ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

(Dz. U. Nr 94, poz. 795)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, oraz kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 2000.

§ 2. Typy siedlisk przyrodniczych, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki roślin, ze wskazaniem gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki zwierząt, z wyjątkiem gatunków ptaków, ze wskazaniem gatunków zwierząt o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

  1)  priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodniczego;

  2)  wewnętrzne zróżnicowanie typu siedliska przyrodniczego;

  3)  wielkość krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego i ich rozmieszczenie;

  4)  podatność typu siedliska przyrodniczego na proces degradacji;

  5)  zachowanie pełnej zmienności danego typu siedliska przyrodniczego;

  6)  znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodniczego, uwzględniające w szczególności:

a)    stopień, w jakim siedlisko przyrodnicze jest reprezentatywne,

b)    powierzchnię zajmowaną przez siedlisko przyrodnicze w stosunku do całkowitej powierzchni tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze kraju,

c)    stopień, w jakim struktura i funkcja siedliska przyrodniczego jest zachowana lub możliwości jego renaturyzacji,

d)    istniejące i potencjalne zagrożenia.

§ 6. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych są następujące:

  1)  wyznaczenie obszarów występowania typu siedliska przyrodniczego z załącznika nr 1 do rozporządzenia;

  2)  znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodniczego;

  3)  uwzględnienie współwystępowania gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony;

  4)  wyznaczenie powierzchni obszaru Natura 2000, która powinna:

a)    umożliwiać skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk przyrodniczych,

b)    obejmować wszystkie występujące na obszarze Natura 2000 siedliska przyrodnicze.

§ 7. 1. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk gatunków roślin i zwierząt, z wyjątkiem ptaków, do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

  1)  priorytetowe znaczenie gatunku;

  2)  wielkość krajowej populacji i jej rozmieszczenie;

  3)  stopień zagrożenia;

  4)  podatność siedlisk na proces degradacji;

  5)  występowanie siedlisk gatunków, które mają nie więcej niż 10 miejsc występowania w kraju;

  6)  występowanie co najmniej 2 % krajowej populacji gatunku;

  7)  występowanie zimowych i letnich schronień nietoperzy, których znaczenie w skali kraju oceniono na co najmniej 10 punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Kryteria oceny znaczenia schronień nietoperzy są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków ptaków, do ochrony w formie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, są następujące:

  1)  występowanie co najmniej 1 % lęgowej populacji krajowej gatunku zagrożonego w skali globalnej;

  2)  występowanie co najmniej 1 % populacji gatunku wędrownego lub co najmniej 1 % europejskiej populacji lęgowej gatunku zagrożonego;

  3)  występowanie co najmniej 1 % europejskiej populacji gatunku wędrownego niezagrożonego;

  4)  występowanie co najmniej 20.000 osobników ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10.000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich;

  5)  występowanie co najmniej 5.000 osobników bocianów białych lub 3.000 żurawi, lub 3.000 ptaków drapieżnych podczas wędrówek.

§ 8. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków roślin i zwierząt, z wyjątkiem ptaków, do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

  1)  wyznaczenie obszarów występowania gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia;

  2)  znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 występowania gatunków roślin i zwierząt dla skutecznej ochrony tych gatunków;

  3)  znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla przemieszczania się gatunków, z uwzględnieniem:

a)    położenia na trasie wędrówek innych gatunków wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b)    funkcjonowania jako korytarzy ekologicznych łączących inne obszary istotne dla ochrony siedlisk gatunków priorytetowych, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

c)    połączenia z innymi obszarami ważnymi dla ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, w szczególności z innymi obszarami Natura 2000 i terenami objętymi pozostałymi formami ochrony przyrody;

  4)  uwzględnienie współwystępowania na obszarze pozostałych wymagających ochrony gatunków i typów siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia;

  5)  wyznaczenie powierzchni siedlisk gatunku, chronionej w formie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, która powinna:

a)    mieć rozmiary umożliwiające skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ten obszar,

b)    obejmować całą przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla ochrony których go wyznaczono, lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania, w szczególności miejsca rozrodu, żerowiska i miejsca odpoczynku w czasie migracji, zimowiska.

§ 9. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków ptaków, do ochrony w formie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, są następujące:

  1)  wyznaczenie obszarów występowania gatunków ptaków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313);

  2)  wyznaczenie powierzchni obszaru występowania gatunków ptaków, chronionej w formie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, która powinna umożliwiać skuteczne i trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla ochrony których obszar ten został wyznaczony, lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, W TYM TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM, WYMAGAJĄCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000

 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 
|   | Kod typu     |                                    | 
| Lp. | siedliska     | Nazwa typu siedliska przyrodniczego                  | 
|   | przyrodniczego1  |                                    | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 1  | 1110       | piaszczyste ławice podmorskie                     | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 2  | 1130       | ujścia rzek (estuaria)                        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 3  | 1150       | zalewy i jeziora przymorskie (laguny)*                | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 4  | 1160       | duże płytkie zatoki                          | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 5  | 1170       | rafy                                 | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 6  | 1210       | kidzina na brzegu morskim                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 7  | 1230       | klify na wybrzeżu Bałtyku                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 8  | 1310       | śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)| 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 9  | 1330       | solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska     | 
|   |          | nadmorskie)                              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 10  | 1340       | śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia   | 
|   |          | część - zbiorowiska śródlądowe)*                   | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 11  | 2110       | inicjalne stadia nadmorskich wydm białych               | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 12  | 2120       | nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 13  | 2130       | nadmorskie wydmy szare*                        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 14  | 2140       | nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)*          | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 15  | 2160       | nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika                | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 16  | 2170       | nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej            | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 17  | 2180       | lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 18  | 2190       | wilgotne zagłębienia międzywydmowe                  | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 19  | 2330       | wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi               | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 20  | 3110       | jeziora lobeliowe                           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 21  | 3130       | brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z     | 
|   |          | Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea                  | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 22  | 3140       | twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi    | 
|   |          | łąkami ramienic Charetea                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 23  | 3150       | starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami | 
|   |          | z Nympheion, Potamion                         | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 24  | 3160       | naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne                | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 25  | 3220       | pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków         | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 26  | 3230       | zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków     | 
|   |          | (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 27  | 3240       | zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków  | 
|   |          | (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 28  | 3260       | nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników      | 
|   |          | Ranunculion fluitantis                        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 29  | 3270       | zalewane muliste brzegi rzek                     | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 30  | 4010       | wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)     | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 31  | 4030       | suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion,        | 
|   |          | Calluno-Arctostaphylion)                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 32  | 4060       | wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 33  | 4070       | zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)                  | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 34  | 4080       | subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej    | 
|   |          | (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 35  | 6110       | skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)| 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 36  | 6120       | ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*    | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 37  | 6150       | wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne    | 
|   |          | wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)                | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 38  | 6170       | nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska    | 
|   |          | śnieżne (Arabidion coeruleae)                     | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 39  | 6210       | murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z    | 
|   |          | Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są  | 
|   |          | tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 40  | 6230       | górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate     | 
|   |          | florystycznie) *                           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 41  | 6410       | zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 42  | 6430       | ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne  | 
|   |          | (Convolvuletalia sepium)                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 43  | 6440       | łąki selemicowe (Cnidion dubii)                    | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 44  | 6510       | niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion | 
|   |          | elatioris)                              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 45  | 6520       | górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)| 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 46  | 7110       | torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 47  | 7120       | torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i     | 
|   |          | stymulowanej regeneracji                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 48  | 7140       | torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z   | 
|   |          | Scheuchzerio-Caricetea)                        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 49  | 7150       | obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion| 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 50  | 7210       | torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii,     | 
|   |          | Schoenetum nigricantis)*                       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 51  | 7220       | źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*      | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 52  | 7230       | górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk | 
|   |          | i mechowisk                              | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 53  | 8110       | piargi i gołoborza krzemianowe                    | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 54  | 8120       | piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub  | 
|   |          | Arabidion alpinae                           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 55  | 8160       | podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion  | 
|   |          | calamagrostis *                            | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 56  | 8210       | wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 57  | 8220       | ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion  | 
|   |          | vandelii                               | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 58  | 8230       | pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)| 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 59  | 8310       | jaskinie nieudostępnione do zwiedzania                | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 60  | 9110       | kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)                   | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 61  | 9130       | żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 62  | 9140       | górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)            | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 63  | 9150       | ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)       | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 64  | 9160       | grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)               | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 65  | 9170       | grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,     | 
|   |          | Tilio-Carpinetum)                           | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 66  | 9180       | jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio     | 
|   |          | plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)*                 | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 67  | 9190       | pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 68  | 91D0       | bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,    | 
|   |          | Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno       | 
|   |          | girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*   | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 69  | 91E0       | łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum       | 
|   |          | albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy   | 
|   |          | źródliskowe)*                             | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 70  | 91F0       | łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 71  | 9110       | ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*        | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 72  | 91P0       | wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)          | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 73  | 91Q0       | górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)            | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 74  | 91T0       | sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać    | 
|   |          | Peucedano-Pinetum)                          | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 75  | 9410       | górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) | 
|------.-------------------.-----------------------------------------------------------------------| 
| 76  | 9420       | górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)         | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Objaśnienia:

1   Kod typu siedliska przyrodniczego podano, korzystając z poradnika pt. "Podręcznik interpretacji siedlisk przyrodniczych" wydanego przez Komisję Europejską w 2003 r.

*   Siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

GATUNKI ROŚLIN, W TYM GATUNKI ROŚLIN O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM, WYMAGAJĄCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000

 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp. | Nazwa polska                | Nazwa łacińska                | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 1  | aldrowanda pęcherzykowata          | Aldrovanda vesiculosa             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 2  | bezlist okrywkowy              | Buxbaumia viridis               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 3  | dziewięćsił popłocholistny         | Carlina onopordifolia             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 4  | dzwonecznik wonny              | Adenophora lilifolia             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 5  | dzwonek karkonoski*             | Campanula bohemica*              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 6  | dzwonek piłkowany*             | Campanula serrata*              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 7  | elisma wodna                | Luronium natans                | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 8  | gnidosz sudecki*              | Pedicularis sudetica*             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 9  | goryczuszka czeska*             | Gentianella bohemica*             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 10  | goździk lśniący*              | Dianthus nitidus*               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 11  | jezierza giętka               | Najas flexilis                | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 12  | języczka syberyjska             | Ligularia sibirica              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 13  | kaldesia dziewięciornikowata        | Caldesia parnassifolia            | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 14  | leniec bezpodkwiatkowy           | Thesium ehracteatum              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 15  | lipiennik Loesela              | Liparis loeselii               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 16  | lnica wonna                 | Linaria loeselii (Linaria odora)       | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 17  | marsylia czterolistna            | Marsilea quadrifolia             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 18  | mieczyk błotny               | Gladiolus paluster              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 19  | obuwik pospolity              | Cypripedium calceolus             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 20  | parzęchlin długoszczecinowy         | Meesia longiseta               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 21  | podejźrzon pojedynczy            | Botrychium simplex              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 22  | ponikło kraińskie              | Eleocharis carniolica             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 23  | przytulia krakowska             | Galium cracoviense              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 24  | przytulia sudecka*             | Galium sudeticum*               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 25  | pszonak pieniński*             | Erysimum pieninicum*             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 26  | różanecznik żółty              | Rhododendron luteum              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 27  | rzepik szczeciniasty            | Agrimonia pilosa               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 28  | sasanka otwarta               | Pulsatilla patens               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 29  | sasanka słowacka*              | Pulsatilla slavica*              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 30  | selery błotne                | Apium repens                 | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 31  | sierpik różnolistny*            | Serratula lycopifolia*            | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 32  | sierpowiec błyszczący            | Drepanocladus vernicosus           | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 33  | skalnica torfowiskowa            | Saxifraga hirculus              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 34  | starodub łąkowy               | Angelica palustris (Ostericum palustre)    | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 35  | szurpek Rogera               | Orthotrichum rogeri              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 36  | tocja karpacka               | Tozzia carpatica               | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 37  | tojad morawski               | Aconitum firmum ssp. moravicum        | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 38  | warzucha polska*              | Cochlearia polonica*             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 39  | warzucha tatrzańska*            | Cochlearia tatrae*              | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 40  | widłoząb zielony              | Dicranum viride                | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 41  | włosocień cienisty             | Trichomanes speciosum             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 42  | zanokcica serpentynowa           | Asplenium adulterinum             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 43  | moczara włoskowata (żaglik włoskowaty)   | Dichelyma capillaceum             | 
|------.---------------------------------------------.-----------------------------------------------| 
| 44  | żmijowiec czerwony             | Echium russicum                | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Objaśnienie:

*  Gatunek o znaczeniu priorytetowym.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM GATUNKÓW PTAKÓW, W TYM GATUNKI ZWIERZĄT O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM, WYMAGAJĄCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000

 

.--------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Nazwa polska           | Nazwa łacińska              | 
|    |----------------------------------.-------------------------------------------| 
|    | SSAKI              | MAMMALIA                 | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 1   | bóbr europejski         | Castor fiber               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 2   | darniówka tatrzańska       | Microtus tatricus             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 3   | foka pospolita          | Phoca vitulina              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 4   | foka szara            | Halichoerus grypus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 5   | kozica*             | Rupicapra rupicapra tatrica*       | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 6   | mopek              | Barbastella barbastellus         | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 7   | morświn             | Phocoena phocoena             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 8   | nerpa              | Phoca hispida bottnica          | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 9   | niedźwiedź brunatny*       | Ursus arctos*               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 10  | nocek Bechsteina         | Myotis bechsteini             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 11  | nocek duży            | Myotis myotis               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 12  | nocek łydkowłosy         | Myotis dasycneme             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 13  | nocek orzęsiony         | Myotis emarginatus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 14  | podkowiec duży          | Rhinolophus ferrumequinum         | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 15  | podkowiec mały          | Rhinolophus hipposideros         | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 16  | ryś               | Lynx lynx                 | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 17  | smużka stepowa          | Sicista subtilis             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 18  | suseł moręgowany         | Spermophilus citellus           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 19  | suseł perełkowany*        | Spermophilus suslicus*          | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 20  | świstak*             | Marmota marmota latirostris*       | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 21  | tchórz stepowy          | Mustela eversmannii            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 22  | wilk*              | Canis lupus*               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 23  | wydra              | Lutra lutra                | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 24  | żubr*              | Bison bonasus*              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
|    | GADY               | REPTILIA                 | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 1   | żółw błotny           | Emys orbicularis             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
|    | PŁAZY              | AMPHIBIA                 | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 1   | kumak górski           | Bombina variegata             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 2   | kumak nizinny          | Bombina bombina              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 3   | traszka grzebieniasta      | Triturus cristatus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 4   | traszka karpacka         | Triturus montandoni            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
|    | RYBY I              | PISCES ET CYCLOSTOMATA          | 
|    | KRĄGŁOUSTE            |                      | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 1   | aloza              | Alosa alosa                | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 2   | boleń              | Aspius aspius               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 3   | brzanka             | Barbus peloponnesius           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 4   | ciosa              | Pelecus cultratus             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 5   | głowacica            | Hucho hucho                | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 6   | głowacz białopłetwy       | Cottus gobio               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 7   | jesiotr zachodni         | Acipenser sturio             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 8   | kiełb białopłetwy        | Gobio albipinnatus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 9   | kiełb Kesslera          | Gobio kessleri              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 10  | koza               | Cobitis taenia              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 11  | koza złotawa           | Sabanejewia aurata            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 12  | łosoś atlantycki         | Salmo salar                | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 13  | minóg morski           | Petromyzon marinus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 14  | minóg rzeczny          | Lampetra fluviatilis           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 15  | minóg strumieniowy        | Lampetra planeri             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 16  | minóg ukraiński         | Eudontomyzon mariae            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 17  | parposz             | Alosa fallax               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 18  | piskorz             | Misgurnus fossilis            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 19  | różanka             | Rhodeus sericeus amarus          | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 20  | strzebla przekopowa       | Phoxinus percnurus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
|    | BEZKRĘGOWCE           | INVERTEBRATA               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 1   | barczatka kataks         | Eriogaster catax             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 2   | biegacz urozmaicony       | Carabus variolosus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 3   | biegacz Zawadzkiego       | Carabus zawadszkii            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 4   | bogatek wspaniały        | Buprestis splendens            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 5   | czerwończyk fioletek       | Lycaena helle               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 6   | czerwończyk nieparek       | Lycaena dispar              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 7   | jelonek rogacz          | Lucanus cervus              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 8   | konarek tajgowy*         | Phryganophilus ruficollis*        | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 9   | kozioróg dębosz         | Cerambyx cerdo              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 10  | krasopani hera*         | Callimorpha quadripunctaria*       | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 11  | kreślinek nizinny        | Graphoderus bilineatus          | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 12  | ksylomka strix*         | Xylomoia strix*              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 13  | łątka ozdobna          | Coenagrion ornatum            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 14  | modraszek eroides        | Polyommatus eroides            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 15  | modraszek nausitous       | Maculinea nausithous           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 16  | modraszek telejus        | Maculinea teleius             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 17  | nadobnica alpejska*       | Rosalia alpina*              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 18  | pachnica dębowa*         | Osmoderma eremita*            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 19  | pilnicznik fiołkowy       | Limoniscus violaceus           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 20  | pływak szerokobrzegi       | Dytiscus latissimus            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 21  | poczwarówka jajowata       | Vertigo moulinsiana            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 22  | poczwarówka zmienna       | Vertigo genesii              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 23  | poczwarówka zwężona       | Vertigo angustior             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 24  | pogrzybnica           | Oxyporus mannerheimii           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 25  | ponurek Schneidera        | Boros schneideri             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 26  | przeplatka aurina        | Euphydryas aurinia            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 27  | przeplatka maturna        | Hypodryas maturna             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 28  | rozmiazg kolweński        | Pytho kolwensis              | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 29  | sichrawa karpacka*        | Pseudogaurotina excellens*        | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 30  | skójka gruboskorupowa      | Unio crassus               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 31  | skójka perłorodna        | Margaritifera margaritifera        | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 32  | strzępotek edypus        | Coenonympha oedippus           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 33  | szlaczkoń szafraniec       | Colias myrmidone             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 34  | ślimak ostrokrawędzisty     | Helicigona lapicida            | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 35  | średzinka            | Mesosa myops               | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 36  | trzepla zielona         | Ophiogomphus cecilia           | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 37  | zagłębek bruzdkowany       | Rhysodes sulcatus             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 38  | zalotka większa         | Leucorrhinia pectoralis          | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 39  | zatoczek łamliwy         | Anisus vorticulus             | 
|-------.----------------------------------.-------------------------------------------| 
| 40  | zgniotek cynobrowy        | Cucujus cinnaberinus           | 
.--------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Objaśnienie

*  Gatunek o znaczeniu priorytetowym.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

KRYTERIA OCENY ZNACZENIA W SKALI KRAJU LETNICH I ZIMOWYCH SCHRONIEŃ NIETOPERZY

 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Gatunek       | Schronienia letnie            | Schronienia zimowe        | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| mopek        | -                    | 1 punkt za każde 10 osobników   | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| nocek Bechsteina  | -                    | 1 punkt za każdego 1 osobnika   | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| nocek duży     | 1 punkt za każde 20 osobników      | 1 punkt za każde 15 osobników   | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| nocek łydkowłosy  | 1 punkt za każde 3 osobniki dorosłe   | 1 punkt za każdego 1 osobnika   | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| nocek orzęsiony   | 1 punkt za każde 3 osobniki dorosłe   | 1 punkt za każdego 1 osobnika   | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| podkowiec mały   | 1 punkt za każde 3 osobniki dorosłe   | 1 punkt za każde 3 osobniki    | 
|---------------------.------------------------------------------.-----------------------------------| 
| podkowiec duży   | 1 punkt za każde 3 osobniki dorosłe   | 1 punkt za każdego 1 osobnika   | 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Objaśnienia:

W przypadku zimowisk, w których liczba osobników nietoperzy z wszystkich gatunków przekracza 300, sumę punktów uzyskaną dla zimowiska mnoży się przez współczynnik 2.

Liczbę punktów dla danego obiektu oblicza się, sumując punkty uzyskane dla poszczególnych osobników, a w przypadku schronień całorocznych - także dla sezonów.