KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
email: lkp@lkp.org.pl


[Do strony głównej Lubuskiego Klubu Przyrodników] [Zajrzyj też do sprawozdań i reportaży w "Boćku" - naszym biuletynie]

Do góry strony


Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej


W dniach 5-6 lutego 2000 (sobota, niedziela) w Ośrodku Leśnik w Łagowie odbył się
XVIII Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej
oraz Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Klubu Przyrodników.

Przyjęto sprawodzania Zarządku Klubu za lata 1998-1999 i udzielono absolutorium Zarządowi. Wybrano nowy Zarząd Klubu w skład którego ewszli:
 • Andrzej Jermaczek - prezes
 • Robert Stańko - skarbnik
 • Danuta Jermaczek - sekretarz
 • Tadeusz Czwałga
 • Arkadiusz Gawroński
 • Mariusz Mleczak
 • Paweł Pawlaczyk Podniesiono składkę członkowską do 20 zł.

  Wygłoszono referaty przyrodnicze:
 • Danuta Jermaczek - Rola parków krajobrazowych we współczesnej ochronie przyrody
 • Alfred Rösler - Projekt utworzenia Sławskiego Parku Krajobrazowego
 • Elżbieta Nalewajczyk - Stepy nad Odrą - rzadkie rośliny na murawach w Owczarach
 • Marcin Dziubek, Andrzej Gusztyn - Co nowego w sprawie Gubińskich Mokradeł
 • Andrzej Jermaczek, Robert Stańko - Powrót meliorantów, czyli - jak skutecznie chronić mokradła
 • Szymon Konwerski - Chrząszcze - charakterystyka grupy
 • Leszek Jerzak - Bociany w Kłopocie
 • Robert Kamieniarz - Szanse przetrwania cietrzewia, głuszca i jarząbka w naszych lasach.

  Przeprowadzono warsztaty:
 • Grażyna Raduła - Jak sprzedawać idee ochrony przyrody - krótki kurs marketingu dla przyrodników. Jak wykorzystywać instrumenty marketingowe (marketing mix: 4p - 4K) ? ˇ Jak oferować ideę ochrony przyrody, aby otoczenie widziało w niej swoje korzyści ?
 • Paweł Pawlaczyk - Jak nie zabłądzić w lesie - krótki kurs leśnictwa dla "nieleśników" ˇ Leśne systemy adresowania: tylko trochę trudniejsze niż kod pocztowy. ˇ Mapy leśne: więcej niż plątanina linii. ˇ Odpowiedzialność: kto o czym decyduje w lesie. ˇ Plan ugl: jak czytać tę księgę ? ˇ Rębnie i trzebieże: to tylko tak strasznie brzmi. ˇ Procedury ochrony przyrody w leśnictwie: jak z nich korzystać
 • Kinga Gawrońska - Rysowanie - złudzenie czy rzeczywistość ? ˇ Czy rysowanie jest trudne i czy można je porównać z pisaniem na komputerze ? ˇ Złudzenie optyczne czyli dlaczego linie równolegle wcale takimi nie są ? ˇ Dlaczego kolor biały czasami jest czarny ? ˇ Dlaczego to samo jabłko rysowane przez różne osoby wygląda zupełnie inaczej ? ˇ Na jakie cechy roślin i zwierząt powinniśmy zwracać uwagę - czy ważniejszy jest kolor czy kształt ? ˇ Kilka ćwiczeń, które nauczą nas zwracać uwagę na to co istotne ?
 • Robest Stańko - Rozpoznawanie mszaków.  Kurs praktycznej ochrony przyrody, Owczary, grudzień 1999

  Program KURSU PRAKTYCZNEJ OCHRONY PRZYRODY - 7 - 10 grudnia 1999

  Wtorek, 7 grudnia

  Godz. 16.00 · Powitanie, prezentacja uczestników, założenia kursu · Ochrona przyrody w Polsce - rzeczywistość iperspektywy  · Czym jest a czym nie jest ochrona przyrody. Prowadzenie - Andrzej Jermaczek

  Godz. 19.00 · Kolacja

  Środa, 8 grudnia

  Godz. 8.00 · Śniadanie

  Godz. 9.00 · Poszukiwanie informacji o przyrodzie · Wstęp do inwentaryzacji, czyli "inwentaryzacja z map" - topograficznych i specjalistycznych, mapy historyczne skąd i jakie ? · Inwentaryzacja w terenie wybrane problemy · Praca w terenie jedyna podstawa wiedzy · Inwentaryzacja florystyczna · Fizjonomiczne rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych. Prowadzenie - Paweł Pawlaczyk

