KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


Szanowni Państwo!

W dniach 2 - 4 kwietnia (piątek - niedziela) 2004 zapraszamy Państwa do Łagowa na tradycyjną, wiosenną sesję naukową z cyklu dotyczącego różnych aspektów ochrony przyrody. W roku wejścia Polski do Unii Europejskiej proponujemy temat:

Natura 3000,
czyli jaka powinna być przyszłość europejskiej ochrony przyrody?


Przystąpienie do Unii Europejskiej zmusza nas, by w patrzeniu na ochronę przyrody uwzględnić jeszcze jeden - europejski punkt widzenia. Istnieją też ogólnoeuropejskie koncepcje i doświadczenia ochrony przyrody, chociażby w postaci koncepcji sieci Natura 2000, która i w Polsce będzie wdrożona. Naszym zdaniem warto jednak zastanowić się, między innymi nad następującymi pytaniami:
 • Czy koncepcja "siedliska przyrodniczego" oraz "siedliska gatunku", stojąca u podstaw wielu aspektów europejskiej ochrony przyrody jest dostatecznie klarowna i zrozumiała? Czy i w jaki sposób może i powinna być ulepszona europejska klasyfikacja siedlisk przyrodniczych? Jak to zrobić, by nie straciła ona waloru ogólnoeuropejskiej uniwersalności?
 • Czy światowy i europejski trend obiektywizacji celów ochrony przyrody (np. tworzenia mierników różnorodności biologicznej, wskaźników zrównoważonego rozwoju, ujednoliconych parametrów właściwego stanu ochrony siedliska) zwiększa, czy ogranicza skuteczność ochrony przyrody? Czy i jak można ulepszyć metody tej obiektywizacji?
 • Jak ma się koncepcja sieci Natura 2000, a także metodyka jej tworzenia i planowania jej ochrony, do współczesnej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, np. do wiedzy o zróżnicowaniu ekosystemów, ich funkcjonowaniu i dynamice, funkcjonowaniu krajobrazu ekologicznego?
 • Czy koncentracja wysiłków na wybranych elementach przyrody i wybranych obszarach, leżąca między innymi u podstaw koncepcji europejskiej sieci Natura 2000, jest właściwym wyborem?
 • Jak mają się cele europejskiej ochrony przyrody do celów i wartości krajowych i lokalnych? Czy mogą wystąpić sprzeczności między takimi celami?
 • Jaka może i powinna być w europejskiej ochronie przyrody przyszłość dających się obserwować nurtów "ochrony konserwatorskiej" oraz "racjonalnego użytkowania ekosystemów"? Czy nurty te są komplementarne, czy konkurencyjne?
 • Czy, patrząc z polskiego punktu widzenia, listy "elementów przyrody ważnych dla Europy" powinny być jeszcze uzupełnione i rozbudowane?
 • Jakie doświadczenia, osiągnięcia, zdobycze polskiej sztuki planowania i realizacji ochrony przyrody mogą być wkładem ulepszającym ochronę przyrody w Europie?

 • Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień, poszukujących odpowiedzi na powyższe pytania, ale także stawiających inne, być może nie mniej ważne. Prosimy o prezentację Państwa myśli, refleksji, wyników i doświadczeń, dotyczących ochrony przyrody, ale skupiających się właśnie na tym, "europejskim" jej kontekście. Zgłoszenia wystąpień, zawierające: imię, nazwisko i adres autora, formę i tytuł wystąpienia oraz kilkuzdaniowy abstrakt, prosimy przesyłać na adres Klubu (e-mail: lkp@lkp.org.pl, pocztą: ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, lub faksem: 0683828236), do dnia 15 lutego 2004. Proponujemy trzy formy prezentacji: referat (25 minut), komunikat (10 minut) oraz poster. Autorów wystąpień zaprosimy do ich publikacji w specjalnym numerze Przeglądu Przyrodniczego (zamierzamy też nadrobić powstałe opóźnienia publikacyjne dotyczące materiałów z sesji poprzednich).

  Szczegółowy program, oraz szczegóły organizacyjne zostaną podane w komunikacie nr 2, jaki wyślemy do Państwa pod koniec lutego, a także umieścimy na naszej stronie internetowej: http://www.lkp.org.pl/. Zgłoszenia uczestnictwa w sesji bez wystąpienia będzie można nadsyłać do 20 marca 2004.

  Sesja odbędzie się tradycyjnie w Łagowie, w ośrodku "Leśnik". Część referatową planujemy jak zwykle w piątek i sobotę, w niedzielę chętnych zaprosimy na związaną z tematyką sesji wycieczkę terenową. Rozpoczęcie sesji planujemy w piątek, 2 kwietnia ok. godz. 10, sesję posterową - w piątkowe popołudnie. Autorów prezentacji, które znajdą się w programie sesji zwalniamy z wpisowego. Orientacyjny koszt udziału w sesji, w zależności od wybranej opcji standardu noclegów, wyniesie - 150 - 400 zł.


  Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk