Rozmiar: 8664 bajtów
Stanowisko pozarządowych organizacji przyrodniczych w sprawie sieci Natura 2000 w Polsce


16 listopada 2003


WŁĄCZAJĄC SIĘ w rozwijającą się, ogólnopolską dyskusję na temat projektu sieci Natura 2000 w Polsce;
ODNOTOWUJĄC dotychczas wyrażone w tej dyskusji stanowiska, np. Ruchu Obrony Lasów Polskich i Polskiego Towarzystwa Leśnego;
DOSTRZEGAJĄC obawy administracji leśnej, wodnej, samorządowej, a także administracji ochrony przyrody, wobec sieci Natura 2000 i włączenia do niej poszczególnych obszarów i obiektów;
DOSTRZEGAJĄC presję na zmniejszenie powierzchni obszarów panowanych do włączenia do sieci;
UWAŻAJĄC JEDNAK, że dobrze zachowana przyroda, w tym te jej elementy, które są przedmiotem zainteresowania Europy i które są podstawą wyznaczania sieci Natura 2000, jest bogactwem Polski, które w całości powinno być zachowane dla nas i dla przyszłych pokoleń;
WIERZĄC, że zachowanie tego bogactwa jest nie tylko zobowiązaniem wynikającym z przystąpienia do Unii Europejskiej, ale i naszym własnym obowiązkiem;
DOSTRZEGAJĄC trudną sytuację finansową budżetu Państwa;
DOSTRZEGAJĄC RÓWNOCZEŚNIE tendencje finansowania ochrony przyrody w Unii Europejskiej;

wyrażamy następujące stanowisko:

ZWRACAMY UWAGĘ, że projekt sieci Natura 2000, opracowany wspólnym wysiłkiem polskich przyrodników w atach 2002-2003, mimo pewnych jego niedoskonałości, jest dobrym odzwierciedleniem rozmieszczenia najważniejszych i koniecznych do zachowania wartości przyrody o europejskim znaczeniu w Polsce;
ZWRACAMY UWAGĘ, że zachowanie tych wartości jest i będzie obowiązkiem władzy wobec polskiego społeczeństwa i przyszłych jego pokoleń;
ZWRACAMY UWAGĘ, że włączenie cennych przyrodniczo obszarów do sieci Natura 2000 umożliwi w przyszłości przynajmniej częściowe finansowanie ich ochrony ze środków Unii Europejskiej, a pozostawienie ich poza siecią uniemożliwi wykorzystywanie na ten cel środków unijnych;
UWAŻAMY, że Polski nie stać na pozostawienie poza siecią Natura 2000 obiektów i obszarów kluczowych dla ochrony przyrody;
DEKLARUJEMY dalszą gotowość do konstruktywnej współpracy przy weryfikacji i delimitacji obszarów projektowanej sieci Natura 2000, a także przy określaniu ich walorów i zagrożeń oraz planowaniu i realizacji działań ochronnych;
WZYWAMY do przyjęcia projektu sieci Natura 2000 w takiej formie, by objął on wszystkie obszary spełniające kryteria sieci i potrzebujące ochrony.

Otrzymują:
- Prezydent RP
- Prezes Rady Ministrów
- Minister Środowiska
- Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Sejmowa Komisja Europejska
- Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica
Klub Przyrodników, Świebodzin
Liga Ochrony Przyrody, Warszawa
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Poznań
Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodniopomorski, Gdańsk
Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białystok
Pracownia Architektury Żywej, Goniądz
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Siedlce
Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin