Szanowni Państwo!

W dniach 14-15 października 2002 (poniedziałek, wtorek) w naszej Stacji w Owczarach organizujemy sesję szkoleniowo - warsztatową


"OCHRONA PRZYRODY DLA LEŚNIKÓW"


Program spotkania przedstawia się następująco:

Rozmiar: 5159 bajtówPoniedziałek, 14 paździenika

Godz. 10.00 - Dokąd zmierza ochrona przyrody w Polsce?

Czy stan ochrony przyrody w Polsce możemy uznać za zadowalający? Ochrona przyrody w rezerwatach czy również poza nimi? Nowe możliwości i nowe zagrożenia. Co nam przyniesie Program Natura 2000, co oznacza dla gospodarki leśnej i czy trzeba się go obawiać?

Godz. 11.00 - Stan i potrzeby rozpoznania przyrody w lasach - próba niezależnej oceny

Programy Ochrony Przyrody - czy spełniają swoją funkcję? Stan rozpoznania ekosystemów nieleśnych w lasach. Stan rezerwatów leśnych i problemy ich ochrony na podstawie przykładów z zachodniej Polski. Ekosystemy szczególnie ważne dla przyrody w lasach - idea, rozpoznawanie, optymalne sposoby zagospodarowania.

Godz. 12.00 - Ochrona walorów kulturowych w lasach

Zabytki kultury materialnej w lasach - rozpoznanie, ocena stanu, prawne uwarunkowania i możliwości ochrony, współpraca z administracją ochrony zabytków

Godz. 13.00 - Obiad

Godz. 14.00 - Programy ochrony przyrody w lasach realizowane bądź planowane
przez Klub Przyrodników - możliwości współpracy

· Program ochrony mokradeł w Polsce Zachodniej · Program ochrony starych odmian drzew owocowych · Program ochrony ksylobiontów · Program ochrony stanowisk rzadkich gatunków roślin · Programy ochrony wybranych gatunków zwierząt

Godz. 16.00 - Warsztat terenowy - Jak chronić torfowisko - krok po kroku

Zajęcia w trzech obiektach, z kluczem do wyboru właściwej metody ochrony torfowiska. Diagnoza typu torfowiska, jego stanu, ocena zagrożenia i wybór metod ochrony.

Godz. 19.00 - Kolacja
Wtorek, 15 października 2002

Godz. 8.00 - Śniadanie

Godz. 9.00 - SESJA WARSZTATOWA

PROGRAM OCHRONY MOKRADEŁ W NADLEŚNICTWIE - KROK PO KROKU


· inwentaryzacja - prezentacja i nauka rozpoznawania wskaźnikowych dla różnych typów mokradeł gatunków roślin i zwierząt, regionalnie cennych ekosystemów mokradłowych · ocena stanu i waloryzacja mokradeł · identyfikacja zagrożeń · wybór form ochrony prawnej i sposobów ochrony czynnej · zaprojektowanie działań ochronnych · możliwości działań edukacyjnych · koszty i możliwości finansowania ochrony mokradeł · operat wodnoprawny to nie takie straszne · realizacja · monitoring efektów

Godz. 14.00 - Zakończenie

Godz. 14.30 - Obiad

Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla leśników prowadzących w Nadleśnictwach lub Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych sprawy ochrony przyrody, jednak do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Koszt uczestnictwa dla członków Klubu i uczestników programu ochrony mokradeł (zrealizowane lub realizowane obecnie obiekty) wynosi 140 zł, dla pozostałych osób 280 zł. W ramach opłaty zapewniamy: nocleg w Stacji w Owczarach (w standardzie schroniskowym), całodzienne wyżywienie oraz materiały. Koszt udziału tylko w pierwszym lub tylko w drugim dniu spotkania odpowiednio dla członków Klubu i uczestników programu ochrony mokradeł - 50 zł, dla pozostałych osób - 100 zł. Indywidualnie można zarezerwować nocleg w lepszym standardzie - w odległym o 2 km Polsko - Niemieckim Centrum Spotkań w Górzycy (tel. 095 7591215) lub w odległym o 11 km budynku Dyrekcji Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie (tel. 0957524027) - ceny noclegów około 60 zł/os. Bazą noclegową dysponuje również odległy o 12 km Kostrzyn - (numer telefonu naszego biura informacji turystycznej w Kostrzynie - 0957523673). Każdy z uczestników, w ramach wpisowego, otrzyma zestaw edukacyjny "Chrońmy mokradła" zawierający między innymi "Poradnik ochrony mokradeł", płytę CD, zestaw przeźroczy i folii. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający jego odbycie. Szkolenie prowadzić będą między innymi: Andrzej Jermaczek, Marek Maciantowicz, Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko, Sławomir Zieliński.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 8 października 2002. W tym czasie na adres Klubu, na załączonym druku należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. Po otrzymaniu przez nas wpłaty otrzymacie Państwo fakturę oraz potwiuerdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dojazd do Owczar - własnym samochodem (trasa Kostrzyn nad Odrą Słubice) autobusami z Kostrzyna lub Słubic (kursy przeciętnie co godzinę) lub pociągiem (do Stacji Górzyca) z Rzepina lub Kostrzyna. Bez dodatkowych opłat istnieje możliwość przyjazdu w dniu poprzedzającym kurs (niedziela). Ponieważ liczba uczestników ze względów organizacyjnych jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenie uczestnictwa w kursie OCHRONA PRZYRODY DLA LEŚNIKÓW, w dniach 14-15.10.2002


Imię i nazwisko ..............................................................................................................................................................................

Członek Klubu - tak/nie Uczestnik programu ochrony mokradeł - tak/nie

Adres ..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................... tel. .................................. email ................................................

Będę korzystać z noclegu w Stacji w Owczarach - tak/nie Przyjadę tylko na poniedziałek/tylko na wtorek

Należność w kwocie ................... zł wpłacono na konto Klubu w dniu .................................. Fakturę proszę wystawić dla:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
Upoważniamy Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu