Zobacz projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze. (Dz. U. z dnia 23 marca 1995 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, zwana dalej "prognozą", powinna spełniać następujące wymagania: 1)określać i oceniać skutki dla środowiska przyrodniczego, zwanego dalej "środowiskiem", które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, między innymi w związku z emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem ścieków i odpadów, hałasem, wibracjami i elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym oraz ryzykiem występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 2)określać skutki wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na takie elementy środowiska, jak: powietrze, powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, ludzie, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz, we wzajemnym ich powiązaniu, 3)przedstawiać rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne wpływy na środowisko, które mogą wynikać z realizacji ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Prognoza powinna w szczególności: 1)uwzględniać skutki wpływu dotychczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu na środowisko z uwagi na jakość życia i zdrowie ludzi, 2)uwzględniać stan środowiska, jego wrażliwość i odporność na degradację oraz zdolność do regeneracji, 3)uwzględniać ochronę różnorodności biologicznej, 4)ustalać, analizować i oceniać zagrożenia dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstać na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz terenach pozostających w zasięgu oddziaływania, w wyniku realizacji ustaleń planu, 5)oceniać skutki, które mogą wystąpić w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na istniejących i projektowanych: obszarach chronionych i specjalnie chronionych w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz obszarach chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, 6)oceniać proponowane w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 7)w zależności od potrzeb formułować propozycje innych niż w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleń sprzyjających ochronie środowiska. § 2. 1. Prognoza powinna: 1)obejmować obszar umożliwiający opracowanie prognozy dla wszystkich elementów środowiska, nie mniejszy niż objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2)przedstawiać zagadnienia w formie opisowej z dokładnością, z jaką określono ustalenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz graficznej, zgodnie ze skalą, w jakiej sporządzono ten projekt, 3)zawierać informacje o przyjętych założeniach i metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 2. Prognoza powinna być opracowywana jednocześnie ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. § 3. Prognozę sporządza się z uwzględnieniem istniejących informacji zawartych w: 1)projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2)dokumentach stosowanych w pracach planistycznych, w szczególności w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz we wnioskach do planu, w tym m. in. z zakresu ochrony środowiska, 3)opracowaniach ekofizjograficznych obejmujących obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 4)dokumentacjach złóż kopalin i wód podziemnych w granicach ich projektowanych stref ochronnych, 5)miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, sporządzonym dla terenu górniczego, 6)warunkach korzystania z wód dorzecza, opracowanych na podstawie odrębnych przepisów, 7)ocenach oddziaływania na środowisko obiektów istniejących i projektowanych inwestycji, jeżeli wpływają na obszar objęty planem, 8)planach urządzania lasów, planach ochrony parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 9)dokumentacjach form ochrony przyrody oraz dokumentacjach uzdrowisk, 10)państwowym monitoringu środowiska, 11)innych dokumentach i materiałach planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.