  Godz. 14.00 · Obiad

  Godz. 16.00 · Cyfrowe techniki gromadzenia informacji o przyrodzie · Generalne zasady gromadzenia iwymieniania informacji  · Pułapki Worda i Excela · Programy GIS · Przyroda w strategiach rozwoju lokalnego · Podejście lokalne do ochrony przyrody - np. pomniki przyrody · Jak umieścić dziedzictwo przyrody i kultury w analizie SWOT · Dziedzictwo przyrody i kultury jako walor turystyczny. Prowadzący - Paweł Pawlaczyk

  Godz. 19.00 · Kolacja

  Czwartek, 9 grudnia 1999

  Godz. 8.00 · Śniadanie
  Godz. 9.00 · Ochrona wybranych typów ekosystemów - torfowiska, tereny podmokłe, murawy kserotermiczne · Rozpoznawanie w terenie, inwentaryzowanie, ocena stanu, ochrona bierna i czynna, renaturyzacja. Prowadzący - Andrzej Jermaczek, Robert Stańko

  Godz. 14.00 · Obiad
  Godz. 17.00 · Strefowa ochrona stanowisk zwierząt · Wyszukiwanie w terenie i rozpoznawanie gatunków "strefowych" i ich stanowisk · Technika wyznaczania stref · Zasady obowiązujące z strefach ochronnych. Prowadzący - Tadeusz Mizera

  Godz. 19.30 · Kolacja

  Piątek, 10 grudnia1999

  Godz. 8.00 · Śniadanie
  Godz. 9.00 · Finansowanie ochrony przyrody · Źródła środków na działania z zakresu ochrony przyrody i kryteria ich przyznawania · Jak napisać wniosek · Podsumowanie i zakończenie kursu. Prowadzący - Andrzej Jermaczek.

  Godz. 14.00 · Obiad

  Zajęcia będą miały charakter wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Powyższy program zakreśla jedynie ramy zajęć - ich pełny zakres dostosujemy do oczekiwań i inwencji uczestników.
  Uczestników oczekujemy we wtorek, w godzinach popołudniowych. Dojazd do Owczar samochodem, autobusem PKS zGorzowa, S łubic, Kostrzyna lub pociągiem z Rzepina albo Kostrzyna. Informacja dla osób, które przyjadą pociągiem należy wysiąść w Górzycy, skąd około 2 km pieszo ścieżką rowerową wzdłuż szosy w kierunku Słubic do Owczar. Na ż yczenie możemy Państwa odebrać z pociągu. Telefony kontaktowe - Lubuski Klub Przyrodników - biuro w Świebodzinie (0683828236), Stacja Terenowa wOwczarach (0957591220). 
  Zapraszamy !

  Do góry strony

  Sprawozdanie z działalności Lubuskiego Klubu Przyrodników w roku 1999

  W dniu 31 grudnia 1999 Klub liczył 225 członków zwyczajnych. Liczba ta jest stosunkowo stała od kilku lat choć rotacja członków jest znaczna - co roku w szeregi Klubu wstępuje około 60 osób, mniej więcej tyle samo skreślamy z uwagi na zaleganie z opłatą składek. Około 85% członków Klubu mieszka w aktualnych granicach województwa lubuskiego, pozostałe 15% w różnych częściach kraju, a także zagranicą, w Niemczech, Belgii, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

  W roku 1999 działalność Klubu wsparło ponad 30 osób firm i instytucji. Podobnie jak w latach ubiegłych były to przede wszystkim różne fundacje, jednostki administracyjne Lasów Państwowych, ale także, w coraz większym zakresie, osoby prywatne. W końcu roku utworzyliśmy KLUB STU, mający skupiać osoby i instytucje regularnie i w sposób znaczący wspierające działalność Klubu. Do końca grudnia na liście członków KLUBU STU znalazło się 14 osób i firm. W większym niż w poprzednich latach zakresie członkowie i sympatycy brali czynny udział w różnych działaniach Klubu - uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób.

  Nasza działalność z zakresu ochrony przyrody koncentrowała się na realizacji kilku projektów.

