ZARZĄDZENIE NR 43
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 kwietnia 2003r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu
(znak sprawy: ZU - 7019 - 15/2003).


Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, zmiana Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 958 i Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§ l.

1. Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych opracowanie pt. „Instrukcja urządzania lasu, w skład której wchodzą: zbiór instrukcji, zarządzeń i wytycznych z zakresu urządzania lasu, tj:
1) część 1 - instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa,
2) część 2 - instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych,
3) część 3 - zarządzenia i wytyczne dotyczące urządzania lasu, w tym program TAKSATOR, standard leśnej mapy numerycznej, zasady konsultowania planów urządzenia lasu, zasady kontroli i odbioru robót urządzeniowych oraz wytyczne w sprawie indywidualnego wieku dojrzałości do odnowienia drzewostanów.
2. Instrukcja urządzania lasu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuję Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do wdrożenia instrukcji urządzania lasu w zakresie dotyczącym odpowiednich zmian w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
2. Instrukcja urządzania lasu ma zastosowanie do wszystkich planów urządzenia lasu zleconych do sporządzenia po dniu 1 stycznia 2004r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisaniaDyrektor Generalny
Lasów Państwowych

(-) dr inż. Janusz Dawidziuk


Instrukcja Urządzania Lasu: