KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


XXII ZJAZD KLUBU PRZYRODNIKÓW,
Łagów Lubuski, 20-22 lutego 2004


Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Zjeździe Klubu Przyrodników, który, jak co roku, odbędzie się w Łagowie, w Ośrodku Leśnik, w tym roku w dniach 20 - 22 lutego (piątek - niedziela).

Piątek, 20 lutego

9.00 Przyjmowanie uczestników

10.00 WARSZTAT-SZKOLENIE: Rozpoznawanie i planowanie ochrony wybranych gatunków ptaków objętych Dyrektywą Ptasią i programem Natura 2000 (prowadzenie Andrzej Jermaczek)
Realizacja wymogów Dyrektywy Ptasiej i programu Natura 2000 stawia przed nami konieczność skutecznej ochrony populacji gatunków podlegających ochronie w Europie. Ani ich liczebność, ani kondycja w skali kraju, nie powinny ulec pogorszeniu. Dla ich ochrony wyznaczone zostaną Obszary Specjalnej Ochrony, w których obrębie realizowane i wspierane będą przedsięwzięcia sprzyjające zachowaniu tych gatunków i ich siedlisk. Aby skutecznie chronić zagrożone gatunki przede wszystkim trzeba umieć je rozpoznawać, trzeba znać ich biologię i wymagania siedliskowe, trzeba wiedzieć jakie nasze działania mogą im zagrażać, a jakie sprzyjają. O tym wszystkim będziemy mówić podczas warsztatu.

13.00 Obiad

14.00 WARSZTAT-SZKOLENIE: Rozpoznawanie i planowanie ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim (prowadzenie Paweł Pawlaczyk)
Na przyszłych obszarach sieci Natura 2000 tylko wybrane, ujęte w Załączniku do Dyrektywy Siedliskowej, typy biotopów będą przedmiotami ochrony. W praktyce oznacza to między innymi, że: wiele środków finansowych na ochronę przyrody zostanie ograniczonych tylko do projektów mających na celu ochronę tych biotopów, będzie można domagać się uwzględniania tych biotopów i potrzeb ich ochrony w planach urządzania przestrzennego i wszelkich planach gospodarczych, będzie można wymagać, by oceny oddziaływania planów i przedsięwzięć na środowisko odnosiły się do ich ewentualnego wpływu na "europejskie" biotopy. Prawidłowe rozpoznanie i znajomość potrzeb ochrony występujących na naszym terenie biotopów o znaczeniu europejskim może więc mieć szczególne znaczenie dla skutecznego chronienia przyrody w przyszłości. Warsztat odpowie między innymi na pytania: Jak przeciętny przyrodnik może rozpoznać, czy ma do czynienia z "biotopem o znaczeniu europejskim"? Czy można rozpoznawać biotopy na podstawie danych z opisu taksacyjnego lasu". Co to znaczy "ochrona" i "wlaściwy stan biotopu"? Jakie kryteria celu przyjąć w planowaniu ochrony? Jakie są typowe wymagania ważniejszych biotopów o znaczeniu europejskim, co w Polsce im zagraża, czego potrzebują do przetrwania? Kiedy trzeba, kiedy można, a kiedy nie można pogodzić ochrony z racjonalną gospodarką człowieka, np. rolną lub leśną?

18.00 Kolacja

19.00 PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE · Małgorzata Gołaszewska, Marta Jermaczek - Flora i fauna Krymu - wrażenia z wyprawy Koła Naukowego Przyrodników UAM · Marek Maciantowicz, Andrzej Pestkowski - Na krańcu Europy - wrażenia z północnej Skandynawii · Inne pokazy (zachęcamy do przywiezienia własnych zdjęć, do dyspozycji będzie także rzutnik multimedialny)

Sobota, 21 lutego

8.00 Przyjmowanie uczestników, śniadanie


9.00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU PRZYRODNIKÓW (w przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.00, natomiast o godz. 9.00 rozpoczniemy wprowadzenie do Warsztatu z godz. 11.00) Ramowy Program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco · Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej · Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2003 · Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej · Dyskusja nad sprawozdaniem, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, podjęcie uchwały · Wybory Zarządu na kadencję 2004-2005 · Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy na rok 2004 · Wręczenie wyróżnień za działalność na rzecz ochrony przyrody · Wolne wnioski

11.00 Wprowadzenie do Warsztatu: Co jeszcze trzeba i warto chronić w Polsce północno-zachodniej? (Marek Maciantowicz, Paweł Pawlaczyk)
Każdy z nas zna różne ciekawe, być może warte ochrony miejsca? O niektórych z nich może nikt jeszcze nie wie? Wszystkich uczestników spotkania zaprosimy do wspólnej zabawy, której wyniki być może wykroczą poza wymiar zabawy. Przygotujemy mapę Polski północno - zachodniej, na której zaznaczymy istniejące formy ochrony i znane nam projekty obszarów i obiektów chronionych. Każdy z uczestników będzie mógł wrysować na mapie obszar, który jeszcze nie jest chroniony, a jego zdaniem zasługuje na ochronę, spełnia kryteria ochrony w formie rezerwatu, użytku ekologicznego, a może.... parku narodowego? Kryteria te oczywiście przypomnimy, potrzebę ochrony trzeba będzie oczywiście umotywować.

