KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Klub Przyrodników zaprasza do udziału w:

KURSIE PRAKTYCZNEJ OCHRONY PRZYRODY

organizowanym w dniach 9-12 grudnia 2002 (poniedziałek - czwartek) w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub pragnących zajmować się ochroną przyrody na szczeblu lokalnym. W programie około 20 godzin wykładów, ćwiczeń, pracy w grupach i zajęć warsztatowych kształcących między innymi praktyczne umiejętności z zakresu: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych - poszukiwania w terenie i rozpoznawania cennych gatunków i ekosystemów - sposobów poszukiwania danych przyrodniczych - interpretacji map i zdjęć lotniczych - prawnych i praktycznych podstaw tworzenia obszarów i obiektów chronionych - praktycznych metod ochrony wybranych gatunków i ekosystemów - finansowania zadań z zakresu ochrony przyrody i zdobywania funduszy na ten cel

Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie:
 • pracowników administracji którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zawodową o zagadnienia ochrony przyrody i podstaw leśnictwa
 • studentów ostatnich lat studiów przyrodniczych, którzy pragną powiększyć swoje szanse na rynku pracy przez zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody
 • wszystkich działających praktycznie na rzecz ochrony przyrody, którzy chcą poprawić skuteczność swojego działania.

  Ramowy program kursu obejmuje następujące zagadnienia

 • Powitanie, prezentacja uczestników, założenia kursu ˇ Dlaczego chronić przyrodę? ˇ Współczesne zagrożenia dla przyrody ˇ Różnorodność biologiczna, ginięcie gatunków, synantropizacja i trywializacja przyrody, Czerwone Listy ˇ Ochrona przyrody w Polsce, podstawy prawne, rzeczywistość iperspektywy  ˇ Ochrona przyrody a Unia Europejska - Natura 2000 ˇ Czym jest a czym nie jest ochrona przyrody.

 • Poszukiwanie informacji o przyrodzie ˇ Wstęp do inwentaryzacji, czyli "inwentaryzacja z map" - topograficznych i specjalistycznych, mapy historyczne skąd i jakie ˇ Inwentaryzacja w terenie wybrane problemy ? ˇ Jak się nie zgubić w terenie - mapy, system GPS ˇ Praca w terenie jedyna podstawa wiedzy ˇ Inwentaryzacja florystyczna ˇ Fizjonomiczne rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych ˇ Inwentaryzacja faunistyczna ˇ Jak się uczyć rozpoznawania gatunków ˇ Podstawy waloryzacji przyrody.

 • Planowanie ochrony przyrody ˇ Tworzenie obiektów i obszarów chronionych ˇ Wybór formy ochrony ˇ Dokumentacje projektowe ˇ Plany ochrony ˇ Programy ochrony nadleśnictw ˇ Elementy przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego.

 • Cyfrowe techniki gromadzenia informacji o przyrodzie ˇ Generalne zasady gromadzenia iwymieniania informacji  ˇ Programy GIS i bazy danych geograficznych

 • Przyroda w strategiach rozwoju lokalnego ˇ Podejście lokalne do ochrony przyrody - np. pomniki przyrody ˇ Jak umieścić dziedzictwo przyrody i kultury w analizie SWOT regionu ˇ Dziedzictwo przyrody i kultury jako walor turystyczny ˇ Ekoturystyka i agroturystyka ˇ Przyroda w publikacjach regionalnych.

 • Ochrona wybranych elementów przyrody typów ekosystemów ˇ torfowiska, tereny podmokłe, murawy kserotermiczne, łąki ˇ Rozpoznawanie w terenie, inwentaryzowanie, ocena stanu, ochrona bierna i czynna, renaturyzacja. ˇ Strefowa ochrona stanowisk zwierząt ˇ Wyszukiwanie w terenie i rozpoznawanie gatunków "strefowych" i ich stanowisk ˇ Technika wyznaczania stref ˇ Zasady obowiązujące z strefach ochronnych ˇ Krajowe i regionalne programy ochrony gatunków.

