KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


W dniach 25 do 27 kwietnia (piątek niedziela) 2003 zapraszamy Państwa do Łagowa na tradycyjną wiosenną konferencję Klubu Przyrodników. Tym razem proponujemy temat:

Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni


Program spotkania przedstawiamy poniżej (kursywą zaznaczono krótkie komunikaty)


Piątek, 25 kwietnia

10.30 · Otwarcie sesji
10.45
· Ludwik Tomiałojć - Ochrona przyrody a rozwój zrównoważony - skutki zacierania się pojęć
· Mariusz Kistowski - Czy polski system planowania przestrzennego zapewnia skuteczną ochronę przyrody?
· Przemysław Czajkowski - Ochrona przyrody w skali globalnej a działania lokalne
12.15 · Przerwa
12.30
· Jerzy Kruszelnicki - Polaryzacja funkcji przestrzeni w skali globalnej i regionalnej szansą ochrony dzikiej przyrody - koncepcja Kontynentalnych Obszarów Chronionych
· Paweł Pawlaczyk - Segregacja i integracja - dwa nurty w gospodarowaniu zasobami przyrody
i w jej ochronie.
13.30 · Obiad
14.30
· Wiktor Kotowski - Ochrona półnaturalnych łąk i pastwisk: możliwości i ograniczenia działań
w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym
· Urszula Banaś, Lesław Wolejko - Zastosowanie analizy krajobrazowej dla ochrony bioróżnorodności obszarów wycofywanych z użytkowania rolniczego
· Wojciech Zyska, Dariusz Janicki, Paweł Pawlaczyk - Szanse i zagrożenia przyrody przestrzeni rolniczej
Pomorza Zachodniego
16.00 · Przerwa
16.30
· Jacek Potocki - Obszary chronione w polskich i czeskich Sudetach - jedne góry - dwa systemy
· Michał Falkowski, Marek Kowalski, Ireneusz Kaługa - Perspektywy obszarowej ochrony przyrody
w Polsce na przykładzie Mazowsza.
· Kazimierz Furmańczyk, Igor Szakowski - Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce
18.00 · Kolacja
19.00 · SESJA POSTEROWA
20.00 · Ognisko

Sobota, 26 kwietnia

8.30 · Śniadanie
9.00
· Danuta Jermaczek - Ocena realności ochrony przyrody w wielofunkcyjnej przestrzeni parku krajobrazowego w kontekście słabości narzędzi ochrony na przykładzie Łagowskiego Parku Kreajobrazowego
· Barbara Utracka - Minko, Robert Stańko - Park Krajobrazowy Dolina Słupi - sztuka kompromisu czy fikcja wielofunkcyjności
· Grzegorz Karcz, Tomasz Schubert - Ginące krajobrazy
10.30 · Przerwa
11.00
· Wojciech Puchalski - Przestrzeń chroniona i przestrzeń ochronna, czyli po co biogeochemia w ochronie przyrody
· Andrzej Jermaczek - Przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania i ochrony populacji zwierzęcych a strategia ich skutecznej ochrony
· Alicja Kolasińska - Rola korytarzy ekologicznych w ochronie przyrody
· Sławomir Zieliński - Martwe drewno jako strukturalny i funkcjonalny element przestrzeni leśnej i nieleśnej
13.00 · Obiad
14.00
· Jarosław Czochański - Rozwój aglomeracji miejskiej a ochrona przyrody na przykładzie Trójmiasta.
· Natalia Trzcinka, Dominik Drzazga - Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi
w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
· Janina Borysiak, Wojciech Stachnowicz - Ochrona przyrody w opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Morasko w Poznaniu
15.30 · Przerwa
16.00
· Krzysztof Badora - Konflikty przestrzenne na styku autostrada - ochrona przyrody na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A4
· Ewa Fudali - Znaczenie koncepcji architektonicznych miejskich założeń parkowych dla kształtowania się różnorodności gatunkowej i ekologicznej mszaków - na przykładzie wybranych miast Polski.
· Halina Ratyńska, Barbara Waldon - Jak mierzyć synantropizację - przegląd metod i narzędzi
· Dyskusja i próba podsumowania
18.00 · Kolacja
20.00 · Spotkanie towarzyskie

Niedziela, 27 kwietnia

8.00 · Śniadanie
9.00 · Wycieczka (Ujście Noteci)
14.00 · Powrót z wycieczki, obiad
15.00 · Odjazd autobusu w kierunku Świebodzina

Zgłoszone postery:

· Danuta Jermaczek - Nowa odkrywka węgla brunatnego w otulinie Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Ignorancja prawa ochrony przyrody
· Halina Ratyńska, Amelia Lewandowska - Szata roślinna Skansenu w Ochli pod Zieloną Górą na tle warunków siedliskowych i oddziaływań człowieka
· Krzysztof Szoszkiewicz, Dominik Mendyk - Ocena ekomorfologiczna rzek metodą River Habitat Survey
· Natalia Trzcinka, Dominik Drzazga - Konflikty na tle - ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi
· Grzegorz Karcz, Tomasz Schubert - Projekt powiększenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
· Andrzej Korzeniowski, Grażyna Jesionowska, Daria Jachimowska - Projekt powiększenia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
· Andrzej Jermaczek, Elżbieta Rybaczyk - Przestrzenne zróżnicowanie celów ochrony jako podstawa ochrony różnorodności muraw kserotermicznych nad środkową Odrą.

Wszystkich uczestników, także tych, którzy zgłosili wystąpienia, obowiązuje nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do końca marca wypełnionej karty zgłoszenia (odrębnej dla każdej zgłaszanej osoby) oraz dokonanie na konto Klubu Przyrodników w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. oddz. Świebodzin, nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348 lub do kasy Klubu opłaty za uczestnictwo. Na przelewie proszę zaznaczyć "sesja 25 - 27 kwietnia". W ciągu 7 dni od wpłaty prześlemy Państwu fakturę. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe (dysponujemy około 80 miejscami) zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem przyjmiemy tylko osoby, które w terminie dopełnią formalności. Od początku kwietnia zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (68 3828236) lub e-mailowym (lkp@lkp.org.pl).
Koszt uczestnictwa w sesji jest zróżnicowany, uzależniony od tego, czy jesteście Państwo autorami wystąpień, członkami Klubu Przyrodników, od pory przyjazdu i rodzaju rezerwowanego noclegu. Zryczałtowane ceny noclegów, posiłków oraz opłaty za udział w wycieczce podano na karcie zgłoszenia. Jak co roku, autorów referatów, komunikatów i posterów (tylko tych, które znalazły się w programie) zwalniamy z wpisowego. Pozostałych uczestników obowiązuje wpłata kwoty 100 zł lub (członków Klubu) 50 zł wpisowego.
Sesja odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku "Leśnik". Noclegi rezerwujemy w Ośrodku "Leśnik" oraz sąsiednich Ośrodkach. Proponujemy Państwu kilka kategorii noclegów różniących się standardem i ceną. W przypadku dużego zainteresowania sesją i wcześniejszego wyczerpania jakiejś kategorii noclegów będziemy Państwu telefonicznie lub pocztą elektroniczną proponować inne rozwiązania - nocleg w innej kategorii lub w sąsiednim ośrodku. Uczestników będziemy przyjmować czwartek 24 kwietnia od godz. 17.00 do 22.00 oraz w piątek od godz. 7.00. Biuro sesji mieścić się będzie w recepcji Ośrodka Leśnik. Do Łagowa można dojechać własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach autobusów w Świebodzinie - 68 3822693). W piątek o godz. 9.40 sprzed dworca PKP w Świebodzinie odjedzie do Łagowa podstawiony przez nas autobus (skomunikowany z pociągiem z Poznania). W niedzielę podstawiony przez nas autobus odjedzie z Łagowa o godz. 15.00 i do Świebodzina przyjedzie około godz. 15.20.

Zapraszamy!

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni organizowanej przez Klub Przyrodników, w Łagowie Lubuskim. w dniach 25 - 27 kwietnia 2003


Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe: .......................................................................... e-mail .................................................................

Proszę o zarezerwowanie następujących świadczeń:

NOCLEGI:

Pokój 1 os. z łazienką 24/25.04 (70 zł) # 25/26.04 (70 zł) # 26/27.04. (70 zł) #
Pokój 2(3) os. z łazienką 24/25.04 (50 zł) # 25/26.04 (50 zł) # 26/27.04. (50 zł) #
Pokój 2(3) os. bez łazienki 24/25.04 (30 zł) # 25/26.04 (30 zł) # 26/27.04. (30 zł) #

WYŻYWIENIE: 24.04 kolacja (10 zł) #

25.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # kolacja (10 zł) #

26.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # kolacja (10 zł) #

27.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # Pos. wegeteriańskie #

WYCIECZKA: (30 zł) # WPISOWE: Tak (100 zł) # Nie (autor) # Członek Klubu (50 zł) #

Ostateczną kwotę będącą sumą zakreślonych powyżej opłat za noclegi, wyżywienie i wycieczkę oraz wpisowego prosimy wpisać poniżej.

Łączna kwota opłaty wynosząca ................. zł wpłacona została przelewem dnia ............. na konto Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348 #
gotówką do kasy Klubu #

Fakturę za udział w sesji proszę wystawić dla: ................................................................................................................

....................................................................................................................... NIP.............................................................

Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu


Uwagi ................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

podpis