12.00 PREZENTACJE NAJWAŻNIEJSZYCH PRAC I PROJEKTÓW PROWADZONYCH PRZEZ KLUB · Ochrona ginących gatunków chwastów polnych (Andrzej Jermaczek) · Minimalizowanie konfliktów między ludźmi a bobrami (Paweł Pawlaczyk) · Kolekcja zachowawcza starych odmian drzew owocowych (Andrzej Jermaczek) · Ochrona przyrody na poligonach wojskowych (Paweł Pawlaczyk) · Ochrona muraw kserotermicznych nad Odrą, Wartą i Notecią (Andrzej Jermaczek) · Ochrona mokradeł w Polsce Zachodniej i Północnej (Robert Stańko) · Rozwój zielonej turystyki nad Odrą (Anna Bernacka) · Czynna ochrona torfowisk bałtyckich w Polsce (Paweł Pawlaczyk) · Program Martwe drewno żyje (Anna Bernacka)

14.00 Obiad

15.00 · Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa - Programy Rolnośrodowiskowe w Polsce - stan na dziś · Paweł Pawlaczyk - Jakie będą nasze parki narodowe? · Konrad Wypychowski Park Narodowy Ujście Warty 2004 działalność i czynna ochrona · Bożena Sikora, Barbara Utracka Ochrona przyrody w parku krajobrazowym na przykładzie Doliny Słupi · Marta Jermaczek - Ochrona przyrody w programie Partii Zielonych · Robert Stańko Krajobraz Roku 2004 Pomorze? Co warto zobaczyć jeszcze raz · Marta Jermaczek - Dolina Leniwej Obry jak chronić różnorodność przyrody · Przemysław Susek - Torfowisko Guzów i Biały Ług - jeszcze interesujące użytki ekologiczne · Paweł Czechowski, Sławek Rubacha - Dymówka i inne zwierzęta w bunkrach w dolinie Odry koło Czerwieńska

18.00 Kolacja

19.00 · Konkurs fotograficzny · Julia Jarząbek, Izabela Cukiernik, Małgorzata Różewska - Przyroda w..... kuchni · Ogłoszenie wyników konkursu · Spotkanie towarzyskie · Dla chętnych - wyjście na sowy, w tym roku w poszukiwaniu ... puchacza

Jak co roku, podczas Zjazdu organizujemy otwarty konkurs fotograficzny. Udział w nim może wziąć każdy kto przyśle lub dostarczy do godz. 12.00 w drugim dniu zjazdu do 5 zdjęć lub zestawów liczących nie więcej niż 3 zdjęcia każdy. Wyboru najlepszych zdjęć dokonają uczestnicy spotkania. Na zwycięzców jak zwykle oczekują atrakcyjne nagrody, między innymi lornetka i.... tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Stacji Klubu w Owczarach.

Niedziela, 22 lutego

8.00 - Śniadanie

Tradycyjnie w niedzielę zapraszamy na serię MINIWARSZTATÓW, pierwszy rozpocznie się o godz. 9.00, kolejne co godzinę, i będą odbywać się równolegle, dopóki będą zainteresowani danym tematem


9.00 · Wszystkie rybki... (prowadzenie Marcin Miller)
Woda wodzie nie równa, szczególnie jeśli się jest rybą. Zaczniemy od charakterystyki krain rzecznych (hydrologia, termika, roslinność, fauna). Potem oczywiście rozróżnianie gatunków wskaźnikowych ichtiofauny (główne cechy różniące gatunki takie jak: pstrąg, głowacz, strzebla, lipień, kleń, jelec, jaź, brzana, kiełb, płoć, leszcz, krąp, rozpiór) - ich biologia, rola w ekosystemie oraz zagrożenia. Co to są jeziora leszczowe - rybackie typy jezior wraz z charakterystyczną ichtiofauną itd., itp.

10.00 · Ślimaki zwierzęta powooolne, ale..... (prowadzenie Andrzej Jermaczek)
Warsztat dla osób.... starszych i wolniejszych..... bo to zwierzęęęta nie uciekająąące zbyt szyyybko, ale młodszych i szybszych też przyjmiemy. Jak odróżnić błotniarkę od żyworódki, zatoczka pospolitego od rogowego, gdzie żyją wodożytki, poczwarówki, a gdzie rozdepki. Gdzie szukać świdrzyków. Czy ślimaki mają zęby, czy wszystkie mają skorupy, czy mogą być..... owłosione? Co mówią ślimaki o środowisku. Tego wszystkiego i wielu innych rzeczy (np. jak one TO robią?), całkiem prostym językiem, bo od zupełnego amatora, dowiecie się podczas warsztatu.

11.00 · Zanim nie jest jeszcze za późno - administracyjno-prawne aspekty lokalnej ochrony przyrody (prowadzenie Danuta Jermaczek)
Stwierdzenie na jakimś terenie wyjątkowych wartości przyrodniczych jeszcze nie oznacza, że gdy świat się o nich dowie, zostaną one automatycznie zabezpieczone poprzez jakąś formę ochrony. Często jest tak, że wobec tego terenu ktoś ma już jakieś konkretne, bynajmniej nie ochronne, plany. Czy, kiedy i jak można je zmienić? Kiedy i jak zadziałać, żeby zamiar ochrony zakończył się sukcesem? A kiedy, niestety, nie można już nic zrobić? Do tego potrzebna jest, choćby pobieżna znajomość przepisów ochrony przyrody i nie tylko. Jakich przepisów i jak je zastosować? W jaki sposób miłośnik przyrody może doprowadzić do powołania np. użytku ekologicznego? O tym chciałabym porozmawiać podczas warsztatu

12.00 · Jak z biednego przyrodnika stać się przyrodniczym krezusem czyli gdzie leżą pieniądze na ochronę przyrody i oczywiście.... jak je zdobyć. (prowadzenie Anna Bernacka)
Pieniądze leżą ponoć na ulicy - no może niekoniecznie, są jednak miejsca, skąd można je na "ochroniarską" działalność uzyskać. Fundusze i fundacje, krajowe i zagraniczne, unijne i światowe, publiczne i prywatne - różnorodność, jak widać, duża. A oprócz tego gdzie, powiemy sobie - jak, czyli o warunkach, zasadach, procedurach i terminach; o pisaniu wniosków i o czym trzeba przy tym pamiętać - czyli - jaką drogą zmierzać do sukcesu.

13.00 · Zakończenie i podsumowanie warsztatu Co jeszcze trzeba i warto chronić w Polsce północno-zachodniej? (Marek Maciantowicz, Paweł Pawlaczyk)

Godz. 14.00 Obiad

Godz. 15.00 Odjazd autobusu do Świebodzina

Dojazd do Łagowa własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina informacja o odjazdach 0683822693


Zasady uczestnictwa w XXII Zjeździe Klubu Przyrodników i KARTA ZGŁOSZENIA


Koszty rezerwowanych przez nas posiłków i noclegów podaje poniższa tabela. Są one zróżnicowane dla członków Klubu i osób spoza organizacji. Ponadto, osoby spoza Klubu uczestniczące w warsztatach w dniu 20 lutego obowiązuje opłata za udział w wysokości 50 zł. Wybrane opcje należy zaznaczyć, kwoty zsumować, a otrzymaną wartość (w przypadku uczestników nie będących członkami Klubu po dodaniu 22% podatku VAT) wplacić na konto Klubu podane pod tabelą. W przypadku członków Klubu możliwa jest także wpłata na miejscu, jednak świadczenia gwarantujemy tylko osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2004 dokonają rezerwacji przesyłając niniejszą kartę zgłoszenie pocztą, faxem lub emailem na adres Klubu.

 

19/20.02

20/21.02

21/22.02

 

19.02

20.02

21.02

22.02

Noleg  w pok. 1 os.

60zł

60zł

60zł

Obiad

 

15zł

15zł

15zł

Nocleg  w pok. 2 os.

40zł

40zł

40zł

Kolacja

10zl

10zł

10zł

 

Nocleg w pok. 3-4 os.

20zł

20zł

20zł

Śniadanie

 

10zł

10zł

10zl

Dopłata - osoby spoza KP

+20zł

+20zł

+20zł

Opłata za warsztaty w dniu 20.02 (nie dotyczy członków KP)

50zł

Zniżka (autorzy wyst.)

-20zł

-20zł

-20zł

RAZEM

 


Imię i nazwisko................................................................................. tel. .................................... email.......................................................

Adres...........................................................................................................................................................................................................

Jestem członkiem Klubu (opłacona składka za rok 2003). Kwotę ............. zł uzyskaną ze zsumowania w/w cen, wpłacam na konto Klubu Przyrodnikow w BZWBK SA nr 57109015930000000059015348 / wpłacę na miejscu.

Nie jestem członkiem Klubu. Kwotę uzyskaną ze zsumowania w/w cen, wynoszącą ............ zł i powiększoną o 22% podatku VAT (łącznie ................. zł) wpłacam na konto Klubu Przyrodników. Fakturę za udział w Zjeździe proszę wystawić dla .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................ NIP ......................................................................
Upoważniamy Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu
PODPIS