KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.plZapraszamy osoby zainteresowane edukacją przyrodniczą do udziału w seminarium (13-14.02.2004):

"Szkoła jako ośrodek poznawania i ochrony przyrody"


Celem seminarium jest wzajemna wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnej edukacji przyrodniczej. Oczekujemy przede wszystkim dyskusji i prezentacji dotyczących następujących bloków tematycznych:

PRZYRODA BLISKO NAS, czyli gdzie blisko szkoły można znaleźć ciekawe zjawiska przyrodnicze. Oczekujemy prezentacji Państwa doświadczeń w zakresie "powierzchni dydaktycznych" i realizowanej na nich tematyki dydaktycznej. Tu zaprezentujemy także naszą wiedzę i propozycje, między innymi na tematy:
- Rośliny blisko człowieka - rośliny towarzyszące czowiekowi i ciekawostki o nich;
- Ptaki ludzkich osiedli - kto przyleci do karmnika, a kto nie i dlaczego;
- Drzewa i krzewy krajobrazu wokół szkoły, czyli różnorodność większa, niż przypuszczasz ...;
- Ekosystem szkoły, czyli co w niej żyje (myszy, pająki, rybiki cukrowe itp.) i jak
Liczymy m. in na dyskusję, gdzie i jak zorganizować szkolną "powierzchnię dydaktyczną" czy ścieżkę poznawczą, i jak jej używać w edukacyjnej praktyce.

SZKOŁA NA STRAŻY PRZYRODY, czyli przykłady skutecznego poznawania i monitoringu przyrody, realizowanego w szkole. Oczekujemy prezentacji Państwa doświadczeń w zakresie realizacji w ramach zajęć edukacyjnych, działań skutecznie włączających się w poznawanie przyrody. Mogą być to np. szkolne projekty pomników przyrody, działania związane z rozpoznaniem stanu wód, źródeł zanieczyszczeń wód, rozpoznawanie stanu powietrza, np. przez zastosowanie skali porostowej, Karty Rzek.
Jeszcze bardziej oczekujemy prezentacji Państwa doświadczeń w zakresie realizacji w ramach zajęć edukacyjnych, praktycznych działań na rzecz ekosytemów, zwierząt czy roślin. Mogą to być np. "szkolne ostoje przyrody" lub zachowanie fragmentów działania z zakresu ochrony żab, "szkolne ostoje przyrody", opieka nad konkretnymi miejscami, drzewami pomnikowymi, czy inne działania...
Liczymy na dyskusję dotyczącą zarówno edukacyjnych, jak i merytorycznych efektów tych działań, a także nadających się do takiego zastosowania metod. Do Państwa dyspozycji będą także nasi specjaliści, służący pomocą merytoryczną w zakresie różnych aspektów przyrody.

FORMA KLUCZEM DO TREŚCI, czyli jak to robić. Oczekujemy prezentacji Państwa doświadczeń w zakresie form używanych w procesie dydaktycznym - propozycji dydaktycznych gier i zabaw, form organizacyjnych, zwłąszcza tych mniej typowych. Liczymy na dyskusję na temat efektywności zarówno tych typowych (zajęcia lekcyjne, tradycyjne wycieczki do ciekawych przyrodniczo miejsc) jak i mniej standardowych form.

Spotkanie odbędzie się w dniach 13 i 14 lutego 2004 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach koło Górzycy. Na Państwa zgłoszenia czynnego udziału, według poniższego schematu, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia. Około 15 stycznia roześlemy szczegółowy program spotkania. Najbardziej interesujące wystąpienia zostaną opublikowane, wszyscy uczestnicy otrzymają odpowiednie certyfikaty.
Karta zgłoszenia udziału w senimarium
"Szkoła jako ośrodek poznawania i ochron y przyrody"


Imię i nazwisko ............................................................................................

Adres ............................................................................................................

Telefon ................................................. Email .............................................

Tytuł wystąpienia ........................................................................................

.......................................................................................................................

Forma wystąpienia: poster / komunikat (15 min) / referat (30 minut)

podpis