WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Artykuły proponowowane do druku w "Przeglądzie Przyrodniczym" powinny być nadsyłane w dwóch kompletnych egzemplarzach na adres Redakcji: ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
Przesłany materiał powinien zawierać:
Tytuł w języku polskim i w języku angielskim.
Abstract o długości do 100 słów, w dwóch wersjach językowych: po angielsku i po polsku. Abstrakt powinien zwięźle informować o treści pracy bez konieczności sięgania do jej zasadniczego tekstu.
Wykaz angielskich słów kluczowych, 3-5 (key words).
Zasadniczy tekst pracy, nie dłuższy niż 40 kB (22 strony standardowego maszynopisu) w formie wydruku komputerowego. Łacińskie nazwy gatunków i syntaksonów oraz wyższych jednostek taksonomicznych powinny być wpisane kursywą bez dodatkowego wyróżniania w postaci nawiasów. Tekst powinien być formatowany standardowo, bez zbędnych wyróżnień, wyrównany do lewej strony, z szerokimi marginesami i podwójnymi odstępami między wierszami, rozmiar czcionki 12, należy unikać formatowania za pomocą znaków, np. spacji, tabulatorów itp. Częścią tekstu musi być wykaz literatury zawierający spis wszystkich pozycji cytowanych w tekście, ułożony alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów. Należy używać skrótów w wersji międzynarodowej (Ed., Eds., In:, et al.). Pozycje literatury w tekście należy cytować podając nazwisko autora i rok wydania (Tomiałojć 1990, Fudali i Pilczuk 1998, Uhlig et al. 1998 w przypadku więcej niż dwóch autorów pracy). W nawiasie należy ułożyć pozycje według lat wydania.W spisie literatury według wzoru:
CIEŚLAK M. 1980. Propozycja określenia struktury dominacji i różnorodności gatunkowej zespołów. Wiad. ekol. 26, 2: 141-150.
HERBICH J. 1993. Specyfika, zagrożenia i problemy ochrony przyrody dolin małych rzek Pomorza. In: TOMIAŁOJĆ L. (Ed.). Ochorna przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków: 167-188.
TOMIAŁOJĆ L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
W przypadku większej liczby autorów w spisie należy wymienić wszystkich.
Streszczenie w języku polskim (może być dodatkowo w języku angielskim), o długości ok. 300 słów, może zawierać powołania na materiał dokumentacyjny zawarty w tekście.
Ewentualne rysunki, wyłącznie kreskowe, czarno-białe, wykonane tuszem na kalce technicznej. Akceptujemy też dobre kserokopie i wydruki laserowe. Sposób wykonania rysunku powinien umożliwiać jego zmniejszenie do formatu kolumny pisma z zachowaniem czytelności (odpowiedni rozmiar czcionki, grubość linii nie mniejsz niż 0,3 mm).
Podpisy do rysunków, napisane na oddzielnej kartce, w miarę możliwości po polsku i po angielsku. Rysunki należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu "ryc."
Ewentualne tabele. Prosimy unikać tabel nie mieszczących się na kolumnie pisma.
Podpisy do tabel, na oddzielnej kartce, w miarę możliwości po polsku i po angielsku. Tabele należy numerować kolejno i powoływać się na nie w tekście używając skrótu "tab."
Adresy wszystkich autorów artykułu.
Dyskietkę z tekstem artykułu zapisanym jako *.doc lub *.rtf. Będziemy wdzięczni za ryciny zapisane w formie *.tif, *.gif, *.pcx, *.bmp, *.jpg., *.cdr (wersja 7.0).
W przypadku notatek przesyłany materiał powinien zawierać: tytuł po polsku i po angielsku, tekst notatki, adres autora, ewentualny wykaz literatury, dwu-trzyzdaniowe streszczenie angielskie i dyskietkę z tekstem.
W przypadku recenzji wydawnictw prosimy o przesłanie: pełnych danych bibliograficznych recenzowanej pozycji, tekstu recenzji, adresu autora i dyskietki z tekstem.
Dopuszczamy przygotowanie tytułu, abstraktu, podpisów pod ryciny i tabele w języku polskim, z przeznaczeniem do przetłumaczenia. Prosimy wówczas, jeżeli jest to możliwe, o podanie angielskich odpowiedników specjalistycznego słownictwa.
Prosimy o przygotowanie materiałów zgodnie z powszechnie przyjętymi zwyczajami dotyczącymi odpowiednich typów publikacji naukowych. Treść pracy, przynajmniej w ogólnych zarysach, powinna być zrozumiała dla czytelnika nie będącego specjalistą w danej dziedzinie. Wszystkim, nie tylko początkującym autorom, polecamy:
WEINER J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
FALIŃSKI J. B. 1991. Konstrukcja rozprawy naukowej, czyli co? gdzie? i jak? napisać w raporcie z badań. Phytocoenosis N. S. Semin. Geobot. 1: 299-302.
"Przegląd Przyrodniczy" od roku 1999 jest pismem recenzowanym, każdy artykuł poddawany jest ocenie dwóch recenzentów. Obowiązkiem Autora jest ustosunkowanie się do uwag recenzentów. Po otrzymaniu tekstu zaakceptowanego do druku Autor ma obowiązek wykonania jednej korekty bez prawa wprowadzania zasadniczych zmian. Pierwszy autor artykułu otrzymuje bezpłatnie 20 nadbitek + każdy z autorów 1 zeszyt "Przeglądu". Autorzy notatek i recenzji otrzymują do 5 nadbitek. Możliwość zakupienia ich większej liczby prosimy uzgadniać przy składaniu pracy do druku.