LUBUSKI KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl

Szanowni Państwo !

W dniach 27-28 lutego 2002 (środa-czwartek) w naszej Stacji w Owczarach koło Górzycy (woj. lubuskie) organizujemy kurs:

PRZYRODA I JEJ OCHRONA W DYDAKTYCE SZKOLNEJ


Rozmiar: 3017 bajtówAdresatami naszej propozycji są nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich prowadzący zajęcia z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony środowiska, nauczania początkowego oraz wszelkiego rodzaju ścieżek międzyprzedmiotowych zawierających elementy przyrodnicze. Udział w kursie pozwoli Państwu zdobyć wiele cennych, przydatnych w praktyce umiejętności oraz poprawi skuteczność procesu dydaktycznego. Wszyscy biorący udział w kursie otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Ramowy zakres tematyczny warsztatów przedstawiamy poniżej:

Co nowego w ochronie przyrody: ˇ stan ochrony przyrody w Polsce ˇ nowelizacje ustawy o ochronie przyrody ˇ nowe gatunki chronione - mchy, grzyby ˇ ochrona siedlisk - nowość w naszym prawodawstwie ˇ plany ochrony ˇ gdzie szukać aktualnych danych o przyrodzie i jej ochronie ˇ jak uczyć ochrony przyrody

Podstawy dydaktyki terenowej: ˇ jak się uczyć i nauczać rozpoznawania roślin i zwierząt ˇ dostępne źródła i pomoce naukowe ˇ organizacja wycieczek przyrodniczych ˇ program zajęć terenowych i jego elastyczność ˇ sposób prowadzenia wycieczek ˇ oferty terenowych zajęć dydaktycznych z rejonu Ziemi Lubuskiej i nie tylko

Komputer i internet jako pomoce dydaktyczne w nauce przyrody:. ˇ internet jako źródło danych i pomocy naukowych ˇ dostępne pakiety edukacyjne

Przekształcenia krajobrazu przez człowieka - spacer interpretowany po okolicach Owczar: ˇ formy powierzchni ziemi związane z doliną wielkiej rzeki, ˇ strefa krawędziowa doliny ˇ murawy ciepłolubne jako "wspólne dzieło przyrody i człowieka" ˇ lasy zboczowe ˇ akacja i jej historia ˇ społeczna ostoja przyrody - nowa forma ochrony przyrody w Polsce ˇ czynna ochrona przyrody na przykładzie muraw kserotermicznych ˇ możliwości wykorzystania okolic Owczar w procesie dydaktycznym

Przyroda jako element i łącznik ścieżek międzyprzedmiotowych - przykłady: ˇ wiklinowy koszyk - wiklina - co to jest ? wierzby na świecie - siedliska wierzb: doliny wielkich rzek, technologia przerobu wikliny, wikliniarstwo jako element lokalnej kultury, polskie tradycje wikliniarskie, jak upleść koszyk ? wyroby z wikliny polską specjalnością u progu wejścia do Unii Europejskiej ? ˇ owce: co je owca ? murawy kserotermiczne - barwne kwiaty żyją między owcami, zwyczaje owiec, problemy hodowli owiec, owce w kulturach ludzkich, po nitce do kłębka: od murawy do swetra. ˇ tworzenie innych ścieżek międzyprzedmiotowych na przykładzie wykorzystania elementów Muzeum Łąki i jego otoczenia

Wspólnie chrońmy przyrodę - dydaktyczna rola wspólnych przedsięwzięć ochroniarskich: ˇ sposób na odpady, segregowanie odpadów: i ty możesz ˇ pomagamy ptakom - jak zrobić budkę dla ptaków ? czy i jak dokarmiać zwierzęta zimą ? ˇ pomagamy owadom - jak zwabić motyle do swojego ogrodu, jak pomóc trzmielom i dzikim pszczołom? ˇ pomagamy płazom - przeprowadźmy żaby przez jezdnię ˇ chrońmy mokradła - zatrzymujemy odpływ wody! ˇ działajmy razem - przegląd projektów i inicjatyw prowadzonych przez Klub i inne organizacje społeczne w których uczestniczyć może młodzież.

Udział w kursie jest płatny. Koszt uczestnictwa dla członków Klubu wynosi 60 zł, dla pozostałych osób 90 zł. W ramach opłaty zapewniamy: noclegi (w standardzie schroniskowym, proszę przywieźć ze sobą śpiwory), całodzienne wyżywienie oraz materiały. Każdy z uczestników, w ramach wpisowego, otrzyma zestaw książek "Poradnik lokalnej ochrony przyrody", "Poradnik ochrony mokradeł", a także najnowszą wersję CD "Niezbędnik przyrodnika". Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego. W tym czasie na adres Klubu, na załączonym druku należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. Dojazd do Owczar autobusami z Kostrzyna lub Słubic (kursy przeciętnie co godzinę) lub pociągiem (do Stacji Górzyca) z Rzepina lub Kostrzyna (godziny rozpoczęcia i zakończenia kursu skomunikowane z przyjazdami i odjazdami środków komunikacji). Ponieważ liczba uczestników ze względów organizacyjnych jest ograniczona do kilkunastu osób, w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Początek kursu w środę, o godz. 17.00, zakończenie w czwartek o godz. 15.30. Szczegółowy program prześlemy zgłoszonym osobom wraz z fakturą.Zgłoszenie uczestnictwa w kursie PRZYRODA I JEJ OCHRONA W DYDAKTYCE SZKOLNEJ, w dniach 27-28 lutego 2002

Imię i nazwisko ........................................................................................................... Członek Klubu --tak/nie

Adres .......................................................................................................................................................................

............................................................................ tel. .................................. email ................................................

Należność w kwocie ................ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ..................................... . Fakturę proszę wystawić dla:

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu

podpis