wskaźnika przyjętej szczepionki - za 1 sztukę

25,00

Załącznik nr 13

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA WYKONYWANE W ZAKRESIE MONITOROWANIA JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN, PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka dotacji za jedno badanie w zł

1

2

3

1

Oznaczenie zawartości metali ciężkich w:

 

1) roślinach

261

2) produktach rolniczych zwierzęcych

261

3) produktach spożywczych roślinnych

261

4) produktach spożywczych zwierzęcych

261

2

Oznaczanie zawartości azotanów w roślinach

83

3

Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w:

 

1) roślinach

266

2) produktach rolniczych zwierzęcych

266

3) produktach spożywczych roślinnych

266

4) produktach spożywczych zwierzęcych

266

4

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych bifenyli w:

 

1) roślinach

266

2) produktach rolniczych zwierzęcych

266

3) produktach spożywczych roślinnych

266

4) produktach spożywczych zwierzęcych

266

5

Oznaczanie mikotoksyn w:

 

1) roślinach

302

2) produktach spożywczych roślinnych

302

6

Oznaczanie pozostałości chloropropanoli w:

 

1) produktach spożywczych roślinnych

266

2) produktach spożywczych zwierzęcych

266

7

Oznaczanie zawartości WWA lub nitrozoamin w:

 

1) produktach rolniczych zwierzęcych

183

2) produktach spożywczych roślinnych

183

3) produktach spożywczych zwierzęcych

183

8

Oznaczanie amin biogennych w produktach spożywczych zwierzęcych

213

9

Oznaczanie zawartości środków hamujących w produktach rolniczych zwierzęcych (mleko)

53

10

Badania międzylaboratoryjne próbek:

 

1) roślin

740

2) produktów rolniczych zwierzęcych

740

3) produktów spożywczych roślinnych

740

4) produktów spożywczych zwierzęcych

740

Załącznik nr 14

STAWKI DOTACJI DO NAWOZÓW SPRZEDANYCH PRZEZ PODMIOT PRODUKUJĄCY NAWOZY

Do czystego składnika w nawozach wymienionych w odpowiednich tabelach w załączniku do ustawy o nawozach i nawożeniu w wysokości:

1) 50 zł za tonę CaO w odniesieniu do nawozów:

a) wapniowych z produkcji podstawowej (lp. 1-5 w tabeli nr 18),

b) wapna kredowego pochodzenia naturalnego - kopalina (lp. 10-13 w tabeli nr 18),

c) wapniowo-magnezowych (lp. 1-7 w tabeli nr 19),

2) 45 zł za tonę CaO w odniesieniu do nawozów wapniowych z pozysku (lp. 6-9 w tabeli nr 18),

3) 60 zł za tonę MgO w odniesieniu do nawozów wapniowo-magnezowych (lp. 1-7 w tabeli nr 19).

Ilość czystego składnika CaO oraz MgO oblicza się według minimalnych zawartości tych składników, określonych w tabelach nr 18 i 19 w załączniku do ustawy o nawozach i nawożeniu.

Załącznik nr 15

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Prognozowanie i sygnalizacja terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych - opracowanie zbiorczych informacji dotyczących oceny nasilenia występowania agrofagów

agrofag

5.260

2

Urzędowe badania kontrolne jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu w rolnictwie:

   

1) analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowanych środków ochrony roślin

próbka

175

2) analiza zawartości substancji biologicznie czynnej

próbka

343

3) ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną

próbka

231

4) ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin

próbka

288

3

Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:

   

1) badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych

próbka

145

2) badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

próbka

100

3) badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych

próbka

159

4) badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych

próbka

146

5) badanie pozostałości innych insektycydów

próbka

145

6) badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych

próbka

145

7) badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych

próbka

50

8) badanie pozostałości innych fungicydów

próbka

178

9) badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych

próbka

222

10) badanie pozostałości innych herbicydów

próbka

145

4

Badanie gleby i roślin na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania:

   

1) badanie gleby na obecność cyst nicieni Globodera pallida lub Globodera rostochiensis

próbka

23

2) oznaczanie patotypów nicieni Globodera pallida lub Globodera rostochiensis:

   

a) rozmnażanie

próbka

4.000

b) identyfikacja patotypu

próbka

3.400

3) badanie gleby lub bulw ziemniaka na obecność Synchytrium endobioticum

próbka

18

4) oznaczanie patotypów Synchytrium endobioticum:

   

a) rozmnożenie i wirulencja

próbka

9.000

b) identyfikacja patotypu

próbka

10.000

5) badanie materiału roślinnego na obecność Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus:

   

a) metodą hodowlaną

próbka

84

b) test biochemiczny

próbka

56

c) badanie bulw ziemniaka na obecność infekcji latentnej metodą immunofluorescencji

próbka

78

d) badanie wyizolowanych kultur metodą immunofluorescencji

próbka

60

6) badanie materiału roślinnego na obecność Pseudomonas solanacearum:

   

a) metodą hodowlaną

próbka

62

b) test biochemiczny

próbka

45

c) badanie bulw ziemniaka na obecność infekcji latentnej metodą immunofluorescencji

próbka

78

d) badanie wyizolowanych kultur metodą immunofluorescencji

próbka

60

5

Badania nad techniką ochrony roślin:

   

1) badanie szerokości stref ochronnych

badanie

115.000

2) badanie i ocena jakości technicznej opryskiwaczy rolniczych bez elektronicznego systemu sterowania

badanie

3.450

3) badanie i ocena jakości technicznej opryskiwaczy rolniczych z elektroniką

badanie

4.600

4) badanie i ocena jakości technicznej podzespołów opryskiwaczy rolniczych

badanie

3.450

5) badanie i ocena jakości technicznej elektronicznej aparatury do oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych

badanie

3.450

6) badanie i ocena jakości technicznej aparatury do oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych bez elektronicznego systemu pomiarowego

badanie

1.725

6

Zaprawianie nasion niekwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w rejonach zagrożonych występowaniem śnieci karłowej (Tilletia controversa)

100 kg

15

7

Zaklasyfikowanie środka ochrony roślin w zakresie toksyczności dla:

   

1) ludzi

środek

166

2) pszczół

środek

165

3) organizmów wodnych

środek

100

Załącznik nr 16

STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE KOSZTÓW BADAŃ OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH

1) 60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki do 12 m,

2) 70 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki powyżej 12 m,

3) 60 zł - dla opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego,

4) 80 zł - dla opryskiwacza samobieżnego polowego lub sadowniczego.

Załącznik nr 17

STAWKI DOTACJI DO 1 HA UPRAWY EKOLOGICZNEJ DLA GOSPODARSTW PODEJMUJĄCYCH PRODUKCJĘ I PRODUKUJĄCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.

Rodzaj uprawy

Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł

dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie - w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności

dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności

1

2

3

4

1

Uprawy warzywne

500

400

2

Uprawy rolnicze

200

150

3

Uprawy sadownicze

550

450

4

Plantacje jagodowe

550

500

5

Łąki, pastwiska

80

50

Załącznik nr 18

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ PROWADZENIA PRODUKCJI METODAMI EKOLOGICZNYMI

Lp.

Powierzchnia gospodarstwa

Stawka w zł na 1 gospodarstwo

1

2

3

1

do 5 ha użytków rolnych

300

2

powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych

350

3

powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych

400

4

powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych

450

5

powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych

500

6

powyżej 100 ha użytków rolnych

600

Załącznik nr 19

STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

DZIAŁ I - Analiza ekonomicznej polityki rolnej

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Analizy zmian parametrów wpływających na sytuację ekonomiczno-finansową sektora gospodarki żywnościowej - oceny za I i III kwartał 2001 r.

opracowanie

36.400

2

Analiza skutków liberalizacji handlu rolno-spożywczego w ramach CEFTA

opracowanie

29.300

3

Zmiany instrumentów polityki produkcji rolnej w Polsce (monitoring dla OECD)

opracowanie

29.300

DZIAŁ II - Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

4

Sygnalne raporty monitorujące sytuację podażowo-popytową i cenową na światowych rynkach podstawowych produktów rolnych:

   

1) zboża, oleiste, komponenty paszowe

opracowanie

10.150

2) żywiec, mięso, drób i jaja

opracowanie

10.150

3) owoce i warzywa

opracowanie

10.150

4) cukier

opracowanie

10.150

5) mleko i produkty mleczarskie

opracowanie

10.150

6) ziemniaki i skrobia

opracowanie

10.150

5

Roczny raport podsumowujący polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2001

opracowanie

48.400

6

Przygotowanie analiz obrotów w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi za I i III kwartał 2002 r.

opracowanie

16.000

7

Przygotowanie szybkich analiz bieżącej sytuacji w polskim handlu artykułami rolno-spożywczymi z wybranymi państwami i w rolnictwie tych państw

opracowanie

1.275

DZIAŁ III - Monitorowanie rozmiarów importu i cen importowych

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

8

Weryfikacja danych liczbowych, wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o wielkości importu towarów rolno-spożywczych według narastających danych miesięcznych za listopad i grudzień 2001 r. oraz za miesiące: od stycznia do października 2002 r.

opracowanie

1.200

9

Weryfikacja danych liczbowych, wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o cenach importowych towarów rolno-spożywczych według danych miesięcznych

opracowanie

1.200

10

Sporządzenie uzupełniającej analizy tendencji zmian wielkości importu i cen importowych towarów w 2002 r. oraz syntezy

opracowanie

2.500

11

Ustalenie wielkości progowych dla towarów wymagających głębszej ochrony - w zależności od potrzeb na 2002 r.

opracowanie

2.500

12

Ustalenie cen progu dla towarów wymagających głębszej ochrony - w zależności od potrzeb - na 2003 r. oraz listy towarów objętych SSG

opracowanie

2.400