  Największym projektem minionego roku był realizowany, wspólnie z WWF Naturschutzstelle Ost, finansowany przez PHARE PARTNERSHIP projekt wspomagania rozwoju dziedzin przyjaznych środowisku - rolnictwa ekologicznego, turystyki kwalifikowanej i agroturystyki na obszarze Ujście Warty. W oparciu o Stację w Owczarach prowadziliśmy zajęcia szkoleniowe dla rolników, przewodników turystycznych i lokalnych liderów ochrony przyrody. Łącznie zorganizowaliśmy 12 różnego rodzaju spotkań, w których uczestniczyło od 10 do ponad 40 osób. Przy Muzeum w Kostrzynie zorganizowaliśmy Biuro Informacji Turystycznej i wypożyczalnię rowerów. W ciągu roku z wypożyczalni skorzystało 629 osób. W ramach projektu wyznakowaliśmy ponad 100 km szlaków turystycznych. Prowadziliśmy akcję promocji szlaków organizując kilkanaście wycieczek rowerowych. Uczestniczyło w nich od 10 do 40 osób. W Muzeum w Kostrzynie utworzyliśmy sklepik ze zdrową żywnością.

  Rozwijaliśmy rozpoczętą w roku 1996 akcję "Ostoje przyrody". Dzięki pomocy Globalnego Funduszu Środowiska UNDP zakupiliśmy 14 ha podmokłych łąk w dolinie Obry koło Trzciela. W końcu roku Klub był właścicielem trzech ostoi o łącznej powierzchni 38 ha, ponadto dzierżawiliśmy grunty o pow. 40 ha. W trzech obiektach - Łąki Koźminek, Łąki nad Obrą oraz Murawy w Owczarach, prowadziliśmy zabiegi czynnej ochrony. Szczególna uwagę poświęciliśmy ochronie muraw kserotermicznych nad środkową Odrą. Podjęliśmy kroki zmierzające do objęcia czynną ochroną wszystkich kompleksów muraw w rejonie Górzycy. Na zlecenie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęliśmy prace nad planem ochrony rezerwatu stepowego Pamięcin. W Stacji w Owczarach prowadziliśmy hodowlę ginącej rasy owiec - wrzosówek, które wypasaliśmy na murawach. Rozpoczęliśmy starania o przejęcie dodatkowych 8 ha muraw oraz dwóch budynków gospodarczych. Projekt ochrony muraw kserotermicznych w Owczarach. uzyskał I miejsce w polskiej edycji konkursu Fundacji Forda na projekty z zakresu ochrony przyrody.

  Zakończyliśmy przygotowanie do druku materiałów będących podsumowaniem prac prowadzonych w ramach projektu "Zielona Wstęga Odra-Nysa" finansowanego przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF). Kilkadziesiąt obiektów opisanych w projekcie, zostało objętych ochroną w formie użytków ekologicznych.

  Zakończyliśmy prowadzone wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra" prace nad operatem ochrony fauny Drawieńskiego Parku Narodowego.

  Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie wykonaliśmy inwentaryzacje zieleni miejskiej na terenie miasta oraz ustawiliśmy w terenie 27 tablic informacyjnych dotyczących atrakcji przyrodniczych i turystycznych regionu Ujście Warty. Oznakowaliśmy także 100 km rowerowego szlaku turystycznego łączącego 4 gminy regionu.

  Przystąpiliśmy do systematycznego zbierania danych do nowego opracowania "Ptaki Ziemi Lubuskiej". Kontynuowaliśmy prace nad "Atlasem ptaków lęgowych". Skontrolowane dotychczas kwadraty objęły ponad 40% powierzchni regionu. W styczniu przeprowadziliśmy tradycyjną akcję zimowego liczenia ptaków wodnych i drapieżnych zimujących w dolinach rzek. W akcji uczestniczyło ponad 20 osób, skontrolowały one ponad 300 km biegu rzek. Jesienią policzylismy ptaki zatrzymujące się na kilkunastu największych jeziorach regionu. W ramach prowadzonej przez nas akcji obrączkowania ptaków w rejonie Stacji w Bogdance, zaobrączkowanych zostało ponad 100 ptaków.

  Kontynuowaliśmy działalność Lubuskiej Kartoteki Przyrodniczej. Stale współpracowało z nią kilkanaście osób, w ciągu roku do kartoteki dostarczono 654 karty, przede wszystkim zawierające informacje o ptakach.

  Rozwijaliśmy działalność wydawniczą. W ciągu roku wydaliśmy 4 zeszyty "Przeglądu Przyrodniczego" oraz 4 zeszyty biuletynu "Bociek". Prowadziliśmy szeroką promocję obu wydawnictw w środowisku przyrodników w całej Polsce. W formie broszurowej ukazały się materiały z dwóch organizowanych przez Klub sesji - spotkania polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków oraz z sesji "Problemy lokalnej ochrony przyrody". Z serii "Monografie Przyrodnicze" wydaliśmy jeden zeszyt - monografię bielika, do druku przygotowana została monografia gniewosza plamistego. Ponadto wydaliśmy monografię przyrodniczą "Murawy w Owczarach" przewodnik "Ostoje przyrody" oraz dwa zeszyty regionalnego biuletynu "Ekoregion Ujście Warty". Do druku przygotowaliśmy przewodnik turystyczno - przyrodniczy - "Ujście Warty".

  Zorganizowaliśmy szereg sesji, zjazdów i innych imprez o charakterze naukowym, szkoleniowym i edukacyjnym. W lutym odbył się XVII Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej oraz XVII Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. W zjeździe uczestniczyło ponad 50 osób. Podczas zjazdu odbył się konkurs fotografii przyrodniczej. Wystawę pokonkursową eksponowano w Muzeum Przyrodniczym w Kostrzynie. W konkursie przyrodniczym uczestniczyło ponad 100 dzieci z 23 szkół Ziemi Lubuskiej. 20 laureatów konkursu lubuskiego wzięło udział w konkursie międzyregionalnym, który w tym roku organizowany był przez PTOP Salamandra w Poznaniu.

  W marcu odbyło się trzecie spotkanie polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków. Wzięło w nim udział ponad 50 osób działających po obu stronach Odry i Nysy. W kwietniu zorganizowaliśmy ogólnopolską sesję naukową pt. "Dynamika przyrody a jej ochrona". Uczestniczyło w niej prawie 100 osób z całej Polski. Również w kwietniu byliśmy organizatorami ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony mokradeł w której uczestniczyło ponad 50 osób.

  Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy tradycyjny obóz dla młodzieży w Bogdance. Uczestniczyło w nim 16 osób. Sześć osób brało udział w kilkudniowym obozie w Owczarach w końcu sierpnia. W Stacji w Owczarach zorganizowano dwa pięciodniowe obozy dla dzieci z Górzycy i Pamięcina. Uczestniczyło w nich 40 dzieci.

  W październiku dla pracowników i członków Klubu zorganizowaliśmy dwudniowe zajęcia warsztatowe pt. "Negocjacje w ochronie przyrody". Również w październiku odbyła się jesienna sesja Klubu oraz kolejna sesja szkoleniowa pod hasłem "Problemy lokalnej ochrony przyrody". W sesji tej uczestniczyło ponad 50 osób, głównie pracowników administracji rządowej i samorządowej. W grudniu zorganizowaliśmy czterodniowy "Kurs ochrony przyrody". dla pracowników administracji zajmujących się lokalną ochroną przyrody.

  W Stacji w Owczarach prowadziliśmy także regularne cotygodniowe zajęcia edukacyjne z dwoma grupami młodzieży. W Owczarach i Kostrzynie zorganizowano pięć spotkań przyrodniczych z przeźroczami.

  W lokalu Klubu w Świebodzinie prowadzimy ogólnodostępną bibliotekę - w ciągu roku skorzystało z niej ponad 100 osób, które wypożyczyły ponad 300 pozycji. Liczne osoby korzystały ze zbiorów na miejscu. Księgozbiór wzbogacił się o 151 pozycji książkowych oraz ponad 200 egzemplarzy czasopism i wydawnictw broszurowych.

  Prowadziliśmy bieżącą działalność interwencyjną - do różnych jednostek administracji rządowej i samorządowej skierowaliśmy kilkanaście pism, opinii, wniosków i zapytań. Uczestniczyliśmy w działalności dwóch ogólnopolskich porozumień - Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz Koalicji na Rzecz Ochrony Odry.

  W ramach usprawniania działalności Klubu wprowadziliśmy pocztę elektroniczną w Biurze Zarządu Klubu. Przygotowano stronę internetową prezentującą działalność Klubu.

  W końcu roku 1999 Klub użytkował lokale w czterech miejscach - w Świebodzinie, Kostrzynie nad Odrą, Owczarach i Bogdance koło Drawna. Łączna powierzchnia użytkowa tych lokali wynosiła ponad 700 m2. Zrezygnowano z dzierżawy lokalu w Sulechowie. W roku 1999 prowadziliśmy cztery ekspozycje - Muzeum Łąki w Owczarach, Muzeum Przyrodnicze w Kostrzynie, ekspozycję Świat Owadów w Świebodzinie oraz ekspozycję Przyroda Drawieńskiego Parku Narodowego w Bogdance koło Drawna. Łącznie zwiedziło je około 4000 osób. W Muzeum w Kostrzynie zorganizowano 4 ekspozycje czasowe.

  Członkowie Zarządu Klubu brali udział w pracach Wojewódzkich Komisji Ochrony Przyrody w Gorzowie, Komitetu Ochrony Przyrody PAN, komisjach ochrony środowiska samorządów.

  W końcu roku w Klubie pracowało 9 osób, w ciągu roku kilkanaście osób realizowało różne prace w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Do czerwca w pracach Klubu brała udział ochotniczka Amerykańskiego Korpusu Pokoju.


  Do góry strony

  Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 1998

  W dniu 31 grudnia 1998 Klub liczył 210 członków zwyczajnych. W ciągu roku w nasze szeregi wstąpiło 58 osób, jednocześnie z listy członków, z uwagi na zaleganie z opłatą składek lub na własne życzenie, skreślono 63 osoby. Około 85% członków Klubu mieszka w aktualnych granicach województwa lubuskiego, pozostałe 15% w różnych częściach kraju, a także zagranicą, w Niemczech, Belgii i Stanach Zjednoczonych.

  Nasza działalność z zakresu ochrony przyrody koncentrowała się na realizacji kilku projektów. Szerzej o nich w dziale "Projekty"

  Rozwijaliśmy działalność wydawniczą. W ciągu roku wydaliśmy 4 zeszyty "Przeglądu Przyrodniczego" oraz 4 zeszyty biuletynu "Bociek". Prowadziliśmy szeroką promocję obu wydawnictw w środowisku przyrodników w całej Polsce.

  W ramach wydawnictw projektu "Zielonej Wstęgi" wydaliśmy monografię przyrodniczą i koncepcję ochrony przyrody dolin Pliszki i Ilanki oraz materiały z polsko-niemieckiej sesji poświęconej "turystyce przyjaznej środowisku". W formie broszurowej ukazały się materiały z dwóch organizowanych przez Klub sesji - spotkania polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków oraz z sesji "Problemy lokalnej ochrony przyrody". Z serii "Monografie Przyrodnicze" wydaliśmy jeden zeszyt - monografię żółwia błotnego, a drugi - monografię bielika, przygotowana została do druku. Ponadto wydaliśmy monografię przyrodniczą "Bory Łużycko-Dolnośląskie - przyroda i jej ochrona", minimonografię "Przyroda okolic Sulechowa", przewodnik po współorganizowanej przez Klub ścieżce przyrodniczej w Wojnowie oraz folder prezentujący murawy kserotermiczne w Owczarach. Opracowaliśmy koncepcję i przygotowaliśmy do druku pierwszy zeszyt regionalnego biuletynu "Ekoregion Ujście Warty".

  Zorganizowaliśmy szereg sesji, zjazdów i innych imprez o charakterze naukowym, szkoleniowym i edukacyjnym.

  W lutym odbył się XVI Zjazd Przyrodników Ziemi Lubuskiej oraz XVI Lubuski Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. W zjeździe uczestniczyło ponad 90 osób. Podczas zjazdu odbył się konkurs fotografii przyrodniczej. Wystawę pokonkursową eksponowano w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. W konkursie przyrodniczym uczestniczyło ponad 130 dzieci z 29 szkół Ziemi Lubuskiej.

  W marcu odbyło się drugie spotkanie polskich i niemieckich ornitologów i przyjaciół ptaków. Wzięło w nim udział prawie 70 osób działających po obu stronach Odry i Nysy.

  Również w marcu otwarto przeniesioną do nowych, wyremontowanych przez władze miasta pomieszczeń ekspozycję Muzeum Przyrodniczego w Kostrzynie. Równocześnie, z uwagi na wyjątkową, niezrozumiałą dla nas nieprzychylność władz Międzyrzecza, zostaliśmy zmuszeni do zlikwidowania funkcjonującej przez wiele lat ekspozycji "Nietoperze - zwierzęta nieznane" w Kaławie.

  W kwietniu zorganizowaliśmy ogólnopolską sesję naukową pt. "Plany ochrony przyrody". Uczestniczyło w niej ponad 100 osób z całej Polski. Również w kwietniu w Świebodzinie byliśmy organizatorami ponadregionalnego konkursu przyrodniczego dla dzieci, organizowanego wspólnie z PTOP “Salamandra”.

  W maju odbyły się terenowe warsztaty dla uczestników projektu “Ostoje Przyrody” oraz szereg grupowych wyjazdów w teren.

  Od października na obszarze Ujście Warty, wspólnie z WWF Naturschutzstelle Ost rozpoczęliśmy realizację projektu wspomagania rozwoju dziedzin przyjaznych środowisku - rolnictwa ekologicznego, turystyki kwalifikowanej i agroturystyki. W oparciu o Stację w Owczarach rozpoczęliśmy zajęcia szkoleniowe dla rolników, a przy Muzeum w Kostrzynie organizację Biura Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów. W Stacji w Owczarach rozpoczęliśmy także regularne zajęcia edukacyjne z młodzieżą.

  W listopadzie zorganizowaliśmy jesienną sesję Klubu oraz kolejną sesję szkoleniową pod hasłem "Problemy lokalnej ochrony przyrody". W sesji tej uczestniczyło ponad 50 osób, głównie pracowników administracji rządowej i samorządowej.

  W lokalu Klubu w Świebodzinie prowadzimy ogólnodostępną bibliotekę - w ciągu roku skorzystały z niej 133 osoby, które wypożyczyły ponad 300 pozycji. Liczne osoby korzystały ze zbiorów na miejscu. Księgozbiór wzbogacił się o ponad 300 pozycji, w tym 76 książek.

  Gromadziliśmy zbiory przyrodnicze. Zakupiliśmy zbiór owadów krajowych zmarłego członka Klubu - prof. Stefana Alwina. Dla nadleśnictw, które wsparły zakup kolekcji, przygotowaliśmy zestawy gablot edukacyjnych. Przeprowadziliśmy wstępną inwentaryzację naszych zbiorów przyrodniczych. Liczą one obecnie około 13600 okazów, w tym około12800 owadów, 150 okazów innych bezkręgowców, 60 okazów kręgowców oraz 450 okazów roślin. Prowadzone przez Klub ekspozycje stałe składały się z ponad 280 gablot, plansz i tablic. Prowadzone były także hodowle edukacyjno-ekspozycyjne 10 gatunków zwierząt.

  Prowadziliśmy bieżącą działalność interwencyjną - do różnych jednostek administracji rządowej i samorządowej skierowaliśmy kilkanaście pism, opinii, wniosków i zapytań. Formalnie włączyliśmy się w działalność dwóch ogólnopolskich porozumień - Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz Koalicji na Rzecz Ochrony Odry.

  W uznaniu dla naszej wieloletniej działalności Polskie Towarzystwo Botaniczne przyznało Klubowi Medal im. prof. Bolesława Hryniewieckiego.

  W końcu roku 1998 Klub użytkował lokale w pięciu miejscach - w Świebodzinie, Sulechowie, Kostrzynie nad Odrą, Owczarach i Bogdance koło Drawna. Łączna powierzchnia użytkowa tych lokali wynosiła ponad 800 m. Przeprowadziliśmy prace remontowe w Stacji Terenowej w Bogdance: wymieniając część podłóg w części ekspozycyjnej i schroniskowej oraz malując kilka pomieszczeń.

  Dla różnych inicjatyw Klubu pozyskaliśmy 39 członków wspierających. Podobnie jak w latach ubiegłych były to przede wszystkim różne jednostki administracyjne Lasów Państwowych, fundacje, samorządy, ale także, częściej niż poprzednio, osoby prywatne. Kilkadziesiąt osób - członków i sympatyków Klubu - brało czynny udział w różnych działaniach Klubu.

  Członkowie Zarządu Klubu brali udział w pracach Wojewódzkich Komisji Ochrony Przyrody w Gorzowie i Zielonej Górze, Komitetu Ochrony Przyrody PAN, komisjach ochrony środowiska wielu Rad Gmin. Członkowie i pracownicy Klubu uczestniczyli też w wielu szkoleniach w kraju i za granicą, między innymi w trzytygodniowym kursie ochrony torfowisk organizowanym w Szkocji.

  W końcu roku w Klubie pracowało 10 osób, w ciągu roku kilkanaście osób realizowało różne prace w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Od sierpnia w Stacji w Owczarach pracuje ochotniczka Amerykańskiego Korpusu Pokoju.