 • Ochrona elementów przyrodniczo-kulturowych ˇ Elementy tradycyjnej kultury rolniczej - ginące bogactwo ˇ Szanse związane z Unią Europejską - programy rolnośrodowiskowe

 • Jak nie zabłądzić w lesie - mini kurs leśnictwa i ochrony przyrody w lasach: Co to jest las: ˇ pojęcie lasu według ekologii, prawa, ewidencji gruntów. Możliwe źródła nieporozumień ˇ las państwowy, prywatny, gminny ˇ ekosystem leśny ˇ las wielofunkcyjny; ˇ Drzewostan: ˇ rodzime i obce gatunki drzew, ich zasięgi, wymagania ekologiczne i dalsze tego konsekwencje ˇ budowa drzewostanu i pomiar jego parametrów ˇ pojęcia związane z drzewostanem - skład gatunkowy, co to jest "gatunek panujący", zwarcie a zadrzewienie ˇ zabiegi hodowlano-leśne: rębnie i trzebieże ˇ Plan urządzenia lasu i mapy - podstawa działania w leśnictwie: ˇ podstawowe składniki planu urządzenia lasu - jak się w tym nie pogubić ˇ opis taksacyjny - w plątaninie liczb ˇ typy map leśnych i ich "tajemnicza treść" ˇ komisja techniczno gospodarcza - moment przełomowy w działalności nadleśnictwa;ˇ ˇ Administracja w lasach - struktura administracji, stanowiska i kompetencje poszczególnych szczebli ˇ Dokumenty techniczno-leśne: Zasady Hodowli Lasu, Zasady Urządzania Lasu, Zasady Ochrony Lasu ˇ Praktyczna ochrona przyrody w lasach ˇ Siedliskowe podstawy działań w lasach ˇ Las naturalny a las gospodarczy ˇ Parametry urządzania lasu a jego struktura ˇ Przebudowa drzewostanów: idea i wykonanie ˇ Ochrona różnorodności biologicznej w lasach ˇ Rola rozkładającego się drewna ˇ Ochrona "detali" przyrody w lasach - stanowiska rzadkich roślin i zwierząt, drzewa pomnikowe, źródła, torfowiska, skały... ˇ Edukacja przyrodnicza w lasach.

 • Przekonywanie do ochrony przyrody ˇ Podstawy edukacji przyrodniczej ˇ Środowisko społeczne ochrony przyrody i metody jego kształtowania

 • Finansowanie ochrony przyrody ˇ Źródła środków na działania z zakresu ochrony przyrody i kryteria ich przyznawania ˇ Jak napisać wniosek  Koszt uczestnictwa dla członków Klubu wynosi 180 zł, dla pozostałych osób 360 zł. W ramach opłaty zapewniamy: noclegi (w standardzie schroniskowym), całodzienne wyżywienie oraz materiały. Indywidualnie można sobie zarezerwować nocleg w lepszym standardzie - w odległym o 2 km Polsko - Niemieckim Centrum Spotkań w Górzycy lub w budynku Dyrekcji Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie (odległość 11 km). Każdy z uczestników, w ramach wpisowego, otrzyma zestaw książek - "Poradnik lokalnej ochrony przyrody", "Poradnik ochrony mokradeł", a także najnowszą wersję CD "Niezbędnik przyrodnika". Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2002. W tym czasie na adres Klubu, na załączonym druku należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. W wyjątkowych, uzgodnionych telefonicznie przypadkach można zapłacić po kursie, do połowy stycznia 2003.

  Dojazd do Owczar - własnym samochodem (trasa Kostrzyn nad Odrą Słubice) autobusami z Kostrzyna lub Słubic (kursy przeciętnie co godzinę) lub pociągiem (do Stacji Górzyca) z Rzepina lub Kostrzyna. Bez dodatkowych opłat istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym kurs (niedziela). Ponieważ liczba uczestników ze względów organizacyjnych jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Początek kursu w poniedziałek, o godz. 17.00, zakończenie w czwartek o godz. 14.00.
  ------------------------------------- Zgłoszenie uczestnictwa w kursie lokalnej ochrony przyrody, w dniach 9-12 grudnia 2002. Imię i nazwisko ........................................................................................................... Członek Klubu --tak/nie Adres ....................................................................................................................................................................... ............................................................................ tel. .................................. email ................................................ Należność w kwocie ................ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ..................................... . Fakturę proszę wystawić dla: ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Upoważniamy Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu podpis [Strona główna LKP]