tytul: Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017tytul: VII Recykling Rejs - czyli z Mazur do Warszawy kajakiemtytul: w tym tygodniu nowelizacja ustawy o wycince – każdy głos się przydatytul: Dzieci chcą iść na spacertytul: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)tytul: EkoWalentynki w Wysokiej k Wrocławiatytul: W *Pracowni miast* dyskutowali jak skuteczniej walczyć ze smogiem na Dolnym Śląskutytul: Dolnośląski Alarm Smogowy na spotkaniu w wielkopolskim Kępnie
min
wiadomości

Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS

opublkowano 04 marca 2017
Warszawa, dn. 28.02.2017r.

Adresat petycji:
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W czyim interesie składana jest petycja:
Publicznym

Petycja o zmianę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenie realnej ochrony drzew

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego reprezentującego interes publiczny, apelujemy o wprowadzenie zmian w nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody, która weszła w życie z 1 stycznia 2017r. Wnioskujemy o zmiany, które przywrócą ustawową ochronę drzew przed wycinką zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.
 

Uzasadnienie


Z dniem 1 stycznia 2017r. gminy całkowicie straciły kontrolę nad wycinką drzew na swoim terenie, oraz pozbawione zostały narzędzi prawnych do ich ochrony. Codziennie w przekazie masowym, jak i w licznych telefonach do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, wpływają głosy bezradnych mieszkańców wobec masowej wycinki drzew, także tych cennych.
 

Szkodliwe zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody to m.in.:


- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie wymagane jest zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. Niestety w Polsce nadal jest stosunkowo niska świadomość ekologiczna i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że usługi ekosystemowe jakie świadczą nam drzewa są dobrem ogółu, a nie sprawą prywatną. Dodatkowo przepis prowadzi do nadużywania go przez osoby planujące sprzedaż działek deweloperom, które przed sprzedażą wycinają wszystkie drzewa, które stanowiłyby problem dla przyszłego właściciela. W praktyce trudno jest też udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

- zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę;

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami mają możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Już teraz są w Polsce gminy, które rozszerzyły katalog zwolnień z wnioskowania o wycinkę, tym samym pozbawiając całkowicie drzewa ich prawnej ochrony. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

- zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze.

Z przepisu jasno wynika, iż jest on skierowany do podmiotów gospodarczych/ osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Wnioskujemy o zmianę nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracamy się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Liczymy na Pana zrozumienie i wsparcie ochrony polskiej przyrody i interesu zbiorowego Polaków.


Z poważaniem,
Kamila Musiatowicz,
Prezes Fundacji alter eko

Do apelu dołączają się:

 • Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
 • Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja
 • Antoni T. Dąbrowski, Prezes Związku Stowarzyszeń Praskich
 • Anna Dziadek, Prezes Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej
 • Paweł Głuszyński, Zero Waste Europe
 • Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
 • dr Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Elżbieta Krępic, Prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów
 • dr Jarosław Krogulec, Kierownik d.s. ochrony przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
 • Krzysztof Kujawa, osoba prywatna
 • prof. dr hab. Maciej Luniak , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Przemysław Pasek, Prezes Fundacji Ja Wisła
 • Lech Mergler, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
 • Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji Ekorozwoju
 • Marek Sołtysiak, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka
 • dr Marzena Suchocka,  Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
 • Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Fundacja Strefa Zieleni
 • Piotr Rymanowicz, Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska
 • Patryk Wydurski, Przewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń
 • Aleksandra Zienkiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew"

Do wiadomości:
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.