KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
PTOP ProNatura oraz Klub Przyrodników zapraszają do udziału w:

KURSIE PRAKTYCZNEJ OCHRONY PRZYRODY

organizowanym w dniach dniach 12-14 kwietnia 2002 (piątek - niedziela) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu koło Jawora

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub pragnących zajmować się ochroną przyrody na szczeblu lokalnym. W programie około 20 godzin wykładów, ćwiczeń, pracy w grupach i zajęć warsztatowych kształcących między innymi praktyczne umiejętności z zakresu: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych - poszukiwania w terenie i rozpoznawania cennych gatunków i ekosystemów - sposobów poszukiwania danych przyrodniczych - interpretacji map i zdjęć lotniczych - prawnych i praktycznych podstaw tworzenia obszarów i obiektów chronionych - praktycznych metod ochrony wybranych gatunków i ekosystemów - finansowania zadań z zakresu ochrony przyrody i zdobywania funduszy na ten cel

Do udziału w kursie zapraszamy szczególnie:
 • pracowników administracji którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zawodową o zagadnienia ochrony przyrody i podstaw leśnictwa
 • studentów ostatnich lat studiów przyrodniczych, którzy pragną powiększyć swoje szanse na rynku pracy przez zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przyrody
 • wszystkich działających praktycznie na rzecz ochrony przyrody, którzy chcą poprawić skuteczność swojego działania.

  Ramowy program KURSU

  Piątek, godz. 10.00 ˇ Powitanie, prezentacja uczestników, założenia kursu ˇ Dlaczego chronić przyrodę? ˇ Współczesne zagrożenia dla przyrody ˇ Różnorodność biologiczna, ginięcie gatunków, synantropizacja i trywializacja przyrody, Czerwone Listy ˇ Ochrona przyrody w Polsce, podstawy prawne, rzeczywistość iperspektywy  ˇ Ochrona przyrody a Unia Europejska - Natura 2000 ˇ Czym jest a czym nie jest ochrona przyrody.

  Godz. 12.00 ˇ Poszukiwanie informacji o przyrodzie ˇ Wstęp do inwentaryzacji, czyli "inwentaryzacja z map" - topograficznych i specjalistycznych, mapy historyczne skąd i jakie ˇ Inwentaryzacja w terenie wybrane problemy ? ˇ Jak się nie zgubić w terenie - mapy, system GPS ˇ Praca w terenie jedyna podstawa wiedzy ˇ Inwentaryzacja florystyczna ˇ Fizjonomiczne rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych ˇ Inwentaryzacja faunistyczna ˇ Jak się uczyć rozpoznawania gatunków ˇ Podstawy waloryzacji przyrody.

  Godz. 14 - Obiad

  Godz. 15.00 - ˇ Planowanie ochrony przyrody ˇ Tworzenie obiektów i obszarów chronionych ˇ Wybór formy ochrony ˇ Dokumentacje projektowe ˇ Plany ochrony ˇ Programy ochrony nadleśnictw ˇ Elementy przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego.

  Godz. 17.00 ˇ Cyfrowe techniki gromadzenia informacji o przyrodzie ˇ Generalne zasady gromadzenia iwymieniania informacji  ˇ Programy GIS i bazy danych geograficznych

  Godz. 18.00 ˇ Przyroda w strategiach rozwoju lokalnego ˇ Podejście lokalne do ochrony przyrody - np. pomniki przyrody ˇ Jak umieścić dziedzictwo przyrody i kultury w analizie SWOT regionu ˇ Dziedzictwo przyrody i kultury jako walor turystyczny ˇ Ekoturystyka i agroturystyka ˇ Przyroda w publikacjach regionalnych.

  Godz. 19.00 - Kolacja

  Sobota

  Godz. 8.00 - Śniadanie

  Godz. 9.00 ˇ Ochrona wybranych elementów przyrody typów ekosystemów ˇ torfowiska, tereny podmokłe, murawy kserotermiczne, łąki ˇ Rozpoznawanie w terenie, inwentaryzowanie, ocena stanu, ochrona bierna i czynna, renaturyzacja.
  ˇ Strefowa ochrona stanowisk zwierząt ˇ Wyszukiwanie w terenie i rozpoznawanie gatunków "strefowych" i ich stanowisk ˇ Technika wyznaczania stref ˇ Zasady obowiązujące z strefach ochronnych ˇ Krajowe i regionalne programy ochrony gatunków.
  ˇ Ochrona elementów przyrodniczo-kulturowych ˇ Elementy tradycyjnej kultury rolniczej - ginące bogactwo ˇ Szanse związane z Unią Europejską - programy rolnośrodowiskowe

  Godz. 13.00 Obiad

  Godz. 14.00 Jak nie zabłądzić w lesie - minikurs leśnictwa i ochrony przyrody w lasach

  Co to jest las: ˇ pojęcie lasu według ekologii, prawa, ewidencji gruntów. Możliwe źródła nieporozumień ˇ las państwowy, prywatny, gminny ˇ ekosystem leśny ˇ las wielofunkcyjny;
  Drzewostan: ˇ rodzime i obce gatunki drzew, ich zasięgi, wymagania ekologiczne i dalsze tego konsekwencje ˇ budowa drzewostanu i pomiar jego parametrów ˇ pojęcia związane z drzewostanem - skład gatunkowy, co to jest "gatunek panujący", zwarcie a zadrzewienie ˇ zabiegi hodowlano-leśne: rębnie i trzebieże
  Plan urządzenia lasu i mapy - podstawa działania w leśnictwie: ˇ podstawowe składniki planu urządzenia lasu - jak się w tym nie pogubić ˇ opis taksacyjny - w plątaninie liczb ˇ typy map leśnych i ich "tajemnicza treść" ˇ komisja techniczno gospodarcza - moment przełomowy w działalności nadleśnictwa;
  ˇ Administracja w lasach - struktura administracji, stanowiska i kompetencje poszczególnych szczebli ˇ Dokumenty techniczno-leśne: Zasady Hodowli Lasu, Zasady Urządzania Lasu, Zasady Ochrony Lasu
  Praktyczna ochrona przyrody w lasach ˇ Siedliskowe podstawy działań w lasach ˇ Las naturalny a las gospodarczy ˇ Parametry urządzania lasu a jego struktura ˇ Przebudowa drzewostanów: idea i wykonanie ˇ Ochrona różnorodności biologicznej w lasach ˇ Rola rozkładającego się drewna ˇ Ochrona "detali" przyrody w lasach - stanowiska rzadkich roślin i zwierząt, drzewa pomnikowe, źródła, torfowiska, skały... ˇ Edukacja przyrodnicza w lasach.

  Godz. 16.00 - Zajęcia terenowe

  Godz. 19.00 - Kolacja

  Niedziela

  Godz. 8.00 - Śniadanie

  Godz. 9.00 - Zajęcia w terenie

  Godz. 11.00 ˇ Przekonywanie do ochrony przyrody ˇ Podstawy edukacji przyrodniczej ˇ Środowisko społeczne ochrony przyrody i metody jego kształtowania

  Godz. 12.30 ˇ Finansowanie ochrony przyrody ˇ Źródła środków na działania z zakresu ochrony przyrody i kryteria ich przyznawania ˇ Jak napisać wniosek

  Godz. 14.00 Obiad

  Koszt, bez wyżywienia, wynosi 150 zł, które należy wpłacić na konto: PTPP "PRO NATURA" PKO BP SA IV Oddz. Wrocław, 10205255-21441-270-1 z dopiskiem "opłata za kurs". W Centrum istnieje możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie. Informacje: Renata Paszkiewicz - PRONATURA (tel. 071 3418787), Andrzej Jermaczek (tel. 068 3828236) Klub Przyrodników; lkp@lkp.org.pl.


  [Strona główna LKP]